Obchodné registre v krajinách EÚ

Nemecko

Táto stránka poskytuje prehľad o nemeckom obchodnom registri.

Autor obsahu
Nemecko

História zriadenia vnútroštátneho registra

Kedy bol zriadený? Kedy bola digitalizovaný?

Obchodný register vo svojej súčasnej podobe bol zriadený v roku 1861 a od 1. januára 2007 je plne digitalizovaný. Registrový portál na adrese http://www.handelsregister.de/ poskytuje centrálny prístup k miestnym obchodným, družstevným, partnerským a spolkovým registrom a k oznámeniam o registrácii.

Dňa 1. januára 2007 bol vytvorený jednotný digitálny informačný portál s obchodným registrom na adrese https://www.unternehmensregister.de, prostredníctvom ktorého sú okrem zápisov v uvedených registroch prístupné aj ďalšie informácie o spoločnostiach, ako sú účtovné dokumenty a finančné správy, oznámenia podľa práva obchodných spoločností a oznámenia konkurzných súdov, ako aj informácie o kapitálových trhoch.

Aké sú súčasné platné právne predpisy?

Ustanovenia o obchodnom a živnostenskom registri sa nachádzajú v §§ 8 až 16 Obchodného zákonníka (HGB), vo vyhláške o obchodnom registri (HRV) a vo vyhláške o živnostenskom registri (URV) a dopĺňajú ich §§ 1 a nasl. a §§ 376 a nasl. zákona o konaní v rodinných veciach a nesporovom konaní (FamFG). Okrem toho mnohé individuálne zákony, najmä HGB, zákon o akciových spoločnostiach (AktG) a zákon o transformáciách spoločností (UmwG), upravujú skutočnosti, ktoré sa môžu a musia zapísať do obchodného registra.

Aké informácie sa uvádzajú v obchodnom registri?

Kto má právo na prístup do registra?

Každý môže nahliadnuť do obchodného registra bez toho, aby musel preukázať akýkoľvek osobitný záujem.

Aké informácie sa v registri uvádzajú?

Aké kategórie údajov sa uchovávajú (ktoré spoločnosti sú vedené vo verejnom registri, informácie o platobnej neschopnosti, ročné účtovné závierky)?

V závislosti od ich právnej formy sú spoločnosti vedené v rôznych registroch. Obchodný register zahŕňa najmä živnostníkov, osobné obchodné spoločnosti (otvorené obchodné spoločnosti „OHG“, komanditné spoločnosti „KG“) a kapitálové spoločnosti (spoločnosti s ručením obmedzeným „GmbH“, akciové spoločnosti „AG“, komanditné akciové spoločnosti „KGaA“, európska spoločnosť „SE“). Družstvá (eG) a európske družstvá (SCE) sú zapísané v registri družstiev, verejné obchodné spoločnosti (PartG) v registri verejných obchodných spoločností. Na tieto registre sa mutatis mutandis uplatňujú ustanovenia týkajúce sa obchodného registra sa uplatňujú .

Dôležité skutočnosti a právne vzťahy podnikov sú zaznamenané v registroch. Týkajú sa najmä existencie podniku, t. j. jeho založenia a ukončenia (napr. zánikom, zrušením alebo likvidáciou a vymazaním), jeho zastúpenia, t. j. osôb, ktoré sú oprávnené ho zastupovať, ako sú konatelia (GmbH), členovia predstavenstva (AG) a prokisti, vrátane ich vymenovania a odstúpenia, rozsahu právomoci na zastupovanie (napr. samotné zastúpenie alebo len spoločne s iným oprávneným zástupcom), zodpovednosti spoločnosti (najmä výšky a výšky záväzku, pokiaľ nie je ručenie neobmedzené) a zmeny spoločníkov v GmbH. Informácie podliehajúce registračnej povinnosti sa líšia v závislosti od právnej formy spoločnosti.

Na druhej strane účtovné doklady, ako sú ročné účtovné závierky a iné oznámenia spoločnosti, nie sú zapísané v obchodnom registri, ale uverejňujú sa v Spolkovom vestníku. Tieto dokumenty, ako aj informácie o kapitálových trhoch a ďalšie informácie, najmä oznámenia o platobnej neschopnosti, možno nájsť aj v obchodnom registri. Od 1. augusta 2022 sa účtovné doklady už nebudú uverejňovať v Spolkovom vestníku, ale v obchodnom registri.

Aké dokumenty sa ukladajú/uchovávajú (spisy, podnikové účty, stanovy, zápisnice zo zasadnutí)?

Do obchodného registra sa ukladajú podkladové dokumenty k zápisom, ako sú oznámenia o zápise do obchodného registra, spoločenské zmluvy, zmluvy o transformácii a stanovy kapitálových spoločností, zápisnice z valného zhromaždenia akciových spoločností, zoznamy akcionárov spoločností s ručením obmedzeným.

Ako môžem vyhľadávať (a aké sú dostupné kritériá vyhľadávania)?

Na webovom sídle portálu obchodného registra možno vyhľadávať pod nadpisom „Jednoduché vyhľadávanie“ pomocou názvu spoločnosti alebo kľúčových slov, ako aj miesta pobočky alebo sídla spoločnosti. Vyhľadávanie možno bližšie špecifikovať na základe informácií, ako je druh registra, registračné číslo a registrový súd. V časti „Rozšírené vyhľadávanie“ môžete vyhľadávať aj podľa adresy.

Rýchle vyhľadávanie na základe názvu spoločnosti možno vykonať aj na webovom sídle obchodného registra, pričom vyhľadávanie sa môže obmedziť na registráciu informácií alebo publikácií. Okrem toho možno pomocou portálu obchodného registra vykonať rozšírené vyhľadávanie s porovnateľnými kritériami.

Okrem toho je možné osobne nahliadnuť do obchodného registra, registra družstiev a registra verejných obchodných spoločností v kancelárii príslušného registrového súdu.

Ako môžem získať výpis z registra, overenú kópiu alebo prepis dokumentov?

Výpis z registra je k dispozícii v elektronickej forme na portáli registra. Platí sa poplatok vo výške 4,50 EUR. Do dokumentov uložených v obchodnom registri, ako sú stanovy spoločnosti, spoločenské zmluvy atď., možno nahliadnuť aj elektronicky na portáli registra. Preto sa platí poplatok vo výške 1,50 EUR za každý zobrazený dokument. Uvedené poplatky sa však prestanú uplatňovať 1. augusta 2022.

Okrem toho možno požiadať o jednoduchú alebo overenú kópiu výpisu z registra aj príslušný registrový súd, ktorý ju môže zaslať navrhovateľovi v papierovej alebo elektronickej podobe, ak je osvedčená kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Výpisy z registrov a dokumenty uložené v obchodnom registri sú dostupné aj na webovom sídle obchodného registra za rovnaké poplatky ako za priamy prístup na portál registra. Prístup k účtovným dokladom v obchodnom registri je bezplatný, ale za prístup k uloženým súvahám mikropodnikov sa platí poplatok vo výške 1,00 EUR za súvahu.

Postup registrácie

Ako môžem požiadať o zápis (ako podať žiadosti do registra, osvedčenie dokumentov, aké dokumenty treba priložiť)?

Žiadosti o zápis sa podávajú len elektronicky vo verejne overenej forme. Notárske overenie má formu jednoduchého elektronického osvedčenia. Od 1. augusta 2022 môže notár certifikovať aj kvalifikované elektronické podpisy online prostredníctvom videokomunikácie v prípade obchodných registrácií kapitálových spoločností a živnostníkov.

Dokumenty sa predkladajú aj v elektronickej forme, t. j. v zásade vo forme naskenovaného dokumentu. K notársky potvrdeným alebo overeným dokumentom sa prikladá jednoduché elektronické osvedčenie vystavené notárom.

Ako sa posudzujú predložené žiadosti?

Notár osvedčujúci žiadosť o zápis pred jej podaním skontroluje jej prípustnosť. Po podaní žiadosti registrový súd na základe zásady štyroch očí overí aj to, či je deklarovaná skutočnosť prípustná a či sú splnené formálne podmienky zápisu, najmä existencia žiadosti v tomto zmysle, oprávnenie žiadateľa, predloženie dokumentov potrebných na podanie žiadosti a právomoc súdu konajúceho vo veci. Na druhej strane vecná správnosť deklarovaných skutočností, napr. platnosť nástupu alebo odchodu akcionára, sa v zásade neskúma.

Právny účinok zápisu

Účinok zápisu na tretie strany podľa článku 17 smernice (EÚ) 2017/1132

V zásade sa spoločnosť môže vo vzťahu k tretím osobám odvolávať len na také skutočnosti, ktoré boli zapísané a zverejnené v obchodnom registri, § 15 ods. 2 HGB.

Ak skutočnosť, hoci by mala byť zapísaná v obchodnom registri, nebola zapísaná a zverejnená, tretie strany sú chránené v súvislosti s domnením, že daná skutočnosť neexistuje, § 15 ods. 1 HGB.

Rozdiely medzi zápisom v registri a jeho uverejnením

Ak sa zápis do obchodného registra líši od obsahu jeho uverejnenia, má prednosť toto oznámenie. Tretia strana sa môže odvolať na nesprávne oznámenie, pokiaľ o jeho nesprávnosti nevedela, § 15 ods. 3 HGB. To však platí len vtedy, ak dotknutý podnik tiež zariadi zápis do registra, t. j. požiada o zápis do registra.

V rámci vykonávania smernice o digitalizácii sa od 1. augusta 2022 zápisy do obchodného registra zverejnia na portáli obchodného registra hneď, ako budú po prvýkrát prístupné. Po tomto dátume sa nebude uskutočňovať žiadne ďalšie (samostatné) uverejnenie. Medzi zápisom a jeho uverejnením potom už nemôžu existovať žiadne rozdiely. Preto od tohto momentu bude pre účinok § 15 ods. 3 HGB v dobrej viere rozhodujúca len nesprávnosť zápisu v registri.

Kto je zodpovedný za správnosť zápisov?

Keďže registrové súdy vo všeobecnosti neoverujú vecnú správnosť zápisov, zodpovednosť za správnosť zapísaných skutočností nesú podniky podliehajúce zápisu.

Postup ochrany údajov

Postupy týkajúce sa práv dotknutých osôb v súvislosti s uverejňovaním a uchovávaním ich osobných údajov

Pri vyhľadávaní prostredníctvom portálu obchodného registra sa zaznamenávajú údaje o registrovom súde, registrovom hárku a osobe alebo orgáne, ktorý uskutočnil vyhľadávanie. Zaznamenané údaje sa používajú len na účely zabezpečenia riadneho spracovania údajov a úhrady nákladov a sú chránené pred zneužitím alebo iným zneužitím vhodnými prostriedkami. Najneskôr päť rokov po uhradení nákladov sa zaznamenané údaje zničia.

Vyhľadávanie prostredníctvom obchodného registra sa zdokumentuje len na účely vyrovnania a s cieľom zabrániť zneužívaniu prístupu. Zaznamenané údaje sa najneskôr do šiestich mesiacov vymažú, pokiaľ sa na účely finančného výkazu nevyžaduje ďalšie uchovávanie.

Okrem toho sa na zverejňovanie a uchovávanie osobných údajov vzťahujú ustanovenia o ochrane údajov, najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Kontaktné údaje

Portál obchodného registra:

Okresný súd v Hagene
-Oddelenie registračného portálu-
Heinitzstr. 42, 58097 Hagen

Telefón: + 49 (0)2331 985 112
Fax: + 49 (0)211 87565 114 100

E-mail: service@handelsregister.de

Obchodný register:

Bundesanzeiger Verlag GmbH
Amsterdamer Street 192, 50735 Kolín

Telefón: + 49 (0)221 – 976 68 – 0

E-mail: service@bundesanzeiger.de

Užitočné odkazy

Portál nemeckého obchodného registra

Rozšírené vyhľadávanie

Jednoduché vyhľadávanie

Nemecký obchodný register

Posledná aktualizácia: 12/12/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.