Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Nemecko

Táto stránka poskytuje prehľad o Nemeckom registri spoločností.

Autor obsahu
Nemecko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje register spoločností?

Webové sídlo nemeckého obchodného registra spravuje pre všetky ostatné nemecké spolkové krajiny Ministerstvo spravodlivosti spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. Toto sídlo poskytuje prístup ku všetkým lokálnym nemeckým obchodným registrom, registrom družstiev a partnerstiev, ako aj oznamom registra.

Na webovom sídle obchodného registra sú dostupné ďalšie informácie v anglickom, francúzskom, talianskom, holandskom, poľskom, španielskom a tureckom jazyku; samotné informácie v registri sú však prevažne v nemeckom jazyku.

Ďalšie informácie o platobnej neschopnosti, účtovníctve/finančnom výkazníctve a kapitálových trhoch sú dostupné na webovom sídle nemeckého registra spoločností. Hoci sú tieto informácie dostupné prevažne v nemeckom jazyku (informácie o kapitálových trhoch sú čiastočne dostupné v anglickom jazyku alebo v iných jazykoch), základné informácie sú na tomto webovom sídle k dispozícii aj v anglickom, francúzskom, talianskom a španielskom jazyku. Nemecký register spoločností je okrem toho prepojený s webovým sídlom obchodného registra, takže údaje možno hľadať aj v ňom.

Je prístup do nemeckého registra spoločností bezplatný?

Zápis do registra spoločností je bezplatný. Vyhľadávanie jednotlivých obchodných spoločností, ako aj nahliadnutie do zverejnených údajov a do údajov o podnikateľoch je taktiež bezplatné. Za každý výpis údajov uvedených pri jednotlivých identifikačných číslach subjektov zapísaných do registra (aktuálny výpis, chronologický výpis, historický výpis, odpis dokumentu) sa však účtuje poplatok vo výške 4,50 EUR (výpis) alebo 1,50 EUR (odpis dokumentu).

Vyhľadávanie v registri spoločností

Webové sídlo obchodného registra poskytuje dve odlišné funkcie vyhľadávania (jednoduché vyhľadávanierozšírené vyhľadávanie) v závislosti od informácií, ktoré má používateľ k dispozícii. Webové sídlo Nemeckého registra spoločností takisto poskytuje funkciu vyhľadávania.

Ako spoľahlivé sú dokumenty, ktoré sa nachádzajú v registri?

Národné ustanovenia, na základe ktorých sa môžu tretie osoby podľa článku 3 ods. 5, 6 a 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009, s. 11) odvolávať na skutočnosti uvedené v článku 2 danej smernice, obsahuje § 15 Obchodného zákonníka.

Podľa tohto predpisu platí: Spoločnosť sa voči tretej osobe môže domáhať len tých skutočností, ktoré sú zapísané a uverejnené, alebo s ktorými už boli tretie osoby oboznámené (§ 15 ods. 1 Obchodného zákonníka). Tretia strana musí súhlasiť s tým, že sa spoločnosť domáha skutočností, ktoré sú presne zapísané a uverejnené. Toto neplatí pri žalobách, ku ktorým dôjde do pätnástich dní po uverejnení, pokiaľ tretia strana dokáže, že skutočnosť nepoznala alebo nemusela poznať (§ 15 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Ak je skutočnosť, ktorá sa musí zapísať, nesprávne uverejnená, môže sa tretia strana voči tomu, vo veci ktorého musela byť skutočnosť zapísaná, odvolávať na uverejnenú skutočnosť, pokiaľ túto nesprávnosť nepoznala (§ 15 ods. 3 Obchodného zákonníka).

História nemeckého obchodného registra

Všetky informácie v registri od roku 2007 sú dostupné v elektronickej forme.

Súvisiace odkazy

Nemecký obchodný register

Rozšírené vyhľadávanie

Jednoduché vyhľadávanie

Nemecký register spoločností

Európsky register spoločností

Posledná aktualizácia: 10/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.