Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Grécko

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje grécky obchodný register?

Grécky obchodný register má názov Všeobecný obchodný register (grécka skratka G.E.MI.) podľa zákona č. 3419/2005 (Vládny vestník, séria I, č. 297, 6.12.2005) a článku 116 zákona č. 4635/2019 (Vládny vestník, séria I, č. 167, 30.10.2019). Sú v ňom zaznamenané všetky zverejnené obchodné dokumenty a údaje akciových spoločností a spoločností s jediným spoločníkom. Webové sídlo Všeobecného obchodného registra (G.E.MI) slúži ako celoštátny vestník na zverejňovanie obchodných informácií. Fyzické osoby, právnické osoby a združenia týchto osôb podľa článku 1 ods. 1 zákona č. 3419/2005 sú povinné vykonať zápis do Všeobecného obchodného registra.

Na webovom sídle registra možno vyhľadávať informácie, ktoré zverejnili tieto druhy podnikateľských subjektov:

a) fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a majú miesto podnikania alebo sídlo v Grécku, prípadne ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť prostredníctvom hlavného alebo vedľajšieho sídla ekonomickej činnosti v Grécku;

b) združenia osôb vykonávajúce podnikateľskú činnosť prostredníctvom hlavného alebo vedľajšieho sídla ekonomickej činnosti v Grécku a všetky obchodné spoločnosti za predpokladu, že boli založené podľa gréckych právnych predpisov – verejné obchodné spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným (s verejnými akcionármi alebo bez nich), družstvá riadiace sa občianskym právom (ktoré zahŕňajú vzájomné poisťovacie združenia a úverové družstvá) a súkromné a verejné akciové spoločnosti – a fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú povinné podávať správy podľa článku 39 prezidentského dekrétu z 27.11/14.12.1926;

c) Európske zoskupenia hospodárskych záujmov, ako sa stanovuje v nariadení Rady (EHS) č. 2137/1985 (Ú. v. ES L 199, korigendum L 247), ktoré majú sídlo v Grécku;

d) európske spoločnosti, ako sa stanovuje v nariadení Rady (ES) č. 2157/2001 (Ú. v. ES L 294), ktoré majú sídlo v Grécku;

e) európske družstvá, ako sa stanovuje v nariadení Rady (ES) č. 1435/2003 (Ú. v. EÚ L 207), ktoré majú sídlo v Grécku;

f) uvedené subjekty, ktoré majú hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo sídlo v Grécku, musia zapísať aj všetky pobočky, ktoré majú v Grécku;

g) zahraničné spoločnosti uvedené v článku 1 smernice 68/151/EHS (Ú. v. ES L 65) zmenenom článkom 1 smernice 2003/58/ES (Ú. v. EÚ L 221), ktoré majú sídlo v členskom štáte EÚ, musia zapísať všetky pobočky a agentúry, ktoré majú v Grécku;

h) zahraničné spoločnosti so sídlom v tretej krajine, ktoré majú podobnú právnu formu ako zahraničné spoločnosti uvedené v písmene g), musia zapísať všetky pobočky a agentúry, ktoré majú v Grécku;

i) iné fyzické alebo právnické osoby alebo združenia týchto osôb, ktoré majú hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo sídlo v zahraničí a ktoré nepatria medzi subjekty uvedené v písmenách g) alebo h), musia zapísať všetky pobočky a agentúry, prostredníctvom ktorých vykonávajú podnikateľskú činnosť v Grécku;

j) konzorciá;

k) občianskoprávne spoločnosti v zmysle článku 784 Občianskeho zákonníka a

l) fyzické alebo právnické osoby alebo združenia týchto osôb, ktoré vykonávajú hospodársku alebo odbornú činnosť, prípadne majú v úmysle ju vykonávať, pričom sa ešte nezaregistrovali ako podnikatelia na základe uvedenej činnosti.

Aké dokumenty a údaje sú zaznamenané v gréckom obchodnom registri?

Zápis subjektu, ktorý je povinný registrovať sa, musí obsahovať tieto informácie:

a) Registračné číslo spoločnosti, pobočky alebo agentúry.

b) Úrad alebo útvar registra, ktorý vykonal úvodnú alebo následnú registráciu, a celé meno zodpovedného úradníka.

c) Referenčné číslo žiadosti o registráciu a registračný kód.

d) Ak je na základe platných právnych predpisov potrebná živnosť, odborné oprávnenie alebo miesto podnikania a povolenie na prevádzku, aby bolo možné zriadiť subjekt alebo začať vykonávať podnikateľskú činnosť, podrobné informácie o rozhodnutí prijatom orgánom alebo útvarom, ktorý je oprávnený udeliť ho.

e) Súdne rozhodnutia, ktorými bola vyhlásená platobná neschopnosť spoločnosti alebo zmierovací postup, prípadne iný kolektívny postup na splnenie nárokov veriteľov tejto spoločnosti. Zápis takisto obsahuje celé meno, celé mená rodičov, číslo preukazu totožnosti alebo pasu, miesto a dátum narodenia, štátnu príslušnosť a domácu adresu likvidátorov spoločnosti, povinných správcov, správcov a správcov konkurznej podstaty.

f) Podrobné informácie o súdnych rozhodnutiach ukončujúcich, pozastavujúcich alebo rušiacich právne stavy uvedené v predchádzajúcom bode.

g) Údaje, ktoré musia byť uverejnené v súlade s právnymi predpismi v oblasti platobnej neschopnosti.

h) Podrobné informácie o nevybavených žiadostiach o vyhlásenie platobnej neschopnosti alebo zmierovacieho postupu, prípadne iných kolektívnych postupov.

i) Počet pobočiek alebo agentúr, ktoré má spoločnosť v Grécku, pričom treba uviesť adresu a registračné číslo každej z nich.

j) Počet, adresu a podrobné informácie o pobočkách alebo agentúrach, ktoré má spoločnosť v zahraničí.

I. V prípade spoločností so sídlom v Grécku sa zapisujú a uverejňujú tieto informácie:

a) zakladajúca listina a stanovy;

b) zmeny aktu o založení spoločnosti alebo stanov vrátane predĺženia trvania spoločnosti a po každej zmene aktu o založení spoločnosti alebo stanov úplné znenie aktu alebo stanov zmenených novou verziou;

c) vymenovanie, skončenie funkcie a údaje o osobách, ktoré buď ako zákonom stanovený orgán, alebo ako členovia takéhoto orgánu:

i) sú oprávnené zastupovať spoločnosť v konaniach s tretími osobami (v prípade, že ide o viac ako jednu osobu, v príslušnom zápise sa musí uviesť, či tieto osoby môžu konať samostatne, alebo musia konať spoločne);

ii) zastupujú spoločnosť pred súdom;

iii) zúčastňujú sa na správe spoločnosti, dohľade alebo kontrole nad ňou;

d) minimálne raz ročne výška upísaného základného imania, ak sa v akte o založení spoločnosti alebo v stanovách uvádza schválené základné imanie, pokiaľ si zvýšenie upísaného základného imania nevyžaduje zmenu stanov;

e) účtovné doklady za každé účtovné obdobie, ktoré sú povinné v zmysle smerníc Rady 78/660/EHS (Ú. v. ES L 222, 14.8.1978), 83/349/EHS (Ú. v. ES L 193, 18.7.1983), 86/635/EHS (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986) a 91/674/EHS (Ú. v. ES L 374, 31.12.1991);

f) každá zmena sídla;

g) likvidácia spoločnosti;

h) každé rozhodnutie súdov o neplatnosti spoločnosti;

i) vymenovanie likvidátorov a podrobné údaje o likvidátoroch;

j) ukončenie likvidácie a výmaz z registra.

II. V prípade zahraničných spoločností uvedených v článku 1 smernice 68/151/EHS (Ú. v. ES L 65) zmenenom článkom 1 smernice 2003/58/ES (Ú. v. EÚ L 221), ktoré majú sídlo v členskom štáte EÚ, zapisujú a uverejňujú sa tieto informácie:

a) poštová alebo iná adresa pobočky;

b) informácia o oblasti činnosti pobočky;

c) register členského štátu, v ktorom je vedený spis spoločnosti, a registračné číslo spoločnosti v uvedenom registri;

d) názov a právna forma spoločnosti a názov pobočky, ak sa líši od názvu spoločnosti;

e) vymenovanie, skončenie funkcie a údaje o osobách, ktoré sú oprávnené zastupovať spoločnosť v konaniach s tretími osobami a v právnych konaniach:

i) ak sú zákonom stanovené ako riadiace orgány spoločnosti alebo ako členovia takéhoto orgánu v súlade s požiadavkami na zverejňovanie v zmysle v článku 2 ods. 1 smernice 2009/101/ES (Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009);

ii) ako stáli zástupcovia spoločnosti so zreteľom na činnosti pobočky s uvedením rozsahu ich právomocí;

f) likvidácia spoločnosti, vymenovanie likvidátorov, podrobné údaje o likvidátoroch a ich právomoci, ako aj dokončenie likvidácie vrátane odkazu na register členského štátu, insolvenčné konanie, dohody, vyrovnania alebo iné analogické konania, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť;

g) účtovné doklady spoločnosti vypracované, overené a zverejnené v súlade s právnym poriadkom členského štátu, ktorým sa spoločnosť riadi, a v súlade so smernicami 78/660/EHS (Ú. v. ES L 222, 14.8.1978), 83/349/EHS (Ú. v. ES L 193, 18.7.1983) a 84/253/EHS (Ú. v. ES L 126, 12.5.1984, s. 20);

h) zatvorenie pobočky.

Ako vyhľadávať v gréckom obchodnom registri?

Obchodné informácie môžete vyhľadávať na webovom sídle Všeobecného obchodného registra, pričom stačí uviesť jednu z týchto informácií o spoločnosti:

  1. daňové identifikačné číslo (grécka skratka A.F.M.) alebo
  2. číslo v rámci Všeobecného obchodného registra (Γ.Ε.ΜI.) alebo
  3. názov spoločnosti alebo
  4. skrátený názov.

Je prístup do gréckeho obchodného registra bezplatný?

K zápisu o spoločnosti vo Všeobecnom obchodnom registri má verejnosť bezplatný prístup. Všetky dokumenty, informácie a oznámenia uverejnené registrom alebo príslušnými osobami na webovom sídle registra na účely verejných konzultácií môžete digitálne uchovávať na vlastnom elektronickom zariadení, môžete ich vytlačiť alebo inak reprodukovať. Ak chcete získať úradné (autentické) osvedčenia alebo kópie dokumentov, prípadne údaje zaznamenané v zápise o spoločnosti v registri, môžete sa bezplatne zaregistrovať na komunikačnom oddelení Všeobecného obchodného registra.

Úradné osvedčenia alebo kópie dokumentov, ako aj informácie o platbe poplatku vopred môžete získať prostredníctvom príslušnej elektronickej aplikácie. Osvedčenia alebo kópie príslušných dokumentov alebo údajov sa doručujú dvomi rôznymi spôsobmi: digitálne prostredníctvom komunikačnej aplikácie registra, alebo poštou adresátovi kdekoľvek na svete.

Ako sa overuje pravosť úradných osvedčení alebo kópií vydaných gréckym obchodným registrom?

Pravosť príslušných úradných osvedčení a kópií sa overuje prostredníctvom gréckeho Všeobecného obchodného registra.

Keď vyplníte referenčné číslo osvedčenia alebo kópie, registračné číslo spoločnosti a oddelenie registra, ktoré dokument vydalo, objaví sa text dokumentu.

Aká je spoľahlivosť dokumentov v registri?

Dokumenty uvedené v zápisoch o subjektoch sú spoľahlivé, pretože register je jediné miesto, na ktorom sa zverejňujú obchodné informácie, pričom slúži ako celoštátny vestník na zverejňovanie obchodných informácií v zmysle článku 3 ods. 5 smernice 2009/101/ES. Všeobecný obchodný register je prepojený s registrami iných členských štátov, ktoré sú uvedené v uvedených právnych predpisoch (vnútroštátne registre), prostredníctvom centralizovaného súboru IT nástrojov (ďalej len „európska centrálna platforma“) v rámci systému prepojenia registrov podľa smernice 2012/17/EÚ. Dokumenty a údaje sa zaregistrujú do Všeobecného obchodného registra po tom, čo zamestnanci registra skontrolujú ich zákonnosť, presnosť, jasnosť a úplnosť, pričom overia aj to, či boli uhradené všetky príslušné poplatky stanovené v platných právnych predpisoch. Ak sa v rámci tejto kontroly neodhalia skutočnosti, ktoré by bránili registrácii, zodpovedné oddelenie registra zaznamená príslušné informácie o subjekte do registra. Ak žiadosť, predložené dokumenty alebo iné podporné dokumenty nespĺňajú zákonné požiadavky alebo ak nie sú presné a úplné, príslušné oddelenie vás vyzve písomne, faxom, alebo e-mailom, aby ste vykonali potrebné objasnenia, opravy alebo doplnenia v žiadosti, podporných dokumentoch alebo v sprievodnej dokumentácii, a to do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti. Túto lehotu možno predĺžiť až na jeden mesiac, ak si to vyžadujú okolnosti a druh údajov, ktoré treba zaregistrovať. V dôsledku tejto lehoty sa predlžujú všetky ďalšie zákonné lehoty na zapísanie informácií do registra. Ak v lehote piatich dní nepríde odpoveď ani nie je udelené predĺženie, alebo ak predložené informácie nespĺňajú zákonné požiadavky alebo nie sú presné a úplné, žiadosť o registráciu bude zamietnutá na základe odôvodneného rozhodnutia a príslušné registračné poplatky sa vrátia. V prípade verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností, verejných a súkromných akciových spoločností, družstiev podľa občianskeho práva, Európskych zoskupení hospodárskych záujmov stanovených v nariadení (EHS) č. 2137/1985 (Ú. v. ES L 199, korigendum L 247) so sídlom v Grécku, európskych spoločností stanovených v nariadení (ES) č. 2157/2001 (Ú. v. ES L 294) so sídlom v Grécku, európskych družstiev stanovených v nariadení (ES) č. 1435/2003 (Ú. v. EÚ L 207) so sídlom v Grécku a občianskoprávnych spoločností uvedených v článku 784 Občianskeho zákonníka, registrácia skutočností, vyhlásení, dokumentov a ďalších informácií vo Všeobecnom elektronickom obchodnom registri má tieto účinky:

a) Uvedené druhy právnických osôb, ktoré sú v procese zakladania, nadobudnú právnu subjektivitu.

b) Na základe osobitných ustanovení súčasných právnych predpisov upravujúcich zmenu spoločností sa subjekty zapisujúce zmenu týmto zmenia na verejné akciové spoločnosti, súkromné akciové spoločnosti, družstvá riadiace sa občianskym právom, Európske zoskupenia hospodárskych záujmov, európske spoločnosti alebo európske družstvá, podľa okolností.

c) Zmení sa akt o založení spoločnosti alebo stanovy subjektu.

d) Uskutoční sa zlúčenie alebo rozdelenie, ktoré podlieha len registrácii; následne sa spoločnosť, ktorá bola zlúčená alebo rozdelená, vymaže z registra.

e) Vykoná sa likvidácia subjektu na základe rozhodnutia spoločníkov alebo na základe vydania príslušného administratívneho aktu.

f) Uskutoční sa oživenie subjektu.

Napokon podľa výslovného ustanovenia uvedeného v odseku 4 zákona č. 3419/2005 sa príslušné zápisy v registri považujú za zákonné a správne.

Má grécky Všeobecný obchodný register nejaké osobitosti?

Webové sídlo Všeobecného obchodného registra (G.E.MI.) slúži ako grécky elektronický celoštátny vestník na zverejňovanie obchodných informácií v zmysle článku 3 ods. 5 smernice 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 258). Všeobecný zoznam názvov spoločností, zápisy a všetky ostatné informácie potrebné na verejné použitie registra sú uverejnené na webovom sídle registra. Každá fyzická a právnická osoba má právo na bezplatný prístup k registru. Všetky dokumenty, údaje a oznámenia uverejnené útvarom registra alebo príslušnými osobami na webovom sídle G.E.MI. na účely verejných konzultácií môžete digitálne uchovávať na vlastnom elektronickom zariadení, môžete ich vytlačiť alebo inak reprodukovať.

V rámci systému prepojenia registrov Všeobecný obchodný register: a) komunikuje prostredníctvom elektronickej pošty s ďalšími vnútroštátnymi registrami a i) získava informácie o údajoch uložených v inom vnútroštátnom registri o spoločnostiach, ktoré majú sídlo v jednom členskom štáte EÚ a pobočky v inom členskom štáte EÚ, a ii) poskytuje informácie o údajoch uvedených v článku 6 ods. 2a a 2b zákona č. 3419/2005 o spoločnostiach, ktoré majú sídlo alebo pobočky v Grécku, ako sa uvádza v odseku 1 písmene g) uvedeného zákona; b) odpovedá na otázky predložené jednotlivými používateľmi v rámci jednotného európskeho elektronického miesta prístupu do systému prepojenia registrov (ďalej len „portál“) so zreteľom na informácie uvedené v písm. a) bode ii).

Oddelenie spoločností a registra Generálneho riaditeľstva pre trhy (Generálny sekretariát pre obchod a ochranu spotrebiteľa, ministerstvo hospodárstva, rozvoja a cestovného ruchu) zodpovedá za odpovedanie na otázky predložené prostredníctvom európskeho elektronického portálu, ktoré sa týkajú dokumentov a informácií uvedených v článku 6 ods. 2a a 2b zákona č. 3419/2005 v prípade spoločností, ktorých akcie sú kótované na aténskej burze cenných papierov, bánk a pobočiek bánk v členských štátoch EÚ a tretích krajinách, verejných akciových poisťovacích spoločností a pobočiek poisťovní v členských štátoch EÚ a tretích krajinách, verejných akciových investičných fondov, verejných akciových správcovských spoločností spravujúcich podielové fondy, verejných akciových správcovských spoločností spravujúcich podielové fondy v oblasti nehnuteľností, verejných akciových investičných fondov v oblasti nehnuteľností, verejných akciových správcovských spoločností spravujúcich aktíva a pasíva, verejných akciových investičných spoločností a verejných akciových spoločností v oblasti športu (futbalu a basketbalu).

Navyše oddelenie registra je k dispozícii pre všetky obchodné komory, pričom okrem iného zodpovedá aj za odpovedanie na otázky predložené prostredníctvom európskeho elektronického portálu, ktoré sa týkajú dokumentov a informácií uvedených v článku 6 ods. 2a a 2b zákona č. 3419/2005 so zreteľom na všetky právne formy spoločností, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcom odseku.

Upozornenie: Uvedené informácie predstavujú len prehľad o prepojení medzi gréckym registrom, t. j. Všeobecným obchodným registrom (G.E.MI.), a vnútroštátnymi registrami ďalších členských štátov na účely informovania dotknutých osôb. Podrobnejšie informácie o právnom rámci sú uvedené na webovom sídle Všeobecného obchodného registra (G.E.MI.).

Súvisiace odkazy

Elektronické uverejnenie Všeobecného obchodného registra

Registrácia verejnosti na účely využívania online služieb Všeobecného obchodného registra (G.E.MI.)

Registrácia podnikov v rámci Všeobecného obchodného registra

Overovanie pravosti osvedčení a kópií vydaných Všeobecným obchodným registrom (G.E.MI.)

Právne predpisy o Všeobecnom obchodnom registri (G.E.MI.)

Posledná aktualizácia: 21/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.