Obchodné registre v krajinách EÚ

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Základné informácie o zriadení vnútroštátneho registra

Kedy bol zriadený?

Všeobecný obchodný register (Geniko Emporiko Mitroo – G.E.MI.) bol zriadený podľa zákona č. 3419/2005 a začal fungovať 4. apríla 2011. Zákon č. 3419/05 bol následne zrušený a nahradený nedávno prijatým zákonom č. 4919/2022.

Kedy sa uskutočnila jeho digitalizácia?

Register bol zriadený ako digitálny elektronický register a uchováva všetky dokumenty a údaje predložené spoločnosťami v digitálnej podobe.

Aké aktuálne právne predpisy sa v súvislosti s registrom uplatňujú?

Riadi sa zákonom č. 4919/2022, ktorý je rozdelený na dve časti: časť A (články 1 – 14), v ktorej sa uvádzajú ustanovenia o zakladaní spoločností všetkých právnych foriem v Grécku, a časť B (články 15 – 59), v ktorej sa uvádzajú ustanovenia o dokumentoch a údajoch predkladaných subjektmi akejkoľvek formy a pobočkami v EÚ a tretích krajinách, ako aj záležitosti týkajúce sa prístupu k dokumentom a údajom, ich vydávania a príslušných sankcií atď.

Aké informácie ponúka obchodný register?

V registri sú zaznamenané všetky zverejňované obchodné dokumenty a údaje kapitálových spoločností a spoločností s jediným spoločníkom, pobočiek v krajinách EÚ, ako aj pobočiek v tretích krajinách. Dokumenty a údaje, ktoré sa majú zverejniť, sú uvedené v príslušných právnych predpisoch pre uvedené spoločnosti a v smernici (EÚ) 2017/1132. Webové sídlo Všeobecného obchodného registra slúži ako celoštátny vestník na zverejňovanie obchodných informácií. Fyzické alebo právnické osoby alebo združenia týchto osôb uvedené v článku 16 ods. 1 zákona č. 4919/22 sú povinné zapísať sa do Všeobecného obchodného registra.

Na webovom sídle registra možno vyhľadávať informácie, ktoré zverejnili tieto druhy podnikateľských subjektov:

a) verejné akciové spoločnosti (anonymes etaireies – A.E.), ako sa stanovuje v zákone č. 4548/2018 (Vládny vestník, séria I, č. 104);

b) súkromné akciové spoločnosti (etaireies periorismenis efthynis – EPE), ako sa stanovuje v zákone č. 3190/1955 (Vládny vestník, séria I, č. 91);

c) súkromné kapitálové spoločnosti (idiotikes kefalaiouchikes etaireiesIKE), ako sa stanovuje v zákone č. 4072/2012 (Vládny vestník, séria I, č. 86);

d) verejné obchodné spoločnosti (omorrythmes etaireies) alebo komanditné spoločnosti (eterrorythmes etaireies) (bežné alebo kapitálové), ako sa stanovuje v zákone č. 4072/2012;

e) družstvá riadiace sa občianskym právom (astikoi synetairismoi), ako sa stanovuje v zákone č. 1667/1986 (Vládny vestník, séria I, č. 196), ktoré zahŕňajú vzájomné poisťovacie združenia, úverové družstvá, stavebné družstvá a energetické spoločenstvá;

f) sociálne podniky (koinonikes synetairistikes epicheiriseis) a zamestnanecké družstvá (synetairismoi ergazomenon), ako sa stanovuje v zákone č. 4430/2016 (Vládny vestník, séria I, č. 205);

g) sociálne družstvá s ručením obmedzeným (koinonikoi synetairismoi periorismenis efthynis), ako sa stanovuje v článku 12 zákona č. 2716/1999 (Vládny vestník, séria I, č. 96);

h) občianskoprávne spoločnosti hospodárskeho záujmu (astikes etaireies me oikonomikou skopou), ako sa stanovuje v článku 784 Občianskeho zákonníka a článku 270 zákona č. 4072/2012;

i) európske zoskupenia hospodárskych záujmov, ako sa stanovuje v nariadení Rady (EHS) č. 2137/1985 (Ú. v. ES L 199, korigendum L 247), ktoré majú sídlo v Grécku;

j) európske spoločnosti, ako sa stanovuje v nariadení Rady (ES) č. 2157/2001 (Ú. v. ES L 294), ktoré majú sídlo v Grécku;

k) európske družstvá, ako sa stanovuje v nariadení Rady (ES) č. 1435/2003 (Ú. v. EÚ L 207), ktoré majú sídlo v Grécku;

l) pobočky alebo agentúry, ktoré majú v Grécku zahraničné spoločnosti vo forme verejných akciových spoločností, súkromných akciových spoločností a komanditných spoločností so sídlom v členskom štáte EÚ;

m) pobočky alebo agentúry, ktoré majú v Grécku zahraničné spoločnosti so sídlom v tretej krajine, ktorých právna forma je podobná ako právna forma zahraničných spoločností uvedených v písmene l);

n) pobočky alebo agentúry, prostredníctvom ktorých fyzické alebo právnické osoby alebo združenia týchto osôb, ktoré majú hlavné miesto podnikateľskej činnosti alebo sídlo v zahraničí a ktoré nepatria medzi subjekty uvedené v písmene l) alebo m), vykonávajú obchodné transakcie v Grécku;

o) konzorciá, ako sa stanovuje v článku 293 zákona č. 4072/2012; p) spoločnosti s jediným spoločníkom zamerané na dosahovanie zisku, ktoré majú prevádzkareň v Grécku a ktoré: i) pravidelne vykonávajú obchodné transakcie vo svojom mene alebo ii) distribuujú tovar alebo služby alebo pôsobia ako splnomocnení zástupcovia pre ich distribúciu, pričom znášajú obchodné riziko, a to buď prostredníctvom organizovanej infraštruktúry, alebo prostredníctvom zamestnávania tretích osôb.

Kto má právo na prístup do registra?

1. Dokumenty a údaje, ktoré spoločnosť alebo pobočka predkladá v rámci založenia spoločnosti, registrácie pobočky alebo predkladania informácií, uchováva register v strojovo čitateľnom formáte umožňujúcom vyhľadávanie alebo ako štruktúrované údaje.

2. Každá zainteresovaná strana môže získať výlučne v elektronickej forme osvedčenia, kópie alebo výpisy dokumentov a údajov zo spisov subjektov, ktoré sú povinné sa registrovať, a to po predložení žiadosti výlučne v elektronickej forme na príslušný útvar registra v súlade s článkom 11 zákona č. 2690/1999 (Vládny vestník, séria I, č. 45). Tieto certifikáty, kópie a výpisy sa vydávajú výlučne v elektronickej forme. Podobne môže každá zainteresovaná strana požiadať o kópie, výpisy alebo osvedčenia dokumentov a údajov, ktoré sú uložené v spise a nie sú uverejnené na webovom sídle registra. Register nie je povinný vydávať kópie dokumentov a údajov zo spisov subjektov, ktoré sú povinné sa registrovať, ak boli tieto dokumenty a údaje predložené v papierovej forme pred 31. decembrom 2006.

Aké informácie sú zaznamenané v gréckom obchodnom registri?

Aké typy údajov sa uchovávajú (ktoré subjekty sa zapisujú do verejného registra, informácie o insolvenčných konaniach, účtovné závierky, …)?

Minimálne tieto dokumenty a údaje sa zverejňujú a môžu byť poskytnuté akejkoľvek dotknutej tretej strane:

1. V registri sa uverejňujú tieto dokumenty a údaje týkajúce sa spoločností uvedených v článku 16 ods. 1 písm. a) až c), písm. e) až g) a písm. i) až k) zákona č. 4919/22, ktorých sídlo sa nachádza v Grécku:

a) akt o založení spoločnosti, stanovy a prípadne rozhodnutie vedenia o ich schválení;

b) zmeny stanov a úplné konsolidované znenie stanov;

c) vymenovanie, skončenie funkcie a údaje uvedené v článku 33 ods. 2 o osobách, ktoré buď ako zákonom stanovený orgán, alebo ako členovia takéhoto orgánu:

i) sú oprávnené zastupovať spoločnosť v konaniach s tretími osobami. Ak ide o viac ako jednu osobu, v príslušnom zápise sa musí uviesť, či tieto osoby môžu konať samostatne alebo musia konať spoločne;

ii) zastupujú spoločnosť pred súdom a

iii) zúčastňujú sa na správe spoločnosti, dohľade alebo kontrole nad ňou;

d) minimálne raz ročne výška upísaného základného imania, ak sa v akte o založení spoločnosti alebo v stanovách uvádza schválené základné imanie, pokiaľ si zvýšenie upísaného základného imania nevyžaduje zmenu stanov;

e) účtovné doklady za každé účtovné obdobie, ktoré sú povinné podľa smerníc Rady 86/635/EHS (Ú. v. ES L 372) o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií, 91/674/EHS (Ú. v. ES L 374) o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní a 2013/34/EÚ (Ú. v. EÚ L 182) o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS;

f) každá zmena sídla spoločnosti;

g) likvidácia a oživenie spoločnosti;

h) každé rozhodnutie súdov o neplatnosti spoločnosti;

i) vymenovanie likvidátorov a údaje o likvidátoroch podľa článku 33 ods. 2 a 3;

j) účtovná závierka na začiatku a na konci likvidácie a výmaz z registra;

k) počet podielov spoločníkov, ako aj úplné údaje o týchto osobách.

2. V registri sa uverejňujú tieto dokumenty a údaje týkajúce sa spoločností s jediným spoločníkom uvedených v článku 16 ods. 1 písm. d), h) a o) zákona č. 4919/22, ktorých sídlo sa nachádza v Grécku:

a) zakladajúci dokument a jeho zmeny v konsolidovanej podobe;

b) predmet podnikania;

c) názov a skrátený názov spoločnosti;

d) úplná adresa sídla;

e) údaje o spoločníkoch podľa článku 33 ods. 2 a 3, vymenovanie výkonného riaditeľa a rozsah jeho právomocí. Ak sú osobami uvedenými v prvom odseku právnické osoby, zverejňovanými údajmi sú registračné číslo, ak existuje, hlavné identifikačné údaje, ako je názov spoločnosti, právna forma a sídlo, a údaje o fyzickej osobe, ktorá tieto právnické osoby zastupuje;

f) vystúpenie alebo vylúčenie spoločníka;

g) akákoľvek zmena v miere účasti spoločníkov na ziskoch a stratách spoločnosti;

h) likvidácia a oživenie spoločnosti;

i) každé rozhodnutie súdov o neplatnosti spoločnosti;

j) vymenovanie likvidátorov a údaje o likvidátoroch podľa článku 33 ods. 2 a 3;

k) ročná účtovná závierka, ak vzniknú okolnosti opísané v článku 1 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 4308/2014 (Vládny vestník, séria I, č. 251) o uplatňovaní gréckych účtovných štandardov;

l) účtovná závierka na začiatku a na konci likvidácie a výmaz z registra.

3. V registri sa uverejňujú tieto dokumenty a údaje týkajúce sa pobočiek v EÚ uvedených v článku 16 ods. 1 písm. l) a n) zákona č. 4919/22:

a) akt o založení spoločnosti a stanovy, ak predstavujú osobitný dokument, spolu s ich zmenami;

b) potvrdenie z registra, v ktorom je spoločnosť zaregistrovaná (osvedčenie o spôsobilosti od príslušného orgánu alebo obchodného registra krajiny pôvodu);

c) poštová adresa pobočky;

d) informácia o činnostiach pobočky;

e) register, v ktorom bol pre spoločnosť založený spis uvedený v článku 21 ods. 2, ako aj európsky jedinečný identifikačný znak (EUID);

f) názov a právna forma spoločnosti a názov pobočky, ak sa líši od názvu spoločnosti;

g) vymenovanie, ukončenie funkcie a údaje podľa článku 33 ods. 2 a 3 o osobách, ktoré sú oprávnené zastupovať spoločnosť voči tretím osobám a v súdnych konaniach ako:

i) orgány spoločnosti stanovené zákonom alebo členovia takéhoto orgánu v súlade s požiadavkami na zverejňovanie v zmysle článku 14 písm. d) smernice (EÚ) 2017/1132 (Ú. v. EÚ L 169) týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností;

ii) stáli zástupcovia spoločnosti pre činnosti pobočky s uvedením rozsahu ich právomocí;

h) likvidácia spoločnosti, vymenovanie likvidátorov, údaje o likvidátoroch a ich právomoci a ukončenie likvidácie v súlade so zverejňovaním vykonávaným spoločnosťou podľa článku 35 písm. h), j) a k), insolvenčné konania, dohody, vyrovnania alebo iné analogické konania, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť;

i) účtovné doklady (účtovné závierky) spoločnosti vypracované, overené a zverejnené v súlade s právom členského štátu, ktorým sa spoločnosť riadi, a v súlade so smernicami 2013/34/EÚ (Ú. v. EÚ L 182) a 2006/43/ES (Ú. v. ES L 157) o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS;

j) zrušenie pobočky.

3. V G.E.MI. sa uverejňujú tieto dokumenty a údaje týkajúce sa pobočiek v EÚ uvedených v článku 16 ods. 1 písm. m) a n) zákona č. 4919/22:

a) akt o založení spoločnosti a stanovy, ak predstavujú osobitný dokument, spolu s ich zmenami;

b) poštová adresa pobočky;

c) informácia o činnostiach pobočky;

d) právo štátu, ktorým sa spoločnosť riadi;

e) registračné číslo spoločnosti v akomkoľvek registri, ktorého vedenie je stanovené právom členského štátu, ktorým sa spoločnosť riadi;

f) právna forma, hlavné miesto podnikateľskej činnosti a predmet podnikania spoločnosti a aspoň jedenkrát do roka výška upísaného základného imania, ak tieto údaje nie sú uvedené v akte o založení spoločnosti alebo stanovách;

g) názov spoločnosti a názov pobočky, ak sa líši od názvu spoločnosti;

h) vymenovanie, ukončenie funkcie a identifikačné údaje o osobách, ktoré sú oprávnené zastupovať spoločnosť voči tretím osobám a v súdnych konaniach:

i) ako orgány spoločnosti stanovené zákonom alebo členovia takéhoto orgánu,

ii) ako stáli zástupcovia spoločnosti pre činnosti pobočky s uvedením rozsahu ich právomocí a informácie o tom, či môžu tieto právomoci vykonávať samostatne;

i) likvidácia spoločnosti, vymenovanie likvidátorov, údaje o likvidátoroch a ich právomoci a ukončenie likvidácie v súlade so zverejňovaním vykonávaným spoločnosťou podľa článku 35 písm. h), j) a k), insolvenčné konania, dohody, vyrovnania alebo iné analogické konania, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť;

j) účtovné doklady spoločnosti, ako sú účtovné závierky, vypracované, overené a zverejnené v súlade s právom členského štátu, ktorým sa spoločnosť riadi. V prípade, že právo členského štátu nestanovuje vypracovanie účtovných dokladov spôsobom ekvivalentným s gréckym právom a právom EÚ, vyžadujú sa účtovné doklady, napríklad účtovné závierky, súvisiace s činnosťou pobočky;

k) zrušenie pobočky.

Ktoré dokumenty sa predkladajú/uchovávajú (súbory, zbierky dokumentov, stanovy, zápisnice z valných zhromaždení atď.)?

Prekladajú sa tieto dokumenty:

 • účtovné závierky vo formáte ESEF,
 • účtovné závierky vo formáte XBRL a xHTML,
 • zápisnice z valných zhromaždení alebo zasadnutí spoločníkov, prípadne jediného spoločníka vo formáte PDF,
 • zápisnice zo zasadnutí správnej rady alebo riaditeľov a/alebo manažérov vo formáte PDF,
 • elektronické vyhlásenia právnych zástupcov bez papierovej podoby,
 • plány spoločností na vnútroštátne alebo cezhraničné transformácie (fúzie, rozdelenia a transformácie),
 • správy expertov (štatutárnych audítorov) na všetky právne účely.

Ako môžem vyhľadávať (a aké sú dostupné kritériá vyhľadávania)?

Osobne

Dokumenty, údaje a informácie sa uchovávajú v digitálnej forme, a preto nie je potrebné dostaviť sa osobne na útvary registra.

Na webovom sídle registra

Zverejnené obchodné informácie môžete vyhľadávať na webovom sídle Všeobecného obchodného registra.

Aké sú dostupné kritériá vyhľadávania?

Pri vyhľadávaní stačí uviesť jednu z týchto informácií o spoločnosti:

 • daňové identifikačné číslo (grécka skratka A.F.M.) alebo
 • číslo v rámci Všeobecného obchodného registra (Γ.Ε.ΜI.), alebo
 • názov spoločnosti, alebo
 • skrátený názov.

Ako môžem získať dokumenty?

Bezplatne?

Nasledujúce informácie o spoločnosti sú k dispozícii bezplatne na webovom sídle registra a prostredníctvom systému prepojenia obchodných registrov (BRIS):

a) názov, skrátený názov (skrátené názvy) a právna forma spoločnosti;

b) jej sídlo a členský štát, v ktorom je zaregistrovaná;

c) jej registračné číslo a európsky jedinečný identifikačný znak (EUID);

d) podrobnosti o webovom sídle, stav spoločnosti, najmä to, či je aktívna, má pozastavenú registráciu, ruší sa, je v likvidácii, bola vymazaná z registra alebo ukončila svoju činnosť;

e) predmet podnikania spoločnosti;

f) údaje o jej riaditeľoch;

g) údaje týkajúce sa jej pobočiek v členských štátoch EÚ.

Okrem toho môže ktorákoľvek zainteresovaná strana bezplatne získať prístup ku všetkým dokumentom, informáciám alebo oznámeniam uverejneným útvarom registra alebo automaticky príslušnými osobami na webovom sídle registra na účely verejného prístupu a môže si tieto dokumenty, informácie alebo oznámenia stiahnuť, digitálne uložiť na svoje vlastné elektronické zariadenia a vytlačiť alebo inak reprodukovať.

Za poplatok?

Každá zainteresovaná strana môže získať overené kópie, výpisy a osvedčenia z registra po zaplatení poplatku za akýkoľvek dokument, údaje, kópiu, výpis alebo osvedčenie.

Ako môžem získať výpis z registra, overenú kópiu alebo prepis dokumentov?

Ak chce ktorákoľvek zainteresovaná strana získať úradné (autentické) osvedčenia, kópie alebo výpisy dokumentov alebo údajov zapísaných v zázname o spoločnosti v registri, môže sa bezplatne zaregistrovať na komunikačnom oddelení Všeobecného obchodného registra.

Môžete sa zaregistrovať prostredníctvom nasledujúcich odkazov:

a) ako fyzická osoba: https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm,

b) ako právnická osoba: https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm.

Úradné osvedčenia alebo kópie dokumentov a údajov môžete získať po zaplatení poplatku 5,00 EUR prostredníctvom príslušnej elektronickej aplikácie uvedenej v predchádzajúcom texte. Osvedčenia alebo kópie príslušných dokumentov alebo údajov sa doručujú dvomi rôznymi spôsobmi: digitálne prostredníctvom komunikačnej aplikácie registra alebo poštou adresátovi kdekoľvek na svete.

Postup registrácie

Ako možno začať postup registrácie (postup predkladania žiadostí o zápis do registra, osvedčovanie dokumentov, typy dokumentov, ktoré je potrebné priložiť)?

Osobne

Postup zapisovania dokumentov alebo údajov do registra sa vykonáva na diaľku a plne elektronicky. Nie je teda možné dostaviť sa osobne.

Online

Postup predkladania dokumentov a údajov sa vykonáva plne elektronicky.

Každý subjekt sa v systéme registra certifikuje na predkladanie dokumentov a údajov. Subjekt (jeho právny alebo splnomocnený zástupca) vstúpi do informačného systému registra a vyberie príslušnú elektronickú žiadosť. Každá žiadosť je štandardizovaná a vyžaduje (uvádza) sa v nej niekoľko dokumentov a údajov, ktoré sa majú predložiť.

Ako sa predložené žiadosti posudzujú?

Žiadosti o registráciu sa rozdeľujú do dvoch všeobecných kategórií:

a) žiadosti, ktoré sú predmetom preskúmania zákonnosti, a

b) žiadosti, ktoré sú predmetom preskúmania úplnosti.

Žiadosti, ktoré sú predmetom preskúmania zákonnosti, sa odošlú príslušnému úradníkovi útvaru registra, ktorý vykoná preskúmanie zákonnosti predloženého dokumentu, a ak sa nezistí žiadna prekážka, žiadosť schváli a zaregistruje. Systém zaregistruje dokument, vytvorí jeden záznam, vydá registračný kód a automaticky vytvorí štandardizovanú šablónu oznámenia.

Žiadosti, ktoré sú predmetom preskúmania úplnosti, sa zapíšu do registra automaticky, bez ľudského zásahu, ihneď po tom, ako ich subjekt predloží. Informačný systém vykoná sériu kontrol na overenie úplnosti dokumentu podľa zákona.

Právne účinky registrácie

Účinok zápisov na tretie strany podľa článku 17 smernice (EÚ) 2017/1132

Právnické osoby uvedené v článku 16 ods. 1 zákona č. 4919/22 okrem tých, ktoré sú uvedené v písmenách l), m), n) a p), sú povinné zapísať do registra a zverejniť v ňom právne skutočnosti, vyhlásenia, dokumenty a ďalšie informácie, aby sa dosiahli tieto právne účinky:

a) nadobudnutie právnej subjektivity, ak sú v procese zakladania;

b) zmeny ich stanov;

c) dokončenie ich zlúčenia, rozdelenia alebo transformácie;

d) likvidácia subjektu na základe rozhodnutia spoločníkov alebo na základe vydania príslušného administratívneho aktu;

e) oživenie subjektu, ak je v likvidácii, ako aj v prípadoch, keď sa konkurzné konanie preruší z dôvodu uspokojenia pohľadávok veriteľov, oddlženia alebo v akomkoľvek inom prípade, v ktorom sa stanovuje oživenie právnickej osoby;

f) strata právnej subjektivity pri zaregistrovaní výmazu právnickej osoby z registra;

g) opätovný zápis do registra a začatie nového likvidačného konania podľa článku 28 ods. 4.

Fyzické alebo právnické osoby alebo združenia takýchto osôb uvedené v článku 16 zákona č. 4919/22 sa nemôžu voči tretím stranám odvolávať na dokumenty a údaje, v súvislosti s ktorými neboli dodržané formálne náležitosti uvedené v článku 17, pokiaľ nepreukážu, že tieto tretie strany boli s danými dokumentmi a údajmi oboznámené.

Nezrovnalosti medzi záznamom v registri a jeho zverejnením

Ak je zverejnený text v rozpore s dokumentom alebo údajmi zapísanými v registri, osoby uvedené v článku 16 ods. 1 až 4 sa naň nesmú odvolávať voči tretím osobám. Tretie strany sa môžu odvolávať na zverejnené údaje, pokiaľ uvedené osoby nepreukážu, že tieto tretie strany boli oboznámené s textom zapísaným do registra.

V súlade s uvedeným sa tretie strany môžu odvolávať na dokumenty alebo údaje, v súvislosti s ktorými ešte neboli dokončené formálne náležitosti zverejnenia, pokiaľ nezverejnenie nie je dôvodom na neplatnosť týchto dokumentov.

Ak existuje rozpor medzi dátumom podania a dátumom zverejnenia, dátum zverejnenia sa považuje za dátum podania na účely premlčacích lehôt na využitie vymáhateľných práv a opravných prostriedkov.

Kto nesie zodpovednosť za presnosť záznamov?

Za presnosť záznamov zodpovedá príslušný útvar registra. Konkrétne podľa článku 20 zákona č. 4919/22 je príslušný útvar registra zodpovedný za:

a) zápis osôb, ktoré sú povinné sa registrovať podľa článku 16;

b) každé podanie a zverejnenie týkajúce sa osôb, ktoré sú povinné sa registrovať;

c) príjem, zaregistrovanie, ak sa nevykonáva elektronicky, preskúmanie úplnosti a v prípade potreby zákonnosti príslušných žiadostí, sprievodných dokumentov, informácií alebo vyhlásení, ako aj overovanie žiadostí o schválenie názvu a skráteného názvu a rezerváciu týchto názvov v súlade s článkom 55 ods. 3;

d) odpovedanie na otázky položené prostredníctvom systému BRIS týkajúce sa dokumentov a informácií uvedených v článkoch 33, 35 a 39;

e) vydávanie osvedčení, kópií a výpisov v súlade s článkom 46 ods. 3;

f) vykonávanie kontrol vzoriek pri zakladaní spoločností prostredníctvom elektronickej služby jednotného kontaktného miesta (e-YMS) a automatických zápisoch do registra, ktoré sa vykonávajú podľa článku 26 ods. 4.

Postupy na ochranu údajov

Postupy týkajúce sa práv dotknutej osoby, pokiaľ ide o zverejňovanie a uchovávanie jej osobných údajov

Ak register spracúva osobné údaje, prevádzkovateľom údajov je útvar pre podporu a vývoj informačných systémov Všeobecného obchodného registra (G.E.MI.) a služba jednotného kontaktného miesta Únie gréckych obchodných komôr v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (Ú. v. ES L 119) a zákonom č. 4624/2019 (Vládny vestník, séria I, č. 137) v spojení s článkom 47 zákona č. 4623/2019 (Vládny vestník, séria I, č. 134) o údajoch verejného sektora.

Kontaktné informácie

Ministerstvo rozvoja a investícií

Generálny sekretariát pre obchod

Generálne riaditeľstvo pre vnútorný obchod a ochranu spotrebiteľa

Adresa organizácie:

Pl. Kaningos, 10181 ATHENS

e-mail: companylaw@mindev.gov.gr

Užitočné webové adresy

Elektronické uverejnenie Všeobecného obchodného registra (G.E.MI.)

Registrácia verejnosti na účely využívania online služieb Všeobecného obchodného registra (G.E.MI.)

Registrácia podnikov v rámci Všeobecného obchodného registra (G.E.MI.)

Overovanie pravosti osvedčení a kópií vydaných Všeobecným obchodným registrom (G.E.MI.)

Právne predpisy o Všeobecnom obchodnom registri (G.E.MI.)

Posledná aktualizácia: 12/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.