Obchodné registre v krajinách EÚ

Maďarsko

V tejto časti sa uvádzajú základné informácie o maďarskom obchodnom registri.

Autor obsahu
Maďarsko

Čo ponúka maďarský obchodný register?

Obchodný register obsahuje údaje o registrovaných spoločnostiach a listiny spoločností slúžiace ako základ registrácie. Údaje v obchodnom registri (týkajúce sa spoločností, ktoré sú v ňom zaregistrované) spravujú súdy z pozície registračných súdov. Informácie o spoločnostiach a listiny spoločností sú uložené a verejne dostupné v elektronickej podobe. Údaje o spoločnostiach zaregistrovaných na ktoromkoľvek registračnom súde v Maďarsku sú bezplatne k dispozícii na domovskej stránke služby pre informácie o spoločnostiach a elektronickú registráciu spoločností ministerstva spravodlivosti (Služba pre informácie o spoločnostiach, Céginformációs Szolgálathttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Používateľ má prístup k týmto informáciám (platným alebo už neplatným), ktoré sa nachádzajú v obchodnom registri v čase vyhľadávania:

 • registračné číslo spoločnosti, cégjegyzékszám,
 • názov spoločnosti, cég elnevezése,
 • hlavné sídlo, székhely,
 • prevádzka (-y), telephely(ek),
 • pobočka (-y), fióktelep(ek),
 • činnosť(-i), tevékenység,
 • upísané základné imanie, jegyzett tőke,
 • daňové identifikačné číslo, adószám,
 • informácie o tom, či v spoločnosti prebieha konkurzné konanie, likvidácia alebo konečné vyporiadanie,
 • informácie o tom, či (bývalý) výkonný riaditeľ alebo manažér obchodnej spoločnosti nesmie byť podľa § 3:22 zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku (nový občiansky zákonník) výkonným riaditeľom alebo manažérom inej obchodnej spoločnosti.

Na začiatku každého týždňa sa aktualizujú tieto informácie:

 1. Všetky údaje o spoločnostiach v obchodnom registri (uložený výpis spoločnosti, tárolt cégkivonat) a údaje o žiadostiach o registráciu alebo o zmeny v registrácii, ktoré ešte nie sú v registri vykonané.
 2. Údaje o spoločnosti zahŕňajú informácie o:
 • vlastníckej štruktúre (spoločníkoch alebo akcionároch) právnických osôb, obchodných spoločnostiach bez právnej subjektivity (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), osobách oprávnených na zastupovanie spoločnosti,
 • oprávnenosti fyzickej osoby zastupovať spoločnosť a členstve fyzickej osoby v dozornej rade.

Na začiatku každého týždňa môžete nájsť aktualizované informácie aj pomocou vyhľadávača.

V obchodnom registri sa uchovávajú informácie o spoločnosti aj na základe iných kritérií (prístup sa dá získať aj k údajom, ktoré už nie sú platné), resp. okrem týchto údajov sú dostupné aj listiny spoločností. Tieto údaje je možné nájsť na registračných súdoch a prostredníctvom služby pre informácie o spoločnostiach, pričom overené alebo neoverené kópie listín a informácií o spoločnosti možno získať po uhradení správneho poplatku.

Je prístup do maďarského obchodného registra bezplatný?

Maďarský obchodný register je v uvedenom rozsahu bezplatne prístupný na webovej stránke https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio. Prístup k ďalším údajom je spoplatnený.

Ako vyhľadávať v maďarskom obchodnom registri

Informácie o spoločnosti môžete vyhľadať podľa týchto kritérií:

meno spoločnosti,

registračné číslo spoločnosti,

daňové identifikačné číslo.

Do akej miery sú dokumenty uvedené v registri spoľahlivé?

Údaje uvedené v článku 2 smernice 2009/101/ES sú v prípade spoločností registrovaných v Maďarsku bezplatne dostupné online.

V Maďarsku sa verejné informácie o spoločnostiach poskytujú prostredníctvom registrových súdov, služby pre informácie o spoločnostiach a obchodného vestníku (Cégközlöny) Obchodný vestník (Cégközlöny) je úradným vestníkom ministerstva spravodlivosti, ktorý je bezplatne dostupný na domovskej stránke http://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Registračný súd spolu s uverejnením údajov akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným v obchodnom registri uverejní v obchodnom vestníku v rámci každodennej aktualizácie aj zakladajúce listiny spoločnosti, príp. ich zmeny.

Údaje v obchodnom registri spravujú súdy z pozície registračných súdov. Informácie o spoločnostiach a listiny spoločností sú uložené a verejne dostupné v elektronickej podobe. Údaje o spoločnostiach zaregistrovaných na ktoromkoľvek registračnom súde v Maďarsku sú bezplatne k dispozícii na domovskej stránke služby pre informácie o spoločnostiach a elektronickú registráciu spoločností ministerstva spravodlivosti (Služba pre informácie o spoločnostiach, https://www.e-cegjegyzek.hu/).

História maďarského obchodného registra

Súdy ukladajú údaje o obchodnom registri elektronicky od júla 1993, keď sa Národný systém pre informácie o spoločnostiach a registráciu spoločností (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) stal plne prevádzkyschopným.

Reakčný čas systému medzi dvoma súdmi je otázkou niekoľkých minút.

Posledná aktualizácia: 21/09/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.