Obchodné registre v krajinách EÚ

Medzinárodný kontext

Informácie o obchodnom registri sú dostupné aj pre krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ.

Autor obsahu
Medzinárodný kontext

Nórsko

Island

Lichtenštajnsko
Nórsko

Registračné centrum Brønnøysund je vládny úrad patriaci pod ministerstvo obchodu, priemyslu a rybolovu. Register obchodných podnikov je jedným zo 14 vnútroštátnych registrov, ktoré spravuje Registračné centrum Brønnøysund.

Obchodný register je zodpovedný za registráciu všetkých nórskych a zahraničných obchodných podnikov v Nórsku. Tento register zabezpečuje právnu ochranu a finančný prehľad a je dôležitým zdrojom informácií pre každého, kto potrebuje presné informácie o subjektoch zapojených do nórskeho hospodárstva.

Čo ponúka nórsky obchodný register?

V nórskom registri obchodných podnikov sa poskytujú informácie o registrovaných podnikoch. Na webovom sídle Registračného centra Brønnøysund môžete prostredníctvom vyhľadávača získať prístup k základným informáciám. Informácie z obchodného registra možno nájsť v oznámeniach a dodatočné informácie a prepisy si môžete objednať z internetového obchodu a prostredníctvom Európskeho obchodného registra (EBR).

Základné informácie:

 • identifikačné číslo organizácie
 • názov spoločnosti, obchodná adresa a iné adresy
 • dátum založenia spoločnosti
 • stanovy spoločnosti a druh činnosti
 • úlohy v spoločnosti
 • informácie o konkurze

Oznámenia:

V rámci obchodného registra sa oznamujú všetky významné udalosti pre spoločnosť. Oznamuje sa registrácia novej spoločnosti, zápis významných zmien v spoločnosti a zánik alebo výmaz spoločnosti. Vo vyhľadávacej databáze oznámení sa uchovávajú údaje od 1. novembra 1999. Verzia oznámení v anglickom jazyku je k dispozícii od augusta 2006.

Dodatočné informácie, ktoré si môžete objednať za poplatok, predstavujú prepisy a osvedčenia, napríklad:

 • osvedčenie o registrácii
 • ročná účtovná závierka

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Všetky základné informácie, ktoré sú dostupné v rámci nášho vyhľadávača, a informácie z databázy oznámení, sú bezplatné. Niektoré služby ako prepisy a osvedčenia sú spoplatnené.

Ako vyhľadávať v nórskom obchodnom registri?

Základné informácie o obchodných podnikoch zapísaných v obchodnom registri sú k dispozícii na webovom sídle Registračného centra Brønnøysund. Vyhľadávanie je možné buď podľa názvu spoločnosti alebo čísla spoločnosti v databáze oznámení.

Do akej miery sú dokumenty uvedené v registri spoľahlivé?

Tretie strany sa môžu spoľahnúť na to, že informácie v registri obchodných podnikov sú právoplatné informácie o spoločnosti. Zapísané informácie sa považujú za také, s ktorými sú tretie strany oboznámené. Vzťahuje sa to na samotné informácie, ako aj na doklady, na základe ktorých sa zápis vykonal. V praxi to znamená, že tretia strana by mala skontrolovať zapísané informácie o spoločnosti pred tým, ako začne s touto spoločnosťou obchodovať.

Pravidlá týkajúce sa toho, do akej miery sa tretie strany môžu spoľahnúť na informácie zapísané v registri obchodných podnikov v Nórsku, možno nájsť v § 10-1 zákona o registrácii obchodných podnikov. Stručne povedané sa podľa týchto pravidiel za zapísané informácie považujú také informácie, s ktorými sú tretie strany oboznámené.

Z podrobnejšieho vysvetlenia vyplýva, že v prípadoch, keď právny predpis určuje právne postavenie tretej osoby, teda či si bola vedomá alebo nebola vedomá konkrétnej veci, informácie zapísané v registri obchodných podnikov sa považujú za informácie, s ktorými sa tretie strany oboznámili.

V prípade záležitostí, pri ktorých sa malo do registra zaslať oznámenie o registrácii (ale zaslané nebolo), a tieto záležitosti sú v rozpore so zapísanými informáciami, tieto záležitosti nemožno uplatniť voči tretej osobe. Výnimkou z tohto pravidla je situácia, keď tretia strana vedela alebo mala vedieť o tejto záležitosti. V tomto prípade tretia strana nemôže oprávnene tvrdiť, že sa mohla spoľahnúť na zapísané informácie.

História nórskeho obchodného registra

Nórsky register obchodných podnikov bol zriadený v roku 1988 a vykonáva funkcie takmer 100 bývalých miestnych obchodných registrov.

Súvisiace odkazy

Zákon o registrácii obchodných podnikov v nórčine

 Island

Čo ponúka islandský obchodný register?

Register obchodných podnikov je od roku 2003 oddelením v rámci riaditeľstva vnútorných príjmov, ktorý prevádzkuje verejný spis s informáciami o týchto subjektoch:

 1. fyzické osoby, podniky a iné subjekty vykonávajúce podnikateľské činnosti
 2. inštitúcie a štátne podniky
 3. inštitúcie a spoločnosti vo vlastníctve obcí
 4. združenia, organizácie a subjekty iné ako fyzické osoby, zodpovedné za správu aktív alebo vykonávajúce akékoľvek daňové povinnosti
 5. iné činnosti, ktoré podľa oddelenia vnútorných príjmov/registra podnikov predstavujú akýkoľvek dôvod na registráciu v úradnom spise

Register obsahuje v príslušných prípadoch tieto informácie o vyššie uvedených subjektoch:

 1. meno/názov
 2. identifikačné číslo, adresa
 3. právna forma
 4. dátum založenia
 5. názov, adresa a identifikačné číslo výkonných orgánov
 6. kód činnosti (č. ISAT)
 7. Likvidácia
 8. Ďalšie položky, ktoré je podľa práva potrebné registrovať.

Register po zápise do registra vydá pre daný subjekt jedinečné identifikačné číslo.

Register podnikov poskytuje verejným orgánom, spoločnostiam a fyzickým osobám informácie z registra podľa ministerského nariadenia o rozsahu informácií a poplatkoch.

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Informácie o mene, adrese, právnej forme, kóde ISAT a čísle DPH sú verejne dostupné na webovom sídle oddelenia pre vnútorné príjmy/registra podnikov bezplatne.

Ďalšie informácie sú spoplatnené a mali by byť dostupné v našom internetovom obchode v roku 2016.

Ako vyhľadávať v obchodnom registri na Islande?

Na webovom sídle riaditeľstva pre vnútorné príjmy možno vyhľadávať informácie, ktoré sú bezplatné. Žiaľ, zatiaľ len v islandčine. Do otvorenia internetového obchodu na budúci rok sa záujemcovia o ďalšie informácie musia obracať na úrad telefonicky alebo e-mailom.

História islandského obchodného registra.

Spoločnosti boli do roku 1980 registrované u miestnych komisárov po celom Islande. V roku 1980 bol založený osobitný register pre spoločnosti s ručením obmedzeným, ale identifikačné čísla pre tieto spoločnosti vydával Islandský štatistický úrad. Od roku 1997 sa všetky obchodné spoločnosti iné ako spoločnosti s ručením neobmedzeným zapisujú do registra podnikov a od roku 2014 sa do tohto registra zapisujú aj tieto spoločnosti, takže v súčasnosti existuje na Islande len jeden oficiálny obchodný register, register podnikov.

 Lichtenštajnsko

Obchodný register (Handelsregister) sa vedie pre celé Lichtenštajnsko. Obchodný register spravuje ministerstvo spravodlivosti (Amt für Justiz) v meste Vaduz.

Obchodný register je verejný register a predpokladá sa, že je presný. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť právnu istotu obchodných stykoch zverejňovaním právnych vzťahov, ktoré sa riadia súkromným právom, najmä situácie fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľské činnosti, pokiaľ ide o zodpovednosť a právomoc konať.

Čo ponúka obchodný register?

Obchodný register obsahuje informácie o všetkých registrovaných právnych subjektoch so sídlom v Lichtenštajnskom kniežatstve a o lichtenštajnských trustoch (Treuhänderschaften). Tieto informácie sa týkajú skutočností a vzťahov, ktoré musia byť zaznamenané v registri podľa právnych predpisov, pričom niektoré z nich sú uvedené dobrovoľne, spolu s príslušnými podpornými dokladmi.

Do obchodného registra sa takisto zapisujú doklady týkajúce sa neregistrovaných trustov, ako aj údaje týkajúce sa nadácií (Stiftungen), ktoré nie sú registrované.

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Prístup do obchodného registra je spoplatnený.

Čiastočné informácie o každom právnom subjekte zapísanom v obchodnom registri a iné právne informácie sú dostupné bezplatne v indexe podnikov v rámci registra (Firmenindex) prostredníctvom odkazu https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml a overené plné vyhlásenie možno objednať za poplatok prostredníctvom toho istého odkazu.

Ako vyhľadávať v obchodnom registri Lichtenštajnska?

Obchodný register vrátane oznámení a podporných dokladov je verejný.

Obchodný register (Firmenindex) sa môže použiť na vyhľadávanie registrovaného právneho subjektu pomocou jeho mena alebo jeho registračného čísla.

Do akej miery sa možno spoľahnúť na údaje v registri?

V článku 3a smernice 2009/101/ES, zmenenej smernicou 2012/17/EÚ, sa vyžaduje, aby členské štáty poskytli informácie s vysvetlením ustanovení vnútroštátneho práva, na základe ktorých sa tretie strany môžu spoľahnúť na doklady a údaje spoločnosti uvedené v článku 2. V rozhodnutí Spoločného výboru EHP z 8. októbra 2013 sa uvádza, že smernica 2012/17/EÚ sa má začleniť do Dohody o EHP.

Ak sa v právnom predpise stanovuje, že sa vyžaduje iba čiastočné zverejnenie alebo zverejnenie výpisov, zápisy do obchodného registra zverejňuje ministerstvo spravodlivosti v úradnom vestníku v plnom rozsahu a bezodkladne [§ 956 ods. 1 zákona o osobách a spoločnostiach (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)]. Úradnou publikáciou Lichtenštajnského kniežatstva je elektronická verzia úradného vestníka (Amtsblatt) (§ 16 zákona o zverejňovaní, Kundmachungsgesetz).

Na záznamy, zmeny a výmazy v obchodnom registri sa môže spoľahnúť každá osoba konajúca v dobrej viere. Na obsah zápisu, zmeny alebo výmazu sa možno uplatniť voči zaregistrovanej strane pod podmienkou, že bol predložený na želanie tejto strany (§ 948 ods. 1 a 2 PGR).

So zreteľom na tretie strany je zápis do obchodného registra účinný dňom nasledujúcim po uverejnení zápisu, a to vždy za predpokladu, že existuje právna požiadavka na zverejňovanie (§ 947 ods. 2 PGR).

Podľa § 949 PGR má zápis do obchodného registra za následok sprístupnenie a po tom, čo registrácia nadobudla účinnosť voči tretím stranám, daná osoba už nemá právo namietať, že nevedela o zápise. Keby však existovala požiadavka, že osobitná skutočnosť sa musí zapísať, a táto skutočnosť nebola zapísaná, možno sa to uplatniť voči tretej osobe, len ak je možné preukázať, že tretia strana o tom vedela.

História obchodného registra

Údaje v lichtenštajnskom obchodnom registri sa pôvodne zaznamenávali na kartotékových lístkoch. Všetky aktuálne údaje, ako aj veľká časť historických údajov, sú teraz dostupné elektronicky.

Dodatočné informácie

Zápisy do obchodného registra sa uverejňujú v zákonne požadovanom formáte v elektronickom vestníku a tretie strany sa môžu na ne spoľahnúť len s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni, kedy boli zverejnené. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti medzi zápisom v registri a zverejnenými informáciami má zápis do registra prednosť.

Uverejnenie a účinnosť zápisov do obchodného registra

Verejná povaha obchodného registra

Obchodný register vrátane oznámení a podporných dokladov je verejný. Záznamy sú prístupné každému. Doklady v registri, ktoré sa týkajú akciových spoločností (Aktiengesellschaften), komanditných spoločností (Kommanditaktiengesellschaften) a spoločností s ručením obmedzeným (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) sú dostupné bez obmedzení; pre organizácie s inou právnou formou musí žiadateľ preukázať oprávnený záujem (§ 953 PGR).

Zverejňovanie zápisov

Zápisy do obchodného registra zverejňuje ministerstvo spravodlivosti v úradnom vestníku v plnom rozsahu a bezodkladne, s výnimkou prípadov, v ktorých právne predpisy stanovujú, že sa vyžaduje iba čiastočné zverejnenie alebo zverejnenie výpisov. Všetky doklady a údaje, ktoré sa musia podľa zákona podať a uverejniť, sa uverejňujú rovnakým spôsobom (§ 956 a nasl. PGR). Na uverejnené informácie sa možno priamo uplatniť voči každému od konca dňa, kedy boli uverejnené.

Oznámenia týkajúce sa akciových spoločností (Aktiengesellschaften), komanditných spoločností (Kommanditaktiengesellschaften) a spoločností s ručením obmedzeným (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) majú formu odkazu, uverejneného v úradnom vestníku, na zápis a podporné doklady a údaje. To isté platí v prípade právnických osôb vykonávajúcich obchodnú činnosť komerčným spôsobom. Oznámenia majú v ostatných prípadoch formu odkazu na zápis v registri (§ 957 PGR).

Účinnosť zápisov pri rokovaniach s tretími stranami

Pokiaľ ide o tretie strany, zápis do obchodného registra je účinný v deň, ktorý nasleduje po dni uverejnenia zápisu, vždy za predpokladu, že existuje právna požiadavka na zverejňovanie (§ 947 ods. 2 PGR).

V prípade akciových spoločností (Aktiengesellschaften), komanditných spoločností (Kommanditaktiengesellschaften) a spoločností s ručením obmedzeným (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) sa nemožno uplatniť zapísanú a uverejnenú skutočnosť voči tretej strane, ak sa vzťahuje na právny úkon, ktorý sa vykonáva do pätnástich dní odo dňa, kedy sa zápis stáva účinným a tretia strana vie dokázať, že o tom nevedela a nebolo možné očakávať, že bude o tom vedieť (§ 949 ods. 1a PGR).

Po tom, ako registrácia nadobudla účinnosť, pokiaľ ide o tretie strany, osoba už nie je oprávnená namietať, že o zápise nevedela (§ 949 ods. 1 PGR).

Zápisy v obchodnom registri predstavujú úplný dôkaz o skutočnostiach, ktoré dosvedčujú, pokiaľ sa nepreukáže, že sú nesprávne (§ 949 ods. 3 PGR).

Nezrovnalosti medzi zápisom v predloženej podobe a vo zverejnenej podobe

Ak existuje nezrovnalosť medzi zápisom v registri a zverejnenými informáciami, prednosť má zápis v registri a následne zverejnené informácie a napokon obsah podporných dokladov. V prípade nezrovnalosti medzi zápisom v registri a zverejnenými informáciami sa tretie strany konajúce v dobrej viere môžu spoľahnúť aj na zverejnené informácie voči strane, pre ktorú sa zápis vykonal (§ 959 ods. 2 a 3 PGR).

Súvisiace odkazy

Zákon o osobách a spoločnostiach (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) z 20. januára 1926 (uverejnené v LGBl. 1926 č. 4)

Zákon o zverejňovaní (Kundmachungsgesetz) zo 17. apríla 1985 (uverejnené v LGBl. 1985 č. 41)

Nariadenie o úradnom vestníku (Amtsblattverordnung ) zo 4. septembra 2012 (uverejnené v LGBl. 2012 č. 284)

Posledná aktualizácia: 20/05/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.