Obchodné registre v krajinách EÚ

Írsko

V tejto časti nájdete prehľad o írskom obchodnom registri.

Autor obsahu
Írsko

Aké informácie obsahuje írsky obchodný register?

Obchodný register (Register of Companies) obsahuje určité dokumenty, ktoré uchováva a spravuje Úrad pre registráciu obchodných spoločností na základe povinnosti zapisovať údaje, ktoré spoločnostiam uložil zákon o spoločnostiach z roku 1963 v znení do roku 2012. Register poskytuje základné informácie o spoločnostiach, ako napríklad:

  • adresa,
  • dátum zápisu do obchodného registra,
  • dátum posledného podaného ročného daňového priznania.

Všetky dokumenty zapísané spoločnosťami podľa zákona o spoločnostiach (Companies' Acts) sú verejne prístupné. Profil spoločnosti je možné kúpiť. Profil obsahuje výňatok informácií z registra vrátane riadiacich pracovníkov spoločnosti, bremien a zoznamu zapísaných dokumentov.

Je prístup do írskeho obchodného registra bezplatný?

Áno, prístup k základným informáciám o spoločnosti je bezplatný. Získavanie akýchkoľvek ďalších informácií je však spoplatnené.

Ako vyhľadávať v írskom obchodnom registri?

Pri vyhľadávaní môžete použiť identifikačné číslo/daňové identifikačné číslo spoločnosti alebo jej názov. Existujú štyri možnosti vyhľadávania podľa názvu:

  • „Contains all these words“ (Obsahuje všetky tieto slová) vyhľadáva názvy obsahujúce uvedené slová (odporúčané)
  • „Starts with this phrase“ (Začína sa týmto výrazom) vyhľadáva názvy začínajúce na uvedený výraz
  • „Contains this phrase“ (Obsahuje tento výraz) vyhľadáva názvy obsahujúce uvedený výraz
  • Alphasort je reťazec, ktorý vznikne odstránením bežných slov, ako napr. „Írsko“, „obmedzeným“, „a“ atď. a vynechaním medzier, čiarok, spojovníkov atď. z názvu spoločnosti. Ak chcete uskutočniť vyhľadávanie alphasort, mali by ste urobiť to isté.

Okruh vyhľadávania podľa názvu by sa mal zúžiť pridaním adresy.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uložené v registri?

Úrad pre registráciu obchodných spoločností (CRO) je centrálna evidencia zákonom stanovených informácií o spoločnostiach v Írsku. Právnym základom, podľa ktorého spoločnosti poskytujú úradu CRO informácie na účely zápisu a uverejnenia, je zákon o spoločnostiach z roku 2014 a súvisiace právne predpisy.

Informácie obsiahnuté v obchodnom registri poskytujú úradu CRO tretie strany na základe zákonom stanovenej povinnosti, ktorej súčasťou je zákaz poskytovať úradu CRO vedome alebo z nedbanlivosti nepravdivé informácie. Úrad CRO nemôže ručiť a neručí za správnosť informácií získaných od tretích strán.

V súvislosti s predkladaním určitých dokumentov a údajov má osoba, ktorá ich predkladá, povinnosť podpísať čestné vyhlásenie o tom, že je presvedčená, že požadované údaje a dokumenty boli riadne predložené. V súlade so zákonom o čestnom vyhlásení z roku 1938 (Statutory Declarations Act 1938) v znení zmien sa každý, kto vedome poskytuje nesprávne alebo zavádzajúce vyhlásenie, vystavuje trestnému stíhaniu a v prípade odsúdenia mu môže byť uložená pokuta alebo trest odňatia slobody, alebo oboje.

Okrem toho podľa článku 876 zákona o spoločnostiach z roku 2014 je oznámenie nepravdivých informácií úradu CRO na zákonom stanovených formulároch vedome alebo z nedbanlivosti trestným činom.

História írskeho obchodného registra

Elektronické údaje v registri týkajúce sa všetkých spoločností v normálnej situácii sú kompletné.

Súvisiace odkazy

Systém prepojenia obchodných registrov (BRIS)

Posledná aktualizácia: 16/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.