Obchodné registre v krajinách EÚ

Taliansko

V tejto časti sa uvádzajú všeobecné informácie o talianskom obchodnom registri

Autor obsahu
Taliansko

Aké informácie obsahuje taliansky obchodný register?

Taliansky obchodný register vedú obchodné komory s podporou Unioncamere pod dohľadom registrového sudcu a Ministerstva pre hospodársky rozvoj. Infraštruktúru IKT spravuje a udržiava akciová spoločnosť InfoCamere, konzorcium obchodných komôr vo forme obchodnej spoločnosti.

Register obsahuje podrobné informácie o spoločnostiach, napríklad:

 • úplný názov spoločnosti,
 • štatutárne sídlo,
 • identifikačné číslo na účely DPH,
 • predmet podnikania a právna forma,
 • správne orgány,
 • základné imanie,
 • zákonní zástupcovia,
 • právomoci zástupcov,
 • pobočky.

Register takisto poskytuje prístup k verejným dokumentom spoločností, ako napríklad:

 • úplné účtovné závierky,
 • zakladajúce listiny,
 • zoznamy akcionárov (spoločníkov).

Taliansky obchodný register umožňuje zverejňovanie dvoch druhov informácií:

 1. zverejňovanie právnych informácií
 • na účel potvrdenia existencie spoločnosti,
 • na účel namietania voči tretím osobám (čl. 2193 občianskeho zákonníka)
 1. zverejňovanie hospodárskych informácií
 • na štatistické a ekonomické účely.

Je prístup do talianskeho obchodného registra bezplatný?

Prístup do registra vzťahujúci sa na obmedzené množstvo informácií (ako napr. názov a sídlo spoločnosti) je bezplatný. Úplný prístup k informáciám v registri je však možné získať len na základe žiadosti a je spoplatnený.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Taliansky obchodný register spravujú príslušné kancelárie obchodných, priemyselných, živnostenských a poľnohospodárskych komôr. Tieto kancelárie sa nazývajú kancelárie obchodného registra (uffici del Registro delle Imprese) a konajú pod dohľadom sudcu, ktorého vymenoval miestne príslušný súd (dohľad nad formálnou správnosťou jednotlivých zápisov), a pod administratívnym dohľadom Ministerstva pre hospodársky rozvoj.

Taliansky obchodný register bol založený vo svojej súčasnej podobe v dôsledku reformy z roku 1993 (článok 8 zákona č. 580 z 1993) vykonanej nariadením z roku 1995 (nariadenie prezidenta republiky č. 581 z roku 1995).

V dôsledku tejto reformy bola správa obchodného registra, ktorý doteraz spravovali registrové oddelenia súdov len v papierovej forme, prevedená na obchodné, priemyselné, živnostenské a poľnohospodárske komory, ktoré ho spravujú výlučne elektronicky, aby údaje a dokumenty uchovávané v registri boli plne a bezprostredne dostupné na celom území Talianska.

Tieto ustanovenia boli následne doplnené paragrafom 31 zákona č. 340 z roku 2000, ktorým sa pre takmer všetky formy podnikov (a najmä pre všetky typy spoločnosti) zaviedla povinnosť používať pri príprave a predkladaní žiadostí o zápis do registra a súvisiacich dokumentov elektronický podpis a elektronické nástroje.

Pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa uverejňovania, v dôsledku ďalších legislatívnych zmien (článku 9 nariadenia-zákona č. 7 z roku 2007) musia v súčasnosti všetky typy podnikov (vrátane jednotlivých podnikateľov) používať v komunikácii s obchodným registrom elektronický podpis a príslušné elektronické kanály.

Pred zápisom spoločnosti do registra príslušná kancelária obchodného registra overí nasledovné (článok 11 ods. 6 uvedeného nariadenia prezidenta republiky č. 581 z roku 1995):

a) pravosť podpisu na žiadosti;

b) riadne vyplnenie formulára žiadosti;

c) zhodu aktu alebo skutočnosti, ktoré sú predmetom žiadosti o zápis, s požiadavkami stanovenými zákonom;

d) pripojenie dokumentov požadovaných zákonom k predkladanej žiadosti;

e) splnenie všetkých ostatných zákonných požiadaviek.

Zároveň treba zdôrazniť, že takmer všetky dokumenty týkajúce sa spoločností zapisovaných do obchodného registra, vyhotovuje notár. V článku 11 ods. 4 uvedeného nariadenia prezidenta republiky č. 581 z roku 1995 sa uvádza: „Ukladá sa originál dokumentu, ktorý má byť zapísaný do registra, a pokiaľ ide o súkromný dokument, ktorý nie je uložený u notára, overí sa pravosť podpisu. V ostatných prípadoch sa ukladajú overené kópie. Výpis musí byť uložený vo forme autentického dokumentu v súlade s článkom 2718 Občianskeho zákonníka.“

V súlade s článkom 2193 Občianskeho zákonníka:

 1. Ak sa skutočnosti, ktoré majú byť zo zákona zapísané, nezapíšu, nemôže sa osoba, ktorá má povinnosť o ich zápis požiadať, týchto skutočností domáhať voči tretím osobám, pokiaľ nepreukáže, že tretie osoby boli o týchto skutočnostiach informované.
 2. Tretie osoby sa nemôžu odvolávať na neznalosť skutočností, ktoré sú predmetom zákonom požadovaného zápisu, akonáhle boli tieto skutočnosti zapísané do registra.
 3. Týmto nie sú dotknuté osobitné ustanovenia právnych predpisov.

História obchodného registra

Taliansky obchodný register bol založený v roku 1993.

Súvisiace odkazy

Európsky obchodný register

Posledná aktualizácia: 18/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.