Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: češtinanemčinagréčtinaangličtinafrancúzštinaslovinčina.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Lotyšsko

V tejto časti sa uvádza prehľad o lotyšskom obchodnom registri.

Autor obsahu
Lotyšsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje lotyšský obchodný register?

Obchodný register Lotyšskej republiky (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) je subjekt lotyšskej verejnej správy, v ktorom sa evidujú spoločnosti, obchodníci, ich pobočky a zastúpenia a zmeny v ich zakladajúcich dokumentoch a ktorý vykonáva činnosti stanovené v právnych predpisoch. V obchodnom registri sa takisto evidujú médiá, združenia a nadácie, obchodné záruky, kontrolné podiely, dohody o PPP a dohody o majetkovom režime manželov, politické strany, rozhodcovské orgány, odborové zväzy, náboženské organizácie a inštitúcie a informácie o konkurzných konaniach.

Je prístup do obchodného registra spoplatnený?

Áno, v Lotyšsku neexistuje bezplatný online obchodný register.

Možno však použiť vyhľadávacie funkcie na webovom sídle obchodného registra a bezplatne získať tieto základné informácie o právnych subjektoch evidovaných v obchodnom registri:

 • typ subjektu,
 • adresa sídla,
 • nový alebo súčasný názov alebo obchodné meno a predchádzajúci registrovaný alebo historický názov alebo obchodné meno,
 • registračné číslo,
 • identifikačný kód subjektu na účely SEPA (ak je pridelený),
 • dátum zápisu do registra,
 • dátum výmazu subjektu z registra (alebo dátum reorganizácie, pokiaľ je dôvodom výmazu práve reorganizácia),
 • lehota na registráciu náboženských organizácií, ktoré podliehajú opätovnej registrácii,
 • splnomocnení zástupcovia.

Obchodný register Lotyšskej republiky umožňuje získať bezplatne, ako otvorené údaje, tieto informácie o všetkých zapísaných subjektoch:

 • registračné číslo,
 • názov alebo obchodné meno subjektu,
 • typ subjektu,
 • register, v ktorom je subjekt zapísaný,
 • dátum zápisu do registra,
 • informácie o výmaze subjektu z registra alebo o jeho reorganizácii,
 • dátum výmazu subjektu z registra (alebo dátum reorganizácie, pokiaľ je dôvodom výmazu práve reorganizácia),
 • adresa sídla,
 • oblasť činnosti združení, nadácií a odborových zväzov.

Informácie sa poskytujú vo formátoch .csv, .txt alebo .xlsx a môžete ich získať tu. Používateľ si môže zvoliť formát údajov podľa ich predpokladaného využitia. Údaje sa každodenne aktualizujú.

Všetky zápisy v obchodnom registri sa uverejňujú v elektronickej podobe na webovom sídle Úradného vestníka Lotyšskej republiky Latvijas Vēstnesis. Rovnaký postup sa uplatňuje pri uverejňovaní informácií, ktoré sa týkajú dokumentov predkladaných oddelene.

Ako je možné požiadať o informácie z lotyšského obchodného registra?

Obchodný register Lotyšskej republiky poskytuje informácie o všetkých zapísaných právnických osobách a právnych skutočnostiach.

Informácie z registra možno získať po uhradení poplatku a predložení formulára žiadosti o informácie, a to osobne, poštou alebo elektronickou poštou zaslanou na oficiálnu e-mailovú adresu registra info@ur.gov.lv spolu so zabezpečeným elektronickým podpisom a digitálnym kolkom. V žiadosti sa musia uviesť podrobnosti o platbe v prospech obchodného registra (doklad potvrdzujúci platbu, kópia tohto dokladu alebo výtlačok dokladu internetového bankovníctva). Pri vyplňovaní žiadosti uveďte, aký spôsob doručenia uprednostňujete (vyzdvihnutie osobne, poštou či elektronicky).

Informácie o právnickej alebo fyzickej osobe či o právnej skutočnosti (zmluve) možno požiadať aj online na portáli Latvija.lv. Informácie sú pripravené na odoslanie za 10 až 15 minút. Po spracovaní žiadosti sa oficiálne informácie spolu s elektronickou pečaťou zašlú klientovi prostredníctvom portálu alebo na jeho e-mailovú adresu. Táto elektronická pečať potvrdzuje spoľahlivosť údajov a ich súlad s informáciami zaznamenanými v obchodnom registri.

Výška poplatkov je uvedená na webovom sídle.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v obchodnom registri?

Všetky zápisy v obchodnom registri sa uverejňujú v Úradnom vestníku Lotyšskej republiky Latvijas Vēstnesis a sú dostupné v elektronickej podobe na webovom sídle vestníka. Rovnaký postup sa uplatňuje pri uverejňovaní informácií, ktoré sa týkajú dokumentov predkladaných oddelene.

Záznamy sa môžu uplatňovať voči tretej strane až po ich uverejnení v Úradnom vestníku Latvijas Vēstnesis s výnimkou prípadu, keď tretia strana už bola s príslušnými informáciami oboznámená pred ich uverejnením. Pokiaľ tretia strana preukáže, že s uverejnenými informáciami nebola a nemohla byť oboznámená, nemožno sa na ne odvolávať v rámci právnych krokov podniknutých počas pätnástich dní od uverejnenia.

Ak sú informácie, ktoré sa majú zaevidovať v obchodnom registri, zaznamenané alebo uverejnené nesprávne, môže sa tretia strana konajúca v dobrej viere spoľahnúť na uverejnené informácie aj v prípade, že nezodpovedajú záznamom v obchodnom registri alebo reálnej situácii. Tretia strana sa však nemôže odvolávať na informácie, ktoré boli uverejnené nesprávne, ak si bola tejto nesprávnosti vedomá.

Podrobnejšie informácie nájdete včlánku 12 lotyšského obchodného zákonníka (Komerclikums) (na webovom sídle http://likumi.lv/ta/en/en/id/5490 je dostupná aj anglická verzia).

Ako je možné kontaktovať lotyšský obchodný register?

Kontaktné údaje:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Pērses iela 2
Rīga
Latvija
LV 1011
Telefónne číslo pre informácie: 67031703 (neposkytuje sa právne poradenstvo)
Fax: 67031793
E-mail: info@ur.gov.lv
Úradné hodiny sú uvedené na internete.

História lotyšského obchodného registra

Obchodný register Lotyšskej republiky bol založený 1. decembra 1990.

Súvisiace odkazy

Obchodný register Lotyšskej republiky
Európsky obchodný register (prístup poskytuje Lursoft)

Posledná aktualizácia: 12/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.