Obchodné registre v krajinách EÚ

Litva

Vyhľadávať možno podľa kódu, mena alebo časti mena právnickej osoby. V tomto oddiele sa uvádza prehľad litovského registra právnických osôb.

Autor obsahu
Litva

História zriadenia vnútroštátneho registra

Kedy bol zriadený?

Register právnických osôb, ktorým sa nahradil predchádzajúci register podnikov a samostatné registračné systémy pre verejné organizácie a iné orgány, bol spustený 1. januára 2004.

Registrácia právnických osôb v Litve sa začala v októbri 1990 v rámci služieb obecných registrov, zatiaľ čo registráciu verejných organizácií vykonávali osobitné ministerstvá a iné inštitúcie.

Kedy sa uskutočnila jeho digitalizácia?

Digitalizácia registra právnických osôb sa začala v roku 1990. V súčasnosti je register plne digitalizovaný.

Aké aktuálne právne predpisy sa v súvislosti s registrom uplatňujú?

Občiansky zákonník Litovskej republiky, zákon o registri právnických osôb a zákony upravujúce činnosti konkrétnych právnych foriem právnických osôb, napríklad zákon o verejných akciových spoločnostiach, predpisy o registri právnických osôb.

Uplatňujú sa aj ďalšie zákony týkajúce sa činností právnických osôb, napríklad zákon o platobnej neschopnosti právnických osôb atď.

Aké informácie ponúka obchodný register?

Kto má prístup k registru?

Údaje v registri právnických osôb, dokumenty uložené v registri a všetky ostatné informácie zadané do registra sú verejné. Každá osoba, ktorá podala žiadosť s uvedením účelu a právneho základu pre použitie údajov, má právo získať údaje z registra právnických osôb a kópie dokumentov, ktoré sú v ňom uložené.

Aké informácie sa nachádzajú v registri?

Aké typy údajov sú v ňom uložené? (Aké subjekty sú uložené vo verejnom registri? Informácie o platobnej neschopnosti, finančné výkazy…)

Kód právnickej osoby; jej meno; adresa sídla; orgány právnickej osoby: údaje o členoch riadiacich orgánov právnickej osoby, o jej likvidátoroch alebo správcoch konkurznej podstaty; údaje o osobách oprávnených vstupovať do transakcií v mene právnickej osoby; pravidlo umožňujúce osobám konať v mene právnickej osoby; obmedzenia činností právnickej osoby; dátum začiatku a konca rozpočtového roka; časové obdobie činností, ak je toto obdobie obmedzené; právne postavenie právnickej osoby (v konkurze, v likvidácii, reštrukturalizácia alebo reorganizácia); informácia o tom, že právnická osoba vykonáva činnosť poskytovateľa dôveryhodných alebo podnikových a administratívnych služieb, prevádzkovateľa platformy na výmenu virtuálnej meny alebo prevádzkovateľa depozitnej peňaženky virtuálnej meny; keď má verejná alebo súkromná akciová spoločnosť jedného akcionára, dátum nadobudnutia všetkých akcií, dátum prevodu všetkých alebo niektorých akcií spoločnosti na iné osoby; údaje o členoch dozorných orgánov, údaje o zakladateľovi pobočky alebo zastúpenia právnickej osoby, názvy ročných finančných správ alebo v prípadoch stanovených zákonom názvy ročných konsolidovaných finančných správ a dátumy ich odsúhlasenia a podania do registra právnických osôb atď.

Ktoré dokumenty sa evidujú/ukladajú (spisy, knihy dokumentov, stanovy, zápisnice z generálnych zasadnutí…)?

Žiadosti o zaregistrovanie údajov; zápisnice a rozhodnutia zo zasadnutí účastníkov, zápisnice a rozhodnutia zo zasadnutí kolektívnych riadiacich orgánov; stanovy/nariadenia; zakladateľské dokumenty pobočiek a zastúpení zahraničných právnických osôb, súbory výročných finančných správ alebo v prípadoch stanovených zákonom súbory ročných konsolidovaných finančných správ; správy o ocenení aktív atď.

Ako môžem vyhľadávať (a aké sú dostupné kritériá vyhľadávania)?

Osobne

Vyhľadávanie možno uskutočniť osobne.

Na webovom sídle registra

Vyhľadávanie možno uskutočniť na webovom sídle registra.

Aké sú dostupné kritériá vyhľadávania?

Vyhľadávať možno podľa kódu, mena alebo časti mena právnickej osoby.

Ako môžem získať dokumenty?

Bezplatne?

Dokumenty nemožno získať bezplatne.

Za poplatok?

Za získanie údajov, informácií a kópií dokumentov z registra sa účtuje poplatok vo výške stanovenej vládou Litovskej republiky.

Ako môžem získať výpis z registra, overenú kópiu alebo prepis dokumentov?

Overený výpis z registra právnických osôb si možno objednať online prostredníctvom samoobslužného systému, e-mailom, poštou alebo návštevou zákazníckeho centra.

Overenú kópiu dokumentu z registra právnických osôb si možno objednať e-mailom, poštou alebo návštevou zákazníckeho centra. Neoverenú kópiu dokumentu si možno objednať a získať online prostredníctvom samoobslužného systému.

Za vydanie výpisu alebo kópie dokumentu sa účtuje poplatok stanovený vládou Litovskej republiky.

Postup registrácie

Ako možno začať postup registrácie (postup predkladania žiadostí o zápis do registra, osvedčovanie dokumentov, typy dokumentov, ktoré je potrebné priložiť)?

Osobne

Postup registrácie možno začať osobne.

Na registráciu právnickej osoby v registri právnických osôb je potrebné predložiť tieto dokumenty:

  1. žiadosť o zaregistrovanie právnickej osoby na predpísanom formulári;
  2. zakladateľské dokumenty právnickej osoby;
  3. ďalšie dokumenty stanovené zákonom.

Notár alebo ministerstvo spravodlivosti overí pravdivosť údajov predložených spracovateľovi údajov registra, súlad zakladateľských dokumentov s požiadavkami právnych predpisov, ako aj to, či je možné zaregistrovať alebo zapísať právnickú osobu, pobočku alebo zastúpenie, zmenené údaje alebo zakladateľské dokumenty a predpisy týkajúce sa pobočky alebo zastúpenia, pretože boli splnené povinnosti stanovené zákonmi alebo aktom o založení právnickej osoby a nastali príslušné okolnosti stanovené zákonmi alebo zakladateľskými dokumentmi.

Online

Najobľúbenejšie právne formy právnických osôb, napríklad súkromné akciové spoločnosti, malé partnerstvá, jednotlivé podniky, verejné subjekty, združenia a charitatívne a podporné nadácie, možno založiť online. Predstavujú približne 80 % všetkých právnických osôb, ktoré sa registrujú v registri právnických osôb.

Dokumenty možno predložiť elektronicky priamo spracovateľovi údajov registra prostredníctvom zákazníckeho samoobslužného systému Centra registrov za predpokladu, že zakladateľ má kvalifikovaný elektronický podpis; dokumenty sú vypracované v súlade so schválenými vzormi (predpisy, stanovy, zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva); nemôže existovať zámer používať v názve právnickej osoby skrátenú formu názvu štátu („Lietuva“); existuje elektronicky podpísaný dôkaz o súhlase vlastníkov priestorov, ktoré majú slúžiť na účely registrácie sídla, ak tieto priestory nepatria zakladateľovi; akcie súkromnej akciovej spoločnosti sú splatené v hotovosti; ciele a oblasti činnosti združenia, verejného subjektu alebo charitatívnej a podpornej nadácie sú v súlade s klasifikáciou cieľov a oblastí činností verejnoprávnych subjektov; charitatívna a podporná nadácia nedisponuje kapitálom nadačného fondu.

Ako sa predložené žiadosti posudzujú?

Po preskúmaní predložených dokumentov spracovateľ údajov registra určí:

  1. či je predložená žiadosť o registráciu právnickej osoby (zmeny v údajoch a dokumenty, ktoré sa majú vložiť do registra, výmaz údajov) v súlade s predpísanou formou alebo či boli predložené všetky dokumenty;
  2. či neboli prekročené lehoty uvedené v článku 2.46 ods. 4 Občianskeho zákonníka;
  3. či sú údaje a dokumenty predložené do registra vo vzájomnom súlade, sú zrozumiteľné a nie sú zavádzajúce;
  4. či forma alebo obsah dokumentov nie je v rozpore so zákonom.

Spracovateľ údajov registra môže odmietnuť zaregistrovať právnickú osobu, len ak sa zistí, že nastala niektorá z uvedených okolností.

Ak prijaté údaje žiadosti a zakladateľské dokumenty osvedčil notár alebo ministerstvo spravodlivosti, spracovateľ údajov registra neoveruje pravdivosť predložených údajov ani súlad obsahu dokumentov s požiadavkami právnymi predpisov.

Právne účinky registrácie

Účinok zápisov do registra na tretie strany podľa článku 17 smernice (EÚ) 2017/1132

Údaje a informácie v registri právnických osôb sa považujú za správne, pokiaľ nie sú napadnuté v súlade s postupom stanoveným zákonmi Litovskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie.

Nesúlad medzi zápisom v registri a jeho zverejneným obsahom

Pri zverejnení sa vychádza z osvedčených zápisov v registri, takže nedochádza k nesúladu. Oznámenia v rámci zverejňovania informácií sa generujú automaticky na základe údajov zadaných v registri právnických osôb.

Kto zodpovedá za správnosť záznamov?

Riadiaci orgán právnickej osoby zodpovedá za správnosť predložených dokumentov a údajov a za ich včasné predloženie spracovateľovi údajov registra, pokiaľ zákon alebo zakladateľské dokumenty nestanovujú inak.

Postupy na ochranu údajov

Postupy týkajúce sa práv dotknutej osoby v súvislosti so zverejňovaním a s ukladaním jej osobných údajov

Údaje, informácie a dokumenty v registri sú verejné. Každá osoba môže získať prístup k údajom, informáciám a dokumentom v registri v súlade s postupom stanoveným zákonmi a predpismi registra právnických osôb. Príjemcovia údajov môžu použiť údaje z registra len na účel, v rozsahu a spôsobom, ktoré uviedli pri prijatí údajov. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

Kontaktné informácie

Spracovateľ údajov registra právnických osôb – štátny podnik, Centrum registrov.

Tel.: +370 52688262

E-mail: info@registrucentras.lt

Užitočné odkazy

https://www.registrucentras.lt/p/671

https://www.registrucentras.lt/en/

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.