Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku litovčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Litva

V tejto časti nájdete prehľad o litovskom registri právnických osôb.

Autor obsahu
Litva
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje litovský register právnických osôb?

Údaje v litovskom registri právnických osôb (Lietuvos juridinių asmenų registras), dokumenty uložené v registri a všetky informácie predkladané do registra sú verejné. Údaje a dokumenty o fyzických a právnických osobách sú uložené v registri právnických osôb. V registri je uvedených 26 rôznych druhov právnických osôb.

Do registra sa zapisujú tieto informácie: názov právnickej osoby, identifikačné číslo, právna forma, právne postavenie, sídlo právnickej osoby, orgány právnickej osoby, mená členov riadiacich orgánov (krstné meno, priezvisko, číslo preukazu totožnosti, trvalé bydlisko) a konateľov, ktorí sú oprávnení uzatvárať zmluvy v mene právnickej osoby, a rozsah ich právomocí, pobočky a zástupcovia, obmedzenia týkajúce sa činností právnických osôb, uplynutie obdobia stanoveného pre právnickú osobu, finančný rok, dátumy vykonania zmien v dokumentoch alebo údajoch zapísaných v registri, informácie o fyzických osobách, ktoré môžu uzatvárať zmluvy v mene právnickej osoby, a iné zákonom stanovené údaje.

Register právnických osôb obsahuje tiež dokumenty o zriadení právnických osôb, rozhodnutia orgánov právnickej osoby, súbory ročných finančných výkazov predkladaných spoločnosťami a iné zákonom stanovené dokumenty.

Litovský register právnických osôb riadi a udržiava štátny podnik Registrų centras (Národné registračné centrum).

Je prístup do litovského registra právnických osôb bezplatný?

Vyhľadávanie právnických osôb v registri je bezplatné. Zdarma sa poskytujú tieto informácie o právnickej osobe:

  • identifikačné číslo,
  • názov,
  • sídlo,
  • právna forma,
  • právne postavenie.

Detailnejšie informácie sa poskytujú za poplatok, pričom je potrebné, aby žiadateľ o informácie:

Litovský register právnických osôb poskytuje bezplatnú možnosť overenia, či názov nie je identický s názvami, ktoré používajú iné právnické osoby, pobočky alebo zástupcovia, resp. s názvami, ktoré boli dočasne zapísané v registri.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uložené v registri?

Zmeny údajov alebo informácií o právnických osobách v registri, ktoré vykonal správca registra, sa uverejňujú najneskôr nasledujúci pracovný deň a dátum zápisu zmien sa uverejňuje v elektronickej verzii úradného vestníka.

Keď správca registra uverejňuje výpisy informácií alebo údajov či odpisy dokumentov z registra, znamená to, že tieto sú na prvý pohľad platné.

Ako vyhľadávať v litovskom registri právnických osôb?

Právnické osoby je možné vyhľadávať bezplatne pomocou týchto kritérií vyhľadávania:

  • identifikačné číslo,
  • názov,
  • historický názov.

Registrovaní používatelia, ktorí podpísali zmluvu na poskytovanie služieb, môžu vyhľadávať pomocou týchto kritérií: identifikačné číslo, fyzická osoba, právnická osoba alebo zahraničná právnická osoba.

Samoobslužný systém umožňuje vyhľadávať právnické osoby podľa identifikačného čísla, názvu a historického názvu (pre právnické osoby, ktoré zmenili svoj názov).

História litovského registra právnických osôb

Register právnických osôb bol vytvorený v roku 2004. Údaje o právnických osobách zo skorších informačných systémov doň boli automaticky prenesené od roku 1990.

Súvisiace odkazy

Register právnických osôb

Posledná aktualizácia: 18/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.