Obchodné registre v krajinách EÚ

Litva

V tejto časti nájdete prehľad o litovskom registri právnických osôb.

Autor obsahu
Litva

Aké informácie obsahuje litovský register právnických osôb?

Údaje v litovskom registri právnických osôb (Lietuvos juridinių asmenų registras), dokumenty uložené v registri a všetky informácie predkladané do registra sú verejné. Údaje a dokumenty o fyzických a právnických osobách sú uložené v registri právnických osôb. V registri je uvedených 26 rôznych druhov právnických osôb.

Do registra sa zapisujú tieto informácie: názov právnickej osoby, identifikačné číslo, právna forma, právne postavenie, sídlo právnickej osoby, orgány právnickej osoby, mená členov riadiacich orgánov (krstné meno, priezvisko, číslo preukazu totožnosti, trvalé bydlisko) a konateľov, ktorí sú oprávnení uzatvárať zmluvy v mene právnickej osoby, a rozsah ich právomocí, pobočky a zástupcovia, obmedzenia týkajúce sa činností právnických osôb, uplynutie obdobia stanoveného pre právnickú osobu, finančný rok, dátumy vykonania zmien v dokumentoch alebo údajoch zapísaných v registri, informácie o fyzických osobách, ktoré môžu uzatvárať zmluvy v mene právnickej osoby, a iné zákonom stanovené údaje.

Register právnických osôb obsahuje tiež dokumenty o zriadení právnických osôb, rozhodnutia orgánov právnickej osoby, súbory ročných finančných výkazov predkladaných spoločnosťami a iné zákonom stanovené dokumenty.

Litovský register právnických osôb riadi a udržiava štátny podnik Registrų centras (Národné registračné centrum).

Je prístup do litovského registra právnických osôb bezplatný?

Vyhľadávanie právnických osôb v registri je bezplatné. Zdarma sa poskytujú tieto informácie o právnickej osobe:

  • identifikačné číslo,
  • názov,
  • sídlo,
  • právna forma,
  • právne postavenie.

Detailnejšie informácie sa poskytujú za poplatok, pričom je potrebné, aby žiadateľ o informácie:

Litovský register právnických osôb poskytuje bezplatnú možnosť overenia, či názov nie je identický s názvami, ktoré používajú iné právnické osoby, pobočky alebo zástupcovia, resp. s názvami, ktoré boli dočasne zapísané v registri.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uložené v registri?

Zmeny údajov alebo informácií o právnických osobách v registri, ktoré vykonal správca registra, sa uverejňujú najneskôr nasledujúci pracovný deň a dátum zápisu zmien sa uverejňuje v elektronickej verzii úradného vestníka.

Keď správca registra uverejňuje výpisy informácií alebo údajov či odpisy dokumentov z registra, znamená to, že tieto sú na prvý pohľad platné.

Ako vyhľadávať v litovskom registri právnických osôb?

Právnické osoby je možné vyhľadávať bezplatne pomocou týchto kritérií vyhľadávania:

  • identifikačné číslo,
  • názov,
  • historický názov.

Registrovaní používatelia, ktorí podpísali zmluvu na poskytovanie služieb, môžu vyhľadávať pomocou týchto kritérií: identifikačné číslo, fyzická osoba, právnická osoba alebo zahraničná právnická osoba.

Samoobslužný systém umožňuje vyhľadávať právnické osoby podľa identifikačného čísla, názvu a historického názvu (pre právnické osoby, ktoré zmenili svoj názov).

História litovského registra právnických osôb

Register právnických osôb bol vytvorený v roku 2004. Údaje o právnických osobách zo skorších informačných systémov doň boli automaticky prenesené od roku 1990.

Súvisiace odkazy

Register právnických osôb

Posledná aktualizácia: 18/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.