Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Luxembursko

Na tejto stránke nájdete informácie o možnostiach prístupu do luxemburského obchodného registra.

Autor obsahu
Luxembursko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Čo obsahuje luxemburský obchodný register?

Obchodný register – OR (Le Registre de Commerce et des Sociétés – RCS) predstavuje úradný zoznam všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť, ako aj ostatných subjektov uvedených v zmenenom zákone z 19. decembra 2002.

Obchodný register spravuje ministerstvo spravodlivosti. Správu OR zverilo ministerstvo spravodlivosti zoskupeniu hospodárskych záujmov Luxembourg Business Registers (predtým GIE RCSL), ktoré je zástupcom štátu, obchodnej komory a živnostenskej komory.

Cieľom OR je:

 • nepretržitým vedením zoznamu zabezpečovať identifikáciu osôb, ktorých zápis do obchodného registra je predpísaný zákonom,
 • zaistiť väčšiu bezpečnosť transakcií,
 • poskytovať informácie tretím stranám.

V OR sa zhromažďujú dva druhy údajov:

 • popisné a právne údaje, akými sú obchodné meno alebo názov spoločnosti, predmet činnosti, základné imanie, zloženie správnej rady, audítor, podpisové práva a ďalšie údaje tohto typu,
 • ročné účtovné závierky.

Kontakt

Adresa kancelárie

Poštová adresa

Stránkové dni a hodiny

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg – Kirchberg

Tel.: (+352) 26 428-1

Fax: (+352) 26 42 85 55

E-mail: helpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

od pondelka do piatku od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 16.00


Je prístup do obchodného registra spoplatnený?

Prezeranie spisov v priestoroch OR je bezplatné.

Určité informácie sú bezplatne dostupné na webovom sídle LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS:

 • číslo OR,
 • dátum zápisu,
 • meno/názov,
 • právna forma,
 • adresa sídla spoločnosti,
 • zoznam dokumentov uložených v OR od februára 2006.

Za poplatok sa dá získať:

 • výpis, ktorý je aktualizovaným zhrnutím údajov, ktoré je osoba zapísaná v OR povinná poskytnúť OR,
 • overená kópia dokumentov predložených OR v elektronickom formáte.

Tabuľka platných sadzieb je dostupná online v rubrike „Všeobecné informácie – tabuľka platných sadzieb“ (Informations générales – Tarifs).

Ako vyhľadávať v luxemburskom obchodnom registri?

Vyhľadávať je možné prostredníctvom webového sídla Luxembourg Business Registers na základe:

 • mena/názvu (alebo časti mena/názvu) alebo
 • čísla zápisu zapísanej osoby.

Vyhľadávač webového sídla na základe údajov zobrazí zoznam mien/názvov zodpovedajúcich zadaným kritériám.

Po kliknutí na meno/názov niektorej zo zobrazených osôb sa bezplatne zobrazia tieto informácie:

 • číslo OR,
 • dátum zápisu,
 • meno/názov,
 • právna forma,
 • adresa sídla spoločnosti.

Do akej miery sú dokumenty uložené v registri spoľahlivé?

Podľa článku 19-3 zmeneného zákona z 19. decembra 2002 o obchodnom registri a účtovníctve a ročných účtovných závierkach podnikov majú dokumenty alebo výpisy z nich účinky voči tretím osobám až odo dňa ich uverejnenia v Elektronickej zbierke spoločností a združení (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA), pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že tretie osoby o nich vedeli skôr. Tretie osoby sa však môžu odvolávať na dokumenty alebo výpisy, ktoré zatiaľ neboli uverejnené.

Pokiaľ ide o transakcie, ktoré sa uskutočnili pred šestnástym dňom po publikácii, sa však o tieto dokumenty a výpisy nemožno opierať vo vzťahu k tretím osobám, ktoré preukážu, že nebolo možné, aby o nich vedeli.

V prípade nezrovnalostí medzi podaným znením a znením uverejneným v RESA nie je možné uverejnené znenie uplatniť voči tretím osobám. Tretie osoby sa však naň môžu odvolávať, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že vedeli o podanom znení.

História luxemburského obchodného registra

Obchodný register existuje od roku 1909.

Od roku 2003 ho spravuje ministerstvo spravodlivosti a jeho správou je poverené zoskupenie hospodárskych záujmov Luxembourg Business Registers. Od uvedeného roku prešiel procesom úplnej automatizácie.

Dokumenty uložené v OR od 1. januára 2006 sa systematicky digitalizujú a v elektronickej podobe sú dostupné na nahliadnutie na webovom sídle.

Dokumenty podané od založenia OR v roku 1909 boli digitalizované a postupne sú sprístupňované verejnosti.

Po ukončení tohto procesu bude celý OR sprístupnený v elektronickej podobe.

Súvisiace odkazy

Luxembourg Business Registers

Posledná aktualizácia: 10/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.