Obchodné registre v krajinách EÚ

Luxembursko

Na tejto stránke nájdete informácie o možnostiach prístupu do luxemburského obchodného registra.

Autor obsahu
Luxembursko

Čo obsahuje luxemburský obchodný register?

Obchodný register – OR (Le Registre de Commerce et des Sociétés – RCS) predstavuje úradný zoznam všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť, ako aj ostatných subjektov uvedených v zmenenom zákone z 19. decembra 2002.

Obchodný register spravuje ministerstvo spravodlivosti. Správu OR zverilo ministerstvo spravodlivosti zoskupeniu hospodárskych záujmov Luxembourg Business Registers (predtým GIE RCSL), ktoré je zástupcom štátu, obchodnej komory a živnostenskej komory.

Cieľom OR je:

 • nepretržitým vedením zoznamu zabezpečovať identifikáciu osôb, ktorých zápis do obchodného registra je predpísaný zákonom,
 • zaistiť väčšiu bezpečnosť transakcií,
 • poskytovať informácie tretím stranám.

V OR sa zhromažďujú dva druhy údajov:

 • popisné a právne údaje, akými sú obchodné meno alebo názov spoločnosti, predmet činnosti, základné imanie, zloženie správnej rady, audítor, podpisové práva a ďalšie údaje tohto typu,
 • ročné účtovné závierky.

Kontakt

Adresa kancelárie

Poštová adresa

Stránkové dni a hodiny

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg – Kirchberg

Tel.: (+352) 26 428-1

Fax: (+352) 26 42 85 55

E-mail: helpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

od pondelka do piatku od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 16.00


Je prístup do obchodného registra spoplatnený?

Prezeranie spisov v priestoroch OR je bezplatné.

Určité informácie sú bezplatne dostupné na webovom sídle LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS:

 • číslo OR,
 • dátum zápisu,
 • meno/názov,
 • právna forma,
 • adresa sídla spoločnosti,
 • zoznam dokumentov uložených v OR od februára 2006.

Za poplatok sa dá získať:

 • výpis, ktorý je aktualizovaným zhrnutím údajov, ktoré je osoba zapísaná v OR povinná poskytnúť OR,
 • overená kópia dokumentov predložených OR v elektronickom formáte.

Tabuľka platných sadzieb je dostupná online v rubrike „Všeobecné informácie – tabuľka platných sadzieb“ (Informations générales – Tarifs).

Ako vyhľadávať v luxemburskom obchodnom registri?

Vyhľadávať je možné prostredníctvom webového sídla Luxembourg Business Registers na základe:

 • mena/názvu (alebo časti mena/názvu) alebo
 • čísla zápisu zapísanej osoby.

Vyhľadávač webového sídla na základe údajov zobrazí zoznam mien/názvov zodpovedajúcich zadaným kritériám.

Po kliknutí na meno/názov niektorej zo zobrazených osôb sa bezplatne zobrazia tieto informácie:

 • číslo OR,
 • dátum zápisu,
 • meno/názov,
 • právna forma,
 • adresa sídla spoločnosti.

Do akej miery sú dokumenty uložené v registri spoľahlivé?

Podľa článku 19-3 zmeneného zákona z 19. decembra 2002 o obchodnom registri a účtovníctve a ročných účtovných závierkach podnikov majú dokumenty alebo výpisy z nich účinky voči tretím osobám až odo dňa ich uverejnenia v Elektronickej zbierke spoločností a združení (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA), pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že tretie osoby o nich vedeli skôr. Tretie osoby sa však môžu odvolávať na dokumenty alebo výpisy, ktoré zatiaľ neboli uverejnené.

Pokiaľ ide o transakcie, ktoré sa uskutočnili pred šestnástym dňom po publikácii, sa však o tieto dokumenty a výpisy nemožno opierať vo vzťahu k tretím osobám, ktoré preukážu, že nebolo možné, aby o nich vedeli.

V prípade nezrovnalostí medzi podaným znením a znením uverejneným v RESA nie je možné uverejnené znenie uplatniť voči tretím osobám. Tretie osoby sa však naň môžu odvolávať, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že vedeli o podanom znení.

História luxemburského obchodného registra

Obchodný register existuje od roku 1909.

Od roku 2003 ho spravuje ministerstvo spravodlivosti a jeho správou je poverené zoskupenie hospodárskych záujmov Luxembourg Business Registers. Od uvedeného roku prešiel procesom úplnej automatizácie.

Dokumenty uložené v OR od 1. januára 2006 sa systematicky digitalizujú a v elektronickej podobe sú dostupné na nahliadnutie na webovom sídle.

Dokumenty podané od založenia OR v roku 1909 boli digitalizované a postupne sú sprístupňované verejnosti.

Po ukončení tohto procesu bude celý OR sprístupnený v elektronickej podobe.

Súvisiace odkazy

Luxembourg Business Registers

Posledná aktualizácia: 10/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.