Obchodné registre v krajinách EÚ

Luxembursko

Na tejto stránke nájdete informácie o možnostiach prístupu do luxemburského obchodného registra.

Autor obsahu
Luxembursko

História zriadenia vnútroštátneho registra

Kedy bol zriadený?

Register firiem (Registre aux firmes), ktorý sa vzťahoval len na podnikateľov – fyzické osoby, bol zriadený zákonom z 23. decembra 1909 o vytvorení registra firiem. V roku 1972 vznikol pod vplyvom európskej legislatívy register spoločností (Registre des sociétés). V roku 1987 sa oba registre zlúčili do jedného registra nazvaného obchodný register (Registre de commerce et des sociétés). Od roku 2003 ho vedie ministerstvo spravodlivosti a jeho správou je poverené hospodárske záujmové združenie LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS.

Kedy bol zdigitalizovaný?

Digitalizácia obchodného registra sa začala v roku 2006 a bola zavŕšená v roku 2007. Odvtedy je obchodný register plne dostupný len elektronicky.

Aké sú súčasné platné právne predpisy?

 • novelizovaný zákon z 19. decembra 2002 o obchodnom registri, účtovníctve a ročnej účtovnej závierke,
 • novelizované nariadenie veľkovojvodstva z 23. januára 2003, ktorým sa vykonáva zákon z 19. decembra 2002 o obchodnom registri, účtovníctve a ročnej účtovnej závierke,
 • novelizované ministerské nariadenie z 27. mája 2016, ktorým sa stanovujú kritériá na prezentáciu a formálnu úpravu dokumentov určených na uverejnenie v Elektronickej zbierke spoločností a združení (Recueil électronique des sociétés et associations).

Aké informácie poskytuje obchodný register?

Kto má právo na prístup do registra?

Obchodný register je verejne prístupný.

Aké informácie obsahuje obchodný register?

Aké typy údajov sa uchovávajú? (subjekty zapísané do verejného registra, informácie o platobnej neschopnosti, finančné správy...)

Povinnosť zapísať sa do obchodného registra majú tieto subjekty:

 • podnikatelia – fyzické osoby,
 • obchodné spoločnosti,
 • hospodárske záujmové združenia a európske zoskupenia hospodárskych záujmov,
 • organizačné zložky obchodných a občianskych spoločností, hospodárskych záujmových združení a európskych zoskupení hospodárskych záujmov založených podľa práva iného štátu, ktoré sú zriadené v Luxemburskom veľkovojvodstve,
 • občianske spoločnosti,
 • neziskové organizácie a nadácie,
 • združenia dôchodkového sporenia,
 • poľnohospodárske združenia,
 • verejné inštitúcie štátu a obcí,
 • združenia vzájomných poisťovní,
 • osobitné komanditné spoločnosti,
 • podielové fondy a sekuritizačné fondy,
 • vzájomné poisťovne.

Všetky údaje, ktoré sa uchovávajú v obchodnom registri, sú stanovené zákonom v závislosti od právnej formy dotknutého subjektu.

Vo všeobecnosti sa zhromažďujú dva druhy informácií:

 • právne údaje (názov, adresa sídla spoločnosti, imanie, osobné údaje štatutárnych zástupcov, finančný rok, informácie o súdnych rozhodnutiach…),
 • finančné údaje (ročné účtovné závierky).

Aké dokumenty sa doň zaraďujú alebo sa v ňom uchovávajú? (spisy, zbierky písomností, stanovy, zápisnice z valného zhromaždenia...)

Do obchodného registra sa ukladajú len zákonom stanovené dokumenty. Zoznam dokumentov, ktoré sa predkladajú, závisí od právnej formy dotknutého subjektu.

Všetky dokumenty, ktoré registrovaný subjekt predloží, sa zakladajú do osobného elektronického spisu subjektu, ktorý sa vedie v obchodnom registri.

V obchodnom registri sa týmto spôsobom uchovávajú tieto dokumenty (zoznam nie je úplný):

 • zakladajúce dokumenty a pozmeňujúce akty stanov,
 • koordinované stanovy,
 • zápisnice alebo výpisy zo zápisníc, ktorými sa mení sídlo, zástupcovia, spoločníci, účtovní audítori,
 • výpisy zo súdnych rozhodnutí vzťahujúcich sa na subjekt registrovaný v obchodnom registri,
 • účtovné záznamy,
 • listiny alebo výpisy z listín obsahujúce rozhodnutie o zrušení registrovaného subjektu,
 • návrhy zmlúv o zlúčení…

Ako môžem vyhľadávať (a aké sú dostupné kritériá vyhľadávania)?

Osobne

Vyhľadávanie v obchodnom registri prebieha priamo na webovom sídle obchodného registra, ktorý má plne dematerializovanú podobu. Pre osoby, ktoré nemajú k dispozícii potrebné počítačové vybavenie, bola v Luxemburgu vytvorená fyzická kancelária, kde možno vyhľadávať v registri na vyhradenom počítači.

Na webovom sídle registra

Do záznamov v registri možno nahliadať na webovom sídle obchodného registra cez menu „ponúkaná služba“ a „vyhľadať záznam v OR“.

Pri vyhľadávaní v uložených dokumentoch sa používateľ musí pripojiť na webové sídlo, pričom si môže i nemusí vytvoriť vlastný účet.

Aké kritériá vyhľadávania sú k dispozícii?

V registri sa vyhľadáva podľa identifikačného čísla alebo podľa názvu dotknutého subjektu.

Ako môžem získať dokumenty?

Bezplatne?

Dokumenty uložené v obchodnom registri sú dostupné bezplatne. Pri prezeraní záznamu je prístup k uloženému dokumentu možný jednoduchým kliknutím na príslušnú ikonu PDF.

Za poplatok?

Výpisy, osvedčenia či overené kópie vydáva správca obchodného registra za poplatok.

Ako môžem získať výpis z registra, overenú kópiu alebo prepis dokumentov?

Výpisy a osvedčenia si možno objednať na webovom sídle v menu ponúkané služby.

Overenú kópiu uloženého dokumentu si možno objednať kliknutím na pole „certifiée“ (overená kópia) vedľa ikony PDF, pomocou ktorej možno nahliadnuť do uloženého dokumentu pri prezeraní elektronického spisu dotknutého subjektu.

Registračný postup

Ako môžem začať postup registrácie (ako podať žiadosť o zápis do registra, osvedčenie dokumentov, typ dokumentov, ktoré treba priložiť)?

Osobne

Obchodný register ponúka centrum pomoci, kde má každý možnosť prísť si vybaviť svoje záležitosti v obchodnom registri. Pracovník správcu obchodného registra potom vybaví so záujemcom elektronické úkony. Na túto službu je potrebné sa vopred objednať.

Online

Na vykonanie úkonov v obchodnom registri sa treba pripojiť na webové sídlo obchodného registra.

Uloženie dokumentov/vykonanie zápisu umožňuje len pripojenie pomocou certifikátu luxtrust alebo eIDAS a vytvorenie používateľského konta. Po pripojení si používateľ musí na začiatku zvoliť ponuku „dépôts électroniques“ (elektronické podanie).

Ako sa posudzujú žiadosti o zápis?

Keď používateľ dokončí žiadosť o uloženie dokumentov/zápis, správca obchodného registra do troch dní od podania žiadosti vykoná zbežnú zákonnú kontrolu žiadosti. Táto kontrola spočíva v preverení, či sú jednotlivé poskytnuté informácie konzistentné, či boli riadne doručené všetky požadované informácie a či jestvuje právny základ na uloženie alebo zápis informácie/predloženého dokumentu.

Ak je žiadosť neúplná, chybná alebo nespĺňa zákonné požiadavky, vracia sa späť používateľovi, aby ju skontroloval a opravil.

Právne účinky registrácie

Účinok zápisov na tretie osoby podľa článku 17 smernice (EÚ) 2017/1132

Dokument alebo informácia sa zverejňuje tak, že sa uloží do obchodného registra a následne sa uverejní v úradnom vestníku, a to v Elektronickej zbierke spoločností a združení (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA). Informácia je prístupná na webovom sídle obchodného registra ihneď po jej uložení do obchodného registra. Informácia sa uverejňuje v RESA do 15 dní od jej uloženia a v praxi väčšinou v deň uloženia.

Dokumenty či výpisy z dokumentov možno uplatniť voči tretím osobám až odo dňa ich uverejnenia v RESA, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že tretie osoby o nich vedeli už skôr. Tretie osoby sa však môžu odvolávať na dokumenty či výpisy z dokumentov, ktoré ešte neboli uverejnené. Vo vzťahu k úkonom vykonaným pred 16. dňom odo dňa zverejnenia tieto dokumenty či výpisy z dokumentov nemožno uplatniť voči tretím osobám, ak preukážu, že bolo pre ne nemožné o nich vedieť.

Rozdiely medzi zápisom v registri a jeho uverejnením

V prípade nezrovnalostí medzi podaným znením a znením uverejneným v Elektronickej zbierke spoločností a združení nie je možné uverejnené znenie uplatniť voči tretím osobám. Tretie osoby sa však naň môžu odvolávať, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že vedeli o podanom znení.

Od reformy v roku 2016, keď sa správca obchodného registra stal aj správcom Elektronickej zbierky spoločností a združení, už nehrozí, že by sa podané znenie odchyľovalo od uverejneného znenia.

Kto je zodpovedný za správnosť záznamov?

Žiadosti o prístup k údajom, ktorých spracovateľom je správca obchodného registra a ktorých prevádzkovateľom je minister spravodlivosti, ich opravu alebo obmedzenie týkajúce sa ich spracovania treba zasielať do Luxembourg Business Registers [na elektronickú adresu helpdesk@lbr.lu alebo poštou na adresu G.I.E LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, à l’attention du délégué à la protection des données (úradníkovi pre ochranu údajov), L-2961 Luxembourg], ktorý ich prepošle úradníkovi pre ochranu údajov na ministerstve spravodlivosti.

Pokiaľ ide o obdobie uchovávania informácií obsiahnutých v obchodnom registri, tieto informácie sa v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami a právnymi predpismi uchovávajú 20 rokov odo dňa výmazu spisu registrovaného subjektu.

Za správnosť informácií obsiahnutých v podaní zodpovedá osoba, ktorá uskutočnila podanie.

Zásady ochrany údajov

Postupy týkajúce sa práv dotknutých osôb v súvislosti s uverejňovaním a uchovávaním ich osobných údajov

Žiadosti o prístup k údajom, ktorých spracovateľom je správca obchodného registra a ktorých prevádzkovateľom je minister spravodlivosti, ich opravu alebo obmedzenie týkajúce sa ich spracovania treba zasielať do Luxembourg Business Registers [na elektronickú adresu helpdesk@lbr.lu alebo poštou na adresu G.I.E LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, à l’attention du délégué à la protection des données (úradníkovi pre ochranu údajov), L-2961 Luxembourg], ktorý ich prepošle úradníkovi pre ochranu údajov na ministerstve spravodlivosti.

Pokiaľ ide o obdobie uchovávania informácií obsiahnutých v obchodnom registri, tieto informácie sa v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami a právnymi predpismi uchovávajú 20 rokov odo dňa výmazu spisu registrovaného subjektu.

Kontaktné údaje

Adresa kancelárie

Poštová adresa

Stránkové dni a hodiny

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Telefón: (+352) 26 428-1
Fax: (+352) 26 42 85 55
E-mail: helpdesk@lbr.lu

Luxembourg Business Registers
L-2961 Luxembourg

Kancelárie: od pondelka do piatka od 9.00 h do 12.00 h a od 13.30 h do 16.00 h.

Telefonická asistenčná služba: od pondelka do piatka od 8.00 h do 17.30 h.

Užitočné odkazy

Webové sídlo Luxembourg Business Registers

Portál obchodného registra

Posledná aktualizácia: 17/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.