Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maltčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Malta

Táto časť poskytuje prehľad obchodného registra Malty.

Autor obsahu
Malta
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje obchodný register Malty?

Obchodný register Malty obsahuje všeobecné informácie o spoločnostiach na Malte.

Tento register je súčasťou Maltského úradu finančných služieb (MFSA), ktorý je právne zodpovedný za aktualizáciu národného registra spoločností. Na webovom sídle MFSA nájdete informácie o právnych predpisoch týkajúcich sa finančných služieb:

Je prístup do obchodného registra Malty bezplatný?

Všeobecné informácie o obchodnom registri Malty sú verejnosti sprístupnené bezplatne, hoci používateľom sa za niektoré stránky v rámci webového sídla účtujú poplatky.

Webové stránky úradu MFSA sú verejnosti prístupné bezplatne.

Ako vyhľadávať v obchodnom registri Malty?

Registrovaní používatelia online systému registra majú bezplatný prístup do databázy registra. Na registráciu používateľa nie sú stanovené žiadne vstupné poplatky. Sťahovanie dokumentov jednotlivých spoločností z príslušných webových stránok je spoplatnené, používatelia však môžu informácie v databáze vyhľadávať bezplatne. Každý tak môže vyhľadať určitú spoločnosť zadaním názvu alebo časti názvu či podľa registračného čísla. Ďalšími bezplatne prístupnými informáciami sú: sídlo spoločnosti, mená jej riaditeľov, tajomníkov spoločnosti a akcionárov.

Nakoľko sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Kapitola 386 zákona o obchodných spoločnostiach z roku 1995 uverejneného v Zbierke zákonov Malty je hlavným právnym predpisom upravujúcim spoločnosti s ručením obmedzením registrované na Malte a zahŕňa ustanovenia, ktoré umožňujú tretím stranám, aby sa opierali o dokumenty a iné údaje v registri spôsobom, ako sa uvádza ďalej.

Všetky dokumenty a zákonné oznámenia, ktoré spoločnosti predkladajú na účely registrácie, majú byť podpísané a overené podpisom riaditeľa alebo tajomníka spoločnosti. Dokumenty a zákonné oznámenia prijíma správca obchodného registra v dobrej viere. Podpisujúci pracovník spoločnosti zodpovedá za obsah dokumentu. Na Malte je trestným činom, ak osoba poskytne nepravdivé vyhlásenie alebo vyhlásenie v akomkoľvek dokumente určenom verejnému orgánu s cieľom získať výhodu pre seba alebo pre druhých.

História obchodného registra Malty

Právne predpisy pre obchodné spoločnosti boli na Malte zavedené nariadením o obchodnoprávnych vzťahoch z roku 1962. Register pôvodne patril pod ministerstvo obchodu, ktoré bolo ústredným orgánom štátnej správy. V roku 1997, po zavedení nového zákona o obchodných spoločnostiach z roku 1995, bol register zaradený pod Maltský úrad pre finančné služby. Všetky registrované dokumenty existujúcich spoločností boli oskenované a pre každú spoločnosť bol vytvorený elektronický spis. Prístup na diaľku do databázy spoločností a do dokumentov obsiahnutých v nej sa v minulosti realizoval prostredníctvom systému „dial-in“, ktorý bol v roku 2000 inovovaný na internet. Koncom roku 2004 bol spustený nový systém určený pre webovú sieť a v roku 2006 bol zavedený elektronický systém podávania s využitím elektronického podpisu.

Súvisiace odkazy

Obchodný register Malty

Maltský úrad finančných služieb

Webové sídlo Ministerstva spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.