Obchodné registre v krajinách EÚ

Malta

Táto časť poskytuje prehľad obchodného registra Malty.

Autor obsahu
Malta

Aké informácie obsahuje obchodný register Malty?

Obchodný register Malty obsahuje všeobecné informácie o spoločnostiach na Malte.

Tento register je súčasťou Maltského úradu finančných služieb (MFSA), ktorý je právne zodpovedný za aktualizáciu národného registra spoločností. Na webovom sídle MFSA nájdete informácie o právnych predpisoch týkajúcich sa finančných služieb:

Je prístup do obchodného registra Malty bezplatný?

Všeobecné informácie o obchodnom registri Malty sú verejnosti sprístupnené bezplatne, hoci používateľom sa za niektoré stránky v rámci webového sídla účtujú poplatky.

Webové stránky úradu MFSA sú verejnosti prístupné bezplatne.

Ako vyhľadávať v obchodnom registri Malty?

Registrovaní používatelia online systému registra majú bezplatný prístup do databázy registra. Na registráciu používateľa nie sú stanovené žiadne vstupné poplatky. Sťahovanie dokumentov jednotlivých spoločností z príslušných webových stránok je spoplatnené, používatelia však môžu informácie v databáze vyhľadávať bezplatne. Každý tak môže vyhľadať určitú spoločnosť zadaním názvu alebo časti názvu či podľa registračného čísla. Ďalšími bezplatne prístupnými informáciami sú: sídlo spoločnosti, mená jej riaditeľov, tajomníkov spoločnosti a akcionárov.

Nakoľko sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Kapitola 386 zákona o obchodných spoločnostiach z roku 1995 uverejneného v Zbierke zákonov Malty je hlavným právnym predpisom upravujúcim spoločnosti s ručením obmedzením registrované na Malte a zahŕňa ustanovenia, ktoré umožňujú tretím stranám, aby sa opierali o dokumenty a iné údaje v registri spôsobom, ako sa uvádza ďalej.

Všetky dokumenty a zákonné oznámenia, ktoré spoločnosti predkladajú na účely registrácie, majú byť podpísané a overené podpisom riaditeľa alebo tajomníka spoločnosti. Dokumenty a zákonné oznámenia prijíma správca obchodného registra v dobrej viere. Podpisujúci pracovník spoločnosti zodpovedá za obsah dokumentu. Na Malte je trestným činom, ak osoba poskytne nepravdivé vyhlásenie alebo vyhlásenie v akomkoľvek dokumente určenom verejnému orgánu s cieľom získať výhodu pre seba alebo pre druhých.

História obchodného registra Malty

Právne predpisy pre obchodné spoločnosti boli na Malte zavedené nariadením o obchodnoprávnych vzťahoch z roku 1962. Register pôvodne patril pod ministerstvo obchodu, ktoré bolo ústredným orgánom štátnej správy. V roku 1997, po zavedení nového zákona o obchodných spoločnostiach z roku 1995, bol register zaradený pod Maltský úrad pre finančné služby. Všetky registrované dokumenty existujúcich spoločností boli oskenované a pre každú spoločnosť bol vytvorený elektronický spis. Prístup na diaľku do databázy spoločností a do dokumentov obsiahnutých v nej sa v minulosti realizoval prostredníctvom systému „dial-in“, ktorý bol v roku 2000 inovovaný na internet. Koncom roku 2004 bol spustený nový systém určený pre webovú sieť a v roku 2006 bol zavedený elektronický systém podávania s využitím elektronického podpisu.

Súvisiace odkazy

Obchodný register Malty

Maltský úrad finančných služieb

Webové sídlo Ministerstva spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.