Obchodné registre v krajinách EÚ

Malta

Táto časť obsahuje prehľad o maltskom obchodnom registri.

Autor obsahu
Malta

História zriadenia národného registra

Kedy bol zriadený?

Maltský obchodný register (MBR) je vládna agentúra, ktorej bola v roku 2018 sekundárnym predpisom 595.27 udelená autonómnosť. Pred jej zriadením bola táto agentúra jedným z orgánov Maltského orgánu pre finančné služby (MFSA). Agentúre boli udelené všetky právomoci a uložené všetky úlohy týkajúce sa obchodného registra v zmysle zákona o obchodných spoločnostiach (kapitola 386 maltského zákonníka) a v zmysle všetkých ostatných platných zákonov.

Kedy sa uskutočnila jeho digitalizácia?

Elektronický systém bol pôvodne zriadený v roku 2004, pričom sa v priebehu rokov ďalej vyvíjal tak, aby lepšie uspokojoval potreby občanov, poskytovateľov služieb pre spoločnosti a samotných spoločností. V súčasnosti prebieha dôkladná aktualizácia elektronického systému MBR, ktorej cieľom je, aby poskytoval modernejšie digitálne služby pomocou modernejšej technológie, ktorá okrem iných prvkov zahŕňa funkciu umožňujúcu používanie digitálnych podpisov a založenie spoločnosti online prostredníctvom účinnejšieho technologického systému. Dokončenie aktualizácie a digitalizácie systému sa očakáva koncom roka 2021, resp. začiatkom roka 2022.

Aké aktuálne právne predpisy sa v súvislosti s registrom uplatňujú?

Agentúra bola zriadená sekundárnym predpisom 595.27. Právomoci a funkcie agentúry však ďalej diverzifikuje veľký počet zákonných právnych predpisov, ktorými sa ukladajú úlohy a povinnosti právnickým osobám a predstaviteľom spoločností. Ide o tieto právne predpisy:

kapitola 386 maltského zákonníkazákon o obchodných spoločnostiach,

S. P. 386.01 maltského zákonníkanariadenia zákona o obchodných spoločnostiach (formuláre),

S. P. 386.02 maltského zákonníkanariadenia zákona o obchodných spoločnostiach (investičné spoločnosti s pohyblivým základným imaním),

S. P. 386.03 maltského zákonníkanariadenia zákona o obchodných spoločnostiach (poplatky),

S. P. 386.04 maltského zákonníkanariadenia zákona o obchodných spoločnostiach (investičné spoločnosti s pevným základným imaním),

S. P. 386.05 maltského zákonníkapokračovanie nariadení o spoločnostiach,

S. P. 386.06 maltského zákonníkanariadenia zákona o obchodných spoločnostiach (uplatňovanie na offshore spoločnosti),

S. P. 386.07 maltského zákonníkauplatňovanie zákona o obchodných spoločnostiach na offshore spoločnosti založené a zaregistrované podľa vyhlášky o obchodných partnerstvách a zákonného nariadenia Maltského orgánu pre finančné služby,

S. P. 386.08 maltského zákonníkanariadenia zákona o obchodných spoločnostiach (Európske zoskupenie hospodárskych záujmov),

S. P. 386.09 maltského zákonníkanariadenia zákona o obchodných spoločnostiach (investičné spoločnosti s pohyblivým základným imaním ako dôchodkové systémy alebo dôchodkové fondy),

S. P. 386.10 maltského zákonníkanariadenia zákona o obchodných spoločnostiach (spoločnosti s rozdeleným majetkom pôsobiace v oblasti poisťovníctva),

S. P. 386.11 maltského zákonníkanariadenia zákona o obchodných spoločnostiach (prospekt),

S. P. 386.12 maltského zákonníkanariadenia o cezhraničných fúziách kapitálových spoločností,

S. P. 386.13 maltského zákonníkanariadenia zákona o obchodných spoločnostiach (zapísané spoločnosti s rozdeleným majetkom pôsobiace v oblasti poisťovníctva),

S. P. 386.14 maltského zákonníkanariadenia zákona o obchodných spoločnostiach (zapísané spoločnosti s rozdeleným majetkom SICAV),

S. P. 386.15 maltského zákonníkanariadenia zákona o obchodných spoločnostiach (uznané zapísané spoločnosti s rozdeleným majetkom),

S. P. 386.16 maltského zákonníkanariadenia o sekuritizačných spoločnostiach s rozdeleným majetkom,

S. P. 386.17 maltského zákonníkanariadenia o prenose registrovaného sídla európskej spoločnosti (SE),

S. P. 386.18 maltského zákonníkanariadenia zákona o obchodných spoločnostiach (systém prepojenia registrov),

S. P. 386.19 maltského zákonníkanariadenia zákona o obchodných spoločnostiach (register konečných užívateľov výhod),

S. P. 386.20 maltského zákonníkanariadenia zákona o obchodných spoločnostiach (výnimka z auditu),

S. P. 386.21 maltského zákonníkanariadenia zákona o obchodných spoločnostiach (podnikový reštrukturalizačný fond),

S. P. 386.22 maltského zákonníkanariadenia zákona o obchodných spoločnostiach (prepravné a letecké spoločnosti s rozdeleným majetkom),

S. P. 459.01 maltského zákonníkanariadenia o dohodách o finančnom kolaterále.

Nadácie a združenia:

kapitola 16 maltského zákonníkaobčiansky zákonník,

S. P. 16.07 maltského zákonníkanariadenia občianskeho zákonníka (druhá príloha) (poplatky),

S. P. 16.08 maltského zákonníkanariadenia občianskeho zákonníka (druhá príloha) (oznámenia a formuláre),

S. P. 16.10 maltského zákonníkanariadenia občianskeho zákonníka (druhá príloha) (existujúce organizácie),

S. P. 16.17 maltského zákonníkanariadenia občianskeho zákonníka (druhá príloha) (register konečných užívateľov výhod – združenia),

S. P. 16.18 maltského zákonníkanariadenia občianskeho zákonníka (druhá príloha) (register konečných užívateľov výhod – nadácie),

S. P. 492.01 maltského zákonníkanariadenia o dobrovoľných organizáciách (ročné výnosy a ročná účtovná závierka),

Aké informácie ponúka obchodný register?

Kto má právo na prístup do registra?

Online systém umožňuje prístup k registru každej fyzickej osobe, ktorá chce získať informácie o spoločnostiach, nadáciách a združeniach.

V registri sa uvádzajú informácie, ktoré sú bezplatné a sú určené na všeobecné použitie (verejné informácie). Patria medzi ne okrem iného názvy a registračné čísla spoločností, adresy ich registrovaného sídla, dátum zápisu, informácia, či ide o spoločnosť alebo nie, základné imanie a totožnosť predstaviteľov spoločnosti.

Prístup k ostatným dokumentom týkajúcim sa spoločnosti sa poskytuje za minimálny poplatok. Medzi tieto dokumenty patria okrem iného všetky oznámenia predložené a zaregistrované v registri pre každú spoločnosť, postavenie spoločnosti, ročná účtovná závierka, ako aj ročné výnosy. Podrobnosti o konečných užívateľoch výhod sú takisto prístupné širokej verejnosti za minimálny poplatok.

Aké informácie sa nachádzajú v registri?

Aké druhy údajov sa uchovávajú? (aké subjekty sa zapisujú do verejného registra, informácie týkajúce sa platobnej neschopnosti, finančné výkazy atď.)

Uchovávajú sa tieto druhy údajov:

 • informácie o spoločnosti vrátane registrovaného názvu spoločnosti, dátumu zápisu a registrovaného sídla,
 • stav spoločnosti, či je aktívna alebo ukončila činnosť,
 • schválené základné imanie spoločnosti,
 • zainteresované strany s ich dokladom totožnosti a adresou miesta bydliska vrátane riaditeľov, akcionárov, právnych zástupcov, súdnych zástupcov, sekretárov a audítorov,
 • počet akcií každého člena/akcionára,
 • ak je spoločnosť v likvidácii, uvádzajú sa aj informácie o likvidátorovi (-och),
 • koneční užívatelia výhod.

Aké dokumenty sa zapisujú do evidencie/uchovávajú? (záznamy, knihy, štatút, zápisnice z valného zhromaždenia atď.)

Uchovávajú sa tieto dokumenty:

 • ročné výnosy,
 • účtovníctvo,
 • štatút (zakladajúca listina a stanovy),
 • informácie o konečných užívateľoch výhod,
 • uznesenia,
 • zápisnice z valného zhromaždenia,
 • dokumenty týkajúce sa ukončenia činnosti a likvidácie,
 • iné zákonom vyžadované oznámenia.

Ako môžem vyhľadávať (a aké sú dostupné kritériá vyhľadávania)?

Osobne

Informácie o spoločnostiach sú k dispozícii priamo v kanceláriách MBR, ktoré sa nachádzajú v meste Żejtun na Malte.

Na webovom sídle registra

Informácie možno nájsť na portáli MBR.

Aké sú dostupné kritériá vyhľadávania?

Osoba, ktorá uskutočňuje vyhľadávanie, by mala kliknúť na odkaz na portál uvedený v predchádzajúcom texte a prejsť na časť Company Search (vyhľadávanie spoločností). Každý záujemca môže vyhľadať spoločnosť zadaním jej názvu alebo časti názvu alebo jej registračného čísla.

Ako môžem získať dokumenty?

Dokumenty možno zakúpiť prostredníctvom online systému s platbou kartou alebo priamo od kancelárie MBR.

Ako môžem získať výpis z registra, overenú kópiu alebo prepis dokumentov?

Možno ich získať zaslaním žiadosti e-mailom na adresu orders.mbr@mbr.mt s uvedením požadovaných dokumentov.

Postup registrácie

Ako možno začať postup registrácie (postup predkladania žiadostí o zápis do registra, osvedčovanie dokumentov, typy dokumentov, ktoré je potrebné priložiť)?

Osobne

Postup registrácie možno začať priamo v kanceláriách MBR, ktoré sa nachádzajú v meste Żejtun na Malte. Dokumenty, ktoré treba priložiť, sú zakladajúca listina a stanovy spolu s príslušnými dokumentmi, dokladmi totožnosti a dôkazom o bankových vkladoch základného imania.

Online

Tento proces môže vykonať osoba, ktorá je zaregistrovaná v elektronickom systéme ako oprávnený používateľ. Platí tá istá požiadavka týkajúca sa dokumentov, cena elektronického postupu je však nižšia než platba za osobné vybavenie.

Spoločnosť sa môže zaregistrovať, ak má digitálny podpis EIDAS, ktorý sa zašle MBR.

Ako sa predložené žiadosti posudzujú?

Zamestnanci MBR analyzujú všetky predložené dokumenty, a ak si to vyžaduje zákon, vykoná sa overenie. Zainteresované strany sa preveria v súvislosti so sankciami, s negatívnou medializáciou, politickou publicitou alebo diskvalifikáciou. Okrem toho sa preveria podpisy a vykonajú sa kontroly, ktorých cieľom je zistiť, či je signatár oprávnený podpísať daný dokument. Tieto informácie sa takisto analyzujú s cieľom overiť ich súlad s právnymi predpismi.

Právne účinky registrácie

Účinok zápisu tretích strán v súlade s článkom 17 smernice (EÚ) 2017/1132

Upravuje ho takisto článok 401 ods. 2 zákona o obchodných spoločnostiach (kapitola 386 maltského zákonníka). Každý dokument, certifikát alebo iné údaje sa uverejňujú v zmysle článku 401 ods. 1 písm. e). Uverejnením nadobúdajú tieto dokumenty účinnosť voči tretím stranám príslušnej obchodnej spoločnosti. Každý úkon vykonaný do 16. dňa od uverejnenia dokumentu, certifikátu alebo iných údajov nebude vykonateľný voči tretím stranám, ktoré sú schopné preukázať, že nemali možnosť získať o ňom informácie.

Nesúlad medzi zápisom v registri a jeho uverejneným obsahom

V súlade v najnovšou smernicou EÚ [smernica (EÚ) 2019/1151, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132] v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi obsahom registra a uverejneným obsahom má na účely správnosti prednosť verzia v registri. Takýmto nezrovnalostiam by sa však malo v čo najväčšej miere zabrániť. K dosahovaniu tohto cieľa v súčasnosti prispieva skutočnosť, že uverejnené informácie a dokumenty prístupné verejnosti (bezplatné informácie, ako aj informácie dostupné za poplatok) sa nahrávajú a uverejňujú v elektronickom systéme MBR. Preto je oveľa zložitejšie, aby informácie zapísané v registri nezodpovedali uverejneným informáciám. Všetky uverejnené informácie sú okrem portálu sprístupnené aj na adrese https://support.mbr.mt/pages/Publications.aspx.

Kto je zodpovedný za presnosť záznamov?

Za presnosť záznamov zodpovedá samotná spoločnosť.

Postupy na ochranu údajov

Postupy týkajúce sa dotknutých osôb v súvislosti s uverejňovaním a uchovávaním ich osobných údajov

V súlade s nariadením EÚ o ochrane osobných údajov sú práva udelené dotknutým osobám chránené vždy, keď MBR prijíma, spracúva a uchováva tieto údaje. Okrem toho má MBR zodpovednú osobu. Všetky informácie o tejto téme sú takisto k dispozícii na webovom sídle MBR, kde sa okrem iného podrobnejšie vysvetľuje, čo sú to osobné údaje, aké sú platné právne predpisy v tejto oblasti, aké údaje o dotknutých osobách sa zbierajú, ako sa tieto údaje zbierajú, používanie sociálnych médií, správnosť údajov, obdobie uchovávania, postup, v rámci ktorého môže osoba požiadať o svoje údaje, ktorými disponuje MBR, a postup na podanie formálnej sťažnosti úradu Komisára pre informácie a ochranu osobných údajov. Tieto informácie sú k dispozícii na adrese https://mbr.mt/privacy-policy/.

Kontaktné informácie

MBR možno kontaktovať telefonicky na čísle +356 22582300 alebo na webovom sídle https://mbr.mt/.

Okrem toho môžete navštíviť kancelárie MBR na tejto adrese: Malta Business Registry,

AM Business Centre, Labour Road, Żejtun ZTN 2401, Malta.

E-mail s objednávkou certifikátov a dokumentov môžete zaslať na adresu orders.mbr@mbr.mt a o pomoc s elektronickými službami môžete požiadať zaslaním e-mailu na adresu support.mbr@mbr.mt.

Užitočné odkazy

https://mbr.mt/contact/

https://mbr.mt/companies-act/

https://mbr.mt/foundations-and-associations/

https://mbr.mt/faq/

https://mbr.mt/resources/

https://mbr.mt/promo/official-registry-forms/

https://mbr.mt/news/

https://legislation.mt/

Posledná aktualizácia: 02/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.