Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinanemčinaestónčinaangličtinafrancúzštinataliančinamaltčinaslovinčinafínčina.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Poľsko

V tejto časti sa uvádzajú všeobecné informácie o poľskom obchodnom registri.

Autor obsahu
Poľsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje poľský obchodný register?

Poľský obchodný register (Krajowy Rejestr Sądowy – národný súdny register) prevádzkuje a spravuje poľské Ministerstvo spravodlivosti.

Obsahuje informácie o spoločnostiach, nadáciách, združeniach a iných subjektoch.

Konkrétnejšie, pokiaľ ide o tieto subjekty, register obsahuje súvisiace informácie rôzneho druhu:

 • číslo v národnom súdnom registri (číslo KRS),
 • číslo REGON (číslo v ústrednom zozname subjektov v národnom hospodárstve),
 • názov,
 • povaha a právny štatút,
 • dátum zápisu do národného súdneho registra,
 • kontaktné údaje,
 • hlavné dátumy (zápisu a výmazu),
 • príslušné orgány,
 • osoby oprávnené zastupovaním subjektu.

Je prístup do poľského obchodného registra bezplatný?

Áno, prístup do registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať v poľskom obchodnom registri?

V poľskom obchodnom registri možno vyhľadávať podľa týchto kritérií:

 • číslo zápisu do národného súdneho registra (číslo KRS) alebo
 • názov subjektu.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Podľa poľského práva otázku ochrany tretích strán v súvislosti s poskytovaním údajov a dokumentov, na ktoré sa vzťahuje smernica 2009/101/ES, upravuje zákon z 20. augusta 1997 o národnom súdnom registri (Dz. U. 2013.1203.j.t.).

V súlade s ustanoveniami zákona z 20. augusta 1997 o národnom súdnom registri (Dz. 2013,1203 j.t):

Článok 12
1. Údaje uvedené v registri nie je možné vymazať, pokiaľ zákon neustanoví inak.

2. Ak sa ukáže, že v registri je uvedený zápis, ktorý obsahuje zjavné chyby alebo nezrovnalosti s obsahom uznesenia súdu, súd z úradnej moci zápis opraví.

3. Ak sú údaje uvedené v registri z hľadiska záväzných právnych predpisov neprípustné, registrový súd po vypočutí účastníkov konania alebo po tom, čo ich požiada o písomné vyhlásenie, tieto údaje z úradnej moci vymaže.

Článok 13
1. Zápis do registra podlieha povinnosti oznámiť tieto informácie v súdnom a hospodárskom vestníku (Monitor Sądowy i gospodarczy), pokiaľ zákon nestanovuje inak.

Článok 14
Subjekt, ktorý je povinný podať žiadosť o zápis do registra, sa voči tretím osobám konajúcim v dobrej viere nemôže odvolávať na údaje, ktoré neboli zapísané do registra alebo ktoré z neho boli vylúčené.

Článok 15
1. Odo dňa oznámenia v súdnom a hospodárskom vestníku sa nikto nemôže odvolávať na neznalosť oznámených zápisov. Pokiaľ však ide o činnosti vykonané pred uplynutím šestnásteho dňa odo dňa takéhoto oznámenia, subjekt zapísaný v registri sa nemôže odvolávať na zápis voči tretej osobe, ktorá môže preukázať, že o obsahu zápisu nemohla vedieť.

2. V prípade rozporu medzi zápisom v registri a oznámením v súdnom a hospodárskom vestníku je záväzný zápis v registri. Tretia osoba sa však môže odvolať na obsah oznámenia, pokiaľ subjekt zapísaný v registri nepreukáže, že o obsahu zápisu vedela.

3. Tretia osoba sa môže odvolávať na dokumenty a údaje, v súvislosti s ktorými ešte nebola splnená oznamovacia povinnosť, pokiaľ ich nevykonanie oznámenia nezbavuje právnych účinkov.

Článok 17
1. Predpokladá sa, že údaje uvedené v registri sú správne.

2. Ak boli údaje zapísané do registra v rozpore s vyhlásením subjektu alebo bez tohto vyhlásenia, nemôže sa tento subjekt voči tretej osobe konajúcej v dobrej viere odvolávať na to, že tieto údaje sú nepravdivé, ak bezodkladne nepožiadal o opravu, doplnenie alebo výmaz zápisu.“

História poľského obchodného registra

Register funguje od januára 2007.

Zaujímavé stránky

Zákon zo dňa 20. augusta 1997 o národnom súdnom registri

Posledná aktualizácia: 18/10/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.