Obchodné registre v krajinách EÚ

Poľsko

V tejto časti sa uvádzajú všeobecné informácie o poľskom obchodnom registri.

Autor obsahu
Poľsko

Aké informácie obsahuje poľský obchodný register?

Poľský obchodný register (Krajowy Rejestr Sądowy – národný súdny register) prevádzkuje a spravuje poľské Ministerstvo spravodlivosti.

Obsahuje informácie o spoločnostiach, nadáciách, združeniach a iných subjektoch.

Konkrétnejšie, pokiaľ ide o tieto subjekty, register obsahuje súvisiace informácie rôzneho druhu:

 • číslo v národnom súdnom registri (číslo KRS),
 • číslo REGON (číslo v ústrednom zozname subjektov v národnom hospodárstve),
 • názov,
 • povaha a právny štatút,
 • dátum zápisu do národného súdneho registra,
 • kontaktné údaje,
 • hlavné dátumy (zápisu a výmazu),
 • príslušné orgány,
 • osoby oprávnené zastupovaním subjektu.

Je prístup do poľského obchodného registra bezplatný?

Áno, prístup do registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať v poľskom obchodnom registri?

V poľskom obchodnom registri možno vyhľadávať podľa týchto kritérií:

 • číslo zápisu do národného súdneho registra (číslo KRS) alebo
 • názov subjektu.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Podľa poľského práva otázku ochrany tretích strán v súvislosti s poskytovaním údajov a dokumentov, na ktoré sa vzťahuje smernica 2009/101/ES, upravuje zákon z 20. augusta 1997 o národnom súdnom registri (Dz. U. 2013.1203.j.t.).

V súlade s ustanoveniami zákona z 20. augusta 1997 o národnom súdnom registri (Dz. 2013,1203 j.t):

Článok 12
1. Údaje uvedené v registri nie je možné vymazať, pokiaľ zákon neustanoví inak.

2. Ak sa ukáže, že v registri je uvedený zápis, ktorý obsahuje zjavné chyby alebo nezrovnalosti s obsahom uznesenia súdu, súd z úradnej moci zápis opraví.

3. Ak sú údaje uvedené v registri z hľadiska záväzných právnych predpisov neprípustné, registrový súd po vypočutí účastníkov konania alebo po tom, čo ich požiada o písomné vyhlásenie, tieto údaje z úradnej moci vymaže.

Článok 13
1. Zápis do registra podlieha povinnosti oznámiť tieto informácie v súdnom a hospodárskom vestníku (Monitor Sądowy i gospodarczy), pokiaľ zákon nestanovuje inak.

Článok 14
Subjekt, ktorý je povinný podať žiadosť o zápis do registra, sa voči tretím osobám konajúcim v dobrej viere nemôže odvolávať na údaje, ktoré neboli zapísané do registra alebo ktoré z neho boli vylúčené.

Článok 15
1. Odo dňa oznámenia v súdnom a hospodárskom vestníku sa nikto nemôže odvolávať na neznalosť oznámených zápisov. Pokiaľ však ide o činnosti vykonané pred uplynutím šestnásteho dňa odo dňa takéhoto oznámenia, subjekt zapísaný v registri sa nemôže odvolávať na zápis voči tretej osobe, ktorá môže preukázať, že o obsahu zápisu nemohla vedieť.

2. V prípade rozporu medzi zápisom v registri a oznámením v súdnom a hospodárskom vestníku je záväzný zápis v registri. Tretia osoba sa však môže odvolať na obsah oznámenia, pokiaľ subjekt zapísaný v registri nepreukáže, že o obsahu zápisu vedela.

3. Tretia osoba sa môže odvolávať na dokumenty a údaje, v súvislosti s ktorými ešte nebola splnená oznamovacia povinnosť, pokiaľ ich nevykonanie oznámenia nezbavuje právnych účinkov.

Článok 17
1. Predpokladá sa, že údaje uvedené v registri sú správne.

2. Ak boli údaje zapísané do registra v rozpore s vyhlásením subjektu alebo bez tohto vyhlásenia, nemôže sa tento subjekt voči tretej osobe konajúcej v dobrej viere odvolávať na to, že tieto údaje sú nepravdivé, ak bezodkladne nepožiadal o opravu, doplnenie alebo výmaz zápisu.“

História poľského obchodného registra

Register funguje od januára 2007.

Zaujímavé stránky

Zákon zo dňa 20. augusta 1997 o národnom súdnom registri

Posledná aktualizácia: 18/10/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.