Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Rumunsko

V tejto časti sa nachádza prehľad o rumunskom obchodnom registri, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti – Národný úrad pre obchodný register.

Autor obsahu
Rumunsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje rumunský obchodný register?

Rumunský Národný úrad pre obchodný register je verejný orgán s právnou subjektivitou podriadený Ministerstvu spravodlivosti. Úrad je zodpovedný za vedenie, organizovanie a správu centrálneho počítačového obchodného registra.

V Bukurešti a v každej zo 41 žúp v Rumunsku sa nachádzajú úrady obchodného registra, ktoré sú podriadené Národnému úradu pre obchodný register. Sú zodpovedné za vedenie, organizovanie a správu miestnych obchodných registrov.

V súlade so zákonom č. 26/1990 obsahuje obchodný register informácie týkajúce sa týchto subjektov zapísaných v registri, konkrétne:

 • spoločností,
 • štátnych spoločností,
 • štátnych podnikov,
 • verejných korporácií,
 • družstevných spoločností,
 • družstevných organizácií,
 • zoskupení hospodárskych záujmov,
 • európskych zoskupení hospodárskych záujmov,
 • európskych spoločností,
 • európskych družstevných spoločností,
 • živnostníkov,
 • jediných vlastníkov,
 • rodinných podnikov a
 • ostatných fyzických a právnických osôb stanovených zákonom.

V obchodnom registri sú zaznamenané všetky dokumenty, akty, zmienky a totožnosť dotknutých subjektov, pričom tieto záznamy sa vyžadujú podľa zákona, a akékoľvek iné akty alebo dokumenty výslovne stanovené zákonom.

Na webovom sídle obchodného registra (https://www.onrc.ro/index.php/en) možno nájsť:

1. dokumenty;
2. informácie a služby organizované do oddielov a služieb;
3. informácie týkajúce sa Národného úradu pre obchodný register a úradov obchodného registra priradených k súdom;
4. rôzne verejné informácie – voľný prístup;
5. formuláre používané inštitúciami;
6. náležitosti na vykonávanie záznamov do obchodného registra pre každú kategóriu subjektu a činností;
7. štatistické údaje týkajúce sa zaznamenaných činností.

 • história inštitúcie
 • sieť ORC [úradov obchodného registra]
 • formuláre (pre subjekty atď.) a náležitosti
 • sadzby a poplatky za služby ONRC [Národného úradu pre obchodný register]
 • služby
 • právne predpisy
 • štatistické údaje
 • médiá

Online služby poskytované Národným úradom pre obchodný register sú dostupné na jeho portáli elektronických služieb, ktorý bol vytvorený prostredníctvom rezortného operačného programu „Zvyšovanie hospodárskej konkurencieschopnosti“, „Investície pre vašu budúcnosť“ v rámci projektu „Online služby (elektronická verejná správa) poskytované Národným úradom pre obchodný register podnikateľskej obci prostredníctvom špecializovaného portálu“.

Online služby poskytované Národným úradom pre obchodný register prostredníctvom portálu elektronických služieb zahŕňajú:

 • InfoCert,
 • Recom online,
 • overenie dostupnosti názvu spoločnosti a online rezervácia názvu spoločnosti,
 • predbežné kontroly (dostupnosť a/alebo rezervácia názvu/loga pre právnické/fyzické osoby, spoločnosť s jediným spoločníkom/rodinné podniky),
 • zápis záznamov do obchodného registra a autorizácia právnických osôb,
 • aktualizovanie kontaktných údajov spoločností zaregistrovaných v obchodnom registri,
 • získavanie aktuálnych informácií týkajúcich sa predchádzajúcej činnosti spoločnosti, štatistické údaje,
 • vydávanie dokumentov,
 • stav konania,
 • informovanie o žiadostiach predložených obchodnému registru,
 • rozhodnutia o odložení žiadostí predložených obchodnému registru,
 • uverejňovanie informácií o rôznom stave právnických osôb,
 • štatistické údaje (úkony v centrálnom obchodnom registri, spoločnosti so zahraničným kapitálom),
 • offline formulár obchodného registra.

Služba „Recom online“ poskytuje nasledujúce informácie o subjektoch:

 • názov/meno organizácie a jej forma,
 • identifikačné údaje [poradové číslo v obchodnom registri, európsky jedinečný identifikátor, jedinečný registračný kód, sídlo, kontaktné údaje spoločnosti (telefón, fax)],
 • sídlo (dokument preukazujúci sídlo, dátum, od ktorého je platný dôkaz o sídle, dátum skončenia platnosti dôkazu o sídle, trvanie sídla),
 • upísaný a splatený kapitál,
 • hlavná deklarovaná/povolená činnosť subjektu,
 • vedľajšie deklarované/povolené činnosti subjektu,
 • údaje týkajúce sa identifikácie pridružených fyzických a právnických osôb,
 • údaje týkajúce sa identifikácie riaditeľov,
 • údaje týkajúce sa loga,
 • údaje týkajúce sa pobočiek/dcérskych spoločností/poddivízií (sídlo, telefón),
 • údaje týkajúce sa sekundárnych sídiel/pracovísk (adresa sídla, telefón),
 • údaje týkajúce sa sídiel a/alebo činností povolených podľa článku 15 zákona č. 359/2004,
 • údaje týkajúce sa vlastníckeho práva,
 • údaje týkajúce sa vyrovnania s veriteľmi,
 • údaje týkajúce sa skutočností zahrnutých v článku 21 písm. e) až h) zákona č. 26/1990,
 • údaje týkajúce sa iných zmienok,
 • údaje týkajúce sa súvahy (obrat, priemerný počet zamestnancov, hrubý zisk), ak takéto informácie poskytlo Ministerstvo verejných financií.

Je prístup do rumunského obchodného registra bezplatný?

K informáciám poskytovaným obchodným registrom možno získať prístup online prostredníctvom portálu elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register. Prístup k informáciám je povolený, keď sa zaregistrujete ako používateľ (vytvorením používateľského mena a hesla) a je bezplatný.

Informácie na portáli Národného úradu pre obchodný register sú rozdelené podľa poskytovaných služieb. V súlade s platnými právnymi predpismi je možné získať prístup k niektorým informáciám zadarmo, k iným za poplatok.

Dostupné informácie zahŕňajú:

 • všeobecné informácie pre osoby, ktoré majú záujem o vykonávanie určitých regulovaných činností (subjekty, fyzické osoby, právnické osoby, verejné orgány a inštitúcie atď.) sú dostupné na adrese https://www.onrc.ro/index.php/en,
 • predplatená časť služby „Recom online“ je k dispozícii po uzavretí zmluvy s prijímateľom. Prístup je zabezpečený 24 hodín denne,
 • elektronické formuláre,
 • prístup k stavu žiadostí o registráciu do obchodného registra je bezplatný,
 • prístup k časti týkajúcej sa rozhodnutí o odložení žiadostí o registráciu predložených obchodnému registru je bezplatný,
 • prístup k niektorým verejným informáciám (účtovná závierka, dobrovoľné rozpustenie, štatutárne rozpustenie atď.) je bezplatný,

Prístup ku všetkým častiam webového sídla https://www.onrc.ro/index.php/en je bezplatný a sú dostupné 24 hodín denne.

Ako vyhľadávať v rumunskom obchodnom registri

Informácie dostupné bezplatne prostredníctvom služby Recom on-line možno vyhľadávať na základe nasledujúcich kritérií:

 • názov subjektu,
 • číslo zápisu v obchodnom registri,
 • jedinečné registračné číslo,
 • krajina, v ktorej sa nachádza sídlo.

Všeobecné informácie pre zainteresované osoby dostupné bezplatne prostredníctvom online služby Recom zahŕňajú:

 • názov subjektu zaregistrovaného v obchodnom registri,
 • číslo zápisu v obchodnom registri,
 • európsky jedinečný identifikátor (EUID),
 • jedinečné registračné číslo,
 • adresu sídla/subjektu,
 • status spoločnosti (t. j. fungovanie, rozpustenie, likvidácia, konkurz, zrušenie registrácie).

História rumunského obchodného registra

Obchodný register bol zriadený v roku 1990 na základe zákona č. 26/1990 o obchodnom registri.

Špecializovaný portál poskytujúci nové online služby podnikateľskej obci a iným zainteresovaným osobám bol spustený v druhej polovici roku 2011.

Ciele Národného úradu pre obchodný register:

 • informovanie podnikateľskej obce, verejných orgánov, médií a ostatných zainteresovaných osôb o operáciách prebiehajúcich v obchodnom registri,
 • skracovanie času potrebného na získanie prístupu k informáciám,
 • znižovanie preťaženia na úradoch obchodného registra,
 • skracovanie času potrebného na predkladanie registračných dokumentov obchodnému registru,
 • zjednodušovanie postupov registrácie subjektov, poskytovania finančných informácií a podávania žiadostí o poskytnutie informácií a dokumentov,
 • poskytovanie informácií v reálnom čase o údajoch v obchodnom registri online žiadateľom.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty v registri?

Rumunský obchodný register bol zriadený a funguje na základe zákona č. 26/1990 o obchodnom registri v opätovne uverejnenom a zmenenom znení. Oprávnenie na zakladanie subjektov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zápisu do obchodného registra, ich prevádzkovanie a registrácie v obchodnom registri a na registráciu akejkoľvek zmeny zakladajúcich dokumentov, alebo iných výslovne stanovených aspektov, sa vydáva na základe zákona č. 26/1990, mimoriadneho nariadenia vlády č. 116/2009, zákona č. 359/2004 a vykonávacích pravidiel pre vedenie obchodných registrov, zaznamenávanie úkonov a poskytovanie informácií, ktoré sú schválené nariadením ministra spravodlivosti č. 2594/C/2008. Osobitné aspekty každého druhu činnosti, na ktorý sa vzťahuje povinnosť zápisu do obchodného registra, sa riadia osobitnými legislatívnymi aktmi. Najdôležitejšími sú: zákon č. 31/1990 o obchodných spoločnostiach, zákon č. 1/2005 o organizácii a fungovaní družstiev, zákon č. 566/2004 o poľnohospodárskych družstvách, mimoriadne nariadenie vlády č. 44/2008 týkajúce sa hlavného miesta obchodnej činnosti živnostníkov, výkonu podnikateľskej činnosti živnostníkov, spoločností s jediným spoločníkom a rodinných podnikov, zákon č. 161/2003 o niektorých opatreniach na zabezpečenie transparentnosti pri zastávaní a vykonávaní verejných funkcií alebo vykonávaní obchodnej činnosti, a o opatrení na predchádzanie korupcie a jej postihovanie.

V nasledujúcich vnútroštátnych ustanoveniach sa uvádza, že tretie strany sa môžu spoľahnúť na informácie a dokumenty uložené v obchodnom registri v súlade s článkom 17 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností.

 1. V článku 1 ods. 1 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri v opätovne uverejnenom a zmenenom znení sa stanovuje, že „pred začatím vykonávania hospodárskej činnosti požiadajú nasledujúce fyzické alebo právnické osoby o registráciu alebo zápis do obchodného registra: živnostníci, jediní vlastníci a rodinné podniky, spoločnosti, štátne podniky a štátne spoločnosti, verejné korporácie, zoskupenia hospodárskych záujmov, družstevné spoločnosti, družstevné organizácie, európske spoločnosti, európske družstevné spoločnosti a európske zoskupenia hospodárskych záujmov s hlavným sídlom v Rumunsku a iné fyzické alebo právnické osoby, ako stanovuje zákon“.
  V článku 1 ods. 2 uvedeného zákona sa ďalej uvádza, že „v priebehu svojej činnosti alebo pri jej skončení fyzické alebo právnické osoby uvedené v odseku 1 požiadajú, aby boli zmienky týkajúce sa dokumentov a aktov podliehajúcich štatutárnej registrácii zapísané do toho istého registra“.
 1. Poskytovanie informácií zapísaných v obchodnom registrivystavovanie kópií súvisiacich dokumentov prebieha v súlade s článkom 4 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri v opätovne uverejnenom a zmenenom znení

1. Obchodný register je verejne dostupný.

2. Úrad obchodného registra na náklady osoby registrujúcej žiadosť poskytne informácie, výpisy z registra a osvedčenia týkajúce sa údajov registrovaných v obchodnom registri a osvedčenia potvrdzujúce, či daný dokument alebo akt bol alebo nebol zaznamenaný, kópie a overené kópie záznamov uvedených v registri a odovzdaných dokumentov, za ktoré sa bude účtovať poplatok.

3. O dokumenty uvedené v odseku 2 možno požiadať a možno ich zaslať aj poštou.

4. O dokumenty uvedené v odseku 2 v elektronickej forme, spolu s rozšíreným elektronickým podpisom, ako príloha alebo odkaz možno požiadať a môžu sa vystaviť použitím elektronických prostriedkov prostredníctvom portálu online služieb Národného úradu pre obchodný register. Možno o ne požiadať aj prostredníctvom elektronického jednotného kontaktného miesta (PSC) v súlade s mimoriadnym nariadením vlády č. 49/2009 o slobode zriadenia poskytovateľov služieb a slobode poskytovania služieb v Rumunsku, ktoré sa zmenilo zákonom č. 68/2010.

5. Sadzby za poskytovanie kópií a/alebo informácií, bez ohľadu na spôsob doručenia, nesmú prekročiť administratívne náklady, ktoré vzniknú pri ich poskytovaní.

Článok 41

1. Elektronické kópie dokumentov a informácie uvedené v článku 4 by sa na náklady žiadateľa mali takisto sprístupniť pre verejnosť prostredníctvom systému prepojenia obchodných registrov.

2. Poplatky účtované za poskytnutie kópií a/alebo informácií z obchodného registra prostredníctvom systému prepojenia obchodných registrov nesmú prekročiť súvisiace administratívne náklady.

Vynútiteľnosť dokumentov a aktov osôb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zápisu do obchodného registra, sa stanovuje v článku 5 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri v opätovne uverejnenom a zmenenom znení:
1. Registrácia a zmienky môžu byť vynútiteľné voči tretím stranám od dátumu ich zápisu do obchodného registra alebo uverejnenia v časti IV rumunského úradného vestníka alebo v inej publikácii, ako stanovuje zákon.
2. Osoby, ktoré sú povinné požiadať o zápis záznamu, nesmú voči tretím stranám požadovať vynútiteľnosť nezaznamenaných dokumentov alebo aktov, pokiaľ nemôžu dokázať, že tieto tretie strany o takýchto dokumentoch alebo aktoch vedeli.
3. Národný úrad pre obchodný register uverejní na svojom webovom sídle a na portáli online služieb aktuálne informácie o vnútroštátnom práve týkajúcom sa reklamy a vynútiteľnosti dokumentov, aktov a zmienok voči tretím stranám zo strany osôb, ktoré sú povinné požiadať o zápis do obchodného registra a predloží ich na uverejnenie na Európskom portáli elektronickej justície.

Na spoločnosti sa okrem toho v tomto smere vzťahujú osobitné ustanovenia, t. j. články 50 – 53 zákona č. 31/1990 o spoločnostiach v opätovne uverejnenom a zmenenom znení:

Článok 50
1. Dokumenty alebo akty, ktoré neboli uverejnené, ako stanovuje zákon, nemožno vynútiť voči tretím stranám, pokiaľ spoločnosť nemôže dokázať, že dané tretie strany o nich vedeli.

2. Akékoľvek úkony vykonané spoločnosťou pred 16. dňom od uverejnenia správy konajúceho sudcu v časti IV rumunského úradného vestníka (v súčasnosti môže o žiadostiach rozhodovať riaditeľ úradu obchodného registra/osoba vymenovaná generálnym riaditeľom Národného úradu pre obchodný register v súlade s mimoriadnym nariadením vlády č. 116/2009 v znení neskorších predpisov) nie sú vynútiteľné voči tretím stranám, ak môžu tieto tretie strany dokázať, že nebolo možné vedieť o takýchto úkonoch.

Článok 51
Tretie strany sa však môžu odvolať na dokumenty alebo akty, ktoré neboli uverejnené.
Článok 52
1. V prípade nesúladu medzi textom odovzdaným úradu obchodného registra a textom uverejneným v časti IV rumunského úradného vestníka alebo v novinách nemôže spoločnosť vynútiť uverejnený text voči tretím stranám. Tretie strany môžu vynútiť uverejnený text voči spoločnosti, pokiaľ nemôže spoločnosť dokázať, že vedeli o texte odovzdanom úradu obchodného registra.

V článku 12 ods. 1 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri v opätovne uverejnenom a zmenenom znení sa uvádza nasledovné:

1. Obchodný register pozostáva z registra na zaznamenávanie právnických osôb, ktoré sú spoločnosťami, štátnymi spoločnosťami alebo štátnymi podnikmi, verejnými korporáciami, zoskupeniami hospodárskych záujmov, družstevnými organizáciami, európskymi spoločnosťami, európskymi zoskupeniami hospodárskych záujmov alebo inými právnickými osobami výslovne stanovenými zákonom s hlavným alebo sekundárnym sídlom v Rumunsku, registra na zaznamenávanie právnických osôb, ktoré sú družstevnými spoločnosťami alebo európskymi družstevnými spoločnosťami s hlavným alebo sekundárnym sídlom v Rumunsku, a registra na zaznamenávanie živnostníkov, jediných vlastníkov a rodinných podnikov s profesionálnym alebo sekundárnym sídlom v Rumunsku. Tieto registre sa vedú v počítačovom systéme.

 1. V článku 6 ods. 1 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri v opätovne uverejnenom a zmenenom znení v spojení s článkom 1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 116/2009 o zavedení určitých opatrení týkajúcich sa zapisovania záznamov do obchodného registra schváleným so zmenami zavedenými zákonom č. 84/2010 sa uvádza, že „záznamy sa do obchodného registra zapisujú na základe rozhodnutia riaditeľa úradu obchodného registra/osoby vymenovanej generálnym riaditeľom Národného úradu pre obchodný register, prípadne na základe konečného rozsudku súdu, pokiaľ zákon nestanovuje inak“.
  V článku 26 ods. 1 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri v opätovne uverejnenom a zmenenom znení sa uvádza, že „dátumom vykonania záznamu do obchodného registra je dátum, kedy bol záznam do obchodného registra skutočne zapísaný“.
  V článku 26 ods. 1 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri v opätovne uverejnenom a zmenenom znení sa uvádza, že „záznamy sa do obchodného registra zapisujú do 24 hodín od dátumu rozhodnutia vydaného riaditeľom úradu obchodného registra/osobou vymenovanou generálnym riaditeľom Národného úradu pre obchodný register a v prípade registrácie subjektu do 24 hodín od dátumu rozhodnutia o schválení registrácie“.

Na základe článku 51 ods. 2 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri v opätovne uverejnenom a zmenenom znení „záznamy sa do obchodného registra zapisujú elektronicky na úradoch obchodného registra priradených k súdom a tiež v centrálnom počítačovom registri“.
Ďalšie informácie sú dostupné tu.

Súvisiace odkazy

Oficiálne webové sídlo rumunského obchodného registra

Portál elektronických služieb rumunského Národného úradu pre obchodný register

Súvisiace dokumenty

Zákon č. 26/1990  PDF (669 Kb) ro

Mimoriadne nariadenie vlády č. 116/2009  PDF (255 Kb) ro

Vykonávacie pravidlá z 10. októbra 2008 pre vedenie obchodných registrov  PDF (1034 Kb) ro

Zákon č. 359/2004  PDF (527 Kb) ro

Posledná aktualizácia: 19/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.