Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Rumunsko

V tejto časti sa uvádza prehľad o rumunskom obchodnom registri vedenom Štátnym úradom pre obchodný register pri ministerstve spravodlivosti.

Autor obsahu
Rumunsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

História zriadenia národného registra

Kedy bol zriadený?

Obchodný register bol zriadený v roku 1990 podľa zákona č. 26/1990 o obchodnom registri.

Podľa mimoriadneho nariadenia vlády č. 129 z 10. októbra 2002, ktorým sa mení zákon č. 26/1990 o obchodnom registri, a mimoriadneho nariadenia vlády č. 76/2001 týkajúceho sa zjednodušenia určitých administratívnych formalít na registráciu a povoľovanie operácií vykonávaných obchodníkmi je Štátny úrad pre obchodný register v Rumunsku verejným subjektom s právnou subjektivitou pri ministerstve spravodlivosti. Úrad zodpovedá za vedenie, organizáciu a správu centrálneho počítačového obchodného registra.

Pod dohľadom Štátneho úradu pre obchodný register pôsobí viacero úradov pre obchodný register, konkrétne v Bukurešti a vo všetkých 41 rumunských župách. Zodpovedajú za vedenie, organizáciu a správu miestnych obchodných registrov.

Kedy sa uskutočnila jeho digitalizácia?

Špecializovaný portál poskytujúci nové online služby podnikateľskej komunite a ďalším zainteresovaným stranám bol spustený v druhej polovici roka 2011.

Ciele Štátneho úradu pre obchodný register:

 • informovanie podnikateľskej komunity, verejných subjektov, médií a ďalších zainteresovaných osôb o operáciách v obchodnom registri,
 • skrátenie času potrebného na prístup k informáciám,
 • zníženie preťaženia úradov pre obchodný register,
 • skrátenie času potrebného na predloženie registračných dokumentov do obchodného registra,
 • zjednodušenie postupov registrácie odborníkov, poskytovanie finančných informácií a žiadosti o informácie a dokumenty,
 • poskytovanie informácií o údajoch v obchodnom registri v reálnom čase žiadateľom online.

Aké aktuálne právne predpisy sa v súvislosti s registrom uplatňujú?

Zákon č. 26/1990

Mimoriadne nariadenie vlády č. 116 z roku 2009

Zákon č. 31/1990

Mimoriadne nariadenie vlády č. 44/2008

Vykonávacie predpisy z 10. októbra 2008 o vedení obchodných registrov

Zákon č. 359/2004

Zákon č. 129/2019

Pravidlá organizácie a fungovania Štátneho úradu pre obchodný register a úradov pre obchodný register pri tribunáloch

Rozhodnutie, ktorým sa schvaľujú poplatky za určité operácie vykonávané Štátnym úradom pre obchodný register a úradmi pre obchodný register pri tribunáloch

Aké informácie ponúka obchodný register?

Kto má právo na prístup do registra?

Prístup k informáciám uverejňovaným na webovom sídle ONRC je pre všetky zainteresované osoby bezplatný a zabezpečuje sa 24 hodín denne. Webové sídlo http://www.onrc.ro/ poskytuje prístup k informáciám o:

 • formulároch a dokumentoch požadovaných na zápis záznamov do obchodného registra a do centrálneho registra konečných užívateľov výhod,
 • požadovaných formulároch a spôsoboch vydávania osvedčení, možnostiach získania informácií, kópií/overených kópií, duplikátov,
 • všeobecných informáciách pre osoby, ktoré majú záujem o vykonávanie určitých regulovaných činností, podľa potreby (odborníkov, fyzické osoby, právnické osoby, verejné subjekty a orgány atď.),
 • právnych predpisoch uplatňujúcich sa na obchodný register/centrálny register konečných užívateľov výhod,
 • informáciách vo verejnom záujme,
 • oznámeniach/tlačových správach, podujatiach,
 • spracovaní osobných údajov,
 • kontaktoch na ONRC/ORCT [úrady pre obchodný register pri tribunáloch] (adresa sídla, e-mail, číslo telefónu/faxu).

Webové sídlo obchodného registra poskytuje:

 1. dokumenty;
 2. informácie a služby organizované podľa sekcií a útvarov;
 3. informácie o Štátnom úrade pre obchodný register a úradoch pre obchodný register pri tribunáloch;
 4. rôzne verejné informácie (bezplatný prístup);
 5. formuláre používané inštitúciou;
 6. informácie o formalitách na zapisovanie záznamov do obchodného registra za každú kategóriu odborníkov a operácií;
 7. informácie o formalitách na zapisovanie záznamov do registra konečných užívateľov výhod vedeného Štátnym úradom pre obchodný register, ktoré platia pre právnické osoby povinné požiadať o uvedenie v obchodnom registri, okrem verejných subjektov, ako aj štátnych podnikov a spoločností;
 8. štatistické údaje týkajúce sa zaznamenaných operácií;
  • históriu inštitúcie,
  • informácie o sieti ORC [úradov pre obchodný register],
  • formuláre (pre odborníkov atď.) a informácie o formalitách,
  • informácie o poplatkoch za služby ONRC [Štátneho úradu pre obchodný register],
  • služby,
  • právne predpisy,
  • štatistické údaje,
  • médiá.

►Prístup k informáciám na portáli elektronických služieb Štátneho úradu pre obchodný register je bezplatný, poskytuje sa 24 hodín denne a udeľuje sa po zaregistrovaní používateľa (vytvorením používateľského mena a hesla), ktoré je bezplatné.

Informácie na portáli Štátneho úradu pre obchodný register sú organizované podľa služieb poskytovaných bezplatne alebo za poplatok v súlade s platným zákonom.

V obchodnom registri sa zaznamenávajú všetky dokumenty, akty, poznámky a totožnosť dotknutých odborníkov, ktorých zaznamenávanie sa vyžaduje podľa zákona, ako aj všetky ostatné akty alebo dokumenty, ktoré sú výslovne stanovené v zákone.

Online služby poskytované Štátnym úradom pre obchodný register sú dostupné na jeho portáli elektronických služieb, ktorý bol vyvinutý v rámci sektorového operačného programu Zvýšenie hospodárskej konkurencieschopnosti, Investície pre vašu budúcnosť! v projekte Online služby (elektronická verejná správa) poskytované Štátnym úradom pre obchodný register podnikateľskej komunite prostredníctvom špecializovaného portálu.

Online služby poskytované Štátnym úradom pre obchodný register prostredníctvom portálu elektronických služieb zahŕňajú:

 • službu Infocert,
 • službu Recom online,
 • overenie dostupnosti názvu spoločnosti a online rezerváciu názvu spoločnosti,
 • predbežné kontroly (dostupnosti a/alebo rezervácie názvu/loga pre právnické/fyzické osoby, spoločnosti s jediným spoločníkom/rodinné podniky),
 • zapisovanie záznamov do obchodného registra a povoľovanie právnických osôb,
 • aktualizáciu kontaktných údajov spoločností zaregistrovaných v obchodnom registri,
 • získavanie aktualizovaných informácií týkajúcich sa minulých činností spoločnosti, štatistických údajov,
 • vydávanie dokumentov (osvedčení),
 • informácie o stave vecí,
 • oznamovanie žiadostí predložených do obchodného registra,
 • rozhodnutia o odložení vybavenia žiadostí predložených do obchodného registra,
 • uverejňovanie informácií o rôznych situáciách právnických osôb v elektronickom vestníku obchodného registra [Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC],
 • štatistické údaje (operácie v centrálnom obchodnom registri, spoločnosti so zahraničným kapitálom),
 • offline formulár obchodného registra,
 • registráciu vyhlásenia o konečnom užívateľovi výhod právnickej osoby,
 • poskytovanie informácií z centrálneho registra konečných užívateľov výhod.

Zložka služby Recom online, ktorá je založená na predplatnom, je prístupná po uzavretí zmluvy s konečným užívateľom výhod 24 hodín denne a za poplatok poskytuje tieto informácie o odborníkoch:

 • názov a forma organizácie,
 • identifikačné informácie (poradové číslo v obchodnom registri, európsky jedinečný identifikačný znak, individuálny registračný kód, adresa sídla/miesta podnikania, kontaktné údaje spoločnosti ako číslo telefónu, faxu),
 • sídlo/miesto podnikania (overenie sídla, dátum, od ktorého platí doklad o sídle, dátum uplynutia platnosti dokladu o sídle, trvanie sídla),
 • upísané základné imanie a splatený kapitál,
 • hlavná činnosť oznámeného/povoleného odborníka,
 • sekundárne činnosti oznámeného/povoleného odborníka,
 • údaje týkajúce sa identifikácie pridružených fyzických a právnických osôb,
 • údaje týkajúce sa identifikácie riaditeľov,
 • údaje týkajúce sa log,
 • údaje týkajúce sa organizačných zložiek/dcérskych spoločností/pododdelení (sídlo, číslo telefónu),
 • údaje týkajúce sa pobočiek/pracovísk (sídlo, číslo telefónu),
 • údaje týkajúce sa sídiel a/alebo činností povolených podľa článku 15 zákona č. 359/2004,
 • údaje týkajúce sa vlastníctva,
 • údaje týkajúce sa dohôd s veriteľmi,
 • údaje týkajúce sa skutočností z článku 21 písm. e) až h) zákona č. 26/1990,
 • údaje týkajúce sa iných poznámok,
 • údaje týkajúce sa súvahy (obrat, priemerný počet zamestnancov, hrubý zisk), ak také informácie poskytlo ministerstvo verejných financií.

Služby dostupné bezplatne zahŕňajú:

 • Recom online – bezplatnú zložku služby,
 • elektronické formuláre,
 • online žiadosť, ktorá sa má uviesť v obchodnom registri odborníkov,
 • online registráciu vyhlásenia o konečných užívateľoch výhod právnických osôb,
 • online prístup k informáciám v centrálnom registri konečných užívateľov výhod (pre orgány/inštitúcie s dozornými/kontrolnými právomocami a oznamujúce subjekty pri uplatňovaní opatrení Poznaj svojho klienta),
 • overenie dostupnosti názvu spoločnosti a online rezerváciu názvu spoločnosti,
 • informácie o stave žiadostí o registráciu v obchodnom registri,
 • prezeranie časti týkajúcej sa rozhodnutí o odložení vybavenia žiadostí o registráciu v obchodnom registri,
 • prístup k určitým verejným informáciám (účtovné závierky, dobrovoľný zánik, zákonný zánik atď.) prostredníctvom elektronického vestníka obchodného registra (BERC).

Hlavné služby poskytované elektronickým vestníkom obchodného registra sú tieto:

 • prezeranie uverejnených článkov odborníkov,
 • prezeranie bulletinov, v ktorých sú uverejnené články odborníkov,
 • vydanie dokumentu, ktorým sa potvrdzuje uverejnenie článku (doklad o uverejnení),
 • potvrdenie o oznámení uverejnených článkov,
 • poskytovanie správ o záujmoch.

DÔLEŽITÉ: Všetky časti webového sídla a portálu sú prístupné bezplatne 24 hodín denne.

► Prístup k informáciám zaznamenaným v obchodnom registri

Informácie zaznamenané v obchodnom registri sa poskytujú a kópie súvisiacich dokumentov vydávajú v súlade s článkom 4 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri, ktorý bol opätovne uverejnený, v znení neskorších zmien a doplnení:

 1. Obchodný register je verejne dostupný.
 2. Úrad pre obchodný register musí na náklady žiadateľa a za poplatok poskytovať informácie, výpisy z registra a osvedčenia týkajúce sa zápisov v obchodnom registri, osvedčenia potvrdzujúce, či bol daný dokument alebo akt zaznamenaný, kópie a overené kópie údajov zapísaných v registri a záznamov z predložených dokumentov.
 3. Dokumenty uvedené v bode 2 môžu byť vyžiadané a vydané aj poštou.
 4. Dokumenty uvedené v bode 2 v elektronickom formáte, ku ktorým je priložený alebo pripojený rozšírený elektronický podpis, môžu byť vyžiadané a vydané elektronickými prostriedkami prostredníctvom portálu elektronických služieb Štátneho úradu pre obchodný register. Takisto môžu byť vyžiadané prostredníctvom elektronického jednotného kontaktného miesta v súlade s mimoriadnym nariadením vlády č. 49/2009 o slobode poskytovateľov služieb usadiť sa a slobode poskytovať služby v Rumunsku, schváleným v znení zmien a doplnení zákona č. 68/2010.
 5. Poplatky účtované za vydanie kópií a/alebo informácií nesmú bez ohľadu na metódu ich vydania presiahnuť administratívne náklady, ktoré vznikli ich vydaním.

Článok 41

 1. Elektronické kópie dokumentov a informácií uvedených v článku 4 sa zverejňujú aj prostredníctvom systému prepojenia obchodných registrov na náklady žiadateľa.
 2. Poplatky účtované za vydanie kópií a/alebo informácií z obchodného registra prostredníctvom systému prepojenia obchodných registrov nesmú presahovať príslušné administratívne náklady.

Aké informácie sa nachádzajú v registri?

Ktoré druhy údajov sa ukladajú (subjekty zapísané do verejného registra, informácie o platobnej neschopnosti, finančné výkazy atď.)?

V súlade so zákonom č. 26/1990 obsahuje obchodný register tieto informácie o registrovaných odborníkoch:

 • spoločnosti,
 • štátne spoločnosti,
 • štátne podniky,
 • verejné subjekty,
 • družstevné spoločnosti,
 • družstevné organizácie,
 • zoskupenia hospodárskych záujmov,
 • Európske zoskupenia hospodárskych záujmov,
 • európske spoločnosti,
 • európske družstevné spoločnosti,
 • individuálni podnikatelia,
 • spoločnosti s jediným spoločníkom,
 • rodinné podniky a
 • iné fyzické alebo právnické osoby uvedené v zákone.

V obchodnom registri sa zaznamenávajú všetky dokumenty, akty, poznámky a totožnosť dotknutých odborníkov, ktorých zaznamenávanie sa vyžaduje podľa zákona, ako aj všetky ostatné akty alebo dokumenty, ktoré sú výslovne stanovené v zákone.

Právnické osoby uvedené v obchodnom registri, prípadne zainteresované osoby, musia predložiť tieto dokumenty ORCT na zapísanie do obchodného registra:

 1. prospekty týkajúce sa emisie nástrojov vlastného imania s cieľom založiť akciovú spoločnosť prostredníctvom verejného upísania a umožniť riaditeľovi ORCT/vymenovanej osobe povoliť jej uverejnenie, ako aj akékoľvek jej zmeny;
 2. prospekty týkajúce sa emisie nástrojov vlastného imania s cieľom zvýšiť základné imanie akciových spoločností prostredníctvom verejného upísania a umožniť riaditeľovi ORCT/vymenovanej osobe povoliť jej uverejnenie, ako aj akékoľvek jej zmeny;
 3. rozhodnutie riadiaceho orgánu, ak je zapísanie takýchto informácií do obchodného registra a ich uverejnenie povinné podľa zákona;
 4. doklad o predĺžení lehoty na zákonnú držbu priestorov sídla a/alebo pobočky;
 5. záverečné správy o likvidácii a distribúcii aktív, prípadne správy týkajúce sa riadenia vykonávaného správcami a členmi predstavenstva, ak je niektorá z týchto osôb (alebo viaceré z nich) vymenovaná za likvidátora;
 6. dokumenty týkajúce sa obchodných operácií;
 7. registre a dokumenty právnickej osoby, ktorá bola vymazaná z registra, ak už neexistujú spoločníci/akcionári/členovia alebo ak ich odmietajú mať v držbe;
 8. rozhodnutie valného zhromaždenia spoločníkov/akcionárov o nadobudnutí aktív spoločnosťou od zakladateľa alebo akcionára, ak je takýto zápis povinný podľa zákona o obchodných spoločnostiach;
 9. sťažnosť proti rozhodnutiu riaditeľa ORCT/vymenovanej osoby;
 10. námietku podanú proti valnému zhromaždeniu spoločníkov/akcionárov a námietku podanú proti iným aktom výslovne uvedeným v zákone;
 11. návrh zlúčenia alebo rozdelenia;
 12. vzorový podpis;
 13. žiadosť o výmaz podaná osobou, ktorá sa považuje za poškodenú z dôvodu pridania zápisov do obchodného registra;
 14. akékoľvek iné dokumenty uvedené v zákone, ktoré sa musia zapísať do obchodného registra.

Osoby, ktoré chcú predložiť do obchodného registra zápisy týkajúce sa dokumentov, ktorých uverejnenie nie je podľa zákona povinné, musia na tieto účely vyplniť žiadosť, ktorú priložia k dotknutým dokumentom, a doklad o zaplatení príslušného poplatku.

Do obchodného registra sa zaznamenávajú tieto informácie:

 1. správa správcu, prípadne likvidátora, v ktorej sa uvádzajú príčiny a okolnosti vedúce k platobnej neschopnosti dlžníka;
 2. oznámenie správcu o začatí insolvenčného konania;
 3. kópia navrhovaného plánu reorganizácie;
 4. oznámenie likvidátora o začatí konkurzného konania podľa všeobecného insolvenčného konania a zjednodušeného insolvenčného konania;
 5. právoplatné rozhodnutie súdu o zodpovednosti zákonného správcu za vyplatenie odškodnenia;
 6. súdne konania a oznámenie ponúknutej dohody s veriteľmi;
 7. potvrdená a schválená dohoda s veriteľmi;
 8. rozhodnutia súdov v rámci insolvenčného konania, ktoré sa oznamujú ORCT podľa zákona;
 9. iné dokumenty vydané súdmi alebo správcom/likvidátorom podľa zákona.

Tieto zápisy sa na základe uvedených dokumentov zaznamenajú do obchodného registra, pokiaľ ide o odborníkov zaregistrovaných v obchodnom registri, na ktorých sa vzťahuje dohoda s veriteľmi alebo insolvenčné konanie:

 1. začatie insolvenčného konania;
 2. konkurz;
 3. skutočnosť, že dlžník bol zbavený práva na podnikanie;
 4. skutočnosť, že zákonný správca bol určený za zodpovedného za vyplatenie odškodnenia;
 5. vymenovanie správcu, prípadne likvidátora;
 6. vymenovanie osobitného správcu;
 7. nahradenie správcu, prípadne likvidátora;
 8. ukončenie insolvenčného konania;
 9. výmaz dlžníka;
 10. zmena zakladajúcich dokumentov dlžníka ako právnickej osoby na žiadosť správcu na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým sa potvrdzuje plán reorganizácie;
 11. predloženie ponúknutej dohody s veriteľmi;
 12. schválenie dohody s veriteľmi;
 13. iné poznámky požadované podľa zákona týkajúce sa dlžníkov uvedených v obchodnom registri, na ktorých sa vzťahuje insolvenčné konanie.

Centrálny register konečných užívateľov výhod

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 129/2019 o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boji proti nim, ktorým sa menia a dopĺňajú určité legislatívne akty, v znení neskorších zmien a doplnení, je Štátny úrad pre obchodný register povinný viesť centrálny register konečných užívateľov výhod, v ktorom sa uvádzajú koneční užívatelia výhod právnických osôb povinní požiadať o zaznamenanie do obchodného registra, s výnimkou verejných subjektov, ako aj štátnych podnikov a spoločností.

Prístup do centrálneho registra konečných užívateľov výhod sa udeľuje v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov:

 1. orgánom s dozornými a kontrolnými právomocami, súdnym orgánom v súlade so zákonom č. 135/2010 o Trestnom poriadku,v znení neskorších zmien a doplnení, a úradu, a to včas a bez akéhokoľvek obmedzenia a upozornenia dotknutej osoby;
 2. oznamujúcim subjektom pri uplatňovaní opatrení Poznaj svojho klienta;
 3. akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe (za poplatok).

Ktoré dokumenty sa evidujú/ukladajú (spisy, knihy dokumentov, stanovy, zápisnice z valných zhromaždení atď.)?

Registrácia právnických osôb, individuálnych podnikateľov, spoločností s jediným spoločníkom a rodinných podnikov vykonávajúcich hospodárske činnosti so sídlom/miestom podnikania v právomoci tribunálu si vyžaduje, aby sa v obchodnom registri viedli záznamy o registračných dokumentoch registrujúcich sa osôb a oficiálny archív zakladajúcich alebo súvisiacich pozmeňujúcich dokumentov a iných dokumentov výslovne uvedených v zákone.

Archivovanie dokumentov, ktorými sa preukazujú zápisy v obchodnom registri, pozostáva z vedenia a uchovávania (v papierovom a/alebo v elektronickom formáte) všetkých takýchto dokumentov, ako aj dokumentov, ktorými sa potvrdzujú zápisy zaregistrovaných osôb, ročnej účtovnej závierky, správy, prípadne konsolidovanej správy riadiacej rady a predstavenstva, audítorskej správy alebo správy finančného audítora, konsolidovanej ročnej účtovnej závierky a registrov právnických osôb, ktoré sa predkladajú do obchodného registra.

Spis každého odborníka uvedeného v obchodnom registri obsahuje všetky dokumenty predložené v súvislosti s registráciou alebo akoukoľvek operáciou, ktorá je uvedená v obchodnom registri podľa zákona, a dokumenty, ktorými sa overuje registrácia. Dokumenty uvedené v obchodnom registri s cieľom vykonať určité predregistračné postupy vyžadované podľa zákona sa uchovávajú v samostatnej zložke. Po registrácii sa vložia do príslušnej zložky odborníka.

Dokumenty fyzických a právnických osôb uvedené v obchodnom registri sa archivujú v súlade s ustanoveniami národného archivačného zákona č. 16/1996, ktorý bol opätovne uverejnený.

Ako môžem vyhľadávať (a aké sú dostupné kritériá vyhľadávania)?

Na webovom sídle registra

Zainteresovaná osoba môže vyhľadávať informácie na webovom sídle ONRC zadaním kľúčového slova do vyhľadávacieho poľa.

Aké sú dostupné kritériá vyhľadávania?

Informácie dostupné bezplatne prostredníctvom služby Recom online možno vyhľadávať na základe týchto kritérií:

 • meno odborníka,
 • číslo v obchodnom registri,
 • daňové referenčné číslo,
 • župa, v ktorej sa nachádza sídlo/miesto podnikania.

Všeobecné informácie pre zainteresované osoby, ktoré sa poskytujú bezplatne prostredníctvom služby Recom online, zahŕňajú:

 • meno odborníka uvedeného v obchodnom registri,
 • číslo v obchodnom registri,
 • európsky jedinečný identifikačný znak (EUID),
 • daňové referenčné číslo,
 • adresa sídla/miesta podnikania,
 • stav podniku (napr. aktívny, rozpustený, zlikvidovaný, v konkurze, vymazaný z registra a iné).

Ako môžem získať dokumenty?

Bezplatne?

Informácie a dokumenty týkajúce sa odborníkov uvedených v obchodnom registri sa vydávajú bezplatne subjektom verejného sektora a verejným inštitúciám s výnimkou tých, ktoré sú v plnej miere financované z vlastných zdrojov, súdom a prokuratúram pri týchto subjektoch a inštitúciách, ako aj akreditovaným diplomatických misiám a iným právnickým osobám podľa zákona.

Štátny úrad pre obchodný register a úrady pre obchodný register pri tribunáloch vydávajú osobitné informácie zaznamenané v obchodnom registri bezplatne novinárom a zástupcom masmédií. Informácie poskytované novinárom a zástupcom masmédií možno využiť iba na pôsobenie na verejnú mienku.

Za poplatok?

Úrad pre obchodný register vydáva na náklady žiadateľa a za poplatok informácie, výpisy z registra a osvedčenia týkajúce sa zápisov v obchodnom registri, osvedčenia potvrdzujúce, či bol daný dokument alebo akt zaznamenaný, kópie a overené kópie údajov zapísaných v registri a záznamov z predložených dokumentov. Dotknuté dokumenty môžu byť vyžiadané a vydané aj poštou.

Ako môžem získať výpis z registra, overenú kópiu alebo prepis dokumentov?

Spôsoby získania informácií:

 • online, prístupom do služby InfoCert (nevyžaduje sa elektronický podpis; platba je možná iba kartou),
 • online, cez portál ONRC tu (vyžaduje sa elektronický podpis; platba je možná kartou alebo peňažným prevodom),
 • cez e-mailovú adresu: onrc@onrc.ro (platba peňažným prevodom alebo pri pokladnici),
 • cez fax č. +40 213160829 (platba peňažným prevodom alebo pri pokladnici),
 • poštou (platba peňažným prevodom; účtuje sa dodatočný poplatok 7,68 RON),
 • v kancelárii – ONRC a úrady pre obchodný register pri tribunáloch.

►Služba InfoCert umožňuje vydávanie online osvedčení a/alebo poskytovanie informácií z obchodného registra. K službe možno získať prístup z portálu ONRC, časti Informácie (Informații) – Osvedčenia (Certificate constatatoare) alebo Informácie z obchodného registra a kópie osvedčení (Informații RC și copii certificate) a platba sa vykonáva online kartou Visa alebo Mastercard. Elektronická služba InfoCert 24 hodín denne všetky dni v týždni automaticky vyhľadáva dokumenty s elektronickým podpisom bez akcie kontrolóra, pričom platba sa vykonáva elektronicky kartou. Po zaplatení žiadateľ dostane elektronickú faktúru, pri ktorej sa na tento účel nevyžaduje elektronický podpis.

► Prostredníctvom služby Recom online, ktorá predstavuje zložku založenú na predplatnom, prístupnú po uzavretí zmluvy s konečným užívateľom výhod, je možné 24 hodín denne získavať osvedčenia a/alebo informácie z obchodného registra online.

Spôsoby získania kópie dokumentu z archívu:

Spôsoby získania duplikátov registračných osvedčení a/alebo osvedčení potvrdzujúcich predloženie čestných vyhlásení na povolenie podnikania:

Postup registrácie

Ako začať postup registrácie (ako predkladať žiadosti o registráciu, ako osvedčovať dokumenty, druh dokumentov, ktoré sa musia priložiť)?

Osobne

Žiadosť o zápis, dokumenty vyžadované v origináli alebo v kópii overenej zainteresovanými stranami podľa zákona, prípadne doklad o zaplatení právnych poplatkov, všetky očíslované, predkladá žiadateľ priamo v kancelárii alebo ich doručuje poštou/kuriérom či elektronicky.

Žiadosť o registráciu právnickej osoby v obchodnom registri podpisuje právny zástupca danej osoby, ktorý je určený v zakladajúcom dokumente, alebo jej zástupca na základe záväzného osobitného/všeobecného splnomocnenia alebo plnej moci, prípadne akýkoľvek spoločník/akcionár/člen predstavenstva alebo jeho zástupca.

Žiadosť o zaznamenanie dcérskej spoločnosti právnickej osoby, ktorá má miesto pôsobnosti v Rumunsku alebo v zahraničí, podpisuje zástupca právnickej osoby, ktorá priamo vykonáva podnikanie dcérskej spoločnosti, a to osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu na základe záväzného osobitného/všeobecného splnomocnenia alebo plnej moci.

Žiadosť o registráciu individuálneho podnikateľa a spoločnosti s jediným spoločníkom predkladá fyzická osoba, ktorá žiada o registráciu ako individuálny podnikateľ alebo vlastník spoločnosti s jedným spoločníkom, a to osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu na základe záväzného osobitného/všeobecného splnomocnenia, prípadne právneho zástupcu na základe plnej moci.

Žiadosť o registráciu rodinného podniku predkladá zástupca, ktorý je určený v zakladajúcom dokumente, alebo zástupca na základe záväzného osobitného/všeobecného splnomocnenia, prípadne právny zástupca na základe plnej moci.

Dokumenty, ktoré sa majú zaregistrovať, zaznamenané s poznámkami, prípadne uverejnené ORCT, vyplní žiadateľ v rumunčine, čitateľne, bez škrtania alebo dopĺňania informácií, inak bude žiadosť zamietnutá.

Dokumenty požadované na podloženie žiadosti o registráciu, ktoré sa klasifikujú ako oficiálne akty, sa podľa zákona predkladajú v origináli alebo v riadne overených kópiách.

Online

Žiadosť o registráciu a dokumenty požadované zákonom možno zasielať elektronicky, t. j. cez portál elektronických služieb alebo e-mail, s priloženým alebo pripojeným kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ako sa predložené žiadosti posudzujú?

Registrované žiadosti vybavuje riaditeľ ORCT/vymenovaná osoba, prípadne súdy.

Ak sa riaditeľ ORCT/vymenovaná osoba domnieva, že na vybavenie žiadosti sú potrebné dodatočné dokumenty a/alebo znalecké posudky, prípadne zistí, že určité dokumenty predložené na podporu žiadosti nespĺňajú právne požiadavky, pokiaľ ide o vecnú stránku alebo formu, alebo že určité potvrdzujúce dokumenty chýbajú alebo že neboli zaplatené zákonné poplatky za uverejnenie, môže podľa mimoriadneho nariadenia vlády č. 116/2009, ktorým sa stanovujú určité opatrenia na vykonávanie operácií obchodného registra, schváleného v znení zmien zákona č. 84/2010, v znení neskorších zmien a doplnení, určiť novú lehotu na vybavenie s cieľom príslušne doplniť žiadosť.

Lehotu na vybavenie a vydanie dokumentov, ktorými sa overuje registrácia, riaditeľ ORCT/vymenovaná osoba príslušne predĺži o schválené obdobie, aby mohol žiadateľ predložiť dokumenty alebo vyriešiť zistené nezrovnalosti uvedené riaditeľom ORCT/vymenovanou osobou v závere/rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje odloženie vybavenia žiadosti a schválenie lehoty.

Ak žiadateľ nevyrieši nezrovnalosti zistené v spise alebo ak riaditeľ ORCT/vymenovaná osoba zistí, že žiadosť žiadateľa nespĺňa právne požiadavky, riaditeľ ORCT/vymenovaná osoba zamietne žiadosť o registráciu podľa mimoriadneho nariadenia vlády č. 116/2009, ktorým sa stanovujú určité opatrenia na vykonávanie operácií obchodného registra, schváleného v znení zmien a doplnení zákona č. 84/2010, v znení neskorších zmien.

Ak žiadateľ upustí od vybavenia žiadosti úradmi pre obchodný register pri tribunáloch a ak sú žiadosti o registráciu zamietnuté, zaplatený poplatok za uverejnenie v Úradnom vestníku Rumunska bude refundovaný.

Žiadateľ a/alebo jeho zástupca sa môžu v lehote na vybavenie žiadosti dostaviť na účely jej podloženia na vypočutie na základe žiadosti o vypočutie podanej v rámci žiadosti o registráciu alebo v prípade odložených žiadostí podanej aspoň deň pred uplynutím lehoty na vybavenie.

Právne účinky registrácie

Účinok zápisov na tretie strany podľa článku 17 smernice (EÚ) 2017/1132

Vo vnútroštátnych ustanoveniach uvedených ďalej sa uvádza, že tretie strany môžu vychádzať z informácií a dokumentov v obchodnom registri v súlade s článkom 17 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností:

 1. V článku 1 ods. 1 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri, ktorý bol opätovne uverejnený, v znení neskorších zmien a doplnení, sa uvádza, že „pred začatím hospodárskej činnosti tieto fyzické alebo právnické osoby požiadajú o zaregistrovanie alebo zápis do obchodného registra: individuálni podnikatelia, spoločnosti s jediným spoločníkom a rodinné podniky, spoločnosti, štátne podniky a spoločnosti, verejné subjekty, zoskupenia hospodárskych záujmov, družstevné spoločnosti, družstevné organizácie, európske spoločnosti, európske družstevné spoločnosti a Európske zoskupenia hospodárskych záujmov s hlavným sídlom v Rumunsku, ako aj ostatné fyzické alebo právnické osoby, ako sa stanovujú v zákone.“
  Ďalej sa v článku 1 ods. 2 uvedeného zákona uvádza, že „v priebehu činnosti alebo na jej konci požiadajú fyzické a právnické osoby uvedené v odseku 1 o zaznamenanie poznámok týkajúcich sa dokumentov a aktov podliehajúcich zákonnej registrácii do toho istého registra. “
 2. Informácie zaznamenané v obchodnom registri sa poskytujú a kópie súvisiacich dokumentov vydávajú v súlade s článkom 4 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri, ktorý bol opätovne uverejnený, v znení neskorších zmien a doplnení:
  1. Obchodný register je verejne dostupný.
  2. Úrad pre obchodný register musí na náklady žiadateľa a za poplatok poskytovať informácie, výpisy z registra a osvedčenia týkajúce sa zápisov v obchodnom registri, osvedčenia potvrdzujúce, či bol daný dokument alebo akt zaznamenaný, kópie a overené kópie údajov zapísaných v registri a záznamov z predložených dokumentov.
  3. Dokumenty uvedené v bode 2 môžu byť vyžiadané a vydané aj poštou.
  4. Dokumenty uvedené v bode 2 v elektronickom formáte, ku ktorým je priložený alebo pripojený rozšírený elektronický podpis, môžu byť vyžiadané a vydané elektronickými prostriedkami prostredníctvom portálu elektronických služieb Štátneho úradu pre obchodný register. Takisto môžu byť vyžiadané prostredníctvom elektronického jednotného kontaktného miesta v súlade s mimoriadnym nariadením vlády č. 49/2009 o slobode poskytovateľov služieb usadiť sa a slobode poskytovať služby v Rumunsku, schváleným v znení zmien a doplnení zákona č. 68/2010.
  5. Poplatky účtované za vydanie kópií a/alebo informácií nesmú bez ohľadu na metódu ich vydania presiahnuť administratívne náklady, ktoré vznikli ich vydaním.

Článok 41

 1. Elektronické kópie dokumentov a informácií uvedených v článku 4 sa zverejňujú aj prostredníctvom systému prepojenia obchodných registrov na náklady žiadateľa.
 2. Poplatky účtované za vydanie kópií a/alebo informácií z obchodného registra prostredníctvom systému prepojenia obchodných registrov nesmú presahovať príslušné administratívne náklady.

Vykonateľnosť dokumentov a aktov osôb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zápisu do obchodného registra, sa stanovuje v článku 5 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri, ktorý bol opätovne uverejnený, v znení neskorších zmien a doplnení:

 1. Registrácia a poznámky sa môžu vykonať voči tretím osobám od dátumu ich zápisu do obchodného registra alebo uverejnenia v časti IV Úradného vestníka Rumunska alebo v inej publikácii, ako sa to stanovuje v zákone.
 2. Osoby podliehajúce povinnosti požiadať o zápis si nesmú nárokovať vykonanie nezaznamenaných dokumentov alebo aktov voči tretím stranám, ak nedokážu, že uvedené dokumenty a akty boli týmto tretím osobám známe.
 3. Štátny úrad pre obchodný register uverejňuje na svojom webovom sídle a na portáli elektronických služieb a predkladá na uverejnenie na Európskom portáli elektronickej justície aktualizované informácie o vnútroštátnom práve týkajúcom sa uverejňovania dokumentov, aktov a poznámok osôb, ktoré sa musia zaregistrovať do obchodného registra, a ich vykonateľnosti voči tretím stranám.

Okrem toho sa na spoločnosti vzťahujú v tejto súvislosti tieto osobitné ustanovenia, t. j. články 50 až 53 zákona č. 31/1990 o obchodných spoločnostiach, ktorý bol opätovne uverejnený, v znení neskorších zmien a doplnení:

Článok 50

 1. Dokumenty alebo akty, ktoré sa neuverejnia podľa zákona, nie je možné vykonávať voči tretím stranám, ak spoločnosť nedokáže, že sú im známe.
 2. Žiadne operácie uskutočnené spoločnosťou do 16. dňa od uverejnenia správy rozhodujúceho sudcu v časti IV Úradného vestníka Rumunska (v súčasnosti o žiadostiach rozhoduje riaditeľ úradu pre obchodný register/osoba vymenovaná generálnym riaditeľom Štátneho úradu pre obchodný register v súlade s mimoriadnym nariadením vlády č. 116/2009, v znení zmien) sa nesmú vykonávať voči tretím stranám, ak dokážu, že o takýchto operáciách nemohli vedieť.

Článok 51
Tretie strany sa však môžu odvolať na dokumenty alebo akty, ktoré neboli uverejnené, ak sa skutočnosťou, že neboli uverejnené, neruší ich účinnosť.
Článok 52
ods. 1 V prípade nezrovnalostí medzi znením predloženým úradu pre obchodný register a znením uverejneným v časti IV Úradného vestníka Rumunska alebo v tlači spoločnosť nemôže voči tretím stranám vykonávať uverejnené znenie. Tretie strany môžu spochybniť uverejnené znenie pred spoločnosťou, ak spoločnosť nedokáže, že vedeli o znení predloženom úradu o obchodnom registri.

V článku 12 ods. 1 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri, ktorý bol opätovne uverejnený, v znení neskorších zmien a doplnení, sa stanovuje, že:

 1. Obchodný register pozostáva z registra, do ktorého sa zaznamenávajú právnické osoby ako spoločnosti, štátne spoločnosti alebo štátne podniky, verejné subjekty, zoskupenia hospodárskych záujmov, družstevné organizácie, európske spoločnosti, Európske zoskupenia hospodárskych záujmov alebo iné právnické osoby výslovne uvedené v zákone, ktoré majú hlavné sídlo alebo pobočku v Rumunsku, registra, do ktorého sa zaznamenávajú právnické osoby ako družstevné spoločnosti alebo európske družstevné spoločnosti, ktoré majú hlavné sídlo alebo pobočku v Rumunsku, a registra, do ktorého sa zaznamenávajú individuálni podnikatelia, spoločnosti s jediným spoločníkom a rodinné podniky s odbornými kanceláriami alebo pobočkami v Rumunsku. Tieto registre sa vedú v počítačovom systéme.
 2. V článku 6 ods. 1 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri, ktorý bol opätovne uverejnený, v znení neskorších zmien a doplnení, v spojení s článkom 1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 116/2009, ktorým sa stanovujú určité opatrenia na vykonávanie operácií obchodného registra, schváleného v znení zmien zákona č. 84/2010, v znení ďalších zmien, sa stanovuje, že „záznamy sa zapisujú do obchodného registra na základe rozhodnutia riaditeľa úradu pre obchodný register/osoby vymenovanej generálnym riaditeľom Štátneho úradu pre obchodný register, prípadne právoplatného rozhodnutia súdu, ak sa v zákone nestanovuje inak“.
 3. V článku 26 ods. 1 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri, ktorý bol opätovne uverejnený, v znení neskorších zmien a doplnení, sa stanovuje, že „dátum zaznamenania do obchodného registra je dátumom účinnosti zápisu v registri.“
 4. V článku 26 ods. 1 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri, ktorý bol opätovne uverejnený, v znení neskorších zmien a doplnení, sa stanovuje, že „záznamy v obchodnom registri sa zaznamenajú do 24 hodín od dátumu rozhodnutia vydaného riaditeľom úradu pre obchodný register/osobou vymenovanou generálnym riaditeľom Štátneho úradu pre obchodný register a v prípade registrácie odborníka do 24 hodín od dátumu rozhodnutia, ktorým sa povoľuje registrácia.“
 5. Podľa článku 51 ods. 2 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri, ktorý bol opätovne uverejnený, v znení neskorších zmien a doplnení, „záznamy v obchodnom registri sa zaznamenávajú elektronicky, a to v úradoch pre obchodný register pri tribunáloch, ako aj v centrálnom počítačovom registri“.

Nesúlad medzi zápisom v registri a jeho zverejneným obsahom

Zápismi v obchodnom registri sa zabezpečuje vykonateľnosť dokumentov voči tretím stranám s výnimkou prípadov, keď sa v zákone stanovuje podmienka na ich kumulatívne uverejnenie v Úradnom vestníku Rumunska, prípadne v Úradnom vestníku Európskej únie.

Osoby podliehajúce povinnosti požiadať o zápis si nesmú nárokovať vykonanie nezaznamenaných dokumentov alebo aktov voči tretím stranám, ak nedokážu, že uvedené dokumenty a akty boli týmto tretím osobám známe.

Po spracovaní zápisov v obchodnom registri preto ORCT zašle na náklady žiadateľa dokumenty požadované podľa zákona z vlastnej iniciatívy na uverejnenie na webovom sídle ONRC a/alebo na portáli elektronických služieb, prípadne v časti IV alebo VII Úradného vestníka Rumunska, ako aj v Úradnom vestníku Európskej únie.

Dokumenty alebo akty, ktoré sa neuverejnia podľa zákona, nie je možné vykonávať voči tretím stranám, ak spoločnosť nedokáže, že sú im známe.

Žiadne operácie uskutočnené spoločnosťou do 16. dňa od uverejnenia správy rozhodujúceho sudcu v časti IV Úradného vestníka Rumunska (v súčasnosti o žiadostiach rozhoduje riaditeľ úradu pre obchodný register/osoba vymenovaná generálnym riaditeľom Štátneho úradu pre obchodný register v súlade s mimoriadnym nariadením vlády č. 116/2009, v znení zmien) sa nesmú vykonávať voči tretím stranám, ak dokážu, že o takýchto operáciách nemohli vedieť.

Tretie strany sa však môžu odvolať na dokumenty alebo akty, ktoré neboli uverejnené, ak sa skutočnosťou, že neboli uverejnené, neruší ich účinnosť.
V prípade nezrovnalostí medzi znením predloženým úradu pre obchodný register a znením uverejneným v časti IV Úradného vestníka Rumunska alebo v tlači spoločnosť nemôže voči tretím stranám vykonávať uverejnené znenie. Tretie strany môžu spochybniť uverejnené znenie pred spoločnosťou, ak spoločnosť nedokáže, že vedeli o znení predloženom úradu o obchodnom registri.

Kto zodpovedá za správnosť záznamov?

Dokumenty a akty požadované podľa zákona sa uvádzajú v obchodnom registri v prípade potreby na žiadosť fyzických a/alebo právnických osôb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť registrácie, alebo iných zainteresovaných strán, prípadne z vlastnej iniciatívy.

Odborník má povinnosť požiadať o zápis do obchodného registra podľa článku 21 zákona č. 26/1990 najviac do 15 dní od dátumu dokumentov a aktov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť registrácie. Zápisy v registri sa vykonávajú aj na žiadosť zainteresovaných strán najviac do 30 dní od dátumu, keď sa dozvedeli o dokumente alebo akte, na ktorý sa vzťahuje registrácia.

Žiadateľ je podľa vymedzenia zo zákona č. 359/2004, v znení neskorších zmien a doplnení, zodpovedný za zákonnosť, pravosť a správnosť údajov v žiadostiach o registráciu a v dokumentoch predkladaných na ich podloženie.

V článku 6 ods. 1 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri, ktorý bol opätovne uverejnený, v znení neskorších zmien a doplnení, v spojení s článkom 1 mimoriadneho nariadenia vlády č. 116/2009 o zavedení určitých opatrení týkajúcich sa zápisu záznamov do obchodného registra, ktoré bolo schválené v znení zmien zákona č. 84/2010, v znení ďalších zmien, sa stanovuje, že „záznamy sa zaznamenávajú do obchodného registra na základe rozhodnutia riaditeľa úradu pre obchodný register/osoby vymenovanej generálnym riaditeľom Štátneho úradu pre obchodný register, prípadne právoplatného rozhodnutia súdu, ak sa v zákone nestanovuje inak“.

Záznamy sa v prípade potreby zapisujú do obchodného registra:

 1. do 24 hodín od doručenia rozhodnutia delegovaného sudcu/rozhodnutia riaditeľa ORCT/vymenovanej osoby alebo od dátumu doručenia rozhodnutia súdu o registrácii;
 2. do 24 hodín od doručenia rozhodnutia riaditeľa ORCT/vymenovanej osoby alebo od dátumu doručenia rozhodnutia súdu o zapísaní záznamov;
 3. do 15 dní od dátumu prijatia overenej kópie právoplatného rozhodnutia súdu o dokumentoch a aktoch uvedených v článku 21 písm. e) až g) zákona č. 26/1990 o obchodnom registri, ktorý bol opätovne uverejnený, v znení neskorších zmien a doplnení, ak sa v zákone nestanovuje inak.

Rozhodnutia riaditeľa ORCT/vymenovanej osoby týkajúce sa akýchkoľvek zápisov v obchodnom registri sú právne vymáhateľné a možno voči nim iba namietať. Podaním námietky sa nepozastaví vykonávanie rozhodnutia. Postupy, na základe ktorých sa vykonáva rozhodnutie o zapísaní záznamov do obchodného registra, vykonávajú zamestnanci ORCT.

Postupy na ochranu údajov

Postupy týkajúce sa práv dotknutej osoby v súvislosti so zverejňovaním a s ukladaním jej osobných údajov

Pri vykonávaní povinností vyplývajúcich z legislatívnych aktov, ktorými sa reguluje činnosť obchodného registra, Štátny úrad pre obchodný register a úrady pre obchodný register pri tribunáloch/územných úradoch, získavajú a spracúvajú údaje a informácie vrátane osobných údajov, ktorých sa týkajú
ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Štátny úrad pre obchodný register ako prevádzkovateľ zaviedol primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť súlad so všetkými právnymi ustanoveniami o ochrane a spracúvaní osobných údajov.

Osobné údaje fyzickej osoby sa získavajú na konkrétne,výslovne uvedené a legitímne účely a následne sa nespracúvajú tak, aby boli s týmito účelmi nezlučiteľné (zásada obmedzenia účelu).

Osobné údaje poskytované žiadateľmi na základe vyplnenia žiadostí a predložením aktov/dokumentov na ich podloženie sa spracúvajú na účely vykonania hlavných konkrétnych povinností/záväzkov/funkcií obchodného registra.

Informácie zaznamenané v centrálnom počítačovom obchodnom registri/integrovanom informačnom systéme sa ukladajú na neobmedzené obdobie. Žiadosti o registráciu (formuláre) v obchodnom registri, ktoré sa vypĺňajú na účely zaregistrovania odborníka, žiadosti o zapísanie záznamov o dokumentoch a aktoch odborníka do registra, ako aj dokumenty predkladané na ich podloženie sa archivujú v spise odborníka (papierovom alebo elektronickom).

Uverejnenie dokumentov vydaných na základe zapísania záznamov do obchodného registra/vypracovaných zamestnancami asistenčného pracoviska je v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pričom takéto údaje sa obmedzujú na priezvisko a meno, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť a krajinu pobytu dotknutých osôb, ak sa v zákone nestanovuje inak.

S cieľom dosiahnuť súlad s právnymi ustanoveniami o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, pokiaľ ide o informácie o fyzických osobách v kapacitnom alebo pozičnom vzťahu k odborníkovi uvedenom v obchodnom registri, preto dokumenty vydávané žiadateľom vrátane kópií/overených kópií obsahujú iba priezvisko a meno, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť a krajinu pobytu uvedených osôb. Pokiaľ ide o poskytovanie iných osobných údajov, okrem už uvedených údajov sa môžu dané údaje vydávať len vtedy, ak je žiadateľom dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) alebo ak žiadateľ preukáže oprávnený záujem.

Štátny úrad pre obchodný register zabezpečuje, aby si dotknuté osoby uplatnili práva podľa nariadenia (EÚ) 2016/679: právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať, právo na to, aby sa na ne nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, právo podať sťažnosť na Národný dozorný orgán pre spracúvanie osobných údajov [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucharest).

Uvedené práva, na ktoré sa vzťahujú požiadavky a výnimky podľa nariadenia (EÚ) 2016/679, si možno uplatniť zaslaním riadne datovanej a podpísanej písomnej žiadosti e-mailom na túto adresu: Bucharest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, PSČ: 030837 alebo e-mailom na adresu: datepersonale@onrc.ro.

Podľa článku 37 všeobecného nariadenia o ochrane údajov musí byť v rámci inštitúcie vymenovaná zodpovedná osoba, ktorej kontaktné údaje sa zverejňujú na webovom sídle v časti Osobné údaje.

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje sú k dispozícii tu.

Súvisiace odkazy

Oficiálne webové sídlo rumunského obchodného registra

Portál elektronických služieb rumunského Štátneho úradu pre obchodný register

Posledná aktualizácia: 15/11/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.