Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Rumunsko

V tejto časti sa uvádza prehľad o rumunskom obchodnom registri vedenom Štátnym úradom pre obchodný register pri ministerstve spravodlivosti.

Autor obsahu
Rumunsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

História zriadenia národného registra

Kedy bol zriadený?

Obchodný register bol zriadený v roku 1990 podľa zákona č. 26/1990 o obchodnom registri.

Podľa mimoriadneho nariadenia vlády č. 129 z 10. októbra 2002, ktorým sa mení zákon č. 26/1990 o obchodnom registri, a mimoriadneho nariadenia vlády č. 76/2001 o zjednodušení určitých administratívnych formalít na zápis do registra a povoľovanie operácií vykonávaných obchodníkmi je Štátny úrad pre obchodný register v Rumunsku verejným subjektom s právnou subjektivitou pri ministerstve spravodlivosti. Úrad zodpovedá za vedenie, organizáciu a správu centrálneho počítačového obchodného registra.

Pod dohľadom Štátneho úradu pre obchodný register pôsobí viacero úradov pre obchodný register, konkrétne v Bukurešti a vo všetkých 41 rumunských župách. Zodpovedajú za vedenie, organizáciu a správu miestnych obchodných registrov.

Kedy bol digitalizovaný?

Špecializovaný portál poskytujúci nové online služby podnikateľskej komunite a ďalším zainteresovaným stranám bol spustený v druhej polovici roka 2011.

Ciele Štátneho úradu pre obchodný register:

 • informovanie podnikateľskej komunity, verejných subjektov, médií a ďalších zainteresovaných osôb o operáciách v obchodnom registri,
 • skrátenie času potrebného na prístup k informáciám,
 • zníženie preťaženia úradov pre obchodný register,
 • skrátenie času potrebného na predloženie registračných dokumentov do obchodného registra,
 • zjednodušenie postupov zápisu odborníkov do registra, poskytovanie finančných informácií a vybavovanie žiadostí o informácie a dokumenty,
 • poskytovanie informácií o údajoch v obchodnom registri v reálnom čase žiadateľom online.

Aké aktuálne právne predpisy sa v súvislosti s registrom uplatňujú?

Zákon č. 265/2022 o obchodnom registri a o zmene a doplnení iných legislatívnych aktov týkajúcich sa zápisu do obchodného registra.

Zákon č. 31/1990

Mimoriadne nariadenie vlády č. 44/2008

Zákon č. 129/2019

Pravidlá organizácie a fungovania Štátneho úradu pre obchodný register a úradov pre obchodný register pri tribunáloch

Rozhodnutie, ktorým sa schvaľujú poplatky za určité operácie vykonávané Štátnym úradom pre obchodný register a úradmi pre obchodný register pri tribunáloch

Aké informácie ponúka obchodný register?

Kto má právo na prístup do registra?

Prístup k informáciám uverejňovaným na webovom sídle ONRC je pre všetky zainteresované osoby bezplatný a zabezpečuje sa 24 hodín denne. Webové sídlo https://www.onrc.ro/index.php/ro/ poskytuje prístup k informáciám o:

 • formulároch a dokumentoch požadovaných na zápis záznamov do obchodného registra a do centrálneho registra konečných užívateľov výhod,
 • požadovaných formulároch a spôsoboch vydávania osvedčení, možnostiach získania informácií, kópií/overených kópií, duplikátov,
 • všeobecných informáciách pre osoby, ktoré majú záujem o vykonávanie určitých regulovaných činností, podľa potreby (odborníkov, fyzické osoby, právnické osoby, verejné subjekty a orgány atď.),
 • právnych predpisoch uplatňujúcich sa na obchodný register/centrálny register konečných užívateľov výhod,
 • informáciách vo verejnom záujme,
 • oznámeniach/tlačových správach, podujatiach,
 • spracovaní osobných údajov,
 • kontaktoch na ONRC/ORCT [úrady pre obchodný register pri tribunáloch] (adresa sídla, e-mail, číslo telefónu/faxu).

Webové sídlo obchodného registra poskytuje:

 1. dokumenty;
 2. informácie a služby organizované podľa sekcií a útvarov;
 3. informácie o Štátnom úrade pre obchodný register a úradoch pre obchodný register pri tribunáloch;
 4. rôzne verejné informácie (bezplatný prístup);
 5. formuláre používané inštitúciou;
 6. informácie o formalitách na zápis záznamov do obchodného registra za každú kategóriu odborníkov a operácií;
 7. formálne náležitosti zápisu záznamov do centrálneho registra konečných užívateľov výhod vedeného Štátnym úradom pre obchodný register pre právnické osoby, ktoré sú povinné podať návrh na zápis do obchodného registra;
 8. štatistické údaje týkajúce sa zapísaných operácií;
  • históriu inštitúcie,
  • informácie o sieti ORC [úradov pre obchodný register],
  • formuláre (pre odborníkov atď.) a informácie o formalitách,
  • poplatky za služby ONRC [Štátny úrad pre obchodný register],
  • služby,
  • právne predpisy,
  • štatistické údaje,
  • médiá.

Prístup k informáciám na portáli elektronických služieb Štátneho úradu pre obchodný register je bezplatný, poskytuje sa 24 hodín denne a udeľuje sa po zaregistrovaní používateľa (vytvorením používateľského mena a hesla), ktoré je bezplatné.

Informácie na portáli Štátneho úradu pre obchodný register sú organizované podľa služieb poskytovaných bezplatne alebo za poplatok v súlade s platným zákonom.

V obchodnom registri sa zaznamenávajú všetky dokumenty, akty, poznámky a totožnosť dotknutých odborníkov, ktorých zaznamenávanie sa vyžaduje podľa zákona, ako aj všetky ostatné akty alebo dokumenty výslovne stanovené podľa zákona.

Online služby poskytované Štátnym úradom pre obchodný register sú dostupné na jeho portáli elektronických služieb, ktorý bol vyvinutý v rámci sektorového operačného programu Zvýšenie hospodárskej konkurencieschopnosti, Investície pre vašu budúcnosť! v projekte Online služby (elektronická verejná správa) poskytované Štátnym úradom pre obchodný register podnikateľskej komunite prostredníctvom špecializovaného portálu.

Online služby poskytované Štátnym úradom pre obchodný register prostredníctvom portálu elektronických služieb zahŕňajú:

 • službu Infocert,
 • službu Recom online,
 • overenie dostupnosti názvu spoločnosti a online rezerváciu názvu spoločnosti,
 • predbežné kontroly (dostupnosť a/alebo rezervácia názvu pre právnické/fyzické osoby, spoločnosti s jediným spoločníkom/rodinné podniky),
 • zapisovanie záznamov do obchodného registra a povoľovanie právnických osôb,
 • aktualizáciu kontaktných údajov spoločností zaregistrovaných v obchodnom registri,
 • získavanie aktualizovaných informácií týkajúcich sa minulých činností spoločnosti, štatistických údajov,
 • vydávanie dokumentov (osvedčení),
 • informácie o stave vecí,
 • oznamovanie návrhov podaných do obchodného registra,
 • rozhodnutia o pozastavení návrhov podaných do obchodného registra,
 • uverejňovanie informácií o rôznych situáciách právnických osôb v elektronickom vestníku obchodného registra [Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC],
 • štatistické údaje (operácie v centrálnom obchodnom registri, spoločnosti so zahraničným kapitálom),
 • offline formulár obchodného registra,
 • registráciu vyhlásenia o konečnom užívateľovi výhod právnickej osoby,
 • poskytovanie informácií z centrálneho registra konečných užívateľov výhod.

Služba „Recom online“, ktorá je založená na predplatnom, je prístupná po uzavretí zmluvy s konečným užívateľom výhod 24 hodín denne a za poplatok poskytuje tieto informácie o odborníkoch:

 • názov a forma organizácie,
 • identifikačné informácie (poradové číslo v obchodnom registri, európsky jedinečný identifikačný znak, individuálny registračný kód, adresa sídla/miesta podnikania, kontaktné údaje spoločnosti ako číslo telefónu, faxu),
 • sídlo/miesto podnikania (overenie sídla, dátum, od ktorého platí doklad o sídle, dátum uplynutia platnosti dokladu o sídle, trvanie sídla),
 • upísané základné imanie a splatený kapitál,
 • hlavná oznámená/povolená činnosť odborníka,
 • vedľajšie oznámené/povolené činnosti odborníka,
 • údaje týkajúce sa identifikácie pridružených fyzických a právnických osôb,
 • údaje týkajúce sa identifikácie riaditeľov,
 • údaje týkajúce sa log,
 • údaje týkajúce sa dcérskych spoločností/organizačných zložiek/divízií (sídlo, číslo telefónu),
 • údaje týkajúce sa pobočiek/pracovísk (sídlo, číslo telefónu),
 • údaje týkajúce sa sídla a/alebo činností povolených podľa článku 15 zákona č. 359/2004 alebo článku 121 zákona č. 265/2022,
 • údaje týkajúce sa vlastníctva,
 • údaje týkajúce sa dohôd s veriteľmi,
 • údaje týkajúce sa skutočností, na ktoré sa vzťahuje článok 21 písm. e) až h) zákona č. 26/1990 alebo článok 103 zákona č. 265/2022,
 • údaje týkajúce sa iných poznámok,
 • údaje týkajúce sa súvahy (obrat, priemerný počet zamestnancov, hrubý zisk), ak také informácie poskytlo ministerstvo financií.

Služby dostupné bezplatne zahŕňajú:

 • Recom online – bezplatnú zložku služby,
 • elektronické formuláre,
 • online návrh na zápis do obchodného registra odborníkov,
 • online registráciu vyhlásenia o konečných užívateľoch výhod právnických osôb,
 • online prístup k informáciám v centrálnom registri konečných užívateľov výhod (pre orgány/inštitúcie s dozornými/kontrolnými právomocami a oznamujúce subjekty pri uplatňovaní opatrení Poznaj svojho klienta),
 • overenie dostupnosti názvu spoločnosti a online rezerváciu názvu spoločnosti,
 • informácie o stave návrhov na zápis do obchodného registra,
 • prezeranie časti týkajúcej sa rozhodnutí o pozastavení vybavenia návrhov na zápis do obchodného registra,
 • prístup k určitým verejným informáciám (finančné výkazy, dobrovoľné zrušenie atď.) prostredníctvom elektronického vestníka obchodného registra (BERC).

Hlavné služby poskytované elektronickým vestníkom obchodného registra sú tieto:

 • nahliadanie do uverejnených položiek odborníkov,
 • nahliadanie do vestníkov, v ktorých sú uverejnené položky odborníkov,
 • vydanie dokumentu, ktorým sa potvrdzuje uverejnenie položky (doklad o uverejnení),
 • potvrdenie o oznámení uverejnených položiek,
 • poskytovanie správ o záujmoch.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Všetky časti webového sídla a portálu sú prístupné bezplatne 24 hodín denne.

Prístup k informáciám zaznamenaným v obchodnom registri

Informácie zaznamenané v obchodnom registri sa poskytujú a kópie súvisiacich dokumentov sa vydávajú v súlade s článkom 11 zákona č. 265/2022 o obchodnom registri a o zmene a doplnení iných legislatívnych aktov týkajúcich sa zápisu do obchodného registra:

1. Obchodný register je verejne dostupný. Úrad pre obchodný register na žiadosť a náklady zainteresovanej strany vydáva v rumunskom jazyku a v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov informácie a potvrdenia týkajúce sa zápisov v obchodnom registri, ako aj potvrdenia o tom, či daný dokument alebo akt bol alebo nebol zapísaný, kópie a/alebo overené kópie všetkých zapísaných dokumentov, prípadne ich častí alebo dokumentov/ich častí podaných na formulári predloženom na doloženie návrhov na zápis.

2. Žiadosť o informácie a dokumenty treba predložiť v príslušnej kancelárii alebo zaslať poštou, kuriérskou službou alebo elektronicky spolu s kópiou dokladu totožnosti, okrem prípadov, keď je žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

3. Úrad pre obchodný register vydáva dokumenty uvedené v bode 1 buď elektronicky, t. j. v elektronickej forme, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, prípadne kvalifikovanou elektronickou pečaťou, alebo v papierovej forme v sídle ONRC, resp. na úradoch pre obchodný register, alebo poštou či kuriérskou službou.

4. Kópie sú riadne overené. Elektronické kópie sa overujú pridaním elektronického podpisu. Na požiadanie možno vydať aj kópie bez úradného overenia.

5. Elektronické kópie dokumentov a informácií uvedených v bode 1 sa takisto sprístupnia verejnosti prostredníctvom prepojovacieho systému obchodných registrov.

6. Prijaté dokumenty, t. j. dokumenty zaslané elektronicky, sa spracúvajú aj prostredníctvom prepojenia s elektronickým jednotným kontaktným miestom (ďalej len „JKM“) v súlade s mimoriadnym nariadením vlády č. 49/2009 o slobode poskytovateľov služieb usadiť sa a slobode poskytovať služby v Rumunsku, schváleným v znení zmien a doplnení zákona č. 68/2010 v znení neskorších zmien.

7. Za poskytnuté informácie a dokumenty sa účtuje poplatok podľa klasifikačného systému stanoveného vyhláškou ministra spravodlivosti, ktorý nesmie presiahnuť administratívne náklady potrebné na poskytnutie dotknutých informácií alebo dokumentov a ktorý zahŕňa náklady na zriadenie a vedenie obchodného registra.

8. Subjektom verejného sektora a inštitúciám a diplomatickým misiám akreditovaným v Rumunsku sa informácie a dokumenty uvedené v bode 1 vydávajú bezplatne.

9. Iným právnickým osobám, než sa uvádza v bode 8, sa informácie a dokumenty uvedené v bode 1 vydávajú bezplatne, ak sa tak výslovne stanovuje v zákone.

10. ONRC a úrady pre obchodný register vydávajú novinárom a zástupcom masmédií bezplatne osobitné informácie zapísané v obchodnom registri, ktoré možno použiť výlučne na účely informovania verejnosti.

Aké informácie sa nachádzajú v registri?

Ktoré druhy údajov sa ukladajú (subjekty zapísané do verejného registra, informácie o platobnej neschopnosti, finančné výkazy atď.)?

V súlade so zákonom č. 265/2022 obsahuje obchodný register informácie o týchto odborníkoch zapísaných v registri:

 • spoločnosti,
 • štátne spoločnosti,
 • štátne podniky,
 • verejné subjekty,
 • družstevné spoločnosti,
 • družstevné organizácie,
 • zoskupenia hospodárskych záujmov,
 • Európske zoskupenia hospodárskych záujmov,
 • európske spoločnosti,
 • európske družstevné spoločnosti,
 • individuálni podnikatelia,
 • spoločnosti s jediným spoločníkom,
 • rodinné podniky a
 • iné fyzické alebo právnické osoby uvedené v zákone.

Odborníci uvedení v článku 4 ods. 1 zákona č. 265/2022 požiadajú v priebehu svojej činnosti alebo po jej skončení o zápis do registra, pokiaľ ide o poznámky týkajúce sa dokumentov a aktov podliehajúcich zákonnej povinnosti zápisu do registra.

Dokumenty a akty, ktoré sa musia zapísať do obchodného registra, sú uvedené v článkoch 88 až 100 zákona č. 265/2022.

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri, prípadne zainteresované osoby musia ORCT ako zápis v obchodnom registri predložiť tieto dokumenty:

 1. prospekt emisie majetkových cenných papierov s cieľom založiť akciovú spoločnosť verejným upisovaním a získať povolenie na jeho zverejnenie od registrátora obchodných spoločností, ako aj jeho prípadné zmeny;
 2. prospekt majetkových cenných papierov s cieľom zvýšiť základné imanie akciových spoločností verejným upisovaním a získať povolenie na jeho zverejnenie od registrátora obchodných spoločností, ako aj jeho prípadné zmeny;
 3. rozhodnutie riadiaceho orgánu, ak je zapísanie takýchto informácií do obchodného registra a ich uverejnenie povinné podľa zákona;
 4. doklad o predĺžení lehoty na zákonnú držbu priestorov sídla a/alebo pobočky;
 5. záverečné správy o likvidácii a distribúcii aktív, prípadne správy týkajúce sa riadenia vykonávaného správcami a členmi predstavenstva, ak je niektorá z týchto osôb (alebo viaceré z nich) vymenovaná za likvidátora;
 6. dokumenty týkajúce sa obchodných operácií;
 7. registre a dokumenty právnickej osoby, ktorá bola vymazaná z registra, ak už neexistujú spoločníci/akcionári/členovia alebo ak ich odmietajú mať v držbe;
 8. rozhodnutie valného zhromaždenia spoločníkov/akcionárov o nadobudnutí aktív spoločnosťou od zakladateľa alebo akcionára, ak je takýto zápis povinný podľa zákona o obchodných spoločnostiach;
 9. sťažnosť podanú proti rozhodnutiu registrátora;
 10. námietku podanú proti valnému zhromaždeniu spoločníkov/akcionárov a námietku podanú proti iným aktom výslovne uvedeným v zákone;
 11. návrh zlúčenia alebo rozdelenia;
 12. podpisový vzor pre hospodárske záujmové združenia, európske hospodárske záujmové združenia a družstvá;
 13. návrh na výmaz podaný osobou, ktorá sa považuje za poškodenú z dôvodu pridania zápisov do obchodného registra;
 14. akékoľvek iné dokumenty uvedené v zákone, ktoré sa musia zapísať do obchodného registra.

Osoby, ktoré chcú podať do obchodného registra návrh na zápis dokumentov, ktorých uverejnenie nie je podľa zákona povinné, musia na tieto účely vyplniť žiadosť, ktorú priložia k dotknutým dokumentom, a prípadne doklad o zaplatení príslušného poplatku.

Do obchodného registra sa zaznamenávajú tieto informácie:

 1. správa správcu, prípadne likvidátora, v ktorej sa uvádzajú príčiny a okolnosti vedúce k platobnej neschopnosti dlžníka;
 2. oznámenie o začatí všeobecného/zjednodušeného insolvenčného konania;
 3. kópia navrhovaného plánu reorganizácie;
 4. oznámenie o začatí konkurzného konania v rámci všeobecného/zjednodušeného insolvenčného konania;
 5. právoplatné rozhodnutie súdu o zodpovednosti zákonného správcu za vyplatenie odškodnenia;
 6. zápisnica o uzavretí dohody o reštrukturalizácii – v rámci konania o dohode o reštrukturalizácii;
 7. reštrukturalizačný plán – v rámci konania o vyrovnaní s veriteľmi;
 8. súdne rozhodnutia o začatí a ukončení konania o vyrovnaní s veriteľmi podľa zákona č. 85/2014
 9. súdne rozhodnutia vydané v rámci insolvenčného konania, ktoré sa podľa zákona oznamujú ORCT;
 10. iné dokumenty vydané súdmi alebo správcom/likvidátorom podľa zákona.

Na základe uvedených dokumentov sa do obchodného registra zapisujú tieto záznamy týkajúce sa odborníkov zapísaných v obchodnom registri, na ktorých sa vzťahuje postup predchádzania platobnej neschopnosti alebo insolvenčné konanie:

 1. začatie (všeobecného/zjednodušeného) insolvenčného konania;
 2. začatie reorganizácie pod dohľadom súdu po potvrdení navrhovaného reorganizačného plánu;
 3. konkurz (v rámci zjednodušeného/všeobecného konania);
 4. skutočnosť, že dlžník bol zbavený práva na podnikanie;
 5. skutočnosť, že zákonný správca bol určený za zodpovedného za vyplatenie odškodnenia;
 6. vymenovanie správcu, prípadne likvidátora;
 7. vymenovanie osobitného správcu;
 8. nahradenie správcu, prípadne likvidátora;
 9. ukončenie konania o reorganizácii pod dohľadom súdu;
 10. ukončenie konkurzu;
 11. výmaz dlžníka;
 12. zmena zakladajúcich dokumentov dlžníka ako právnickej osoby na žiadosť správcu na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým sa potvrdzuje plán reorganizácie;
 13. potvrdenie o uzavretí dohody o reštrukturalizácii – v rámci konania o dohode o reštrukturalizácii;
 14. vyhlásenie o reštrukturalizačnom pláne – v rámci konania o vyrovnaní s veriteľmi;
 15. začatie a ukončenie konania o vyrovnaní s veriteľmi;
 16. iné poznámky požadované podľa zákona týkajúce sa dlžníkov zapísaných v obchodnom registri, na ktorých sa vzťahuje insolvenčné konanie.

Centrálny register konečných užívateľov výhod

V súlade so zákonom č. 129/2019 o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boji proti nim, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré legislatívne akty, v znení neskorších zmien a doplnení musí Štátny úrad pre obchodný register viesť centrálny register konečných užívateľov výhod, v ktorom sú zapísaní koneční užívatelia výhod právnických osôb podliehajúcich povinnosti podať návrh na zápis do obchodného registra.

Prístup do centrálneho registra konečných užívateľov výhod sa udeľuje v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov:

 1. orgánom s dozornými a kontrolnými právomocami, súdnym orgánom v súlade so zákonom č. 135/2010 o Trestnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení a úradu, a to včas a bez akéhokoľvek obmedzenia a upozornenia dotknutej osoby;
 2. oznamujúcim subjektom pri uplatňovaní opatrení podľa zásady „poznaj svojho klienta“;
 3. akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe (za poplatok).

Ktoré dokumenty sa evidujú/ukladajú (spisy, knihy dokumentov, stanovy, zápisnice z valných zhromaždení atď.)?

Registrácia právnických osôb, individuálnych podnikateľov, spoločností s jediným spoločníkom a rodinných podnikov vykonávajúcich hospodárske činnosti so sídlom/miestom podnikania v právomoci tribunálu si vyžaduje, aby sa v obchodnom registri viedli záznamy o registračných dokumentoch registrujúcich sa osôb a oficiálny archív zakladajúcich alebo súvisiacich pozmeňujúcich dokumentov a iných dokumentov výslovne uvedených v zákone.

Archivovanie dokumentov, ktorými sa preukazujú zápisy v obchodnom registri, pozostáva z vedenia a uchovávania (v papierovom a/alebo v elektronickom formáte) všetkých takýchto dokumentov, ako aj dokumentov, ktorými sa potvrdzujú zápisy zaregistrovaných osôb, ročnej účtovnej závierky, správy, prípadne konsolidovanej správy riadiacej rady a predstavenstva, audítorskej správy alebo správy finančného audítora, konsolidovanej ročnej účtovnej závierky a registrov právnických osôb, ktoré sa predkladajú do obchodného registra.

Spis každého odborníka, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, obsahuje všetky dokumenty predložené v súvislosti so zápisom do registra alebo akoukoľvek operáciou zapísanou v obchodnom registri podľa zákona a dokumenty potvrdzujúce zápis do registra. Dokumenty zapísané v obchodnom registri s cieľom vykonať určité predregistračné postupy vyžadované podľa zákona sa uchovávajú v samostatnej zložke. Po zápise do registra sa vložia do príslušnej zložky odborníka.

Dokumenty fyzických a právnických osôb zapísaných v obchodnom registri sa archivujú v súlade s ustanoveniami národného archivačného zákona č. 16/1996 v znení opätovného uverejnenia.

Ako môžem vyhľadávať (a aké sú dostupné kritériá vyhľadávania)?

Na webovom sídle registra

Zainteresovaná osoba môže vyhľadávať informácie na webovom sídle ONRC zadaním kľúčového slova do vyhľadávacieho poľa.

Aké sú dostupné kritériá vyhľadávania?

Informácie dostupné bezplatne prostredníctvom služby Recom online možno vyhľadávať na základe týchto kritérií:

 • meno/názov odborníka,
 • číslo v obchodnom registri,
 • daňové referenčné číslo,
 • župa, v ktorej sa nachádza sídlo/miesto podnikania.

Všeobecné informácie pre zainteresované osoby, ktoré sa poskytujú bezplatne prostredníctvom služby Recom online, zahŕňajú:

 1. spoločnosť a právnu formu;
 2. sídlo/miesto podnikania a v prípade organizačných zložiek členský štát, v ktorom sú registrované;
 3. referenčné číslo v obchodnom registri, EUID a daňové referenčné číslo;
 4. stav;
 5. webové sídlo, ak existuje;
 6. zákonných zástupcov právnickej osoby vrátane informácie o tom, či sú oprávnení konať spoločne alebo samostatne, a zástupcu rodinného podniku;
 7. organizačné zložky zriadené v inom členskom štáte vrátane spoločnosti, registračného čísla, EUID a členského štátu, v ktorom je organizačná zložka registrovaná.

Ako môžem dokumenty získať?

Bezplatne?

Informácie a dokumenty týkajúce sa odborníkov zapísaných v obchodnom registri sa vydávajú bezplatne subjektom verejného sektora a verejným inštitúciám s výnimkou tých, ktoré sú v plnej miere financované z vlastných zdrojov, súdom a prokuratúram pri týchto subjektoch a inštitúciách, ako aj akreditovaným diplomatickým misiám a iným právnickým osobám podľa zákona.

Štátny úrad pre obchodný register a úrady pre obchodný register pri tribunáloch vydávajú osobitné informácie zaznamenané v obchodnom registri bezplatne novinárom a zástupcom masmédií. Informácie poskytované novinárom a zástupcom masmédií možno využiť iba na pôsobenie na verejnú mienku.

Za poplatok?

Úrad pre obchodný register vydáva na náklady žiadateľa informácie, potvrdenia o zápisoch v obchodnom registri, ako aj potvrdenia o tom, či daný dokument alebo akt bol alebo nebol zapísaný, kópie a overené kópie zápisov v registri a záznamov z predložených dokumentov za poplatok. Dotknuté dokumenty môžu byť vyžiadané a vydané aj poštou.

Ako môžem získať informácie, potvrdenia o zápisoch v obchodnom registri, potvrdenia o tom, či daný dokument alebo akt bol alebo nebol zapísaný, a kópie a/alebo overené kópie všetkých zapísaných alebo predložených dokumentov?

Spôsoby získania informácií:

 • online, prístupom do služby InfoCert (nevyžaduje sa elektronický podpis; platba je možná iba kartou),
 • online, cez portál ONRC tu (vyžaduje sa elektronický podpis; platba je možná kartou alebo peňažným prevodom),
 • cez e-mailovú adresu: onrc@onrc.ro (platba peňažným prevodom alebo pri pokladnici),
 • cez fax č. +40 213160829 (platba peňažným prevodom alebo pri pokladnici),
 • poštou (platba peňažným prevodom; účtuje sa dodatočný poplatok 7,68 RON),
 • v kancelárii – ONRC a úrady pre obchodný register pri tribunáloch.

Služba InfoCert umožňuje vydávanie online potvrdení a/alebo poskytovanie informácií z obchodného registra. K službe možno získať prístup prostredníctvom portálu ONRC v sekcii Informácie (Informații) – Osvedčenia (Certificate constatatoare) alebo Informácie z obchodného registra a kópie osvedčení (Informații RC și copii certificate) a platba sa vykonáva online kartou Visa alebo Mastercard. Pomocou elektronickej služby InfoCert možno 24 hodín denne všetky dni v týždni automaticky vyhľadávať dokumenty s elektronickým podpisom bez akcie kontrolóra, pričom platba sa vykonáva elektronicky kartou. Po zaplatení žiadateľ dostane elektronickú faktúru, pričom sa na tento účel nevyžaduje elektronický podpis.

Potvrdenia a/alebo informácie z obchodného registra možno získať online prostredníctvom služby Recom online, ktorá je založená na predplatenom a po uzatvorení zmluvy s konečným užívateľom výhod je prístupná 24 hodín denne.

Ako možno získať overenú kópiu (kópie) dokumentu z archívu:

Ako možno získať duplikáty potvrdení o predložení čestného vyhlásenia o povolení na podnikanie

Postup pri zápise do registra

Ako začať postup zápisu do registra (ako podávať návrhy na zápis, ako osvedčovať dokumenty, aké druhy dokumentov treba priložiť)?

Osobne

Návrh na zápis alebo prípadne iný druh návrhu spolu s dokumentmi požadovanými na zápis podávajú osoby uvedené v článkoch 79 až 81 zákona č. 265/2022 v príslušnej kancelárii alebo ho zašlú poštou/kuriérskou službou na úrad pre obchodný register s územnou pôsobnosťou podľa sídla/miesta podnikania dotknutých osôb, resp. na ktorýkoľvek úrad pre obchodný register, a to osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.

Návrh na zápis právnickej osoby do obchodného registra podpisuje zákonný zástupca danej osoby alebo jej splnomocnená osoba na základe úradne overeného osobitného alebo všeobecného splnomocnenia, alebo advokát na základe plnej moci, alebo ktorýkoľvek spoločník, akcionár alebo člen predstavenstva.

Návrh na zápis organizačnej zložky právnickej osoby, ktorá sa nachádza v Rumunsku alebo v zahraničí, do registra podpisuje osobne zástupca dotknutej právnickej osoby, ktorý priamo vykonáva podnikateľskú činnosť organizačnej zložky, alebo jeho splnomocnená osoba na základe overeného osobitného/všeobecného splnomocnenia, alebo advokát na základe plnej moci.

Návrh na zápis individuálneho podnikateľa a spoločnosti s jediným spoločníkom podpisuje osobne fyzická osoba, ktorá podáva návrh na zápis do registra ako individuálny podnikateľ, resp. majiteľ spoločnosti s jediným spoločníkom, alebo jeho splnomocnená osoba na základe overeného osobitného/všeobecného splnomocnenia, alebo advokát na základe plnej moci.

Návrh na zápis rodinného podniku do registra podpisuje zástupca určený v zakladateľskej listine alebo jeho splnomocnená osoba na základe overeného osobitného/všeobecného splnomocnenia, alebo advokát na základe plnej moci.

Dokumenty predložené na doloženie návrhov na zápis do registra musia byť vyhotovené v rumunčine.

Navrhovatelia alebo osoby zapísané v obchodnom registri môžu k návrhu na zápis priložiť dokumenty vyhotovené v jednom z úradných jazykov členských štátov EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorom majú pobyt, k takýmto dokumentom musí byť priložený preklad do rumunčiny vyhotovený úradným prekladateľom.

Dokumenty preložené do jedného z úradných jazykov členských štátov EÚ sa môžu na základe žiadosti zverejniť, ak boli predložené vo forme úradného prekladu.

Text dokumentov preložených do cudzieho jazyka musí byť usporiadaný buď do dvoch stĺpcov s rumunským znením v prvom stĺpci a znením v cudzom jazyku v druhom stĺpci, alebo sekvenčne, t. j. s rumunským znením, po ktorom nasleduje znenie v cudzom jazyku.

V prípade nesúladu medzi dokumentmi a informáciami uverejnenými v rumunčine a dobrovoľne uverejneným prekladom nemožno tento preklad uplatniť pri výkone voči tretím stranám. Tretie strany sa však môžu odvolávať na dobrovoľne zverejnené preklady, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že tieto tretie strany vedeli o verzii, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia.

Dokumenty potrebné na doloženie návrhu na zápis, ktoré sa zaraďujú medzi úradné písomnosti, je potrebné predložiť úradu pre obchodný register v súlade so zákonom.

Online

Návrh na zápis do registra a dokumenty požadované podľa zákona možno zasielať elektronicky, t. j. cez portál elektronických služieb alebo e-mailom, s priloženým alebo pripojeným kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ako sa podané návrhy posudzujú?

Návrh na zápis do obchodného registra spracuje registrátor na základe dokumentov do jedného pracovného dňa od zaevidovania predmetného návrhu.

Ak návrh na zápis do registra a súvisiace podporné dokumenty, prípadne štandardný formulár zakladajúcej listiny nie sú úplné alebo nespĺňajú zákonné požiadavky vzťahujúce sa na zriadenie, založenie, organizáciu a fungovanie činnosti odborníkov, ktorí sa musia zapísať do registra, alebo ak sa registrátor domnieva, že na spracovanie návrhu sú potrebné ďalšie informácie či dokumenty, vydá rozhodnutie o lehote nepresahujúcej 15 kalendárnych dní na opravu alebo doplnenie dokumentov.

Lehota a dôvody pozastavenia sa zverejnia na portáli elektronických služieb ONRC a možno do nich nahliadnuť aj na pracoviskách zriadených v priestoroch úradov pre obchodný register.

Lehota na spracovanie návrhu na zápis a lehota na vydanie dokumentov požadovaných podľa zákona sa zodpovedajúcim spôsobom upravia.

Ak navrhovateľ opraví/doplní návrh na zápis pred uplynutím lehoty stanovenej registrátorom a požiada o úpravu lehoty na spracovanie, návrh na zápis do registra sa spracuje v deň nasledujúci po dni opravy/doplnenia.

Ak navrhovateľ nesplní svoje povinnosti uvedené v rozhodnutí o pozastavení, návrh na zápis do registra sa zamietne.

Ak navrhovateľ upustí od vybavenia návrhu úradmi pre obchodný register pri tribunáloch a ak sú návrhy na zápis do registra zamietnuté, zaplatený poplatok za uverejnenie v Úradnom vestníku Rumunska bude refundovaný.

Na žiadosť dotknutej strany alebo jej zástupcu sa uskutoční verejné vypočutie s cieľom spracovať návrh na zápis do registra.

Právne účinky zápisu do registra

Účinok zápisov na tretie strany podľa článku 17 smernice (EÚ) 2017/1132

Vo vnútroštátnych ustanoveniach uvedených ďalej sa uvádza, že tretie strany môžu vychádzať z informácií a dokumentov v obchodnom registri v súlade s článkom 17 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností:

1. Podľa článku 4 ods. 1 zákona č. 265/2022 je obchodný register službou všeobecného verejného záujmu na evidenciu a zverejňovanie informácií o odborníkoch, ktorí pôsobia ako individuálni podnikatelia, spoločnosti s jediným spoločníkom a rodinné podniky, a o odborníkoch, ktorí pôsobia ako obchodné spoločnosti, európske spoločnosti, družstvá, európske družstvá, družstevné úverové organizácie, hospodárske záujmové združenia a európske hospodárske záujmové združenia so sídlom v Rumunsku, ako aj na evidenciu a zverejňovanie informácií o ich organizačných zložkách a o organizačných zložkách právnických osôb uvedených v predchádzajúcom texte, ktoré majú sídlo v zahraničí.

Okrem toho podľa článku 43 ods. 1 zákona č. 265/2022 odborníci uvedení v článku 4 ods. 1 požiadajú v priebehu svojej činnosti alebo po jej skončení o zápis do registra, pokiaľ ide o poznámky týkajúce sa dokumentov a aktov podliehajúcich zákonnej povinnosti zápisu do registra.

Informácie zaznamenané v obchodnom registri sa poskytujú a kópie súvisiacich dokumentov sa vydávajú v súlade s článkom 11 zákona č. 265/2022 o obchodnom registri a o zmene a doplnení iných legislatívnych aktov týkajúcich sa zápisu do obchodného registra:

1. Obchodný register je verejne dostupný. Úrad pre obchodný register na žiadosť a náklady zainteresovanej strany vydáva v rumunskom jazyku a v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov informácie a potvrdenia týkajúce sa zápisov v obchodnom registri, ako aj potvrdenia o tom, či daný dokument alebo akt bol alebo nebol zapísaný, kópie a/alebo overené kópie všetkých zapísaných dokumentov, prípadne ich častí alebo dokumentov/ich častí podaných na formulári predloženom na doloženie návrhov na zápis.

2. Žiadosť o informácie a dokumenty treba predložiť v príslušnej kancelárii alebo zaslať poštou, kuriérskou službou alebo elektronicky spolu s kópiou dokladu totožnosti, okrem prípadov, keď je žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

3. Úrad pre obchodný register vydáva dokumenty uvedené v bode 1 buď elektronicky, t. j. v elektronickej forme, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, prípadne kvalifikovanou elektronickou pečaťou, alebo v papierovej forme v sídle ONRC, resp. na úradoch pre obchodný register, alebo poštou či kuriérskou službou.

4. Kópie sú riadne overené. Elektronické kópie sa overujú pridaním elektronického podpisu. Na požiadanie možno vydať aj kópie bez úradného overenia.

5. Elektronické kópie dokumentov a informácií uvedených v bode 1 sa takisto sprístupnia verejnosti prostredníctvom prepojovacieho systému obchodných registrov.

6. Prijaté dokumenty, t. j. dokumenty zaslané elektronicky, sa spracúvajú aj prostredníctvom prepojenia s elektronickým jednotným kontaktným miestom (ďalej len „JKM“) v súlade s mimoriadnym nariadením vlády č. 49/2009 o slobode poskytovateľov služieb usadiť sa a slobode poskytovať služby v Rumunsku, schváleným v znení zmien a doplnení zákona č. 68/2010 v znení neskorších zmien.

7. Za poskytnuté informácie a dokumenty sa účtuje poplatok podľa klasifikačného systému stanoveného vyhláškou ministra spravodlivosti, ktorý nesmie presiahnuť administratívne náklady potrebné na poskytnutie dotknutých informácií alebo dokumentov a ktorý zahŕňa náklady na zriadenie a vedenie obchodného registra.

8. Subjektom verejného sektora a inštitúciám a diplomatickým misiám akreditovaným v Rumunsku sa informácie a dokumenty uvedené v bode 1 vydávajú bezplatne.

9. Iným právnickým osobám, než sa uvádza v bode 8, sa informácie a dokumenty uvedené v bode 1 vydávajú bezplatne, ak sa tak výslovne stanovuje v zákone.

10. ONRC a úrady pre obchodný register vydávajú novinárom a zástupcom masmédií bezplatne osobitné informácie zapísané v obchodnom registri, ktoré možno použiť výlučne na účely informovania verejnosti.

Vykonateľnosť dokumentov a aktov osôb podliehajúcich povinnosti zápisu do obchodného registra je stanovená v článku 46 zákona č. 265/2022 o obchodnom registri a o zmene a doplnení iných legislatívnych aktov týkajúcich sa zápisu do obchodného registra:

 1. Zápis do registra a poznámky sú vykonateľné voči tretím stranám odo dňa ich zápisu do obchodného registra alebo zverejnenia v Úradnom vestníku Rumunska alebo v elektronickom vestníku obchodného registra, ako je stanovené v zákone.
 2. Osoby podliehajúce povinnosti požiadať o vloženie záznamu sa nemôžu domáhať vykonateľnosti nezapísaných dokumentov alebo aktov voči tretím stranám, pokiaľ nemôžu preukázať, že tieto tretie strany o daných dokumentoch a aktoch vedeli. Tretie strany sa však vždy môžu odvolávať na dokumenty alebo akty, ktoré neboli zverejnené, pokiaľ ich účinok nie je zrušený skutočnosťou, že neboli zverejnené.
 3. Štátny úrad pre obchodný register uverejňuje na svojom webovom sídle a na portáli elektronických služieb a predkladá na uverejnenie na Európskom portáli elektronickej justície aktualizované informácie o vnútroštátnom práve týkajúcom sa uverejňovania dokumentov, aktov a poznámok osôb, ktoré sa musia zapísať do obchodného registra, a ich vykonateľnosti voči tretím stranám.

Okrem toho sa na spoločnosti vzťahujú v tejto súvislosti tieto osobitné ustanovenia, t. j. články 50 až 51 zákona č. 31/1990 o obchodných spoločnostiach, ktorý bol opätovne uverejnený, v znení neskorších zmien a doplnení:

Článok 50

1. Dokumenty alebo akty, ktoré sa neuverejnia podľa zákona, nie je možné vykonávať voči tretím stranám, ak spoločnosť nedokáže, že sú im známe.

2. Operácie uskutočnené spoločnosťou do 16. dňa od dátumu zverejnenia požadovaného podľa zákona nie sú vykonateľné voči tretím stranám, ktoré preukážu, že o týchto operáciách nemohli vedieť.

Článok 51

1. Tretie strany sa však vždy môžu odvolávať na dokumenty alebo akty, ktoré neboli zverejnené, pokiaľ ich účinok nie je zrušený skutočnosťou, že neboli zverejnené.

Podľa článku 7 ods. 1 zákona č. 265/2022 je obchodný register štruktúrovaný so zahrnutím týchto kategórií registra:

 1. register na evidenciu obchodných spoločností, národných spoločností, národných podnikov, verejných subjektov, hospodárskych záujmových združení, európskych spoločností, európskych hospodárskych záujmových združení a iných právnických osôb výslovne stanovených v zákone, ktorých sídlo sa nachádza v Rumunsku, a ich organizačných zložiek a prípadne organizačných zložiek právnických osôb so sídlom v zahraničí;
 2. register na evidenciu družstiev a európskych družstiev so sídlom v Rumunsku, ich organizačných zložiek a prípadne organizačných zložiek družstiev alebo európskych družstiev so sídlom v zahraničí;
 3. register na evidenciu individuálnych podnikateľov, spoločností s jediným spoločníkom a rodinných podnikov so sídlom a prípadne s pracoviskami v Rumunsku.

2. V súlade s článkom 5 ods. 1 zákona č. 265/2022 je zápis do obchodného registra založený na rozhodnutí registrátora o spracovaní návrhov na zápis, prípadne na právoplatnom rozhodnutí súdu alebo vykonateľnom rozhodnutí, ako je stanovené v zákone. Ak zápis nariadil súd, možno ho vykonať aj na základe procesného dokumentu, ktorý obsahuje výrok súdneho rozhodnutia.

3. Dňom nadobudnutia účinnosti zápisu do obchodného registra je podľa článku 107 ods. 2 zákona č. 265/2022 dátum vloženia záznamu do registra.

4. Podľa článku 107 ods. 3 zákona č. 265/2022 sa záznamy do obchodného registra vložia do 24 hodín odo dňa vydania rozhodnutia registrátorom.

5. Podľa článku 6 ods. 1 zákona č. 265/2022 vedie ONRC obchodný register v elektronickej forme a zápis do obchodného registra a do iných registrov vedených ONRC sa vykonáva elektronicky.

Nezrovnalosti medzi zápismi v registri a ich zverejnením

Zápis do registra a poznámky sú vykonateľné voči tretím stranám odo dňa ich zápisu do obchodného registra alebo zverejnenia v Úradnom vestníku Rumunska alebo v elektronickom vestníku obchodného registra, ako je stanovené v zákone.

Operácie uskutočnené fyzickou alebo právnickou osobou do 16. dňa od dátumu ich zápisu do obchodného registra nie sú vykonateľné voči tretím stranám, ktoré preukážu, že o týchto operáciách nemohli vedieť.

Osoby podliehajúce povinnosti požiadať o vloženie záznamu sa nemôžu domáhať vykonateľnosti nezapísaných dokumentov alebo aktov voči tretím stranám, pokiaľ nemôžu preukázať, že tieto tretie strany o daných dokumentoch a aktoch vedeli. Tretie strany sa však vždy môžu odvolávať na dokumenty alebo akty, ktoré neboli zverejnené, pokiaľ ich účinok nie je zrušený skutočnosťou, že neboli zverejnené.

Dokumenty uvedené v článku 16 ods. 1 zákona č. 265/2022 zasiela úrad pre obchodný register elektronicky do Úradného vestníka Rumunska na zverejnenie najneskôr do troch pracovných dní od dátumu zápisu do obchodného registra.

V prípade nesúladu medzi zápismi v obchodnom registri a zápismi v dokumentoch priložených k spisu odborníka zapísaného v obchodnom registri, ako sa stanovuje v článku 8 zákona č. 265/2022, majú vo vzťahu k tretím stranám prednosť zápisy v registri.

Pokiaľ ide o dokumenty a informácie zverejnené vo vestníku alebo prípadne v Úradnom vestníku Rumunska, v prípade akejkoľvek nezrovnalosti medzi nimi a dokumentmi zapísanými v registri majú vo vzťahu k tretím stranám prednosť dokumenty zapísané v registri.

Ak k uvedenej nezrovnalosti dôjde z dôvodov, ktoré nemožno pripísať dotknutému odborníkovi, úrad pre obchodný register alebo prípadne verejný subjekt „Monitorul Oficial“ na žiadosť odborníka opraví zápis v registri, teda konkrétne znovu zverejní opravený text vo forme výpisu, a to na vlastné náklady.

Kto zodpovedá za správnosť záznamov?

Dokumenty a akty požadované podľa zákona sa v relevantných prípadoch zapisujú do registra na žiadosť fyzických a/alebo právnických osôb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra, alebo iných zainteresovaných strán, prípadne z vlastného podnetu.

Odborníci uvedení v článku 4 ods. 1 zákona č. 265/2022 požiadajú v priebehu svojej činnosti alebo po jej skončení o zápis poznámok do registra, pokiaľ ide o poznámky týkajúce sa dokumentov a aktov podliehajúcich zákonnej povinnosti zápisu do registra, a to najneskôr 15 dní odo dňa vyhotovenia dokumentov alebo vykonania aktov podliehajúcich povinnosti zápisu do registra.

Zápisy do registra sa vykonávajú aj na žiadosť zainteresovaných strán v prípadoch uvedených v zákone, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedeli o dokumente alebo akte podliehajúcom povinnosti zápisu do registra.

Za zákonnosť, pravosť a správnosť údajov v návrhoch na zápis do registra a v predložených podporných dokumentoch sú podľa zákona zodpovední navrhovatelia a prípadne ich právni zástupcovia/splnomocnené osoby.

V súlade s článkom 5 ods. 1 zákona č. 265/2022 je zápis do obchodného registra založený na rozhodnutí registrátora o spracovaní návrhov na zápis, prípadne na právoplatnom rozhodnutí súdu alebo vykonateľnom rozhodnutí, ako je stanovené v zákone. Ak zápis nariadil súd, možno ho vykonať aj na základe procesného dokumentu, ktorý obsahuje výrok súdneho rozhodnutia.

Podľa článku 107 zákona č. 265/2022, ak boli splnené zákonné požiadavky na zriadenie, založenie, organizáciu a fungovanie činnosti odborníkov podliehajúcich povinnosti zápisu do registra, registrátor vydá rozhodnutie o prijatí návrhu na zápis do jedného pracovného dňa od dátumu zaevidovania predmetného návrhu na úrade pre obchodný register alebo prípadne od dátumu, keď boli vykonané všetky formality a prijaté všetky dokumenty a informácie podľa rozhodnutia registrátora na účely založenia a zápisu do registra.

Dňom nadobudnutia účinnosti zápisu do obchodného registra je dátum vloženia záznamu do registra.

Záznamy sa do obchodného registra vložia do 24 hodín odo dňa vydania rozhodnutia registrátorom.

Právnické osoby nadobúdajú právnu subjektivitu dňom nadobudnutia účinnosti zápisu do obchodného registra.

Rozhodnutie registrátora je vykonateľné, pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak, a podlieha len konaniu o sťažnosti. Sťažnosťou sa nepozastavuje výkon rozhodnutia. Postupy, na základe ktorých sa vykonáva rozhodnutie o zapísaní záznamov do obchodného registra, vykonávajú zamestnanci ORCT.

Postupy na ochranu údajov

Postupy týkajúce sa práv dotknutej osoby v súvislosti so zverejňovaním a s ukladaním jej osobných údajov

Pri vykonávaní povinností vyplývajúcich z legislatívnych aktov, ktorými sa reguluje činnosť obchodného registra, Štátny úrad pre obchodný register a úrady pre obchodný register pri tribunáloch/územných úradoch, získavajú a spracúvajú údaje a informácie vrátane osobných údajov, ktorých sa týkajú
ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Štátny úrad pre obchodný register ako prevádzkovateľ zaviedol primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť súlad so všetkými právnymi ustanoveniami o ochrane a spracúvaní osobných údajov.

Osobné údaje fyzickej osoby sa získavajú na konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely a následne sa nespracúvajú tak, aby boli s týmito účelmi nezlučiteľné (zásada obmedzenia účelu).

Osobné údaje, ktoré navrhovatelia poskytnú pri vypĺňaní návrhov a predkladaní aktov/dokumentov na ich doloženie, sa spracúvajú na účely vykonania hlavných konkrétnych povinností/záväzkov/funkcií obchodného registra.

Informácie zaznamenané v centrálnom počítačovom obchodnom registri/integrovanom informačnom systéme sa ukladajú na neobmedzené obdobie. Návrhy (formuláre) na zápis do obchodného registra, ktoré sa vypĺňajú na účely zápisu odborníka do registra, vloženia záznamov o dokumentoch a aktoch odborníka do registra, ako aj dokumenty predkladané na ich doloženie sa archivujú v spise odborníka (v papierovej alebo elektronickej forme).

Uverejnenie dokumentov vydaných na základe zapísania záznamov do obchodného registra/vypracovaných zamestnancami asistenčného pracoviska je v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pričom takéto údaje sa obmedzujú na priezvisko a meno, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť a krajinu pobytu dotknutých osôb, ak sa v zákone nestanovuje inak.

Pokiaľ ide o osobné údaje vrátane odkazu na fyzické osoby pôsobiace v určitej funkcii/zastávajúce pozíciu u odborníka zapísaného v obchodnom registri, môžu byť zverejnené tieto informácie: priezvisko a meno, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť a krajina pobytu, okrem prípadov, keď je žiadateľom subjekt, ktorý má prístup k osobným údajom na základe zákona.

Kópie alebo overené kópie dokumentov uložených v zložke odborníka zapísaného v obchodnom registri, ktoré sa vydávajú žiadateľom, obsahujú len tieto informácie: priezvisko a meno, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť a krajinu pobytu osôb uvedených v predmetných dokumentoch, okrem prípadov, keď je žiadateľom subjekt, ktorý má prístup k osobným údajom na základe zákona.

Výmena informácií so subjektmi verejného sektora a s inštitúciami na základe protokolov o spolupráci uzavretých s cieľom splniť výslovnú zákonnú povinnosť musí byť v súlade s právnymi predpismi o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Zoznam subjektov verejného sektora a inštitúcií, s ktorými ONRC uzatvára protokoly o spolupráci, je uverejnený na webovom sídle ONRC.

Poskytnuté informácie, doterajšie záznamy a potvrdenia vydané ONRC a úradmi pre obchodný register, ako aj kópie alebo overené kópie dokumentov predložených na doloženie návrhov na zápis do registra obsahujú všetky osobné údaje zapísané v obchodnom registri, ak sa tieto údaje zasielajú na žiadosť dotknutých osôb alebo príslušných inštitúcií alebo orgánov v súlade so zákonnou povinnosťou na účely splnenia zákonnej povinnosti alebo pri výkone povinností, ale iným fyzickým alebo právnickým osobám vrátane iných verejných inštitúcií sa v súlade s článkom 11 ods. 1 zákona č. 265/2022 zasielajú len tieto údaje: priezvisko a meno, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť a krajina pobytu.

Štátny úrad pre obchodný register zabezpečuje, aby si dotknuté osoby uplatnili práva podľa nariadenia (EÚ) 2016/679: právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať, právo na to, aby sa na ne nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, právo podať sťažnosť na Národný dozorný orgán pre spracúvanie osobných údajov [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal] (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucharest).

Uvedené práva, na ktoré sa vzťahujú požiadavky a výnimky podľa nariadenia (EÚ) 2016/679, si možno uplatniť zaslaním riadne datovanej a podpísanej písomnej žiadosti e-mailom na túto adresu: Bucharest, Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3, PSČ: 030837 alebo e-mailom na adresu: datepersonale@onrc.ro.

Podľa článku 37 všeobecného nariadenia o ochrane údajov musí byť v rámci inštitúcie vymenovaná zodpovedná osoba, ktorej kontaktné údaje sa zverejňujú na webovom sídle v časti Osobné údaje.

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje sú k dispozícii tu.

Súvisiace odkazy

Oficiálne webové sídlo rumunského obchodného registra

Portál elektronických služieb rumunského Štátneho úradu pre obchodný register

Posledná aktualizácia: 03/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.