Obchodné registre v krajinách EÚ

Slovensko

V tejto časti sa uvádza prehľad o slovenskom obchodnom registri.

Autor obsahu
Slovensko

Aké informácie obsahuje obchodný register?

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, spoločností a iných právnych subjektov, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.

Zoznam programovo a technicky spravuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Obchodný register vedú registrové súdy (okresný súd v sídle krajského súdu).

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Obchodný register a zbierka listín sú každému prístupné. Prístup do obchodného registra a vydávanie výstupov z obchodného registra podlieha poplatkovej povinnosti.

Ak však žiadateľ žiada o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra alebo o vydanie elektronickej podoby uloženej listiny alebo elektronickej podoby potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, vydá ich registrovaný súd elektronickými prostriedkami bezplatne.

O vydanie výpisu z obchodného registra, o vydanie kópie uloženej listiny alebo o vydanie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, možno bezodplatne žiadať aj prostredníctvom systému prepojenia centrálnych obchodných registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (systém prepojenie BRIS).

Ako vyhľadávať v obchodnom registri?

Vyhľadávanie je dostupné v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

obchodnom registri je možné vyhľadávať podľa:

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ustanovuje, kedy sa možno dovolávať údajov zapísaných v obchodnom registri, prípadne obsahu listín uložených do obchodného registra.

Zapísané údaje v obchodnom registri sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia. Obsah listín, ktorých zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín, v Obchodnom vestníku.

Od tohto momentu sa môžu tretie osoby odvolávať zverejnených údajov, resp. obsahu listín. Toto však neplatí, ak zapísaná osoba preukáže, že tretia osoba o týchto údajoch alebo o obsahu listín vedela.

Zapísaná osoba sa však nemôže na zverejnené údaje alebo obsah listín odvolávať voči tretím osobám do 15 dní odo dňa ich zverejnenia, ak tretie osoby preukážu, že o nich nemohli vedieť.

Po uplynutí tejto lehoty sa teda možno domáhať zapísaných údajov a obsahu uložených listín v zbierke listín.

Tretie osoby sa vždy môžu odvolávať na obsah listín alebo údajov, ktoré ešte neboli zapísané do obchodného registra alebo uložené do zbierky listín, okrem prípadu, ak ich účinky nastanú až zápisom od obchodného registra.

V prípade nesúladu medzi zapísanými a zverejnenými údajmi či obsahom uložených a zverejnených listín, sa zapísaná osoba (obchodná spoločnosť) môže voči tretím osobám domáhať len zverejneného znenia. Ak však preukáže, že o obsahu zapísaného údaju alebo o obsahu uloženej listiny tretia osoba vedela, môže sa ich domáhať.

História obchodného registra

Obchodný register bol zriadený v roku 1992 po prijatí zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a nahradil predchádzajúci podnikový register.

Obchodný zákonník (§ 27 -  34) upravoval pôsobnosť obchodného registra do roku 2004.

1. februára 2004 nadobudol účinnosť osobitný zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zaviedli nové právne požiadavky pre obchodný register. Zavedením osobitného zákona sa čiastočne vypustila právna úprava obchodného registra z Obchodného zákonníka.

V súčasnosti sa obchodný register vedie v elektronickej forme. Zbierka listín sa vedie v listinnej forme a v elektronickej forme. (Zmena od 1.10.2020 - Zbierka listín sa vedie v elektronickej forme, ak zákon č. 530/2003 Z. z. (zákon o obchodnom registri) neustanovuje inak.

Súvisiace odkazy

Obchodný register

Obchodný register SR

Posledná aktualizácia: 25/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.