Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku slovinčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Slovinsko

V tejto časti sa uvádza prehľad o obchodnom registri Slovinska.

Autor obsahu
Slovinsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Aké informácie obsahuje obchodný register Slovinska?

Obchodný register Slovinska (Poslovni register Slovenije, PRS) spravuje Agentúra Slovinskej republiky pre verejnoprávne záznamy a súvisiace služby (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES)

PRS je ústredná verejná databáza informácií o všetkých podnikateľských subjektoch so sídlom v Slovinsku, ktoré vykonávajú zárobkovú alebo inú činnosť, a informácie o dcérskych spoločnostiach a pobočkách podnikateľských subjektov. Register obsahuje aj informácie o dcérskych spoločnostiach a pobočkách zahraničných podnikateľských subjektov, ktoré vykonávajú svoju činnosť v Slovinsku. Záznam v registri obsahuje tieto kategórie:

 • spoločnosti (osobné a korporácie),
 • živnostníci,
 • právnické osoby, ktoré sa spravujú verejným právom,
 • právnické osoby, ktoré sa spravujú súkromným právom,
 • združenia,
 • fyzické osoby vykonávajúce činnosti, ktoré podliehajú ohláseniu, alebo regulovanú činnosť,
 • dcérske spoločnosti a pobočky podnikateľských subjektov,
 • hlavné zastúpenie zahraničných podnikateľských subjektov,
 • ďalšie subjekty.

O každom subjekte zapísanom v PRS sú k dispozícii rôzne registračné údaje (identifikačné číslo, názov podniku, daňové identifikačné číslo, údaje o štatutárnych orgánoch a zakladateľoch atď.).

 • priamy prístup k údajom prostredníctvom aplikácie ePRS a
 • poskytovanie údajov na ďalšie použitie.

Čo zahŕňa?

Aplikácia ePRS

Aplikácia ePRS umožňuje používateľom prezerať si v obchodnom registri Slovinska záznamy o podnikateľských subjektoch, ktoré na území Slovinskej republiky vykonávajú hospodársku činnosť.

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Prístup je bezplatný, ale používatelia sa musia prihlásiť na portáli (noví používatelia sa musia najprv zaregistrovať).

Ako vyhľadávať v obchodnom registri Slovinska?

Používatelia sa musia prihlásiť na portáli, aby v ňom mohli vyhľadávať. Údaje možno vyhľadávať zadaním kritérií vyhľadávania do jedného alebo viacerých políčok alebo výberom kritérií vyhľadávania z ponuky. Kritériá vyhľadávania môžu byť nasledovné: celý údaj, časť údaja (slovo) alebo začiatok slova. Vyhľadávať možno pomocou identifikačného čísla, daňového identifikačného čísla, názvu spoločnosti, adresy atď.

Aktualizácia

Údaje sa aktualizujú každý deň.

Poskytovanie údajov na ďalšie použitie:

Agentúra AJPES poskytuje tieto služby na ďalšie použitie údajov z obchodného registra:

 • doručovanie denných, týždenných alebo mesačných informačných výpisov v širšom alebo užšom formáte,
 • mesačné informačné výpisy o podnikateľských subjektoch zapísaných v súdnom registri v širšom alebo užšom formáte,
 • mesačné informačné výpisy o živnostníkoch v širšom alebo užšom formáte,
 • poskytovanie údajov prostredníctvom internetu v širšom, užšom alebo minimálnom formáte (pozri),
 • poskytovanie údajov na základe konkrétnych požiadaviek v širšom alebo užšom formáte,
 • spracovanie zhromaždených údajov na základe požiadaviek klienta (číselné údaje).

Agentúra AJPES každé tri mesiace na internete bezplatne zverejní prehľad celého obchodného registra Slovinska vo formáte XML so súborom informácií na ďalšie použitie.

Ceny

Agentúra AJPES si za poskytovanie verejných informácií z obchodného registra Slovinska na ďalšie použitie účtuje poplatky podľa:
Sadzobníka poplatkov za poskytovanie verejných informácií z obchodného registra Slovinska na ďalšie použitie (register právnych predpisov Slovinskej republiky).

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Tretie strany sa môžu odvolávať na údaje a všetky typy dokumentov, ktoré sú uvedené v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk, na základe týchto právnych predpisov:

zákon o obchodných spoločnostiach (Zakon o gospodarkih družbah) (Úradný vestník SR č. 65/09 – úradné konsolidované znenie, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – rozhodnutie ústavného súdu a 82/13; ďalej len: ZGD-1), ktorý je základným systémovým zákonom upravujúcim základné pravidlá o zriaďovaní a fungovaní obchodných spoločností, samostatne zárobkovo činných osôb, závislých osôb, hospodárskych záujmových združení a dcérskych spoločností zahraničných podnikov, ako aj všetky úpravy ich právneho postavenia.

zákon o súdnom registri (Zakon o sodnem registru) (Úradný vestník SR č. 54/07 – úradné konsolidované znenie, 65/08, 49/09, 82/13, – ZGD-1H, ďalej len ZSReg), ktorým sa riadi súdny register, stanovuje, aké údaje sa zapíšu do súdneho registra, na základe ktorých procesných pravidiel príslušný súd rozhodne o zápise do súdneho registra a podľa akých pravidiel agentúra AJPES spravuje súdny register. Tento zákon upravuje aj postupy týkajúce sa jednotného kontaktného miesta (Vse na enem mestu).

zákon o Obchodnom registri Slovinska (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (Úradný vestník SR, č. 49/06 a33/07 – ZSReg-B, ďalej len ZPRS-1), ktorý upravuje vedenie a správu Obchodného registra Slovinska (ďalej len: obchodný register), stanovuje povinnosť zápisov do obchodného registra, spôsob ich identifikácie a povinnosť identifikácie, rozsah obsahu obchodného registra a spôsob získavania údajov potrebných na vedenie obchodného registra a stanovuje postup vykonávania zápisov do obchodného registra, údaje, ktoré pri zápise dodá alebo určí správca registra, použitie údajov z obchodného registra a uchovávanie dokumentácie.

Je prístup do obchodného registra Slovinska bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný. Používatelia sa však musia najprv prihlásiť na portáli.

Súvisiace odkazy

obchodný register (slovinčina), obchodný register (angličtina)

Posledná aktualizácia: 23/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.