Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: španielčina.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Španielsko

V Španielsku sú registrační úradníci (registradores) zodpovední za spravovanie nasledujúcich registrov: pozemkového registra a registra nehnuteľností (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), vo všeobecnosti známych ako kataster nehnuteľností (Registros de la Propiedad), registra hnuteľného majetku (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles), obchodného registra (Registros Mercantiles), registra všeobecných zmluvných podmienok (Registro de Condiciones Generales de la Contratación). Bližšie informácie týkajúce sa „Registros de la Propiedad“ spolu so súvisiacimi odkazmi nájdete na portáli e–Justice v sekcii Katastre nehnuteľností. Táto stránka obsahuje: informácie o obchodnom registri v Španielsku spolu so súvisiacimi odkazmi, stručné informácie o registri hnuteľného majetku spolu so súvisiacimi odkazmi, stručné informácie o registri všeobecných zmluvných podmienok spolu so súvisiacimi odkazmi.

Autor obsahu
Španielsko

Čo poskytuje obchodný register v Španielsku?

Právnu a hospodársku istotu.

Kľúčové prvky španielskeho obchodného registra sú uvedené nižšie.

1. – Účel obchodného registra

1.1. – Subjekty, ktoré sa musia zaregistrovať

 • jednotliví podnikatelia,
 • obchodné podniky,
 • neziskové organizácie,
 • úverové a poisťovacie subjekty a spoločnosti vzájomného ručenia,
 • podniky kolektívneho investovania,
 • hospodárske záujmové skupiny,
 • sporiteľne,
 • dôchodkové fondy,
 • pobočky vyššie uvedených typov subjektov,
 • pobočky zahraničných firiem,
 • zahraničné firmy, ktoré presunú svoje registrované sídlo na územie Španielska,
 • všetky podniky, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť za predpokladu, že sumy za uskutočnené alebo sprostredkované kúpy alebo sumy z predaja presahujú 600 000 EUR.

1.2. – Obchodný register: oblasti pôsobnosti

 • Dokumenty spoločnosti. Záznam o zápise obchodného podniku je prvým bodom v historickom registri spoločnosti. Ďalšie zápisy sa budú týkať dokumentov a zmlúv týkajúcich sa každej spoločnosti (napr. zvýšenie alebo zníženie základného imania, zmeny v zložení správnej rady, vymenovania alebo ukončenia výkonu funkcie správcov alebo manažérov, konkurzné konania, odvolania proti rozhodnutiam podnikov atď.).
 • Účtovné záznamy. Podnikatelia a spoločnosti musia viesť účtovné záznamy a musia ich predkladať svojmu miestnemu obchodnému registru na overenie obchodným registračným úradníkom. Účtovné záznamy sa musia predložiť najneskôr štyri mesiace po skončení účtovného obdobia spoločnosti. Spoločnosti, ktorých účtovné obdobie končí 31. decembra, ich teda musia predložiť do 31. mája.
 • Predkladanie ročných účtovných závierok podnikateľov a iných jednotlivcov, ktorí sú povinní ich predkladať. Na základe všeobecného účtovného plánu (Plan General Contable) sa musia zostavovať ročné účtovné závierky. Do šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia ich musia schváliť partneri alebo akcionári spoločnosti a po schválení sa musia v priebehu nasledujúceho mesiaca predložiť na povinné overenie miestnym obchodným registrom. Za bežných okolností ich preto firmy, pre ktoré je dátum ukončenia účtovného obdobia 31. december a ktoré schvália závierky do 30. júna, musia predložiť do 30. júla.
 • Spracovanie žiadostí o vymenovanie audítorov a znalcov. Každý akcionár, ktorý vlastní 5 % základného imania spoločnosti, má právo do troch mesiacov od skončenia účtovného obdobia požiadať miestny obchodný register o vymenovanie audítora. V spoločnostiach, kde účtovné obdobie končí 31. decembra, musia partneri alebo akcionári, ktorí vlastnia najmenej 5 % základného imania, požiadať o vymenovanie audítora do 31. marca nasledujúceho roka. Miestneho obchodného registračného úradníka môžu požiadať aj o vymenovanie obchodných znalcov v prípadoch, keď sa majú vykonať vecné príspevky, ako aj v prípade zlúčenia alebo rozdelenia.

2. – Právna istota v španielskom obchodnom registri

Obchodný register je hlavným právnym nástrojom na zaznamenávanie obchodnej činnosti. Má zásadný význam pre hospodársky rozvoj ako prostriedok znižovania nákladov na transakcie.

Zápisy do registra sa uskutočňujú až po vykonaní overení: kontrol zákonnosti a platnosti obsahu dokumentov a firemných dohôd a spôsobilosti a oprávnenosti osôb, ktoré ich uzatvorili.

V dôsledku týchto kontrol zo strany registračného úradníka majú tieto zápisy silný právny status:

 1. Obsah registra sa považuje za presný a platný.
 2. Zaregistrované listiny môžu byť vynútiteľné voči tretím stranám konajúcim v dobrej viere.
 3. Zápisy v registri sú chránené súdmi a budú účinné, pokiaľ sa na základe súdneho rozsudku nevyhlásia za nepresné alebo neplatné.
 4. Rozsudkom vyhlasujúcim zápisy za nepresné alebo neplatné nebudú dotknuté zákonne nadobudnuté práva tretích strán konajúcich v dobrej viere.

Takýmto spôsobom sa firmy, občania a ministerstvá vyhnú vysokým nákladom na transakcie, pretože majú k dispozícii dostatočne akreditované informácie o subjektoch, s ktorými plánujú vstúpiť do zmluvného vzťahu, ako aj o ich právnej a hospodárskej situácii.

3. – Registračné konanie

Všeobecnou zásadou je, že na vykonávanie zápisov do obchodného registra je potrebná verejná certifikácia. Dokumenty môžu overovať notári, súdy alebo správne orgány. Súkromné dokumenty možno vkladať do registra len v prípadoch, ktoré výslovne stanovuje zákon a len na základe právnych predpisov o obchodnom registri. Príklady súkromných dokumentov, ktoré možno vložiť do registra, zahŕňajú: registráciu individuálneho podnikateľa, ktorý nepôsobí v odvetví námornej dopravy; vymenovanie, ukončenie výkonu funkcie, prijatie a odstúpenie z funkcie správcu, likvidátora a audítora.

O konanie je potrebné požiadať. To znamená, že až na výnimočné prípady musí tento proces iniciovať osoba, ktorá chce vykonať vklad.

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Prístup do obchodného registra v Španielsku nie je bezplatný.

V poplatkoch za služby obchodných registračných úradníkovnariadení o obchodnom registri sa stanovujú náklady na registráciu a uverejnenie.

Registračné poplatky závisia od rôznych faktorov a musia sa prekonzultovať priamo na stránke o poplatkoch za služby obchodných registračných úradníkov.

Náklady na uverejnenie sa pohybujú od 1,20 EUR do 24 EUR a môžu sa prekonzultovať priamo na stránke o poplatkoch za služby obchodných registračných úradníkov alebo na stránke Združenia registračných úradníkov Španielska.

Ako môžem nahliadnuť do španielskeho obchodného registra?

1. – Verejný charakter registra

Obchodný register je verejný. Za spracovanie obsahu zápisov v registri na profesionálne účely je zodpovedný obchodný registračný úradník.

2. – Výpis z registra

Opis. – Skrátený výpis z registra (nota simple) má čisto informačný charakter a nepredstavuje autentické vyjadrenie obsahu zápisu. Obsahuje niektoré alebo všetky informácie týkajúce sa predmetného zápisu.

Ako získať skrátený výpis. – Existujú dva spôsoby:

 • Písomne. Požiadate o výpis osobne príslušný obchodný register.
 • Online. Použijete prvý odkaz v spodnej časti stránky.

3. – Osvedčenia

Opis. – Osvedčenie je kópia, prepis alebo prenos, buď kompletný alebo súhrnný, obsahu informácií uvedených v registri, ktorý po spracovaní registračným úradníkom predstavuje jediný spôsob vyjadrenia autentického charakteru zápisu v obchodnom registri. Registrační úradníci môžu osvedčiť aj dokumenty, ktoré sú uložené alebo archivované v registri.

Ako získať osvedčenie. – Osvedčenia sa dajú získať len na základe písomnej žiadosti. Túto žiadosť môžete predložiť osobne, poštou, faxom alebo podobným spôsobom. Možno požiadať aj o elektronické osvedčenia; takéto osvedčenia sú vybavené elektronickým podpisom registračného úradníka.

4. – Nahliadnutie do obchodného registra prostredníctvom internetu

Pozri „Užitočné odkazy“ nižšie. Postup je veľmi jednoduchý – stačí postupovať podľa pokynov uvedených na nižšie uvedenej webovej stránke:

Webové sídlo ponúka možnosť platby kreditnou kartou, ak nie ste predplatiteľom alebo nemáte osvedčenie uznané Združením registračných úradníkov:

 • „Platby kartou“ (pagos con tarjeta). Potom musíte uviesť údaje kreditnej karty.
 • Kliknite na položku „Vstúpiť“ (Entrar).

Na tejto stránke si môžete vybrať z nasledujúcich registrov: kataster nehnuteľností, obchodný register, register hnuteľného majetku alebo register všeobecných zmluvných podmienok. Mali by ste vybrať: „Verejné obchodné záznamy“ (Publicidad Mercantil).

 • Potom vyberte oblasť svojho záujmu.

Do interaktívnych obchodných informácií poskytovaných Združením registračných úradníkov v reálnom čase pomocou tejto webovej stránky môže nahliadnuť ktokoľvek. Niektoré informácie o spoločnostiach vrátane presného obsahu zaregistrovaných ročných účtovných závierok sú k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku. Informácie získané z dokumentov zaregistrovaných spoločností sú aktualizované a pravdivé.

Do akej miery sú spoľahlivé dokumenty uvedené v registri?

Smernicou 2012/17/EÚ o prepojení centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností sa k smernici 2009/101/ES pridal článok 3a. Článok 3a sa týka požiadavky, aby členské štáty poskytovali aktuálne informácie s vysvetlením ustanovení vnútroštátneho práva, na základe ktorých sa tretie strany v súlade s článkom 3 ods. 5, 6 a 7 môžu odvolávať na údaje a všetky typy dokumentov uvedené v článku 2. Členské štáty konkrétne musia poskytnúť tieto informácie na uverejnenie na Európskom portáli elektronickej justície v súlade s pravidlami a technickými požiadavkami portálu. Predmetné informácie sa týkajú toho, ako možno v jednotlivých právnych systémoch podávať žiadosti o nahliadnutie do údajov uvádzaných v článku 2 smernice, a zároveň sa týkajú vynútiteľnosti listín zaznamenaných v registri voči tretím stranám.

Údaje uvedené v článku 2 smernice sa uverejňujú v španielskom obchodnom registri, ktorý sa riadi zásadami osobnej formy, verejnej certifikácie, zákonnosti, legitímnosti, oficiálneho poverenia, vynútiteľnosti, postupnosti právomocí a uverejňovania.

V článku 19 zákona č. 14/2013 o podpore podnikateľov a ich internacionalizácie a jeho 13. dodatočnom ustanovení sa stanovuje, že obchodný register sa má viesť v elektronickom formáte s použitím jediného informačného systému, ako to vyžaduje zákon.

Informácie uvedené v obchodnom registri sa uverejňujú ako osvedčenie alebo ako výpis.

Osvedčenie vystavené registračným úradníkom predstavuje jediný spôsob, ktorým sa dá spoľahlivo preukázať autentickosť zápisov v registri, pričom na toto osvedčenie sa odkazuje v článku 23 ods. 1 obchodného zákonníka a v článkoch 12 a 77 nariadenia o obchodnom registri.

Články 12 a 78 nariadenia o obchodnom registri sa týkajú výpisov všetkých alebo niektorých informácií zapísaných v registri.

Ako sa uvádza v článku 79 toho istého nariadenia, do registra je možné nahliadnuť aj online.

V súlade s článkom 23 ods. 4 obchodného zákonníka a článku 80 nariadenia o obchodnom registri sa môžu uplatniť aj pravidlá uverejňovania uvedené v zákone o hypotékach, konkrétne články 221, 222, 222a, 227 a 248 zákona o hypotékach, ktorými sa poskytuje možnosť elektronického uverejňovania informácií. Článok 110 ods. 1 zákona č. 24/2001 sa týka uverejňovania registračným úradníkom s použitím elektronického podpisu a zároveň sa vzťahuje na obchodné registre v rámci zavádzania elektronických, informačných a digitálnych techník (články 106 až 115).

Účelom centrálneho obchodného registra je v súlade s článkom 379 nariadenia o obchodnom registri organizovanie, zaznamenávanie a uverejňovanie údajov – len na informačné účely – získaných z obchodných registrov, uchovávanie a uverejňovanie názvov subjektov a právnických osôb, vydávanie úradného vestníka obchodného registra, vedenie registra spoločností a subjektov, ktoré previedli svoje registrované sídlo mimo Španielska bez straty španielskej štátnej príslušnosti, a oznamovanie informácií uvedených v článku 14 nariadenia (ES) č. 2157/2001. V súlade s článkom 23 obchodného zákonníka a článku 382 nariadenia o obchodnom registri môže centrálny obchodný register poskytovať výpisy, nemôže však vystavovať osvedčenia iné ako osvedčenia týkajúce sa názvov zaregistrovaných spoločností.

O uverejnenie možno požiadať poštou, faxom alebo podobným spôsobom.

Na webovom sídle registračných úradníkov Španielska môžete požiadať o informácie o registrovaných subjektoch pomocou vyhľadávacieho nástroja (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

Pokiaľ ide o vynútiteľnosť, v článku 9 nariadenia o obchodnom registri sa stanovuje, že: „1. Dokumenty, ktoré sa musia zaregistrovať, môžu byť vynútiteľné voči tretím stranám konajúcim v dobrej viere len po ich uverejnení v úradnom vestníku obchodného registra. Samotný úkon zápisu zostáva nedotknutý. 2. Pokiaľ ide o transakcie uskutočnené do 15 dní od uverejnenia, zaregistrované a uverejnené dokumenty nie sú vynútiteľné voči tretím stranám, ktoré dokážu, že o tom nemohli vedieť. 3. Ak existuje nesúlad medzi obsahom uverejnenia a obsahom zápisu v registri, tretie strany konajúce v dobrej viere sa môžu odvolať na uverejnenú verziu, ak je to pre nich výhodné. Ktokoľvek je za daný nesúlad zodpovedný, je povinný poškodenú stranu odškodniť. 4. Predpokladá sa, že tretia strana koná v dobrej viere, pokiaľ nie je možné dokázať, že vedela o dokumente, ktorý sa mal zaregistrovať, ale sa nezaregistroval, o dokumente, ktorý sa zaregistroval, ale neuverejnil, alebo o nesúlade medzi obsahom uverejnenia a obsahom zápisu v registri.“

Ďalšie informácie:

História obchodného registra v Španielsku

1 – Precedensy

Historickými precedensmi súčasných právnych predpisov v oblasti obchodných registrov v Španielsku sú:

 • Ordenanzas de Bilbao (1737), ktorými sa zriadil register matrikulačných čísel a označovania pre lode.
 • Obchodný zákonník (Código de Comercio) z roku 1885.
 • Dočasné nariadenie o zostavení obchodného registra z roku 1885 a následné nariadenia z roku 1919 a 14. decembra 1956 zmenené dekrétom z 21. júla 1973.

2. – Súčasné právne predpisy o obchodnom registri

Všeobecné pravidlá obsiahnuté v obchodnom zákonníku z 22. augusta 1885. Hoci základné ustanovenia týkajúce sa tohto obchodného registra sú obsiahnuté v tomto zákonníku, mnohokrát boli zmenené, naposledy zákonom č. 19/1989 z 25. júla 1989.

 • Kráľovský legislatívny dekrét č. 1/2010 z 2. júla 2010 o spoločnostiach s ručením obmedzeným. Zákon č. 3/2009 z 3. apríla 2009 o štrukturálnych zmenách spoločností.
 • Osobitné právne predpisy týkajúce sa určitých spoločností podľa sektora činnosti (finančné subjekty, poisťovacie spoločnosti, odvetvie elektrickej energie, leasingové spoločnosti atď.).
 • Nariadenie o obchodnom registri z 19. júla 1996. V súčasnosti sa pripravuje nové znenie nariadenia.

3. – Organizácia

Obchodný register je verejnou inštitúciou nachádzajúcou sa vo všetkých hlavných mestách provincií a iných mestách určených zákonom, ktorú spravuje jeden alebo viacerí registrační úradníci a je priamo podriadená Ministerstvu spravodlivosti, konkrétne Generálnemu riaditeľstvu pre registre a notárov.

Registračný úradník je profesionálny právny expert, ktorý vykonáva verejnú službu: klasifikuje a kontroluje v rámci vlastnej zodpovednosti všetky dokumenty, ktoré sa majú vložiť do registra.

V každom hlavnom meste provincie v Španielsku sa nachádza jeden obchodný register. Obchodné registre sa nachádzajú aj v Ceute, Melille, na Ibize, v Mahóne, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde a Santiago de Compostela. Centrálny obchodný register sa zaoberá názvami spoločností a obchodných subjektov.

Spoločnosti nadobúdajú právnu subjektivitu zápisom do obchodného registra v mieste, kde sa nachádza ich sídlo, čo znamená, že ich zápis do registra je povinný a je súčasťou procesu založenia.

Súvisiace odkazy

REGISTER HNUTEĽNÉHO MAJETKU

1. – Čo je účelom španielskeho registra hnuteľného majetku?

Právna a hospodárska istota.

1.1. – Účel registra hnuteľného majetku

Účelom registra hnuteľného majetku je registrácia vlastníctva a iných vecných práv týkajúcich sa hnuteľného majetku, ktorý možno zaregistrovať.

Aký druh hnuteľného majetku možno zaregistrovať?

Hnuteľný majetok v pravom zmysle slova: motorové vozidlá, spotrebný tovar, priemyselné strojné zariadenia, priemyselné priestory, sklady, poľnohospodárske zariadenia a podniky na chov hospodárskych zvierat a iné druhy hnuteľného majetku určené zákonom.

Niektoré druhy nehmotného majetku a práva, ktoré možno zaregistrovať: práva priemyselného a duševného vlastníctva, využívanie filmových práv, administratívne licencie a pôžičky vo všeobecnosti.

1.3. – Aký druh práv sa registruje v súvislosti s hnuteľným majetkom?

Vlastníctvo, zadržania majetku, rezervácia vlastníctva, zákaz prevodu vlastníctva, hypotéky na nehnuteľný majetok, záväzky bez nahradenia a ostatné aktíva, ktoré možno zaregistrovať alebo zapísať v súlade so zákonom.

2. – Charakteristiky španielskeho registra hnuteľného majetku

Ide o štátny register, za ktorý zodpovedá Ministerstvo spravodlivosti. Ide o právny, nie o čisto správny register. Vo všeobecnosti je dobrovoľný. Existuje však motivácia na registrovanie vzhľadom na priaznivý vplyv registrácie. Neexistujú žiadne formálne požiadavky: zmluvy sa spravidla registrujú ako súkromné dokumenty a tiež ako úradné vzory. Existuje aj systém schvaľovania, v rámci ktorého registračný úradník pred registráciou skontroluje zákonnosť opisu, názvu a aktu, ktoré sa registrujú.

3. – Organizácia

Tento register má elektronickú a papierovú formu.

Na základe kráľovského dekrétu č. 1828/1999 sa register hnuteľného majetku delí na šesť oddielov:

 • lode a lietadlá,
 • automobily a iné motorové vozidlá,
 • priemyselné strojové zariadenia, obchodné priestory a investičné prostriedky,
 • ostatné kolaterálne záruky,
 • ostatný hnuteľný majetok, ktorý je možné zaregistrovať,
 • register všeobecných zmluvných podmienok.

4. – Je prístup do španielskeho registra hnuteľného majetku bezplatný?

Nie. Jeho poplatky upravuje výnos z 20. júla 1999, v ktorého článku 36 sa nachádza zoznam súm, ktoré sa účtujú v závislosti od hodnoty registrovanej položky:

 • do hodnoty 600 EUR: 2,40 EUR,
 • od 600 do 6 000 EUR: 6 EUR,
 • od 6 000 do 12 000 EUR: 10 EUR,
 • od 12 000 do 18 000 EUR: 13 EUR,
 • hodnota nad 18 000 EUR: 1,20 EUR za každých 3 000 EUR alebo časť tejto sumy.

Na hypotéky na nehnuteľný majetok a záväzky bez prevodu vlastníctva sa vzťahuje systém poplatkov katastra nehnuteľností, preto sa uplatňujú poplatky z tohto systému (prejdite na časť o katastri nehnuteľností).

Pokiaľ ide o informácie uvedené v tomto registri, za každý výpis sa účtuje poplatok vo výške 3 EUR a za osvedčenie poplatok vo výške 6 – 24 EUR.

Uplatní sa momentálne platná DPH.

5. – Nahliadnutie do registra hnuteľného majetku prostredníctvom internetu

Pozri „Užitočné odkazy“ nižšie. Postup je veľmi jednoduchý – stačí postupovať podľa pokynov uvedených na nižšie uvedenej webovej stránke:

 • Odkaz: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

Potom kliknite na položku: „Prístup do elektronického registra“ (Acceso Registro Electrónico). Webové sídlo ponúka možnosť platby kreditnou kartou, ak nie ste predplatiteľom alebo nemáte osvedčenie uznané Združením registračných úradníkov:

 • „Platby kartou“ (pagos con tarjeta). Potom musíte uviesť údaje kreditnej karty.
 • Kliknite na položku „Vstúpiť“ (Entrar).

Na tejto stránke si môžete vybrať z nasledujúcich registrov: kataster nehnuteľností, obchodný register, register hnuteľného majetku alebo register všeobecných zmluvných podmienok. Mali by ste vybrať: „Záznamy o verejnom hnuteľnom majetku“ (Publicidad Bienes Muebles).

 • Potom vyberte oblasť svojho záujmu.

6. – Užitočné odkazy

REGISTER VŠEOBECNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK

1. – Čo je účelom španielskeho registra všeobecných zmluvných podmienok?

Register chráni záujmy spotrebiteľov a používateľov, ktorí uzatvoria zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá používa všeobecné zmluvné podmienky. Poskytuje väčšiu istotu pri súkromných právnych transakciách, je teda prostriedkom nevyhnutným na predchádzanie sporom.

1.2. – Účel španielskeho registra všeobecných zmluvných podmienok

Účelom registra všeobecných zmluvných podmienok je dosiahnutie nasledujúcich cieľov:

1. – Zaznamenanie všeobecných zmluvných podmienok

Všeobecné zmluvné podmienky sú zmluvnými doložkami, ktoré jednostranne vypracovala jedna zo zmluvných strán (štandardné doložky), aby sa používali v iných zmluvách. Ide vlastne o podmienky, ktoré neboli jednotlivo prerokované. Nemusia byť spravodlivé.

V praxi nie sú všetky všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú súčasťou zmlúv, zaznamenané v tomto registri, a to aj napriek tomu, že je to jednoduché. Zaznamenanie všeobecných zmluvných podmienok je dobrovoľné s výnimkou konkrétnych sektorov, ktoré môže určiť vláda.

V prípadoch, keď sú všeobecné zmluvné podmienky zaznamenané, sa strana, ktorá ich zaznamená, aj pri uzatváraní budúcich zmlúv často odvoláva na skutočnosť, že sú v tomto registri zaznamenané. Preto namiesto toho, aby sa reprodukovali v budúcich zmluvách, odkazuje sa len na skutočnosť, že boli zaznamenané v registri všeobecných zmluvných podmienok. Mnohí používatelia, ktorí podpísali zmluvu obsahujúcu všeobecné zmluvné podmienky, nevedia presne, ktoré podmienky sú záväzné, preto môže byť mimoriadne dôležité vedieť, aké boli podmienky zmluvy, k čomu používateľa zaväzujú, ako môžu následne dosiahnuť oslobodenie od nich a aké budú z toho vyplývať dôsledky.

2. – Rozsudky súdov konštatujúce, že určité doložky v týchto štandardných zmluvách sú neplatné

Ide o konečné rozsudky v prospech navrhovateľa v prípadoch iniciovaných súkromnými osobami (individuálne žaloby) alebo spotrebiteľskou organizáciou zastupujúcou viaceré súkromné osoby (skupinové žaloby).

Po zaregistrovaní konečného rozsudku má takýto rozsudok vplyv aj na iné postupy, v rámci ktorých sa uplatňujú rovnaké doložky.

Jediným rozsudkom vyhlasujúcim určité doložky za nespravodlivé sa môžu vyriešiť tisícky sťažností a ak sa takáto nespravodlivá doložka následne použije, nemalo by byť potrebné podnikať ďalšie právne kroky za predpokladu, že sa daný prípad týka tej istej zmluvnej strany, ktorá stanovila tieto doložky pôvodne. Preto je dôležité uverejňovať takéto rozsudky v registri.

Výslovne právna povaha tohto registra vyplýva z účinkov, ktoré registrácia dodáva právnemu vyhláseniu, že doložka je neplatná. Registrácia skutočnosti, že doložka je nespravodlivá, má účinky vo vzťahu k tretím stranám. Register stanovuje, že ak bol zaregistrovaný konečný rozsudok a doložky, ktoré boli vyhlásené za neplatné ako výsledok individuálnej alebo skupinovej žaloby, sa naďalej používajú, registračný úradník môže vziať na vedomie pokračujúce používanie takýchto doložiek a oznámiť to Ministerstvu spravodlivosti.

2. – Právne predpisy, ktorými sa riadi register všeobecných zmluvných podmienok

Zákonom o všeobecných podmienkach z roku 1998 sa zriadil register všeobecných zmluvných podmienok, pričom jeho správa bola zverená registračným úradníkom pre nehnuteľnosti a obchod. Je súčasťou registra hnuteľného majetku.

3. – Organizácia

Register všeobecných zmluvných podmienok je oddielom registra hnuteľného majetku. Do registra možno nahliadnuť pomocou odkazov uvedených na spodku tejto stránky.

4. – Je prístup do španielskeho registra všeobecných zmluvných podmienok bezplatný?

Áno.

5. – Nahliadnutie do obchodného registra prostredníctvom internetu

Pozrite si „Užitočné odkazy“ uvedené nižšie. Postup je veľmi jednoduchý – stačí postupovať podľa pokynov uvedených na nižšie uvedenej webovej stránke:

 • Odkaz: https://www.registradores.org
 • Potom kliknite na položku: „Nahliadnuť do registra všeobecných podmienok“ (Consulta Registro Condiciones Generales).
 • Potom vyberte oblasť svojho záujmu.

6. – Užitočné odkazy

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.