Obchodné registre v krajinách EÚ

Švédsko

V tejto časti sa uvádza prehľad o obchodnom registri Švédska.

Autor obsahu
Švédsko

História vnútroštátneho registra

Kedy bol zriadený?

Registrácia podnikov sa začala v roku 1897.

K registru podnikov sa v roku 1955 pridal register pobočiek. (Švédsky úrad pre registráciu spoločností prevzal registráciu pobočiek v roku 1975).

Švédsky úrad pre registráciu spoločností prevzal registráciu bánk a poisťovní od úradu pre finančný dohľad v roku 2002.

Kedy sa uskutočnila jeho digitalizácia?

V závislosti od druhu údajov sa informácie digitalizujú od roku 1982. Od roku 2002 sa všetky informácie prichádzajúce do registra prevádzajú do digitálneho formátu.

Rozhodné právo

Predovšetkým:

Aktiebolagslagen (zákon o obchodných spoločnostiach) (2005:551)

Aktiebolagsförordningen (nariadenie o obchodných spoločnostiach) (2005:559)

Årsredovisningslagen (zákon o ročnej účtovnej závierke) (1995:1554)

Filiallagen (zákon o pobočkách) (1992:160)

Filialförordningen (nariadenie o pobočkách) (1992:308)

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (zákon o bankových a finančných operáciách)

Förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse (nariadenie o bankových a finančných operáciách)

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (zákon o ročnej účtovnej závierke v úverových inštitúciách a investičných spoločnostiach)

Försäkringsrörelselagen (zákon o poisťovacej činnosti) (2010:2043)

Försäkringsrörelseförordningen (nariadenie o poisťovacej činnosti) (2011:257)

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (zákon o ročnej účtovnej závierke v poisťovniach)

Aké informácie ponúka obchodný register?

Kto má právo na prístup do registra?

Informácie z registra môže získať každý, kto sa obráti na švédsky úrad pre registráciu spoločností alebo navštívi jeho webové sídlo alebo Näringslivsregistret (register spoločností).

Aké informácie sa nachádzajú v registri?

Aké druhy údajov sa v ňom uchovávajú? (ktoré subjekty sú zapísané vo verejnom registri, informácie o platobnej neschopnosti, informácie o účtoch atď.)

Uchovávané informácie zahŕňajú tieto údaje:

 • názov spoločnosti,
 • adresa,
 • sídlo,
 • číslo organizácie,
 • informácie o osobách v riadiacich funkciách (členovia rady, osoby splnomocnené k podpisu, výkonný riaditeľ, audítor atď.),
 • obchodná činnosť.

[Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole 2 oddieloch 14 – 17 nariadenia o obchodných spoločnostiach, v oddiele 4 nariadenia o pobočkách a v kapitole 4 oddiele 19 nariadenia (2004:329) o bankových a finančných operáciách.]

Ktoré dokumenty sa evidujú/uchovávajú (spisy, zbierky dokumentov, stanovy, zápisnice z valných zhromaždení atď.)?

Všetky dokumenty, ktoré sa majú predložiť pri jednotlivých druhoch prípadov v súlade s platnými predpismi, napríklad:

 • listiny o založení,
 • stanovy,
 • ročné účtovné závierky,
 • oznámenia,
 • zápisnice z valných zhromaždení,
 • zápisnice z rady,
 • výpisy z bankových účtov,
 • správy z auditu,
 • akékoľvek ďalšie požadované dokumenty.

Ako môžem vyhľadávať (a aké sú dostupné kritériá vyhľadávania)?

Osobne

Na recepcii je pre návštevníkov k dispozícii počítač určený na vyhľadávanie v registri. Dokumenty z registra si môžete takisto objednať na recepcii.

Na webovom sídle registra

Na webovom sídle máte prístup k:

 • registru, aby ste mohli zistiť, či spoločnosť podala svoju ročnú účtovnú závierku, alebo aby ste vyhľadali konkrétny prípad,
 • elektronickej službe Näringslivsregistret (ktorá poskytuje niektoré informácie bezplatne. V opačnom prípade sa musíte zaregistrovať ako zákazník.),
 • elektronickej službe Sök företagsinformation („Vyhľadávanie informácií o spoločnostiach“).

Aké sú dostupné kritériá vyhľadávania?

Môžete vyhľadávať podľa čísla organizácie, čísla prípadu, identifikačného čísla alebo názvu spoločnosti.

Ako môžem získať dokumenty?

Bezplatne?

Švédsky úrad pre registráciu spoločností vyberá za dokumenty poplatky, keďže ide o orgán financovaný z poplatkov.

Za poplatok?

Zadaním objednávky u nás. Platbu možno uhradiť faktúrou alebo kartou.

Ako môžem získať výpis z registra, overenú kópiu alebo prepis dokumentov?

Zadaním objednávky u nás, telefonicky, e-mailom alebo poštou. Platbu možno uhradiť faktúrou alebo kartou.

Postup registrácie

Ako možno začať postup registrácie (postup predkladania žiadostí o zápis do registra, osvedčovanie dokumentov, typy dokumentov, ktoré je potrebné priložiť)?

Osobne

Žiadosť a požadované dokumenty pre daný druh prípadu predložte v papierovej podobe. K prístupu na webové sídlo verksamt.se a registráciu prípadu môžete použiť aj počítače Švédskeho úradu pre registráciu spoločností.

Online

Môžete prejsť na verksamt.se a zaregistrovať prípad.

Ako sa predložené žiadosti posudzujú?

Prípady predložené cez elektronické služby (verksamt.se) podliehajú rôznym strojovým kontrolám. Niektoré prípady sa môžu v elektronických službách automaticky uzavrieť. Pri ostatných prípadoch, ktoré nemožno skontrolovať elektronicky, sa tieto prípady postúpia zamestnancovi na ďalšiu manuálnu kontrolu. Zamestnanec takisto kontroluje dokumenty v papierovej podobe.

Právne účinky registrácie

Účinok zápisov do registra na tretie strany podľa článku 17 smernice (EÚ) 2017/1132

Záznamy vedené švédskym úradom pre registráciu spoločností sú verejné. Zaznamenané informácie sa uverejňujú vo vestníku Post- och Inrikes Tidningar. Informácie zaznamenané v registri a uverejnené v Post-och Inrikes Tidningar sa považujú za verejne známe skutočnosti. Sú preto prístupné verejnosti a možné v nich vyhľadávať.

Nesúlad medzi zápisom v registri a jeho zverejneným obsahom

Informácie predložené pri registrácii sa zaznamenávajú a uverejňujú. Ak sa neskôr zistí, že sa zaznamenali (a uverejnili) nepresné informácie, môže byť potrebné ich opraviť.

Kto zodpovedá za správnosť záznamov?

Za informácie, ktoré spoločnosti predkladajú, sú zodpovedné tieto spoločnosti. Švédsky úrad pre registráciu spoločností zaznamenáva poskytnuté informácie po preskúmaní zákonnosti.

Postupy na ochranu údajov

Postupy týkajúce sa práv dotknutej osoby v súvislosti so zverejňovaním a s ukladaním jej osobných údajov

V našich registroch spoločností spracúvame okrem údajov iných strán aj osobné údaje členov rady. Cieľom registrov je poskytovať informácie napríklad o obchodných činnostiach, úverovaní, akvizíciách a odpredajoch spoločností, ako aj o doplneniach alebo kontrolách registrov zákazníkov. Informácie možno poskytnúť jednotlivcom, spoločnostiam alebo orgánom vyžadujúcim informácie na účely svojej činnosti.

Osobné údaje možno zverejniť a uchovávať pod podmienkou, že sa týkajú výkonu právomoci. Zo zákona sa osobné údaje majú zaznamenávať.

Prevádzkovateľom je švédsky úrad pre registráciu spoločností. Zabezpečuje, aby sa s osobnými údajmi v našich registroch zaobchádzalo v súlade s ustanoveniami o ochrane údajov a s osobitnými predpismi upravujúcimi register.

Švédsky úrad pre registráciu spoločností vymenoval ombudsmana pre ochranu údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa pri operáciách zaobchádzalo s osobnými údajmi správne a zákonne.

Kontaktné informácie

Swedish Companies Registration Office (švédsky úrad pre registráciu spoločností)

Tel.: +46 771670670 (alebo +46 60184000) od 09:00 do 15:00, pondelok až piatok

E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se

Adresa pre návštevy: Stuvarvägen 21, Sundsvall, ŠVÉDSKO

Webové sídlo: https://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us

Odkazy

Elektronické služby: https://bolagsverket.se/en/fee

Elektronické služby: https://www.verksamt.se/web/international/services

Posledná aktualizácia: 28/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.