Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: švédčina.
Swipe to change

Obchodné registre v krajinách EÚ

Švédsko

V tejto časti nájdete základné informácie o švédskom obchodnom registri.

Autor obsahu
Švédsko

Aké informácie obsahuje obchodný register?

Register spoločností (Bolagsverket) sa skladá z viacerých registrov, ktoré obsahujú informácie o spoločnostiach (tzv. registrované spoločnosti). Informácie v tomto registri možno vyhľadávať pomocou internetového vyhľadávača. Takisto sa môžete priamo obrátiť na samotný register spoločností.

Pre všetky registre sa ďalej v texte používa spoločný výraz obchodný register.

Obchodný register obsahuje okrem iného informácie o:

 • menách spoločností a adresách,
 • identifikačnom čísle,
 • vedúcich pracovníkoch (okrem iného členoch predstavenstva),
 • účtovných závierkach,
 • stanovách,
 • potvrdení o registrácii,
 • konkurznom konaní.

Vlastníkom a správcom registra je register spoločností Bolagsverket.

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Prístup do obchodného registra je bezplatný, ak sa na register spoločností obrátite telefonicky. Písomný výpis je obvykle spoplatnený.

Prostredníctvom internetového vyhľadávača môžete bezplatne získať informácie o názve spoločnosti, identifikačnom čísle a statuse. Tieto dodatočné informácie sú dostupné len pre registrovaných a platiacich používateľov:

 • informácie o vedúcich pracovníkoch (okrem iného členoch predstavenstva),
 • účtovné závierky,
 • stanovy,
 • potvrdenie o registrácii,
 • podrobnejšie informácie o konkurze a likvidácii.

Do akej miery sú dokumenty uvedené v registri spoľahlivé?

Informácie o švédskych akciových spoločnostiach sa zverejňujú v súlade s článkom 2 smernice 2009/101/ES.

Do registra spoločností sa zapisujú nové švédske akciové spoločnosti a akékoľvek zmeny, ktoré sa ich týkajú.

Podľa článku 2 (Zverejňovanie) smernice 2009/101/ES musia členské štáty zaistiť, aby sa určité údaje a listiny o spoločnostiach vždy zverejňovali. Rovnaké listiny a údaje musia byť podľa článku 3a ods. 2 taktiež zverejnené na Európskom portáli elektronickej justície.

V prípade Švédska sú uvedené údaje zverejňované v úradnom vestníku Post- och Inrikes Tidningar.

Ďalšie informácie o švédskych spoločnostiach sú k dispozícii na internetových stránkach registra spoločností http://www.bolagsverket.se/en.

Na stránkach registra spoločností http://www.bolagsverket.se/en je k dispozícii aj odkaz na švédsky úradný vestník (Post- och Inrikes Tidningar).

Ako vyhľadávať v obchodnom registri?

Informácie z obchodného registra môže získať ktokoľvek, a to prostredníctvom listu, e-mailu alebo telefonicky.

Verejne dostupný je aj internetový vyhľadávač, pomocou ktorého možno vyhľadávať podľa názvu a identifikačného čísla spoločnosti. Tieto informácie sú však dostupné len pre registrovaných a platiacich používateľov:

 • informácie o vedúcich pracovníkoch (okrem iného členoch predstavenstva),
 • účtovné závierky,
 • stanovy,
 • potvrdenie o registrácii,
 • podrobnejšie informácie o konkurze a likvidácii.

História švédskeho obchodného registra

Informácie sa v registri uchovávajú od roku 1897. Od roku 1982 sú informácie v závislosti od typu údaju digitalizované. Od roku 2002 sa digitalizujú všetky informácie oznámené do registra.

Užitočné odkazy

Európsky obchodný register (EBR)

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.