Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Obchodné registre v krajinách EÚ

Spojené kráľovstvo

V tomto oddiele sa uvádzajú základné informácie o obchodnom registri Spojeného kráľovstva.

Autor obsahu
Spojené kráľovstvo

Kto vedie obchodný register Spojeného kráľovstva?

Obchodný register pre Spojené kráľovstvo vrátane Anglicka, a Walesu, Severného Írska a Škótska vedie Registračný úrad (Companies House).

Aké informácie uchováva Registračný úrad?

Register poskytuje informácie vložené podnikmi, spoločnosťami s ručením obmedzeným, komanditnými spoločnosťami, zahraničnými spoločnosťami, EHZZ (európskymi zoskupeniami hospodárskych záujmov), cezhraničnými fúziami a fúziami a európskymi spoločnosťami (SE – Societas Europaea, európska spoločnosť). Viac informácií týkajúcich sa požiadaviek na registráciu si môžete vyhľadať na webovom sídle Registračného úradu. V registri nie sú uvedené informácie o živnostníkoch, verejných obchodných spoločnostiach a obchodných názvoch.

Je prístup do obchodného registra bezplatný?

Áno, prístup do registra je bezplatný a rovnako aj získanie základných informácií o spoločnostiach.

Ako vyhľadávať v obchodnom registri Spojeného kráľovstva

Informácie o spoločnostiach vedené v obchodnom registri Spojeného kráľovstva možno vyhľadávať prostredníctvom Registračného úradu použitím služby „WebCHeck“.

Do akej miery sú dokumenty uvedené v registri spoľahlivé?

Správca registra spoločností (The registrar of companies)

V tomto oddiele sa opisuje pozícia týkajúca sa informácií o spoločnosti, pretože predstavuje väčšinu materiálu o registri.

Hlavným právnym predpisom, ktorý upravuje fungovanie registra Spojeného kráľovstva, je zákon o spoločnostiach (Companies Act) z roku 2006. Podľa uvedeného zákona poskytuje informácie na registráciu správcovi registra spoločností („správca registra“) spoločnosť alebo splnomocnenci konajúci v jej mene. Po poskytnutí informácií sa skontroluje ich forma s cieľom zaistiť ich úplnosť. Správca registra prijíma tieto informácie v dobrej viere. K žiadnej validácii alebo overovaní správnosti informácií nedochádza. Ak je informácia prijateľná, zaregistruje sa do registra, pričom daný záznam sa zachováva a je prístupný verejnosti k nahliadnutiu. Osoby vyhľadávajúce v registri sa na dané informácie môžu spoľahnúť (s výnimkou obmedzenej triedy informácií), ale iba do tej miery,do akej sú informácie poskytnuté registru presné.

Obmedzená trieda informácií v registri má v nadväznosti na svoj zápis právne následky. Na tieto informácie – ako sú uvedené v registri - sa môžu vyhľadávajúce osoby spoľahnúť. Táto trieda zahŕňa:

  • informácie o založení spoločnosti (oddiel 16 zákona o spoločnostiach z roku 2006)
  • registrovanú adresu sídla spoločnosti a jej zmeny podľa oddielu 87
  • názov spoločnosti a jeho zmeny podľa oddielu 81
  • informácie o opätovnej registrácii spoločnosti s cieľom zmeniť jej postavenie, napr. zo súkromnej spoločnosti na štátnu atď. (oddiely 96, 101,104, 107 a 111)
  • informácie o znížení kapitálu spoločnosti (oddiely 651 a 665)

Za závažné nepresnosti v informáciách poskytnutých správcovi registra možno uložiť trestné sankcie. Podľa oddielu 1112 zákona o spoločnostiach z roku 2006 sa poskytnutie nepravdivých, zavádzajúcich alebo klamlivých informácií správcovi registra považuje za trestný čin.

Spoločnosť sa nemôže voči tretej strane opierať o informácie týkajúce sa konkrétnych udalostí, ktoré nastali, iba ak by bola daná udalosť úradne oznámená alebo je možné preukázať, že tretia strana o udalosti vedela (oddiel 1079 zákona o spoločnostiach z roku 2006).

Za takéto udalosti sa považuje:

  • zmena stanov spoločnosti
  • zmeny medzi riaditeľmi spoločnosti
  • zmena sídla spoločnosti
  • vydanie príkazu na likvidáciu spoločnosti
  • vymenovanie likvidátora v dobrovoľnej likvidácii spoločnosti.

Súvisiace odkazy

Registračný úrad

Posledná aktualizácia: 24/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.