Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Avstrija

Ta oddelek vsebuje pregled poslovnega registra v Avstriji.

Vsebino zagotavlja
Avstrija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v avstrijskem poslovnem registru?

Poslovni register (Firmenbuch, znan tudi kot „glavna knjiga“ (Hauptbuch)) vsebuje podatke o vseh vpisanih avstrijskih družbah (glej člen 2 zakona o poslovnem registru (Firmenbuchgesetz – FBG). Dokumenti, na katerih temeljijo vpisi v register, so shranjeni v elektronskem arhivu listin, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje (arhiv listin (Urkundensammlung)). Podatki o družbah in arhiv listin so javno dostopni na spletu, vendar je dostop do njih plačljiv.

Podatki o družbah so avstrijskim organom na voljo na portalu zveznega računalniškega centra (Bundesrechenzentrum – BRZ). Članice EU lahko do podatkov dostopajo prek Evropskega poslovnega registra (EBR).

Ali je dostop do avstrijskega poslovnega registra brezplačen?

Dostop do avstrijskega poslovnega registra je plačljiv.

Kako iskati po avstrijskem poslovnem registru?

Vsakdo ima pravico dostopa do podatkovne zbirke poslovnega registra, da pridobi informacije o vpisih v register.

Izpisek z aktualnimi podatki se lahko pridobi z vnosom matične številke podjetja v poslovni register (Firmenbuchnummer). Poleg tega se na zahtevo lahko pridobijo tudi izbrisani podatki (samo za elektronsko dostopne podatke). Poizvedbe se lahko nanašajo tudi na nove vpise in spremembe ali izbrise vpisov, opravljene pred kratkim.

Javni dostop do poslovnega registra zagotavljajo družbe, imenovane „klirinške hiše“ (Verrechnungsstellen), s katerimi je ministrstvo za pravosodje sklenilo pogodbe za obravnavanje poizvedb. Te izvajajo plačljive storitve, kot so odgovarjanje na poizvedbe, ki se nanašajo na poslovni register, ali izdajanje overjenih kopij iz poslovnega registra, ki so enake uradnim izpiskom.

Vendar lahko javne listine o statusu družbe v poslovnem registru za namene predložitve pristojnemu organu izdajo samo deželna sodišča (Landesgericht) (oddelek za poslovni register (Firmenbuchabteilung)).

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

V skladu s členom 3a Direktive 2009/101/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2012/17/EU, morajo države članice zagotoviti, da so na voljo informacije o nacionalnih predpisih, v skladu s katerimi se lahko tretje osebe sklicujejo na podatke in listine v zvezi z družbami iz člena 2 (npr. pooblastilo organov za zastopanje družbe, statut družbe). V teh informacijah je predstavljen pravni položaj v Avstriji.

V Avstriji so podatki in dokumenti o delniških družbah (AktiengesellschaftenAG) in družbah z omejeno odgovornostjo (Gesellschaften mit beschränkter HaftungGmbH) v skladu s členom 2 Direktive 2009/101/ES na voljo v poslovnem registru, katerega pravna podlaga sta trgovinski zakonik (UnternehmensgesetzbuchUGB) in zakon o poslovnem registru (FirmenbuchgesetzFBG). Poslovni register vodijo sodišča v obliki elektronskega registra. Sestoji iz glavne knjige, namenjene vpisu in izbrisu podatkov o pravno pomembnih dejstvih (npr. o pooblastilu organov za zastopanje družbe), in arhiva listin, v katerega se vložijo relevantne listine (npr. statut družbe).

Vpisi v poslovni register se v skladu s členom 10(1) trgovinskega zakonika objavijo v zbirki uradnih razglasov (Ediktsdatei), ki je brezplačno dostopna na spletu, ter v uradnem listu Wiener Zeitung. Objava velja od trenutka, ko so ustrezni podatki vpisani v zbirko uradnih razglasov.

Učinke vpisov v poslovni register nasproti tretjim ureja člen 15 trgovinskega zakonika. Družba se v razmerju do tretje osebe ne more sklicevati na dejstvo, ki bi moralo biti vpisano v poslovni register, vendar ni bilo vpisano, če tretji osebi to dejstvo ni bilo znano (odstavek 1). Ko je dejstvo vpisano, se je mogoče nanj sklicevati v razmerju do tretje osebe. Vendar to ne velja za pravne akte, opravljene v 15 dneh od dneva objave, če tretja oseba dokaže, da za dejstvo ni vedela niti ni morala vedeti (odstavek 2). Družbo v pravnih poslih v razmerju do tretje osebe zavezujejo tudi nepravilni vpisi, če je nepravilen vpis sama predlagala ali če ni zahtevala izbrisa vpisa, čeprav je vedela ali bi morala vedeti, da je nepravilen. Vendar družbe nepravilen vpis ne zavezuje, če dokaže, da je tretja oseba ravnala tako, da se ni zanašala na vpis, ali če dokaže, da je tretja oseba vedela za nepravilnost ali da zanjo ni vedela zaradi hude malomarnosti (odstavek 3).

Zavezujoča različica statuta delniške družbe ali akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo je vedno tista, ki je v poslovnem registru, saj sprememba statuta oziroma akta o ustanovitvi nima pravnega učinka, dokler ni vpisana v poslovni register (člen 148(3) zakona o delniških družbah (AktiengesetzAktG), člen 49(2) zakona o družbah z omejeno odgovornostjo (GmbH-GesetzGmbHG)).

Zgodovina avstrijskega poslovnega registra

Vpisi v avstrijskem poslovnem registru so bili prvotno shranjeni na papirju. Po avtomatizaciji poslovnega registra v letu 1991 so se podatki na papirju prenesli v elektronsko zbirko podatkov. Od takrat naprej so tako aktualni kot tudi zgodovinski podatki na voljo v elektronski obliki.

Sorodne povezave

Evropski poslovni register

Splošne informacije o avstrijskem poslovnem registru

Zbirka uradnih razglasov (Ediktsdatei) avstrijskega pravosodja

Celotno besedilo trgovinskega zakonika

Celotno besedilo zakona o poslovnem registru

Celotno besedilo zakona o delniških družbah

Celotno besedilo zakona o družbah z omejeno odgovornostjo

Zadnja posodobitev: 21/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.