Poslovni registri v državah EU

Belgija

Ta oddelek ponuja pregled belgijskega poslovnega registra.

Vsebino zagotavlja
Belgija

Kateri podatki so v belgijskem poslovnem registru?

Imenik belgijskih podjetij ,,Banque carrefour des Entreprises (BCE)“ vodi eden od oddelkov Zvezne javne službe za gospodarstvo. Register je bil ustanovljen, da bi se poenostavili upravni postopki in zagotovila enotna identifikacija podjetij. BCE vsebuje vsa podjetja, saj jim zakonodaja nalaga, da se registrirajo. V register so vpisane tudi enote podjetij, oziroma naslovi, na katerih ali s katerih podjetje opravlja svoje dejavnosti. BCE vsebuje tudi povezavo do drugih podatkovnih zbirk. V register niso vpisana le podjetja, ampak tudi druge pravne osebe. Samostojni podjetniki, javni subjekti in v nekaterih primerih tudi tuja podjetja so vključeni v podatkovno zbirko.

Ali je dostop do belgijskega poslovnega registra brezplačen?

Vsakdo lahko brezplačno dostopa do javnih podatkov na spletni strani ,,Public Search“.

Ta iskalnik omogoča iskanje podjetij ali enot podjetij na podlagi različnih meril za iskanje. Poleg tega je brezplačna tudi datoteka ,,Open Data“, ki jo lahko vsaka zainteresirana oseba, če se registrira, ponovno uporabi. Na voljo je tudi spletna storitev ,,Public search“, ki uporabniku omogoča, da v svoje aplikacije prenese velik del javnih podatkov. Ta storitev je plačljiva.

Kako iskati po belgijskem poslovnem registru?

Funkcija ,,Public Search“ omogoča iskanje podatkov v zvezi z vsemi podjetji, aktivnimi in neaktivnimi, pravnimi osebami ali samostojnimi podjetniki ter v zvezi z njihovimi enotami.

Kakšni podatki so na voljo?

Na ravni podjetja:

 1. številka podjetja
 2. status
 3. pravni položaj
 4. datum ustanovitve
 5. naziv
 6. naslov registriranega sedeža:
 7. telefonska številka
 8. telefaks
 9. elektronski naslov‑
 10. spletna stran
 11. pravna oblika podjetja
 12. število enot podjetja
 13. zaposleni
 14. strokovna usposobljenost in osnovna upravljavska znanja, za katera je posredovan dokaz
 15. sposobnosti
 16. dovoljenja
 17. dejavnosti podjetja (DDV in Nacionalni urad za socialno varnost)
 18. finančni podatki
 19. povezava z drugimi podjetji
 20. zunanje povezave (Moniteur belge, 
  Banque nationale de Belgique
  in imenik zaposlenih Nacionalnega urada za socialno varnost)

Na ravni enote podjetja:

 1. številka podjetja
 2. status
 3. številka enote podjetja
 4. datum ustanovitve
 5. naziv enote podjetja
 6. naslov
 7. telefonska številka
 8. telefaks
 9. elektronski naslov
 10. spletna stran
 11. dovoljenja
 12. dejavnosti v zvezi z Nacionalnim uradom za socialno varnost in (ne)komercialne dejavnosti

Kakšna je zanesljivost podatkov iz registra?

Družbe morajo objaviti določene podatke in dokumente. Na ta način se namreč zagotovi njihovo učinkovanje v razmerju do tretjih oseb. V Belgiji se to opravi z objavo dokumentov in podatkov v Uradnem listu ter z objavo letnih računovodskih izkazov pri Centru za računovodske izkaze Nacionalne banke Belgije. Člen 76 zakona o družbah vsebuje določbe v zvezi z učinkovanjem dokumentov in podatkov po njihovi objavi.

Člen 76 zakona o družbah določa, da dokumenti in podatki, za katere je predpisana objava, učinkujejo proti tretjim osebam od dneva njihove objave v obliki povzetka ali s sklicevanjem v Prilogi k Uradnemu listu, razen če družba dokaže, da so tretje osebe že prej poznale vsebino dokumentov in podatkov.

Tretje osebe se kljub temu lahko sklicujejo na dokumente, ki se niso objavili.

Pri transakcijah, ki so opravljene v šestnajstih dneh od objave, dokumenti in podatki ne učinkujejo proti tretjim osebam, ki dokažejo, da z njimi niso mogle biti seznanjene.

V primeru razhajanj med predloženim besedilom in besedilom, objavljenim v Prilogi k Uradnemu listu, objavljeno besedilo ne učinkuje proti tretjim osebam. Tretje osebe se nanj lahko kljub temu sklicujejo, razen če družba dokaže, da so bile seznanjene s predloženim besedilom.

V primeru razhajanj med dokumenti, ki se sestavijo v enem od uradnih jezikov, in prevodi dokumentov v enega ali več uradnih jezikov Evropske unije, ki jih ni treba obvezno predložiti, navedeni prevod, ki ga ni treba obvezno objaviti, ne učinkuje proti tretjim osebam. Tretje osebe se lahko sklicujejo na prevode, ki jih ni treba obvezno objaviti, razen če družba dokaže, da so bile seznanjene z različico iz drugega pododstavka člena 67(1) zakona o družbah, in sicer s prepisi javnih listin, z izvodi ali izvirniki zasebnih listin in s povzetki (v elektronski obliki ali v neelektronski obliki), ki se morajo predložiti pri sodnem tajništvu trgovinskega sodišča.

Na spletni strani ,,Public Search“ Imenika belgijskih podjetij podatki podjetij vsebujejo povezavo na objave v Uradnem listu in na Center za računovodske izkaze Nacionalne banke Belgije.

Način iskanja

To je povezava, ki vodi do strani Public Search.

Na voljo so štirje različni načini iskanja, in sicer je vsak v svojem zavihku:

 • iskanje po številki (če poznate številko podjetja ali številko enote podjetja)
 • iskanje po nazivu
 • iskanje po naslovu
 • iskanje po dejavnosti

Spletna stran je na voljo v štirih jezikih: v nemščini, angleščini, francoščini in nizozemščini.

Splošne informacije o BCE so na voljo na spletni strani Zvezne javne službe za gospodarstvo (oddelek ,,Entreprises et Indépendants“, naslov ,,Banque carrefour des Entreprises“).

Sorodne povezave

Evropski poslovni register , Zvezna javna služba za pravosodje, Zvezna javna služba za gospodarstvo, MSP, srednje razrede in energijo

Zadnja posodobitev: 18/01/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.