Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Bolgarija

V tem razdelku so predstavljeni poslovni registri Bolgarije in register BULSTAT. Bolgarija zagotavlja, da so ti registri v skladu z načeli obveščanja javnosti, preglednosti in varnosti informacij.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v bolgarskem poslovnem registru?

Bolgarski poslovni register in register nepridobitnih pravnih oseb (ТРРЮЛНЦ – TRRJLNC) upravlja agencija za registre pod okriljem ministrstva za pravosodje. V registra TRRJLNC se vpisujejo poslovni subjekti, podružnice tujih poslovnih subjektov, nepridobitne pravne osebe in podružnice nepridobitnih pravnih oseb ter tisti podatki o njih, katerih vpis je določen z zakonom. V registrih TRRJLNC so tudi dokumenti v zvezi s poslovnimi subjekti in podružnicami tujih poslovnih subjektov, nepridobitnimi pravnimi osebami in podružnicami nepridobitnih pravnih oseb, ki morajo biti v skladu z zakonom na voljo za vpogled javnosti.

Poslovni register in register nepridobitnih pravnih oseb si delita skupno elektronsko podatkovno zbirko s podatki, ki jih je treba v skladu z zakonom vpisati v register, in dokumenti v zvezi s poslovnimi subjekti, podružnicami tujih poslovnih subjektov, nepridobitnimi pravnimi osebami in podružnicami tujih nepridobitnih pravnih oseb, ki morajo biti v skladu z zakonom na voljo za vpogled javnosti. Spisi o poslovnih subjektih, podružnicah tujih poslovnih subjektov, nepridobitnih pravnih osebah in podružnicah tujih nepridobitnih pravnih oseb se hranijo v elektronski obliki. Vsebujejo prijave, dokumente, s katerimi so utemeljeni vpisani podatki, razkritja in druge dokumente, ki lahko vsebujejo tudi osebne podatke o posameznikih, ki zastopajo ali upravljajo zadevni poslovni subjekt ali nepridobitno pravno osebo.

Ali je dostop do bolgarskega poslovnega registra brezplačen?

Poslovni register in register nepridobitnih pravnih oseb sta javno dostopna. Dostop do podatkovne zbirke registrov je za vse brezplačen. Agencija za registre ob registraciji zagotovi dostop do spisa poslovnega subjekta in nepridobitne pravne osebe. Tak dostop se lahko zagotovi v lokalnih uradih agencije ob predložitvi vloge in osebnega dokumenta. Osebe, ki zaprosijo za elektronski dostop, morajo svojo istovetnost izkazati z elektronskim podpisom ali digitalnim potrdilom, ki ga izda agencija; uradni dostop se zagotovi v skladu s postopkom, določenim v posebnem pravilniku. Agencija za registre prek sistema povezovanja poslovnih registrov zagotavlja tudi brezplačen in prost dostop do podatkov in dokumentov.

Kako iskati po bolgarskem poslovnem registru?

Poslovni register je dostopen 24 ur na dan.

Vsakdo lahko po poslovnem registru in registru nepridobitnih pravnih oseb išče določen podatek ali dokument.

Na portalu registrov TRRJLNC je mogoče iskati po naslednjih merilih:

 • poslovnem imenu/imenu ali edinstveni identifikacijski oznaki (UIC) poslovnega subjekta ali podružnice tujega poslovnega subjekta, nepridobitne pravne osebe ali podružnice tuje nepridobitne pravne osebe; imenih ali identifikacijski številki ali poslovnem imenu ali UIC družbenika ali edinega lastnika kapitala;
 • imenih ali identifikacijski številki ali poslovnem imenu ali UIC člana organov pravne osebe – poslovnega subjekta ali nepridobitne pravne osebe. V spisu poslovnega subjekta, podružnice tujega poslovnega subjekta, nepridobitne pravne osebe ali podružnice tuje nepridobitne pravne osebe in njegovih oziroma njenih uradnikov in pravnih naslednikov se lahko išče po podatkih ali dokumentih.

Uporabnikom je omogočeno tudi iskanje po celotni podatkovni zbirki registrov TRRJLNC na podlagi lastnih posebnih meril. Taksa za iskanje po celotni podatkovni zbirki znaša 100 BGN na leto (po tarifi o državnih taksah, ki jih pobira agencija za registre); za javne organe je tak dostop do podatkovne zbirke brezplačen.

Potrdila se lahko izdajo na okencih agencije za registre in elektronsko (takse se zaračunajo v skladu s tarifo o državnih taksah, ki jih pobira agencija za registre).

Kopije dokumentov, ki se hranijo v registru, se lahko izdajo bodisi na okencih agencije za registre bodisi elektronsko (takse se zaračunajo v skladu s tarifo o državnih taksah, ki jih pobira agencija za registre).

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Bolgarija je sprejela načela, določena v ustrezni zakonodaji EU, ki urejajo veljavnost vpisa ali izbrisa podatkov in objavo dokumentov v zvezi s poslovnimi subjekti/nepridobitnimi pravnimi osebami. Posebne ureditve na nacionalni ravni so določene v zakonu o poslovnem registru in registru nepridobitnih pravnih oseb (ZTRRJLNC) ter trgovinskem zakonu.

V skladu s prvonavedenim zakonom se za podatek, vpisan v register, šteje, da je od trenutka vpisa znan tretjim osebam, ki ravnajo v dobri veri. Zoper tretje osebe, ki dokažejo, da niso mogle vedeti zanj, se lahko začne uveljavljati šele 15 dni po vpisu v register. Tretje osebe se lahko sklicujejo na podatke, ki jih je treba vpisati v register, čeprav še niso bili vpisani, razen če je z zakonom posebej določeno, da začnejo učinkovati šele po vpisu. Vpis po izbrisu nima več učinka. Za dokumente v registrih TRRJLNC se šteje, da so tretje osebe z njimi seznanjene od datuma, ko so bili objavljeni.

Tretje osebe, ki ravnajo v dobri veri, se lahko sklicujejo na vpis ali objavo, čeprav vpisani podatek ali objavljeni dokument ne obstaja. V zvezi s tretjimi osebami, ki ravnajo v dobri veri, se za podatke, ki niso vpisani v register, šteje, da ne obstajajo.

Zgodovina bolgarskega poslovnega registra in registra nepridobitnih pravnih oseb

Reforma postopka vpisa v register se je začela 1. januarja 2008, ko je začel veljati zakon o poslovnem registru in delovati elektronski register poslovnih subjektov in podružnic tujih poslovnih subjektov. Poslovni subjekti so se morali do 31. decembra 2011 ponovno registrirati.

V skladu s členom 17 zakona o nepridobitnih pravnih osebah agencija za registre od 1. januarja 2018 vodi register nepridobitnih pravnih oseb. § Člen 25(1) iz prehodnih in končnih določb zakona o nepridobitnih pravnih osebah določa, da imajo nepridobitne pravne osebe, vpisane v register nepridobitnih pravnih oseb pri okrožnih sodiščih, možnost do 31. decembra 2020 pri agenciji za registre predložiti vlogo za ponovno registracijo. Oba registra si delita isto podatkovno zbirko.

Rezultati reforme:

 1. postopek vpisa v register je bil prenesen s sodišč na osrednji državni upravni organ, tj. agencijo za registre;
 2. vsi registri 28 okrožnih sodišč so bili združeni v enotno centralizirano elektronsko podatkovno zbirko. Ta vključuje podatke, ki jih je treba vpisati v register, in dokumente, ki morajo biti na voljo za vpogled javnosti, ter elektronske različice vseh predloženih dokumentov, izdanih zavrnitev in navodil ter spisov družb;
 3. temeljnega pomena pri postopku vpisa v register je načelo javnosti informacij;
 4. postopek vpisa v register se opravi z različnimi obrazci za prijavo. Vrsta prijave je odvisna od vrste poslovnega subjekta ali nepridobitne pravne osebe in podatkov, ki jih je treba vpisati.

Kako vložiti prijavo za vpis v poslovni register?

Prijave se lahko vložijo na okencu vsakega urada agencije za registre ali elektronsko prek portala registrov TRRJLNC.

Prijave na papirju se lahko vložijo pri vsakem lokalnem uradu agencije za registre ne glede na to, kje ima poslovni subjekt sedež. Ko uradi agencije prejmejo prijave na papirju, jih skenirajo in shranijo kot priloge v računalniškem sistemu registrov TRRJLNC. Dokumenti, priloženi prijavam, morajo biti izvirniki ali kopije, ki jih je overil vložnik ali notar.

Elektronske prijave se lahko prek portala registrov TRRJLNC vložijo kadar koli.

Kako se pregledajo vložene prijave?

Vsakemu elementu, prejetemu za vnos v računalniški sistem registrov TRRJLNC (prijava, sodna odločba, zahteva za popravek napake, zahteva za imenovanje izvedencev, revizorjev, nadzornikov itd.), se dodeli enotna referenčna številka v formatu „llllmmdduummss“ (leto, mesec, dan, ura, minuta, sekunda). Ko je prijavi, sodni odločbi ali zahtevi dodeljena edinstvena referenčna številka, se z računalniškim sistemom registrov TRRJLNC naključno dodeli v obravnavo uradniku za vpise v register. Prijave za vpis ali izbris ali objavo dokumentov na podlagi člena 14 se dodelijo samodejno v vrstnem redu prejema, takoj ko uradnik za vpise v register elektronsko podpiše predhodno dodeljeno prijavo in je v računalniškem sistemu prepoznan kot prost.

V skladu s členom 19(2) zakona o poslovnem registru in registru nepridobitnih pravnih oseb (ZTRRJLNC) uradnik za vpise v register izda sklep o prijavah za vpis ali izbris in prijavah za objavo dokumenta takoj po izteku treh delovnih dni po njihovem prejemu, razen če ni v zakonu drugače določeno. Prvič predložene prijave za vpis v register se obravnavajo do konca delovnega dne po dnevu njihove predložitve poslovnemu registru, sklep pa se izda takoj po obravnavi prijave, razen v primerih iz člena 22(5) ZTRRJLNC, kjer se izda navodilo. Vloge za objavo letnih finančnih izkazov in poročil, zahtevanih z zakonom, se obravnavajo ločeno od drugih vlog in prijav v vrstnem redu, v katerem prispejo.

Odvisno od vrste sklepa so rezultati take obravnave lahko:

 • navodila, ki jih uradnik za vpise v register ob dokončanju obravnave posamezne prijave podpiše z elektronskim podpisom, se nemudoma objavijo v računu poslovnega subjekta in jih je treba izpolniti v roku iz člena 19(2) ZTRRJLNC;
 • zavrnitev, ki jo uradnik za vpise v register ob dokončanju obravnave podpiše z elektronskim podpisom, se nemudoma objavi v računu poslovnega subjekta;
 • odredba o vpisu v register, ki jo uradnik za vpise v register ob dokončanju obravnave podpiše z elektronskim podpisom, je do izteka roka iz člena 19(2) ZTRRJLNC v računu poslovnega subjekta prikazana s statusom „čaka na iztek tridnevnega roka“. Po izteku tega zakonskega roka računalniški sistem registrov TRRJLNC samodejno opravi vpis in ustvari številko vpisa v zgoraj navedenem formatu. Leto, mesec in dan so leto, mesec in dan samodejne objave, ki jo opravi računalniški sistem, medtem ko se ura, minuta in sekunda nanašajo na čas prejšnjega dne, ko je uradnik za vpise v register odredil vpis v register.

Kateri podatki so v bolgarskem registru BULSTAT?

Register BULSTAT vsebuje informacije o:

 1. pravnih osebah, ki niso poslovni subjekti ali nepridobitne pravne osebe v smislu zakona o nepridobitnih pravnih osebah, ki se morajo vpisati v poslovni register ali register nepridobitnih pravnih oseb;
 2. podružnicah tujih subjektov, ki niso poslovni subjekti ali nepridobitne pravne osebe;
 3. predstavništvih tujih subjektov na podlagi člena 24 zakona o spodbujanju naložb;
 4. tujih pravnih osebah, ki opravljajo poslovno dejavnost v Bolgariji in imajo tam stalno poslovno enoto, bazo ali prostor;
 5. tujih pravnih osebah, katerih dejanski sedež uprave je v Bolgariji;
 6. tujih pravnih osebah, ki imajo nepremičnine v Bolgariji;
 7. zastavnih dolžnikih v smislu zakona o vpisanih zastavnih pravicah;
 8. organizacijskih enotah na podlagi zakona o obligacijskih razmerjih in pogodbah, vključno z obrtnimi podjetji in zavarovalnimi združenji na podlagi člena 8 zakonika o socialni varnosti;
 9. subjektih, ki plačujejo prispevke za socialno varnost in niso fizične osebe;
 10. podružnicah in enotah subjektov ter enotah poslovnih subjektov, vpisanih v poslovni register;
 11. fizičnih osebah, ki opravljajo svobodni poklic ali delajo kot obrtniki;
 12. tujih državljanih, ki nimajo bolgarske osebne identifikacijske številke ali identifikacijske številke tujega državljana in ki:
  • zagotavljajo neodvisne osebne storitve v Bolgariji, vključno prek stalne poslovne enote, baze ali prostora;
  • pridobijo nepremičnino;
  • plačujejo prispevke za socialno varnost;
 13. drugih fizičnih osebah, ki plačujejo prispevke za socialno varnost;
 14. tujih osebah/subjektih, za katere velja posebna registracija na podlagi davčne zakonodaje, tudi kadar so oproščeni davka na podlagi mednarodnega sporazuma, ki je začel veljati in katerega pogodbenica je Bolgarija;
 15. fizičnih in pravnih osebah ter drugih pravnih osebah, ki delujejo v Republiki Bolgariji kot upravitelji skladov ali skrbniških skladov, in drugih podobnih tujih pravnih osebah, ki imajo sedež in obstajajo v jurisdikcijah, v katerih so omogočene take oblike skladov.

Ali je dostop do registra BULSTAT brezplačen?

Informacije, vnesene v register BULSTAT na podlagi dokumentov, predloženih za zagotovitev podatkov iz točk 1 do 7 člena 7(1) in točke 19 člena 7(9) zakona o registru BULSTAT, so javno dostopne. Vsakdo lahko išče določen podatek.

Zgodovina registra BULSTAT

Register BULSTAT je bil v skladu s členom 6(7) zakona o statistiki vzpostavljen na podlagi registra poslovnih subjektov (RSS EKPOU), ki ga je vodil nacionalni statistični inštitut. Pravila za oblikovanje registra so bila sprejeta z uredbo sveta ministrov št. 206 z dne 30. oktobra 1995. Enotni državni register poslovnih subjektov, tj. „BULSTAT“, je v Republiki Bolgariji začel delovati 1. januarja 1996. S sklepom sveta ministrov št. 379 z dne 30. julija 1998 je bila identifikacijska oznaka v enotnem državnem registru poslovnih subjektov sprejeta kot edinstvena identifikacijska oznaka (UIC) za vse pravne in druge subjekte, ki v Bolgariji opravljajo poslovne dejavnosti. Državni zbor je 17. junija 1999 sprejel zakon o statistiki. Z njim je bila določena metoda za vzpostavitev, delovanje in uporabo enotnega registra BULSTAT za identifikacijo subjektov, ki opravljajo poslovne dejavnosti na ozemlju Republike Bolgarije. Register BULSTAT se je razvil v enega od glavnih upravnih registrov države, od leta 2000 pa so njegovi podatki na voljo prek spletišča registra.

Upravljanje registra BULSTAT je bilo 11. avgusta 2005 preneseno na agencijo za registre. Register vsebuje vpise v register za vse pravne osebe in podružnice tujih subjektov, ki niso poslovni subjekti ali nepridobitne pravne osebe v smislu zakona o nepridobitnih pravnih osebah, ki se morajo vpisati v poslovni register ali register nepridobitnih pravnih oseb. Fizične osebe, ki opravljajo svobodni poklic ali delajo kot obrtniki, se morajo prav tako vpisati v register. Do 1. januarja 2008 so se morali poslovni subjekti vpisati v register BULSTAT v sedmih dneh, po navedenem datumu pa je to prišlo pod okvir poslovnega registra.

Kako vložiti prijavo za vpis v register BULSTAT?

Vpisi in izbrisi se izvedejo na podlagi prijave, predložene na standardnem obrazcu.

Prijave se lahko vložijo na okencu vsakega urada agencije za registre ali elektronsko prek portala registra BULSTAT.

Prijave na papirju se lahko vložijo pri vsakem lokalnem uradu agencije za registre ne glede na to, kje ima subjekt sedež. Ko uradi agencije prejmejo prijave na papirju, jih skenirajo in shranijo kot priloge v računalniškem sistemu registra BULSTAT. Dokumenti, priloženi prijavam, morajo biti izvirniki ali kopije, ki jih je overil vložnik ali notar.

Elektronske prijave se lahko prek portala registra BULSTAT vložijo kadar koli.

Subjekti, ki se želijo vpisati v register BULSTAT, morajo, odvisno od svojega statusa, predložiti:

 1. kopijo sklepa sodišča ali drugega dokumenta, in sicer:
  (a) pravne osebe: ustanovitveni akt in dokument, v katerem je navedena fizična oseba, ki upravlja in/ali zastopa subjekt;
  (b) predstavništva tujih subjektov na podlagi člena 24 zakona o spodbujanju naložb: dokument, ki potrjuje registracijo pri bolgarski gospodarski zbornici;
  (c) tuje pravne osebe: dokument, ki potrjuje opravljanje poslovnih dejavnosti v Bolgariji; overjeni dokument, ki potrjuje izvor tujih pravnih oseb v zadevni državi;
  (d) organizacijske enote brez pravne osebnosti na podlagi zakona o obligacijskih razmerjih in pogodbah ter zavarovalni skladi na podlagi člena 8 zakonika o socialni varnosti: družbeno pogodbo in potrdilo o registraciji pri nacionalni agenciji za prihodke;
  (e) podružnice in enote: dokument, ki potrjuje njihovo ustanovitev in opredeljuje osebe, ki jih upravljajo in/ali zastopajo;
  (f) subjekti, ki niso navedeni v točkah (a) do (e) in plačujejo prispevke za socialno varnost: dokumente, ki dokazujejo njihovo identiteto in/ali da se opravlja določena dejavnost, kadar se to zahteva z zakonom;
 2. prijavo na standardnem obrazcu, ki ga je odobril izvršni direktor agencije za registre;
 3. izjavo, ki potrjuje resničnost navedenih podatkov in jo podpiše vložnik;
 4. dokument, ki dokazuje plačilo državne takse na podlagi tarife, ki jo je odobril svet ministrov.

Vsakemu elementu, prejetemu za vnos v računalniški sistem registrov (prijava ali zahteva za popravek), se dodeli enotna referenčna številka v formatu „llllmmdduummss“ (leto, mesec, dan, ura, minuta, sekunda).

Prijave in zahteve za vpis ali izbris obravnava uradnik za vpis v register v vrstnem redu prejema. Uradnik za vpis v register izda sklep o prijavah in zahtevah za vpis ali izbris do konca uradnega delovnega časa na dan po dnevu prejema.

Odvisno od vrste sklepa so rezultati take obravnave lahko:

 • navodila, ki jih uradnik za vpise v register ob dokončanju obravnave zadevne prijave podpiše z elektronskim podpisom, se nemudoma objavijo v računu poslovnega subjekta in jih je treba izpolniti v petih delovnih dneh;
 • zavrnitev, ki jo uradnik za vpise v register ob dokončanju obravnave podpiše z elektronskim podpisom, se nemudoma objavi v elektronskem računu subjekta;
 • odredba o vpisu v register, ki jo ob dokončanju obravnave uradnik za vpis v register elektronsko podpiše. Po izvedenem vpisu računalniški sistem BULSTAT samodejno ustvari številko vpisa v zgoraj navedenem formatu. Leto, mesec in dan so leto, mesec in dan samodejne objave, ki jo opravi računalniški sistem, medtem ko se ura, minuta in sekunda nanašajo na čas, ko je uradnik za vpise v register odredil vpis v register.

V registru je mogoče spletno iskanje po:

 • imenu ali UIC/identifikacijski številki subjekta;
 • spisu družbe/letu/okrožnem sodišču;
 • številki prijave, številki vnosa;
 • povezavi med subjekti.
Zadnja posodobitev: 10/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.