Poslovni registri v državah EU

Bolgarija

V tem razdelku so predstavljeni poslovni registri Bolgarije in register BULSTAT. Bolgarija zagotavlja, da so ti registri v skladu z načeli obveščanja javnosti, preglednosti in varnosti informacij.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Zgodovina ustanovitve nacionalnega registra

Kdaj je bil ustanovljen?

Reforma postopka vpisa v register se je začela 1. januarja 2008, ko je začel veljati zakon o poslovnem registru (Zakon za targovskiya registar) ter delovati elektronski register poslovnih subjektov in podružnic tujih poslovnih subjektov. Poslovni subjekti so se morali do 31. decembra 2011 ponovno registrirati.

V skladu s členom 17 zakona o nepridobitnih pravnih osebah (Zakon za yuridicheskite litsa s nestopanska tsel) agencija za registre (Agentsiya po vpisvaniyata) od 1. januarja 2018 vodi register nepridobitnih pravnih oseb. § Člen 25(1) iz prehodnih in končnih določb zakona o nepridobitnih pravnih osebah določa, da imajo nepridobitne pravne osebe, vpisane v register nepridobitnih pravnih oseb pri okrožnih sodiščih (okrazhni sadilishta), možnost do 31. decembra 2020 pri agenciji za registre predložiti vlogo za ponovni vpis v register. Oba registra si delita isto podatkovno zbirko.

Rezultati reforme:

  1. postopek vpisa v register je bil prenesen s sodišč na osrednji državni upravni organ, tj. agencijo za registre;
  2. vsi registri 28 okrožnih sodišč so bili združeni v enotno centralizirano elektronsko podatkovno zbirko. Ta vključuje podatke, ki jih je treba vpisati v register, in dokumente, ki morajo biti na voljo za vpogled javnosti, ter elektronske različice vseh predloženih dokumentov, izdanih zavrnitev in navodil ter spisov družb;
  3. temeljnega pomena pri postopku vpisa v register je načelo javnosti informacij;
  4. postopek vpisa v register se opravi z različnimi obrazci za vlogo. Vrsta vloge je odvisna od vrste poslovnega subjekta ali nepridobitne pravne osebe in podatkov, ki jih je treba vpisati.

Kdaj je bil register digitaliziran?

Poslovni register od 1. januarja 2008 in register nepridobitnih pravnih oseb od 1. januarja 2018 delujeta kot enotna elektronska podatkovna zbirka, ki vsebuje informacije o podatkih, ki jih je treba vpisati, in dokumentih, ki jih je treba objaviti, ter o vseh vloženih dokumentih, izdanih zavrnitvah, navodilih in evidencah družb v elektronski obliki.

Katera je trenutno veljavna zakonodaja?

Zakon o poslovnem registru in registru nepridobitnih pravnih oseb (Zakon za targovskiya registar i registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel, ZTRRJuLNC) ureja vpise, vodenje, shranjevanje in dostop do poslovnega registra in registra nepridobitnih pravnih oseb ter učinek vpisov, izbrisov in drugih v njih objavljenih informacij, uredba št. 1 z dne 14. februarja 2007 o določitvi pravil za vodenje, shranjevanje in dostop do poslovnega registra in registra nepridobitnih pravnih oseb (Haredba za vodene, sahranyavane i dostap do targovskiya registar i do registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel, NVSDTRRJuLNC) pa določa pravila za vodenje, shranjevanje in dostop do poslovnega registra in registra nepridobitnih pravnih oseb ter postopek za imenovanje in plačilo izvedencev za vrednotenje stvarnega vložka, likvidacijskih upraviteljev, nadzornikov, revizorjev in registriranih revizorjev.

Pri pregledu vlog, ki jih prejmeta poslovni register in register nepridobitnih pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: registra TRRJuLNC), uradniki za vpise v register preverjajo predložene dokumente v skladu s posebnimi določbami trgovinskega zakona (Targovski zakon), zakona o nepridobitnih pravnih osebah, zakona o ukrepih za preprečevanje pranja denarja (Zakon za merkite sreshtu izpiraneto na pari), zakona o zasegu (Zakon za osobenite zalozi), zakona o zadrugah (Zakon za kooperatsiite), zakona o subjektih s posebnim namenom in ustanovah za listinjenje (Zakon za druzhestvata sas spetsialna investitsionna tsel i za druzhestvata za sekyuritizatsiya), zakona o dejavnosti kolektivnih naložbenih podjemov in drugih kolektivnih naložbenih podjetjih (Zakon za deynostta na kolektivnite investitsionni shemi i na drugi predpriyatiya za kolektivno investirane), zakona o trgih finančnih instrumentov (Zakon za pazarite na finansovi instrumenti), zakona o javni ponudbi vrednostnih papirjev (Zakon za publichnoto predlagane na tsenni knizha), zakona o računovodstvu (Zakon za schetovodstvoto), zakona o zdravstvenih ustanovah (Zakon sa lechebnite zavedeniya), zakona o javnih skupnostnih centrih (Zakon za narodnite chitalishta), zakona o kreditnih institucijah (Zakon za kreditnite institutsii) ter zakona o elektronskih dokumentih in elektronskih storitvah zaupanja (Zakon za elektronniya dokument i elektronnite udostoveritelni uslugi).

Katere informacije so v poslovnem registru?

Poslovni register in register nepridobitnih pravnih oseb si delita skupno elektronsko podatkovno zbirko s podatki, ki jih je treba v skladu z zakonom vpisati v register, in dokumenti v zvezi s poslovnimi subjekti, podružnicami tujih poslovnih subjektov, nepridobitnimi pravnimi osebami in podružnicami tujih nepridobitnih pravnih oseb, ki morajo biti v skladu z zakonom na voljo za vpogled javnosti. Spisi o poslovnih subjektih, podružnicah tujih poslovnih subjektov, nepridobitnih pravnih osebah in podružnicah tujih nepridobitnih pravnih oseb se hranijo v elektronski obliki. Vsebujejo vloge, dokumente, s katerimi so utemeljeni vpisani podatki, razkritja in druge dokumente, ki lahko vsebujejo tudi osebne podatke o posameznikih, ki zastopajo ali upravljajo zadevni poslovni subjekt ali nepridobitno pravno osebo.

Kaj vsebuje račun?

Račun oseb, vpisanih v register, vsebuje osnovne informacije o imenu, pravni obliki, sedežu in naslovu družbe, njenih upravnih organih, predmetih (če je primerno), partnerjih (če je primerno) in lastniškem kapitalu (če je primerno), ki so shranjene v obliki strukturiranih podatkov.

Kaj vsebuje spis?

Spis vsakega subjekta v registru vsebuje vse dokumente, s katerimi so utemeljeni podatki, vpisani v njihovem računu.

Kdo ima pravico do dostopa do registra?

Poslovni register in register nepridobitnih pravnih oseb sta javno dostopna. Dostop do podatkovne zbirke registrov je za vse brezplačen. Agencija za registre ob registraciji zagotovi dostop do spisa poslovnega subjekta ali nepridobitne pravne osebe. Tak dostop se lahko zagotovi v lokalnih uradih agencije ob predložitvi vloge in osebnega dokumenta. Osebe, ki zaprosijo za elektronski dostop, morajo svojo istovetnost izkazati z elektronskim podpisom ali digitalnim potrdilom, ki ga izda agencija; uradni dostop se zagotovi v skladu s postopkom, določenim v posebnem pravilniku. Agencija za registre prek sistema povezovanja poslovnih registrov zagotavlja tudi brezplačen in prost dostop do podatkov in dokumentov.

Katere informacije vsebuje register?

V registra TRRJuLNC se vpisujejo poslovni subjekti, podružnice tujih poslovnih subjektov, nepridobitne pravne osebe in podružnice nepridobitnih pravnih oseb ter tisti podatki o njih, katerih vpis je določen z zakonom. V registrih TRRJuLNC so tudi dokumenti v zvezi s poslovnimi subjekti in podružnicami tujih poslovnih subjektov, nepridobitnimi pravnimi osebami in podružnicami nepridobitnih pravnih oseb, ki morajo biti v skladu z zakonom na voljo za vpogled javnosti.

V poslovni register in register nepridobitnih pravnih oseb je treba vpisati: podatke v zvezi s prvim vpisom subjektov v register, spremembami in izbrisom prijavljenih podatkov, informacije o letnih računovodskih izkazih, likvidaciji in insolventnosti, zasegu delnic družbe (če je primerno), zastavni pravici na poslovnih sredstvih in zastavni pravici na delnicah družbe ter podatke o podpisniku, podružnici, dejanskih lastnikih in prestrukturiranju.

Kateri dokumenti se predložijo/hranijo (spisi, sklopi dokumentov, statuti, zapisniki generalne skupščine itd.)?

Vsaki vlogi je treba priložiti potrdilo o plačilu državnih taks, razen če je taksa plačana elektronsko, izjavo, ki potrjuje pristnost podatkov, ki jih je treba vpisati v register, in sprejem dokumentov, predloženih za vpis, ter dokumente, ki potrjujejo obstoj podatkov, ki jih je treba vpisati v register, ali dokument, ki ga je treba vpisati, kot so statut, zapisniki skupščin, pogodbe o nakupu in prodaji delnic družbe itd. Vlogo in njene priloge je treba vložiti v bolgarščini. Dokumenti se lahko predložijo tudi v katerem koli uradnem jeziku Evropske unije. Vendar je treba v tem primeru priložiti overjen prevod v bolgarščino.

Kako iskati po registru (in katera so razpoložljiva merila iskanja)?

Osebno

Vsakdo lahko po poslovnem registru in registru nepridobitnih pravnih oseb išče določen podatek ali dokument, tako da obišče lokalni urad agencije za registre. Uradi agencije za registre so na območjih, ki so v pristojnosti vsakega okrožnega sodišča v Bolgariji.

Potrdila lahko izda kateri koli lokalni urad agencije za registre (takse se zaračunajo v skladu s tarifo o državnih taksah, ki jih pobira agencija za registre).

Kopije dokumentov, predloženih za vpis v register, lahko izda kateri koli lokalni urad agencije za registre (takse se pobirajo v skladu s seznamom državnih taks, ki jih pobira agencija za registre).

Na spletišču registra

Poslovni register je dostopen 24 ur na dan na naslovu: https://portal.registryagency.bg/en/.

Vsakdo lahko po poslovnem registru in registru nepridobitnih pravnih oseb išče določen podatek ali dokument.

Katera so razpoložljiva merila iskanja?

Na portalu registrov TRRJuLNC je mogoče iskati po naslednjih merilih:

  • poslovnem imenu/imenu ali edinstveni identifikacijski oznaki (UIC) poslovnega subjekta ali podružnice tujega poslovnega subjekta, nepridobitne pravne osebe ali podružnice tuje nepridobitne pravne osebe; imenu ali identifikacijski številki ali poslovnem imenu ali UIC družbenika ali edinega lastnika kapitala;
  • imenih ali identifikacijski številki ali poslovnem imenu ali UIC člana organov pravne osebe – poslovnega subjekta ali nepridobitne pravne osebe. V spisu poslovnega subjekta, podružnice tujega poslovnega subjekta, nepridobitne pravne osebe ali podružnice tuje nepridobitne pravne osebe in njegovih oziroma njenih uradnikov in pravnih naslednikov se lahko išče po podatkih ali dokumentih.

Kako pridobiti dokumente?

Brezplačno?

Poleg prostega in odprtega dostopa do zgoraj navedenih podatkovnih zbirk poslovnega registra in registra nepridobitnih pravnih oseb agencija za registre izdaja naslednja potrdila:

Potrdilo o točnosti vpisanih podatkov in evidentiranih dokumentov v računu poslovnega subjekta ali nepridobitne pravne osebe v času izdaje dokumenta.

Potrdilo o vpisih v določenem obdobju, ki potrjuje podatke, vpisane v računu poslovnega subjekta ali nepridobitne pravne osebe v obdobju, ki ga določi vložnik.

Potrdilo o dokumentih, objavljenih v določenem obdobju, v katerem so navedeni dokumenti, objavljeni v računu poslovnega subjekta ali nepridobitne pravne osebe v obdobju, ki ga določi vložnik.

Potrdilo, da nekateri podatki/dokumenti niso vpisani/objavljeni v računu poslovnega subjekta ali nepridobitne pravne osebe.

Potrdilo o podatkih, vpisanih v register, ki potrjuje posebne podatke, vpisane v računu poslovnega subjekta ali nepridobitne pravne osebe. Potrdilo lahko vsebuje samo podatke o osnovnem kapitalu družbe ali registriranem sedežu poslovnega subjekta/nepridobitne pravne osebe ali več podatkov, za katere je vložnik zahteval, da se vključijo v dokument.

Potrdilo o objavi dokumenta ali kopijo objavljenega dokumenta, tj. potrdilo, da je bil določen dokument objavljen v računu poslovnega subjekta ali nepridobitne pravne osebe, ali overjena kopija dokumenta, ki je bil objavljen v računu poslovnega subjekta ali nepridobitne pravne osebe, izdana na zahtevo zainteresirane strani.

Potrdila o rezerviranem imenu podjetja/imenu, ki potrjujejo pravico poslovnega subjekta ali nepridobitne pravne osebe do uporabe izbranega in rezerviranega imena podjetja/imena.

S plačilom pristojbine?

Pristojbina se plača v znesku, določenem s tarifo o državnih taksah, ki jih pobira agencija za registre. Pristojbine za izdajo potrdil so: 5,00 BGN za prvo stran in 2,00 BGN za vsako dodatno stran potrdila na papirju ter 2,50 BGN za prvo stran in 1,50 BGN za vsako dodatno stran potrdila, izdanega v elektronski obliki.

Kako pridobiti izpis iz registra, overjeno kopijo ali prepis dokumentov?

Potrdilo o nevpisanih podatkih ali neobjavljenih dokumentih se lahko pridobi le na papirju pri katerem koli lokalnem uradu agencije za registre, vse druge vrste potrdil pa se lahko pridobijo na papirju pri katerem koli lokalnem uradu agencije za registre in v elektronski obliki v skladu s pogoji in postopkom, določenimi v zakonu o elektronskih dokumentih in elektronskih storitvah zaupanja.

Postopek vpisa v register

Kako začeti postopek vpisa v register (način vložitve vlog v register, overjanje listin, vrste dokumentov, ki jih je treba priložiti)?

Osebno

Vsaka oseba lahko vlogo vloži tako, da obišče lokalni urad agencije za registre.

Vloge na papirju se lahko vložijo pri vsakem lokalnem uradu agencije za registre ne glede na to, kje ima poslovni subjekt sedež. Ko uradi agencije prejmejo vloge na papirju, jih skenirajo in shranijo kot priloge v računalniškem sistemu registrov TRRJuLNC. Dokumenti, priloženi vlogam, morajo biti izvirniki ali kopije, ki jih je overil vložnik ali notar.

Prek spleta

Vloge se lahko vložijo tudi elektronsko na spletnem portalu registrov TRRJuLNC na naslovu: https://portal.registryagency.bg.

Elektronske vloge se lahko na portalu registrov TRRJuLNC vložijo 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Vloge za prvi vpis v register, vpis in izbris podatkov ter vloge za objavo dokumentov, ki se nanašajo na posle delniških družb in komanditnih družb, se lahko vložijo le v elektronski obliki.

Členi 6 do 63h uredbe št. 1 z dne 14. februarja 2007 o določitvi pravil za vodenje, shranjevanje in dostop do poslovnega registra in registra nepridobitnih pravnih oseb (NVSDTRRJuLNC) določajo podrobne informacije o zahtevanih dokumentih, ki jih je treba priložiti vsaki vlogi za prvi vpis v register, vpis in izbris podatkov, ter objavo dokumentov glede na vrsto družbe.

Kako se pregledajo vložene vloge?

Vsakemu elementu, prejetemu za vnos v računalniški sistem registrov TRRJuLNC (vloga, sodna odločba, zahteva za popravek napake, zahteva za imenovanje izvedencev, revizorjev, nadzornikov itd.), se dodeli enotna referenčna številka v formatu „llllmmdduummss“ (leto, mesec, dan, ura, minuta, sekunda). Ko je vlogi, sodni odločbi ali zahtevi dodeljena enotna referenčna številka, se z računalniškim sistemom registrov TRRJuLNC naključno dodeli v obravnavo uradniku za vpise v register. Vloge za vpis ali izbris ali objavo dokumentov na podlagi člena 14 se dodelijo samodejno v vrstnem redu prejema, takoj ko uradnik za vpise v register elektronsko podpiše predhodno dodeljeno vlogo in je v računalniškem sistemu prepoznan kot prost.

V skladu s členom 19(2) zakona o poslovnem registru in registru nepridobitnih pravnih oseb (ZTRRJuLNC) uradnik za vpise v register izda sklep o vlogah za vpis ali izbris in vlogah za objavo dokumenta takoj po izteku treh delovnih dni po njihovem prejemu, razen če je v zakonu drugače določeno. Prvič predložene vloge za vpis poslovnih subjektov v register se obravnavajo do konca delovnega dne po dnevu njihove predložitve poslovnemu registru, sklep pa se izda takoj po obravnavi vloge, razen v primerih iz člena 22(5) zakona o poslovnem registru in registru nepridobitnih pravnih oseb (ZTRRJuLNC), kjer se izda navodilo.

Odvisno od vrste sklepa so rezultati take obravnave lahko:

  • navodila, ki jih uradnik za vpise v register ob dokončanju obravnave posamezne vloge podpiše z elektronskim podpisom, se nemudoma objavijo v računu poslovnega subjekta in jih je treba izpolniti v roku iz člena 19(2) zakona o poslovnem registru in registru nepridobitnih pravnih oseb (ZTRRJuLNC);
  • zavrnitev, ki jo uradnik za vpise v register ob dokončanju obravnave podpiše z elektronskim podpisom, se nemudoma objavi v računu poslovnega subjekta;
  • odredba o vpisu v register.

Pravni učinki vpisa v register

Učinek vpisov na tretje osebe v skladu s členom 17 Direktive (EU) 2017/1132

Bolgarija je sprejela načela, določena v ustrezni zakonodaji EU, ki urejajo veljavnost vpisa ali izbrisa podatkov in objavo dokumentov v zvezi s poslovnimi subjekti/nepridobitnimi pravnimi osebami. Posebne ureditve, ki se uporabljajo na nacionalni ravni, so določene v zakonu o poslovnem registru in registru nepridobitnih pravnih oseb (ZTRRJuLNC) in trgovinskem zakonu.

V skladu z zakonom o poslovnem registru in registru nepridobitnih pravnih oseb (ZTRRJuLNC) se za podatek, vpisan v register, šteje, da je od trenutka vpisa znan tretjim osebam, ki ravnajo v dobri veri. Zoper tretje osebe, ki dokažejo, da niso mogle vedeti zanj, se lahko začne uveljavljati šele 15 dni po vpisu v register. Tretje osebe se lahko sklicujejo na podatek, ki ga je treba vpisati v register, čeprav še ni bil vpisan, razen če je z zakonom posebej določeno, da začne učinkovati šele po vpisu. Vpis po izbrisu nima več učinka. Za dokumente v registrih TRRJuLNC se šteje, da so tretje osebe z njimi seznanjene od datuma, ko so bili objavljeni.

Tretje osebe, ki ravnajo v dobri veri, se lahko sklicujejo na vpis ali objavo, čeprav vpisani podatek ali objavljeni dokument ne obstaja. V zvezi s tretjimi osebami, ki ravnajo v dobri veri, se za podatke, ki niso vpisani v register, šteje, da ne obstajajo.

Razhajanja med vsebino vpisa v register in njeno objavo

Podatki, vpisani v register, se nemudoma objavijo na spletišču registra, v primeru napake ali nepopolnosti pa se uporabljajo določbe členov 96a in 96b uredbe o določitvi pravil za vodenje, shranjevanje in dostop do poslovnega registra in registra nepridobitnih pravnih oseb (NVSDTRRJuLNC), v skladu s katerimi se napake in nepopolnost pri vnosu podatkov, izbrisu vpisov ali objavi dokumentov, tudi v primeru razhajanja med podatki iz vloge in podatki iz prilog k vlogi, popravijo z novim vpisom ali ponovno objavo dokumenta. Če uradnik za vpise v register naredi napako pri vnosu podatkov, preklicu vpisov ali objavi dokumentov, lahko vložnik ali zainteresirana oseba zahteva, da se napake in opustitve popravijo z vložitvijo vloge na podlagi vzorca, ki ga odobri izvršni direktor agencije za registre in v katerem je treba navesti številko vpisa in napako ali opustitev.

Kdo je odgovoren za točnost vpisov?

V skladu s členom 28 zakona o poslovnem registru in registru nepridobitnih pravnih oseb (ZTRRJuLNC) je za točnost vpisov odgovorna agencija za registre.

Postopki varstva podatkov

Postopki, povezani z varstvom pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z objavo in hrambo njegovih osebnih podatkov

Registra TRRJuLNC skupaj upravljata agencija za registre in informacijska služba (Informatsionno Obsluzhvane AD). Komercialna podjetja oziroma nepridobitne pravne osebe so upravljavci osebnih podatkov fizičnih oseb, ki jih vsebujejo dokumenti, predloženi agenciji za registre za vpis v register v smislu člena 4, točka 7, Uredbe (EU) 2016/679. Agencija prejme osebne podatke fizičnih oseb (partnerjev, edinih lastnikov kapitala itd.) od družbe/nepridobitne pravne osebe in jih mora obdelovati v skladu s postopkom iz zakona v obliki, v kateri so predloženi, vpisati ustrezne podatke v register in objaviti podatke, ki so predmet objave v skladu z zakonom. Dokumente predložijo družbe kot upravljavci podatkov v datotekah, ki ne omogočajo strojnega branja.

V skladu s členom 2(2) zakona o poslovnem registru in registru nepridobitnih pravnih oseb (ZTRRJuLNC) se podatki in dokumenti objavijo v registrih TRRJuLNC brez informacij, ki pomenijo osebne podatke v smislu člena 4 Uredbe (EU) 2016/679, razen informacij, ki jih je treba objaviti v skladu z zakonom. V skladu s členom 20(1)(b) uredbe št. 1 z dne 14. februarja 2007 o določitvi pravil za vodenje, shranjevanje in dostop do poslovnega registra in registra nepridobitnih pravnih oseb je treba vlogi priložiti kopijo statuta družbe oziroma statuta, iz katerega so bili izbrisani vsi osebni podatki, razen podatkov, ki so določeni v skladu z zakonom.

Za uveljavljanje pravic iz členov 15 do 22 Uredbe (EU) 2016/679 mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri agenciji za registre vložiti pisno vlogo, ki je v skladu z zahtevami iz členov 37.b in 37.c zakona o varstvu osebnih podatkov (Zakon za zashtita lichnite danni, ZZLD). Kadar agencija od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, prejme zahtevo za uveljavljanje njegovih pravic v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in ugotovi veljavnost zahteve za popravek ali izbris osebnih podatkov v skladu s členom 16 oziroma členom 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov v razdelku o vpisanih podatkih ali objavljenih dokumentih računa določenega poslovnega subjekta/nepridobitne pravne osebe v registrih TRRJuLNC:

pošlje glavnemu upravljavcu (poslovnemu subjektu/nepridobitni pravni osebi) dopis, njegovo kopijo pa posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, v katerem prvega kot glavnega upravljavca podatkov obvesti, da mora v zvezi s pravico, ki jo uveljavlja posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (delničar, edini lastnik kapitala itd.), v 14 dneh predložiti overjeno kopijo dokumenta, objavljenega v registru, v katerem se izbrišejo vsi osebni podatki, razen zakonsko določenih podatkov. Overjeno kopijo dokumenta, objavljenega v registru, v katerem so bili izbrisani vsi osebni podatki, razen zakonsko določenih podatkov, je treba predložiti v informacijski sistemi registrov TRRJuLNC v papirni ali elektronski obliki, skupaj z zahtevo za popravek nepopolnosti v računu poslovnega subjekta/nepridobitne pravne osebe na podlagi odobrenega vzorca. V račun zadevnega poslovnega subjekta/nepridobitne pravne osebe se vnese zaznamek v zvezi z zahtevo. Ko se kopija dokumenta predloži z referenčno številko, ki jo spisu dodeli oddelek za registre agencije, se dokument po uradni dolžnosti vnese v informacijski sistem registrov TRRJuLNC.

Kadar je treba popraviti podatke (vpisane podatke), vnesene v dinamični del registrov TRRJuLNC, se zahteva za popravek skupaj s priloženimi dokazili vnese v informacijski sistem registrov TRRJuLNC kot „zahteva za popravek napak in nepopolnosti“ po uradni dolžnosti.

Koristne povezave

http://www.registryagency.bg/

https://portal.registryagency.bg/en/

20 Elisaveta Bagryana St., 1111 Sofija

tel. +359 2 9486 181

E-naslov: office@registryagency.bg

Zadnja posodobitev: 19/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.