Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Hrvaška

V Republiki Hrvaški sodni register vodijo gospodarska sodišča.

Vsebino zagotavlja
Hrvaška
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Sodni register

Sodni register je javna knjiga, ki vsebuje podatke in listine o subjektih vpisa, ki morajo biti v skladu z zakonom vpisani v register. Vsako registrsko sodišče odgovarja za verodostojnost vpisa, ki ga je opravilo. V register se vpišejo: javna gospodarska družba, komanditna družba, gospodarsko interesno združenje, delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetnik, evropska družba (Societas Europea – SE), evropsko gospodarsko interesno združenje (EGIZ), evropska zadruga (SCE), zavod, skupnost zavodov, zadruga, zveza zadrug, kreditna zveza, enostavna družba z omejeno odgovornostjo in druge osebe, ki morajo biti v skladu z zakonom vpisane v register. Podružnice se vpišejo v register, če to določa zakon.

Register ne vsebuje podatkov o obrtnikih in združenjih.

Vsakdo ima brez izkazanega pravnega interesa pravico do vpogleda v podatke, vpisane v glavno knjigo, v listine, na katerih temelji vpis, ter v druge listine in podatke, shranjene v zbirki listin, razen listin, glede katerih zakon izključuje uporabo načela javnosti registra. Prav tako lahko vsakdo zahteva izpis ali overjeno kopijo oziroma prepis listin in podatkov, shranjenih v zbirki listin.

Register

Informacije, ki se nanašajo na vpis v register in objavo podatkov o subjektih vpisa

Glavni predpisi, ki se nanašajo na ustanovitev subjektov vpisa in njihov vpis v register, so: zakon o sodnem registru (Zakon o sudskom registru – ZSR), zakon o gospodarskih družbah (Zakon o trgovačkim društvima – ZTD) in pravilnik o načinu vpisa v sodni register (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). V skladu z navedenimi predpisi se v register vpišejo podatki, določeni z zakonom, in spremembe teh podatkov.

Podatki o subjektih vpisa so na voljo 24 ur na dan, brezplačen vpogled v podatke pa je mogoč na spletišču sodnega registra.

Začetek postopka za vpis

Postopek za vpis v register se začne s pisno prijavo z zahtevkom za vpis podatkov ali zahtevkom za spremembo vpisanih podatkov, ki se vloži pri registrskem sodišču v pisni ali elektronski obliki. Prijava se vloži pri sodišču v 15 dneh od dneva, ko so izpolnjeni predpisani pogoji za vpis, če zakon ne določa drugače. Sodišče začne postopek po uradni dolžnosti, kadar tako določa zakon.

Notarji lahko v skladu s svojimi pooblastili in določbami zakona o sodnem registru z registrskim sodiščem komunicirajo po elektronski poti.

Enostavna družba z omejeno odgovornostjo (družba, ki ima največ tri člane in enega člana uprave ter najnižji osnovni kapital v višini 10,00 HRK) se lahko ustanovi na poenostavljen način. Za takšno ustanovitev družbe je treba uporabiti obrazce zapisnika, ki jih sestavi notar.

Za vložitev prijav za vpis v register so pooblaščeni:

  • notarji (pooblaščeni so za vložitev prijav v elektronski obliki ter izdajo izpisov, kopij in prepisov iz člena 4(2) zakona o sodnem registru);
  • osebe, ki so z zakonom pooblaščene, da predlagajo vpis v register (osebno ali prek pooblaščenca);
  • osebe, ki obravnavajo zadeve uradov HITRO.HR (pooblaščene so za vložitev prijav zaradi ustanovitve gospodarskih družb prek sistema e-Tvrtka, v skladu s pooblastili, določenimi v posebnih predpisih).

Učinek vpisa

Vpis ima pravni učinek za subjekte vpisa od naslednjega dne po vpisu v register (če zakon ne določa drugače), nasproti tretjim pa od dneva objave vpisa.

Nihče se ne more sklicevati na to, da ne pozna podatkov, vpisanih v glavno knjigo registra, ki so bili objavljeni na način, določen z zakonom o sodnem registru.

Vsakdo se lahko sklicuje na stanje vpisa v registru glede pravno pomembnih podatkov in dejstev, ki se v skladu z zakoni vpišejo v register, razen tiste osebe, ki se ji dokaže, da je vedela, da se dejansko stanje glede teh podatkov razlikuje od stanja vpisa v registru. Pri pravnih dejanjih, opravljenih pred šestnajstim dnem od dneva objave vpisa, se lahko tretja oseba sklicuje na to, da ni poznala vpisanih in objavljenih podatkov ali listin, če dokaže, da za te podatke ali listine ni mogla vedeti.

Osebe, ki je v dobri veri in se glede pravno pomembnih podatkov in dejstev zanese na stanje vpisa v registru, ne prizadenejo škodljive pravne posledice.

Kazniva dejanja, prekrški in kazni, ki jih izreče registrsko sodišče

Kazniva dejanja, prekrški in kazni, ki jih izreče registrsko sodišče, so določeni v členih 624–632 zakona o gospodarskih družbah, postopek opomina in kaznovanja oseb, ki so dolžne izpolniti zakonske obveznosti v zvezi z vložitvijo prijave za vpis v register, pa je urejen v členih 81 in 81a zakona o sodnem registru.

Zadnja posodobitev: 06/09/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.