Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Češka

Na tej strani je na voljo pregled javnega registra (veřejný rejstřík) na Češkem. Javni register sestavljajo register združenj, poslovni register, register fundacij, register institutov in institucij, register združenj etažnih lastnikov in register društev, ki delujejo v javnem interesu.

Vsebino zagotavlja
Češka

Kateri podatki so v javnem registru Češke?

V javnem registru so vpisani z zakonom predpisani podatki v zvezi s pravnimi osebami zasebnega prava. Splošna ureditev javnih registrov je določena v členu 120 zakona št. 89/2012 (civilni zakonik). Podrobnejša ureditev javnega registra, ki ga vodijo sodišča, je določena v zakonu št. 304/2013 o javnih registrih pravnih in fizičnih oseb. Del javnega registra je tudi zbirka listin (sbírka listin), ki je evidenca z zakonom določenih listin, kot so ustanovitveni akti, statuti, računovodski izkazi in podobno.

Javni register vodi za to pristojno sodišče (rejstříkový soud), upravlja pa ga ministrstvo za pravosodje.

V javni register so vpisani naslednji pravni subjekti:

 • društva;
 • sindikati;
 • mednarodni sindikati;
 • organizacije delodajalcev;
 • mednarodne organizacije delodajalcev;
 • podružnice društev;
 • podružnice sindikatov;
 • podružnice mednarodnih sindikatov;
 • podružnice organizacij delodajalcev;
 • podružnice mednarodnih organizacij delodajalcev;
 • samostojni podjetniki, vpisani v poslovni register;
 • družbe z neomejeno odgovornostjo (partnerstva);
 • komanditne družbe;
 • družbe z omejeno odgovornostjo;
 • delniške družbe;
 • zadruge;
 • državna podjetja;
 • odcepljena podjetja;
 • društva, ki delujejo v javnem interesu;
 • fundacije;
 • dotacijski skladi;
 • instituti in institucije;
 • organizacije, ki jih sofinancira država;
 • združenja etažnih lastnikov;
 • evropska gospodarska interesna združenja;
 • podružnice v lasti tujih poslovnih subjektov;
 • evropske zadruge in
 • evropske družbe.

Podatki, ki se vpišejo v javni register, so določeni v zakonu št. 304/2013 o javnih registrih pravnih in fizičnih oseb. Osnovni vpisani podatki so: naziv ali firma, sedež, področje dejavnosti ali poslovanja, pravna oblika, identifikacijska številka, ime in naslov ali firma in sedež pooblaščenega zastopnika.

Ali je dostop do javnega registra Češke brezplačen?

Javni register se vodi v elektronski obliki. Javnost lahko do njega brezplačno dostopa prek spletnega portala na naslovu https://www.justice.cz/ ali neposredno z iskalnikom javnega registra. Javni register je dostopen vsakomur. Vsakdo lahko vanj vpogleda in iz njega pridobi izvode ali izpiske.

Kako iskati po javnem registru Češke?

Češki javni register ima spletni iskalnik, ki omogoča napredno iskanje. Iskati je mogoče po nazivu subjekta ali njegovi identifikacijski številki.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Objava listin

Sodišče, ki je pristojno za vodenje javnega registra, objavi vsak vpisani podatek, spremembo ali izbris tega podatka ter vložitev vsake listine v zbirko listin, vključno z listinami v elektronski obliki, in sicer takoj po vpisu podatka ali vložitvi listine. Podatki, vpisani v javni register, in listine, vložene v zbirko listin, se objavijo na način, ki omogoča dostop do njih na daljavo. Sodišče, ki je pristojno za vodenje javnega registra, objavi zadevne podatke in omogoči pridobitev njihove overjene kopije v elektronski obliki. Tako pridobljeni dokument vsebuje elektronski podpis v obliki kvalificiranega potrdila sodišča, pristojnega za vodenje javnega registra, in je brezplačno na voljo na spletišču ministrstva za pravosodje: Ministerstvo spravedlnosti ČR. Sodišče, ki je pristojno za vodenje javnega registra, na zahtevo prosilca izda overjeno popolno ali delno kopijo podatkov, ki so vpisani, ali listin, ki so vložene v zbirko listin, razen če prosilec izrecno zahteva neoverjeno kopijo, ali pa na prosilca naslovi potrdilo, da posameznega podatka ni v javnem registru. Za dejstva in listine, vpisane v javni register oz. vložene v zbirko listin pred 1. januarjem 1997, sodišče, ki je pristojno za vodenje javnega registra, izda kopijo v papirni obliki, razen če so zapisi teh dejstev ali zadevne listine že shranjeni v elektronski obliki.

Sklicevanje na listine in podatke

Oseba, na katero se nanašajo podatki, vpisani v javni register, v razmerju do druge osebe, ki ravna zakonito in v dobri veri na podlagi teh podatkov, ne more podati ugovora, da navedeni podatki niso resnični.

Oseba, ki je vpisana v register, se lahko v razmerju do tretjih oseb sklicuje na podatke in vsebino listin, za katere zakonodaja določa objavo, od dneva njihove objave, razen če dokaže, da je bila tretja oseba z njimi seznanjena že pred objavo. Vendar pa se oseba, ki je vpisana v register, pri dejanjih, ki jih opravi pred šestnajstim dnevom od objave, ne more sklicevati na navedene podatke in vsebino listin, če tretja oseba dokaže, da z njimi ni mogla biti seznanjena.

Tretje osebe se lahko sklicujejo na podatke ali vsebino listin, ki niso bili objavljeni, razen če zaradi neobjave nimajo pravnega učinka.

Neskladnost vpisanih podatkov

Če je vsebina podatkov, vpisanih v javni register, v nasprotju z zavezujočimi pravnimi določbami in če se vpisa ne da popraviti drugače, sodišče, pristojno za vodenje javnega registra, pozove osebo, ki je vpisana v register, naj nepravilnost odpravi. Kadar pravna oseba nepravilnosti ne odpravi v predpisanem roku, lahko sodišče po uradni dolžnosti odredi njeno prenehanje ali likvidacijo, če je to potrebno za zaščito tretjih oseb.

Pri neskladju med besedilom vpisa v javnem registru v češkem jeziku in v tujem jeziku ali med besedilom listin, vloženih v zbirko listin v češkem jeziku, in prevodom teh listin v tuji jezik, prostovoljno vloženim na podlagi člena 74(1) zakona o javnih registrih pravnih in fizičnih oseb, se besedilo objavljenega vpisa ali besedilo listine, vložene v tujem jeziku, ne more uveljavljati v razmerju do tretjih oseb. Tretja oseba se lahko sklicuje na vpis, objavljen v tujem jeziku, ali na listino, vloženo v zbirko listin v tujem jeziku, razen če oseba, ki je vpisana v register, dokaže, da je bila tretja oseba seznanjena z besedilom objavljenega vpisa ali besedilom vložene listine v češkem jeziku.

Prevod zakona o javnih registrih

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo neuraden angleški prevod različice zakona št. 304/2013 o javnih registrih pravnih in fizičnih oseb in o registraciji skladov, ki je v veljavi od 1. januarja 2018. Prevod je na voljo v informativne namene; verodostojno je samo češko besedilo, kot je objavljeno v Zbirki zakonov. Na voljo tukaj.

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.