Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Estonija

Ta stran vsebuje pregled estonskega poslovnega registra ter registra nepridobitnih združenj in fundacij.

Vsebino zagotavlja
Estonija

Katere informacije so v estonskem poslovnem registru ter registru nepridobitnih združenj in fundacij?

Poslovni register ter register nepridobitnih združenj in fundacij vodi oddelek za registracijo okrajnega sodišča v Tartuju. Registra se vodita na sodišču, da se zagotovita neodvisnost in pravno strokovno znanje vpisničarja. Registra imata veliko pravno moč, njun namen pa je zagotavljati pravno varnost. Vpis v poslovni register velja za pravilnega v razmerju do tretjih oseb, razen če je tretja oseba vedela ali bi morala vedeti, da vnos ni pravilen. Šteje se, da vpis ne velja za transakcije, sklenjene v 15 dneh po vpisu, če tretja oseba dokaže, da ni poznala ali ni mogla poznati vsebine vpisa. Tako lahko dobroverna tretja oseba zaupa v resničnost vpisov v register in na primer ob sklenitvi pogodbe domneva, da ima oseba, ki je vpisana v register kot član upravnega odbora, pooblastilo za podpisovanje v imenu zadevnega podjetja.

Nekatere pravne okoliščine veljajo le, če so vpisane v register, na primer pooblastilo za podpisovanje člana upravnega odbora je lahko omejeno s statutom ali pogodbo, sklenjeno s članom upravnega odbora, ampak le omejitve, vpisane v register, veljajo v razmerju do tretjih oseb.

Nekatere pomembne okoliščine pričnejo veljati s trenutkom vpisa v register, na primer povečanje osnovnega kapitala družbe začne veljati od trenutka, ko je vneseno v poslovni register, in ne od trenutka, ko je bila odločitev o povečanju osnovnega kapitala sprejeta ali ko se opravijo vložki. Enako velja za ustanovitev pravne osebe, spremembo statuta ali njeno združitev, delitev ali preoblikovanje.

Registra se vodita elektronsko.

Registrski oddelek okrajnega sodišča v Tartuju vodi poslovni register o samozaposlenih osebah, družbah (delniških družbah, družbah z omejeno odgovornostjo, družbah z neomejeno odgovornostjo, komanditnih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, evropskih družbah (Societas Europaea), evropskih zadrugah (Societas Cooperativa Europaea) in evropskih združenjih za teritorialno sodelovanje) in podružnicah tujih podjetij na območju Estonije.

V registru nepridobitnih združenj in fundacij so informacije o nepridobitnih združenjih in fundacijah (šteje se, da nepridobitna združenja vključujejo tudi politične stranke in druga nepridobitna združenja, pa tudi sindikate, cerkve, verske skupnosti, združenja verskih skupnosti in samostane) na območju Estonije. Register nepridobitnih združenj in fundacij vključuje tudi register stanovanjskih združenj in register združenj za izboljšave zemljišč.

V poslovnem registru ali registru nepridobitnih združenj in fundacij se za vsako samozaposleno osebo, pravno osebo ali podružnico tuje družbe odpre naslednje:

 • registrska kartica;
 • poslovni spis (v poslovnem registru) ali javni spis (v primeru nepridobitnih združenj, fundacij in stanovanjskih združenj);
 • registrski spis.

Poslovni in javni spis vsebujeta dokumente, ki jih pravna oseba, samozaposlena oseba ali podružnica tuje družbe predloži registru v skladu z zakonodajo, na primer statut ali druge dokumente, ki se vložijo za javno evidenco. Odločbe sodišč, pritožbe zoper odločbe, korespondenca in drugi dokumenti, ki se ne hranijo v poslovnem ali javnem spisu, se hranijo v registrskem spisu.

Registrska kartica pravne osebe, samozaposlene osebe ali podružnice tuje družbe vsebuje naslednje informacije:

 • firmo ali ime in registrsko oznako;
 • stalno prebivališče ali sedež in naslov pravne osebe, samozaposlene osebe ali podružnice tuje družbe ter elektronski naslov (za družbe);
 • podatke o samozaposleni osebi in podatke o ustavitvi dejavnosti osebe ter sezonski ali začasni naravi dejavnosti;
 • podatke o osebah s pooblastilom za zastopanje (članih upravnega odbora, komplementarjih, komanditistih ali tretjih osebah s pooblastilom za zastopanje, likvidacijskih in stečajnih upraviteljih) ter sporazumih, ki se nanašajo na pravico do zastopanja in dano pooblastilo za zastopanje pravne osebe;
 • podatke o prokuristu;
 • pravno obliko podjetja ali vrsto družbe;
 • datum odobritve statuta;
 • denarno vrednost delniškega kapitala družbe;
 • zaznamek o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo brez vložkov;
 • zaznamek, da so bile delnice vpisane v estonski centralni register vrednostnih papirjev, oziroma zaznamek stranke, ki vodi register vrednostnih papirjev;
 • začetek in konec poslovnega leta;
 • zakonsko določene informacije o stečaju;
 • zaznamek o združitvi, delitvi in preoblikovanju družbe ter o likvidaciji in izbrisu iz registra;
 • sklici na vpise vpisničarja, kot se zahtevajo z zakonom in brez zahtevka družbe;
 • informacije o depozitarju dokumentov likvidirane družbe;
 • cilje ustanovitve;
 • druge zakonsko določene informacije.

Zadeve v zvezi z registroma se obravnavajo kot nepravdne civilne zadeve na podlagi pisnega postopka. Vpisi v registra se opravijo na podlagi vloge za vpis ali sodne odločbe ali na drugi podlagi, določeni z zakonom. Vloge za vpis morajo biti podpisane z digitalnim podpisom ali pripravljene v obliki notarske listine.

Vpisi v poslovni register ter register nepridobitnih združenj in fundacij so javni. Vsakdo ima pravico do vpogleda v podatke na registrski kartici in v dokumente v poslovnih ali javnih spisih ter do pridobitve njihovih kopij. Registrske spise lahko pregledujejo pristojni vladni organi, sodišča med postopki in druge osebe ali subjekti z upravičenim interesom.

Osrednjo zbirko podatkov poslovnega registra ter registra nepridobitnih združenj in fundacij vodi center za registre in informacijske sisteme. Center zagotavlja tudi v nadaljevanju navedene storitve.

E-poslovni register

E-poslovni register je storitev, ki temelji na zbirki podatkov oddelka za registracijo okrajnega sodišča v Tartuju ter prikazuje podatke v realnem času o vseh v Estoniji registriranih pravnih in samozaposlenih osebah ter podružnicah tujih družb. E-poslovni register omogoča:

 • brezplačno pregledovanje podatkov na registrskih karticah, splošnih podatkov in podatkov o neplačanih davkih;
 • iskanje po imenu, registrski oznaki, sedežu, področju dejavnosti itd.;
 • ogled letnih poročil, statutov in drugih dokumentov v elektronski obliki, osebnih podatkov in podatkov o poslovnih jamstvih itd., ki se nahajajo v poslovnem ali javnem spisu, in sicer za plačilo pristojbine;
 • spremljanje postopkovnih informacij o podjetjih in sprememb njihovih vpisov v realnem času;
 • brezplačno preverjanje morebitnih prepovedi poslovanja, izrečenih estonskim osebam ali subjektom;
 • brezplačen ogled seznama članov političnih strank;
 • ogled povezav med različnimi podjetji in osebami.

Nadaljnje informacije o e-poslovnem registru so na voljo na spletnem mestu centra za registre in informacijske sisteme.

Portal za registracijo podjetij

Portal za registracijo podjetij je okolje, ki osebam in subjektom omogoča, da sami predložijo dokumente oddelku za registracijo okrajnega sodišča. Prek portala je mogoče predložiti vloge za registracijo novega podjetja, spremembo registrskih podatkov podjetja, njegovo likvidacijo in izbris iz registra. Poleg tega je mogoče prek portala pripraviti in predložiti letna poročila. Estonski, finski, latvijski in belgijski državljani ter estonski e-državljani se lahko v portal prijavijo z osebno izkaznico, s katero potrdijo svojo istovetnost. Estonski in litovski državljani se lahko prijavijo s storitvijo Mobile-ID. Portal za registracijo podjetij je na voljo na spletnem mestu centra za registre in informacijske sisteme.

Evropski poslovni register (EBR)

Evropski poslovni register je spletni iskalni sistem, ki zagotavlja uradne informacije o evropskih podjetjih. Iskanje je na voljo na spletnem mestu.

 • Na voljo so informacije iz poslovnih registrov skupno 20 držav.
 • Mogoče je iskanje podatkov o podjetjih in osebah.
 • Seznam razpoložljivih informacij se razlikuje glede na državo.
 • Registrski podatki imajo v različnih državah različen pravni učinek.
 • Iskalnik lahko uporabljajo fizične osebe in podjetja.
 • Storitev je plačljiva.

Ali je dostop do estonskega poslovnega registra brezplačen?

Vpogled v podatke iz registra je mogoč na spletu in pri notarjih.

Za spletna iskanja v zvezi s pravnimi osebami, samozaposlenimi osebami in podružnicami tujih podjetij ter za informacije o sodnih postopkih ali dostop do podatkov na registrskih karticah se taksa ne zaračuna. Če osebe opravijo spletno iskanje v zvezi s svojimi podatki, se jim taksa ne zaračuna. Taksa pa se zaračuna za vsa druga iskanja, vključno s preteklimi podatki na registrski kartici in dostopom do letnih poročil, statuta in drugih dokumentov. Kadar se za informacije zaračuna taksa, se plačilo izvede takoj z nakazilom prek spletne banke. Naročnikom, ki imajo pravico do uporabe razširjenih iskalnih parametrov, se izstavi mesečni račun. Zneski, ki se zaračunajo za uporabo računalniških podatkov v poslovnem registru, so določeni v uredbi ministrstva za pravosodje.

Taksa se zaračuna za vpogled v podatke iz registra in dokumente v spisu v notarski pisarni. Takse so določene v zakonu o notarskih tarifah.

Kako iskati po estonskem poslovnem registru?

Iskanja po poslovnem registru ter registru nepridobitnih združenj in fundacij so mogoča z uporabo e-poslovnega registra na spletnem mestu centra za registre in informacijske sisteme.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Ta stran opisuje, kako je uporaba podatkov in dokumentov, ki se nahajajo v poslovnem registru, urejena v Estoniji.

Poslovni register vodi oddelek za registracijo okrajnega sodišča v Tartuju. Vanj so vpisane samozaposlene osebe, podružnice tujih družb in družbe (delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, družbe z neomejeno odgovornostjo, komanditne družbe, gospodarska interesna združenja, evropske družbe (Societas Europaea), evropske zadruge (Societas Cooperativa Europaea) in evropska združenja za teritorialno sodelovanje). Ta elektronski register ima veliko pravno moč, njegov namen pa je zagotavljati pravno varnost. Poslovni register se vodi v estonščini.

Vpis v poslovni register velja za pravilnega v razmerju do tretjih oseb, razen če je tretja oseba vedela ali bi morala vedeti, da vnos ni pravilen. Šteje se, da vpis ne velja za transakcije, sklenjene v 15 dneh po vpisu, če tretja oseba dokaže, da ni poznala ali ni mogla poznati vsebine vpisa. Tako lahko dobroverna tretja oseba zaupa v resničnost vpisov v register in na primer ob sklenitvi pogodbe domneva, da ima oseba, ki je vpisana v register kot član upravnega odbora, pooblastilo za podpisovanje pogodb v imenu zadevnega podjetja.

Nekatere pravne okoliščine veljajo le, če so vpisane v register, na primer pooblastilo za podpisovanje člana upravnega odbora je lahko omejeno s statutom ali pogodbo, sklenjeno s članom upravnega odbora, ampak le omejitve, vpisane v register, veljajo v razmerju do tretjih oseb.

Nekatere pomembne okoliščine pričnejo veljati s trenutkom vpisa v register, na primer povečanje osnovnega kapitala družbe začne veljati od trenutka, ko je vneseno v poslovni register, in ne od trenutka, ko je bila odločitev o povečanju osnovnega kapitala sprejeta ali ko se opravijo vložki. Enako velja za ustanovitev pravne osebe, spremembo statuta ali njeno združitev, delitev ali preoblikovanje.

V poslovnem registru se za vsako samozaposleno osebo, pravno osebo ali podružnico tuje družbe odpre naslednje:

 • registrska kartica;
 • poslovni spis;
 • registrski spis.

Poslovni spis vsebuje dokumente, ki jih družbe, samozaposlena oseba ali podružnica tuje družbe predloži registru v skladu z zakonodajo, na primer statut ali druge dokumente, ki se vložijo za javno evidenco. Odločbe sodišč, pritožbe zoper odločbe, korespondenca in drugi dokumenti, ki se ne hranijo v poslovnem spisu, se hranijo v registrskem spisu.

Dokumenti v tujem jeziku se vpisničarju predložijo skupaj s prevodom zapriseženega prevajalca v estonščino. Podjetje ne more uporabiti prevoda, ki se razlikuje od izvirnika dokumenta. Tretja oseba se lahko zanese na prevod dokumenta, ki je bil predložen vpisničarju, razen če podjetje dokaže, da je tretja oseba vedela za netočnost prevoda.

Vpisi v poslovni register so javni. Vsakdo ima pravico do vpogleda v informacije na registrskih karticah in v dokumente v poslovnih spisih ter do pridobitve njihovih kopij. Registrske spise lahko pregledujejo pristojni vladni organi, sodišča med postopki in druge osebe ali subjekti z upravičenim interesom.

Dokumenti v spisu se lahko pregledajo, kopije dokumentov pa se lahko zahtevajo prek e-poslovnega registra ali notarja.

Zgodovina estonskega poslovnega registra

Estonski poslovni register vsebuje informacije od 1. septembra 1995. Vsi podatki se redno posodabljajo.

Sorodne povezave

Evropski poslovni register

Iskanje v poslovnem registru

Portal za registracijo podjetij

E-poslovni register

Oddelek za registracijo

Notarji

Zadnja posodobitev: 21/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.