Poslovni registri v državah EU

Finska

Na tej strani je na voljo pregled poslovnega registra na Finskem.

Vsebino zagotavlja
Finska

Katere informacije so na voljo v finskem poslovnem registru?

Poslovni register (kaupparekisteri) je del nacionalnega urada za patente in registracijo (Patentti- ja rekisterihallituksen), ki register upravlja.

Poslovni register finskih podjetij je javni register, v katerem so zbrane informacije o gospodarskih družbah (podjetjih). Praviloma se v register vpišejo vsa podjetja. Podjetja morajo tudi obvestiti o vsaki spremembi podatkov, ki so že vpisani. Večina podjetij mora registru predložiti tudi letne računovodske izkaze. Vsako leto je v poslovnem registru evidentiranih:

 • približno 40 000 novih podjetij,
 • približno 145 000 sprememb podatkov v zvezi z že vpisanimi družbami,
 • približno 230 000 letnih računovodskih izkazov.

Poslovni register uporablja isti postopek prijave in isto podatkovno službo kot davčna uprava. Poslovnoinformacijska služba (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) je brezplačna podatkovna služba, ki jo skupaj zagotavljata nacionalni urad za patente in registracijo ter davčna uprava, upravlja pa jo nacionalni urad za patente in registracijo. Ta vsebuje podatke in informacije o identiteti podjetij, na primer:

 • firmo ter morebitne vzporedne ali pomožne firme,
 • identifikacijsko številko družbe, njeno obliko in registrirani sedež,
 • naslov in druge kontaktne podatke,
 • glavno področje dejavnosti,
 • registre davčne uprave ter nacionalnega urada za patente in registracijo, v katerih je podjetje registrirano,
 • informacije o postopkih za prenehanje, prekinitev dejavnosti, stečaj, likvidacijo in prestrukturiranje.

Evropska mreža poslovnih registrov (EBR) je informacijska storitev za države članice Evropskega združenja poslovnih registrov (EBRA), ki zagotavlja uradne in zanesljive podatke neposredno iz nacionalnega poslovnega registra posamezne države.

Sistem povezovanja poslovnih registrov (BRIS) povezuje poslovne registre držav članic EU, Islandije, Lihtenštajna in Norveške. Lahko se uporabi za iskanje podatkov o družbah, registriranih v nacionalnih poslovnih registrih v navedenih državah.

Ali je dostop do finskega poslovnega registra brezplačen?

Osnovni podatki so na voljo brezplačno, stroški pa se zaračunajo za druge podatke, kot so odgovorne osebe v družbi, področje dejavnosti, vpisano v poslovni register, in podatki o kapitalu.

Za osnovne podatke se šteje naslednje:

 • firma,
 • identifikacijska številka podjetja,
 • registrirani sedež,
 • oblika družbe,
 • jezik poslovanja (finščina ali švedščina),
 • datum vpisa družbe v register,
 • najnovejši datum vpisa v register,
 • status družbe,
 • morebitne poslovne hipoteke družbe,
 • kontaktni podatki.

Kako iskati po poslovnem registru Finske?

Podatki o gospodarskih družbah so vpisani v register na podlagi izjav in obvestil, ki jih prejme pristojni organ za registracijo. Register vsebuje informacije, ki jih podajo gospodarske družbe same ter sodišča in drugi organi.

Na podlagi člena 21a zakona o poslovnem registru (129/1979) lahko nacionalni urad za patente in registracijo te informacije posodablja ter z uporabo finskega sistema demografskih informacij preverja osebne podatke, ki so jih stranke predložile v svojih izjavah in njihovih prilogah.

Na podlagi člena 21 zakona o prepovedi opravljanja gospodarske dejavnosti center finskega pravnega registra poslovnemu registru sporoči podatke o veljavnih prepovedih opravljanja dejavnosti, pri čemer navede datum začetka in konca prepovedi. Ti podatki se nato posodobijo v poslovnem registru.

Vsebino poslovnega registra določa finska zakonodaja. Finska zakonodaja, ki ureja poslovni register, vrste družb in gospodarske dejavnosti, na splošno določa podatke, ki se vpišejo za različne vrste družb (glej npr. zakon o poslovnem registruzakon o družbah z omejeno odgovornostjo in zakon o partnerstvih).

Najmanj naslednje informacije se praviloma vpišejo za vsako vrsto družbe:

 • firma,
 • registrirani sedež ali občina, v kateri se nahaja vodstvo družbe,
 • področje dejavnosti,
 • zastopniki družbe,
 • naslov družbe.

Obenem z vpisom podatkov v poslovni register so podatki objavljeni s pomočjo storitve elektronskega obveščanja. To je brezplačna javna storitev, ki poleg objavljenih vpisov obsega tudi glavne podatke o podjetjih. Ta storitev omogoča preverjanje, ali je določeno podjetje registru sporočilo novo sestavo svojega upravnega odbora, ali seznanitev z novimi podjetji, ki so bila registrirana v določenem obdobju.

Poleg tega omogoča iskanje informacij o kateri koli družbi na podlagi njene identifikacijske številke, ki jo lahko po potrebi najdete v poslovnoinformacijskem sistemu. Iskanje se lahko izvede tudi na podlagi datuma ali časovnega razdobja. Iskanje se lahko omeji glede na vrsto registracije, občino ali pokrajino. Rezultat iskanja vsebuje osnovne podatke v zvezi z družbo, tj. njeno firmo, identifikacijsko številko in registrirani sedež. Objavljena registracija vsebuje na primer vrsto registracije in naslove registriranih vnosov.

Glede na vrsto družbe se v register vpišejo še drugi elementi. Izpiski iz registra za podjetja iste vrste so lahko precej različni. Nekatere družbe z omejeno odgovornostjo na primer v veliki meri izkoriščajo možnosti, ki jih daje zakon o družbah, in tako izdajo nakupne pravice ali druge posebne pravice ali pa se združijo ter nato te informacije sporočijo registru za vpis. Nekatere druge družbe pa se odločijo, da bodo registru sporočile le obvezne podatke. Izpiski iz registra odražajo tudi spremembe zakonodaje. Vpisi v register za družbe z omejeno odgovornostjo se precej razlikujejo glede na to, ali za podatke, ki se morajo vpisati, velja odločitev, sprejeta na podlagi novega zakona o družbah z omejeno odgovornostjo, ki je začel veljati 1. septembra 2006, ali odločitev, sprejeta na podlagi prejšnje različice zakona.

Kakšna je zanesljivost dokumentov, ki se nahajajo v registru?

Zakon o poslovnem registru vsebuje določbe v zvezi s podatki, ki se morajo vpisati v register, in v zvezi z njihovo objavo. Zakon vsakomur dopušča dostop do podatkov, izpiskov in potrdil, ki se nahajajo v poslovnem registru. Dobroverna tretja oseba se lahko zanese na verodostojnost informacij iz registra.

V skladu s členom 1a zakona so vsi podatki v registru javni in vsakdo je pooblaščen za dostop do podatkov, izpiskov in potrdil, ki se nahajajo v poslovnem registru. Podatki se lahko posredujejo tudi v elektronski obliki. Izjeme so osebne identifikacijske številke fizičnih oseb in domači naslovi fizičnih oseb, ki živijo v tujini, ki niso dostopni javnosti. Podatki, ki omogočajo prepoznavo zadnjih števk osebne identifikacijske številke ali domačega naslova fizičnih oseb, ki živijo v tujini, se lahko razkrijejo le, če to razkritje upošteva pogoje iz člena 16(3) zakona o javni naravi aktov javnih organov. V ostalih primerih se bo namesto domačega naslova razkrila le država prebivališča.

Člen 26 zakona o poslovnem registru določa, da se dobroverna tretja oseba lahko sklicuje na podatke, ki so vpisani in objavljeni v registru. Podatki se objavijo elektronsko takoj po njihovem vpisu v register. Objave se lahko brezplačno pridobijo pri informacijski službi poslovnega registra.

Zgodovina finskega poslovnega registra

Register vključuje informacije od leta 1896.

Povezave

Finski urad za patente in registracijo

Finski poslovni register

Poslovnoinformacijski sistem

Evropsko združenje poslovnih registrov (EBRA)

Evropska mreža poslovnih registrov (EBR)

Sistem povezovanja poslovnih registrov (BRIS)

Zakon o družbah z omejeno odgovornostjo

Zakon o partnerstvih

Finski zakon o poslovnem registru

Zadnja posodobitev: 19/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.