Poslovni registri v državah EU

Nemčija

Ta stran vsebuje pregled registra družb v Nemčiji (Unternehmensregister).

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Zgodovina nacionalnega registra

Kdaj je bil ustanovljen? Kdaj je bil register digitaliziran?

Poslovni register v sedanji obliki je bil vzpostavljen leta 1861, od 1. januarja 2007 pa je v celoti digitaliziran. Portal registra na http://www.handelsregister.de/ omogoča centraliziran dostop do lokalnih poslovnih registrov, registrov zadrug, partnerstev in združenj ter obvestil o registrih.

Register družb (https://www.unternehmensregister.de) je bil vzpostavljen 1. januarja 2007 kot enoten digitalni informacijski portal, prek katerega je poleg vpisov v zgoraj navedene registre mogoč dostop do dodatnih podatkov o družbah, kot so računovodske evidence in finančna poročila, obvestila o pravu družb in obvestila stečajnih sodišč ter informacije o kapitalskem trgu.

Katera je trenutno veljavna zakonodaja?

Določbe o poslovnem registru in registru družb so določene v členih 8–16 trgovinskega zakonika (Handelsgesetzbuch, HGB) ter v uredbi o poslovnem registru (Handelsregisterverordnung, HRV) in uredbi o registru družb (Unternehmensregisterverordnung, URV), dopolnjujejo pa jih člen 1 in naslednji ter člen 376 in naslednji zakona o postopku v družinskih in nepravdnih zadevah (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG). Poleg tega veliko posameznih zakonov, zlasti HGB, zakon o delniških družbah (Aktiengesetz, AktG) in zakon o preoblikovanju (Umwandlungsgesetz, UmwG), opredeljuje, katere informacije se lahko vpišejo v poslovni register in katere se morajo vanj vpisati.

Katere informacije se vpisujejo v register družb?

Kdo ima pravico do dostopa do registra?

Vpogled v poslovni register in register družb je na voljo vsakomur, pri čemer ni treba dokazati posebnega interesa.

Katere informacije se vpisujejo v register?

Katere kategorije podatkov se shranjujejo (katere družbe so vpisane v javni register, informacije o insolventnosti, računovodski izkazi)?

Družbe so vpisane v različne registre, odvisno od njihove pravne oblike. V poslovni register so vpisani zlasti samostojni podjetniki, trgovinska partnerstva (družbe z neomejeno odgovornostjo (Offene Handelsgesellschaften, OHG), komanditne družbe (Kommanditgesellschaften, KG)) ter kapitalske družbe (družbe z omejeno odgovornostjo (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH), delniške družbe (Aktiengesellschaften, AG), komanditne delniške družbe (Kommanditgesellschaften auf Aktien, KGaA) in evropske družbe (Europäische Gesellschaften, SE)). Zadruge (Genossenschaften, eG) in evropske zadruge (Europäische Genossenschaften, SCE) so vpisane v register zadrug (Genossenschaftsregister), partnerske družbe (Partnerschaftsgesellschaften, PartG) pa v register partnerstev (Partnerschaftsregister). Za te registre se smiselno uporabljajo določbe, ki se nanašajo na poslovni register.

V registrih so evidentirana pomembna dejstva in pravna razmerja družb. Ta se nanašajo zlasti na obstoj družbe, tj. njeno ustanovitev in prenehanje (npr. s prenehanjem poslovanja, likvidacijo ali likvidacijo in izbrisom), zastopanje družbe, tj. osebe s pravico zastopati družbo, kot so direktorji (GmbH), člani upravnega odbora (AG) in prokuristi, vključno z njihovim imenovanjem in razrešitvijo, obseg pooblastil za zastopanje (npr. samostojno zastopanje ali zastopanje skupaj z drugim pooblaščenim zastopnikom), odgovornost družbe (zlasti znesek in spremembe zneska odgovornosti, razen če je odgovornost neomejena) in spremembe družbenikov v GmbH. Informacije, ki jih je treba vnesti, se razlikujejo glede na pravno obliko družbe.

V poslovnem registru pa niso objavljeni računovodski dokumenti, kot so letni računovodski izkazi in druga obvestila družbe, ki so objavljeni v Zveznem listu. Ti dokumenti ter informacije o kapitalskem trgu in drugi podatki, zlasti obvestila o insolventnosti, so dostopni tudi v registru družb. Od 1. avgusta 2022 se računovodski dokumenti ne bodo več objavljali v Zveznem listu, temveč v registru družb.

Kateri dokumenti se vlagajo/shranjujejo (spisi, računovodski izkazi družb, statuti, zapisniki sestankov)?

V poslovnem registru se vodijo listine, ki so podlaga za vpise, na primer prijave za vpis, družbene pogodbe in pogodbe o preoblikovanju ter statuti kapitalskih družb, zapisniki skupščin delniških družb in seznami delničarjev družb z omejeno odgovornostjo.

Kako iskati po registru (in katera so razpoložljiva merila iskanja)?

Na spletišču portala poslovnega registra se lahko v rubriki „Običajno iskanje“ izvede iskanje po nazivu družbe ali ključnih besedah ter po kraju ustanovitve ali sedežu družbe. Naprednejše iskanje je mogoče na podlagi informacij, kot so vrsta registra, matična številka in registrsko sodišče. V polju „Napredno iskanje“ je mogoče iskati tudi po naslovu.

Na spletišču registra družb je mogoče tudi hitro iskanje po imenu družbe z možnostjo omejitve iskanja na matične podatke ali objave. Poleg tega je na portalu poslovnega registra mogoče napredno iskanje po primerljivih merilih.

Vpogled v poslovni register, register zadrug in register partnerstev je mogoč tudi osebno v pisarni pristojnega registrskega sodišča.

Kako pridobiti izpis iz registra, overjeno kopijo ali prepis dokumentov?

Izpis iz registra je mogoče pridobiti v elektronski obliki na portalu registra proti plačilu takse v višini 4,50 EUR. Na portalu registra je na voljo tudi elektronski dostop do dokumentov, shranjenih v poslovnem registru, kot so statuti, družbene pogodbe ipd. Za vpogled v posamezni dokument se zaračuna taksa v višini 1,50 EUR. Te takse bodo prenehale veljati 1. avgusta 2022.

Skrajšani ali overjeni izvod izpisa iz registra se lahko proti plačilu takse zahteva tudi pri pristojnem registrskem sodišču, ki ga vlagatelju lahko pošlje v papirni ali elektronski obliki s kvalificiranim elektronskim podpisom, če je potreben overjen izvod.

Izpisi iz registrov in dokumenti, shranjeni v poslovnem registru, so dostopni tudi na spletišču registra družb, pri čemer se zanje zaračuna enaka taksa kot pri neposrednem dostopu do portala registra. Vpogled v računovodske dokumente v registru družb je brezplačen, za vpogled v bilance stanja mikropodjetij pa je treba plačati 1,00 EUR na bilanco stanja.

Postopek vpisa v register

Kako zaprositi za vpis (vložitev prijav za vpis, overjanje dokumentov, vrste dokumentov, ki jih je treba priložiti)?

Prijave za vpis je treba vložiti elektronsko v uradno overjeni obliki. Prijave overi notar z enostavnim elektronskim potrdilom. Pri vpisih družb z omejeno odgovornostjo in samostojnih podjetnikov v poslovni register lahko notarji od 1. avgusta 2022 overjajo kvalificirane elektronske podpise tudi prek spleta z video komunikacijo.

Dokumenti se predložijo tudi v elektronski obliki, kot optično prebrani dokumenti. Notarsko potrjenim ali overjenim listinam se priloži enostavno elektronsko potrdilo, ki ga pripravi notar.

Kako se pregledajo vložene prijave?

Notar, ki overi prijavo za vpis, pred njeno vložitvijo preveri, ali je primerna za vpis. Po vložitvi prijave registrsko sodišče po načelu štirih oči preveri tudi, ali je mogoč vpis predloženih dejstev in ali so izpolnjeni formalni pogoji za vpis, zlasti vložitev prijave v ta namen, upravičenost vlagatelja, predložitev dokumentov, potrebnih za vložitev prijave, in pristojnost sodišča, ki vodi postopek. Dejanska točnost predloženih dejstev, npr. ali je dejansko prišlo do vstopa ali izstopa delničarja, se na splošno ne preverja.

Pravni učinek vpisa v register

Učinek vpisov na tretje osebe je skladen s členom 17 Direktive (EU) 2017/1132.

Družba se lahko v zvezi s tretjimi osebami pritoži le glede dejstev, vpisanih in objavljenih v poslovnem registru (člen 15(2) HGB).

Če dejstvo, ki bi moralo biti vpisano v poslovni register, ni bilo vpisano in objavljeno, lahko tretje osebe upravičeno pričakujejo, da zadevno dejstvo ne obstaja (člen 15(1) HGB).

Razhajanja med vsebino vpisa v register in njeno objavo

Če se vpis v poslovni register razlikuje od vsebine objave, je merodajna slednja. Tretje osebe se lahko sklicujejo na netočnost objave, razen če so bile z netočnostjo seznanjene (člen 15(3) HGB). Vendar to velja le, če je zadevno podjetje tudi začelo postopek vpisa, tj. vložilo prijavo za vpis.

Na podlagi prenosa direktive o digitalizaciji bodo od 1. avgusta 2022 vnosi v register objavljeni na portalu poslovnega registra takoj, ko bodo dostopni. Od tega datuma naprej ne bo več (ločenih) objav. Tako ne bo več možnosti razhajanj med vpisom v register in objavo. Od tega trenutka naprej bo torej edini odločilni dejavnik za določbo o dobri veri iz člena 15(3) HGB ta, ali je vpis v register netočen.

Kdo je odgovoren za točnost vpisov?

Ker registrska sodišča praviloma ne preverjajo točnosti vsebine vpisov, so za točnost vpisanih dejstev odgovorna podjetja, ki se vpisujejo.

Postopki varstva podatkov

Postopki, povezani z varstvom pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z objavo in hrambo njegovih osebnih podatkov

Pri dostopu prek portala poslovnega registra se zabeležijo podatki o registrskem sodišču, strani registra in osebi ali organu, ki do nje dostopa. Zabeležene podatke se sme uporabljati le za namene zagotavljanja ustrezne obdelave podatkov in poravnave stroškov ter jih je treba z ustreznimi sredstvi zaščititi pred nepravilno uporabo ali drugimi oblikami zlorab. Zabeleženi podatki se uničijo najpozneje pet let po plačilu stroškov.

Dostop prek registra družb se lahko dokumentira izključno zaradi poravnave in preprečevanja nepooblaščenega dostopa. Zabeležene podatke je treba izbrisati po največ šestih mesecih, razen če jih je treba hraniti dlje za računovodske namene.

Določbe o varstvu podatkov, zlasti splošna uredba o varstvu podatkov, se uporabljajo tudi za objavo in hrambo osebnih podatkov.

Kontaktni podatki

Portal poslovnega registra

Okrajno sodišče v Hagnu
-Služba za storitve prijave na portal-
Heinitzstr. 42, 58097 Hagen

Tel. +49 2331985112
Faks +49 21187565114100

E-naslov: service@handelsregister.de

Register družb

Bundesanzeiger Verlag GmbH
Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln

Tel. +49 221976680

E-naslov: service@bundesanzeiger.de

Koristne povezave

Portal nemškega poslovnega registra

Napredno iskanje

Običajno iskanje

Nemški register družb

Zadnja posodobitev: 12/12/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.