Poslovni registri v državah EU

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Zgodovina ustanovitve nacionalnega registra

Kdaj je bil vzpostavljen?

Splošni poslovni register (Geniko Emporiko Mitroo - G.E.MI.) je bil vzpostavljen z zakonom št. 3419/2005 in je začel delovati 4. aprila 2011. Zakon št. 3419/05 je bil nato razveljavljen in nadomeščen z nedavnim zakonom št. 4919/2022.

Kdaj je bil digitaliziran?

Register je bil vzpostavljen kot digitalni elektronski register in hrani vse dokumente in podatke, ki jih družbe predložijo v digitalni obliki.

Katera je trenutno veljavna zakonodaja?

Register ureja zakon št. 4919/2022, ki je razdeljen na dva dela: del A (členi 1–14), ki vsebuje določbe o ustanovitvi družb vseh pravnih oblik v Grčiji, in del B (členi 15–59), ki vsebuje določbe o dokumentih in podatkih, ki jih predložijo katere koli vrste subjektov, podružnice v EU in tretjih državah, ter o zadevah v zvezi z dostopom, izdajanjem dokumentov in podatkov, ustreznimi sankcijami itd.

Kateri podatki so v poslovnem registru?

V registru so evidentirana vsa razkritja poslovnih dokumentov in podatkov za družbe z omejeno odgovornostjo in enoosebne družbe, podružnice v državah članicah EU in podružnice v tretjih državah. Ta razkritja so navedena v ustrezni zakonodaji o gospodarskih družbah in Direktivi (EU) 2017/1132. Spletišče splošnega poslovnega registra se uporablja kot nacionalni uradni list za razkritje poslovnih informacij. Fizične ali pravne osebe ali združenja takih oseb iz člena 16(1) zakona št. 4919/22 se morajo vpisati v splošni poslovni register.

Na spletišču registra lahko iščete informacije, ki jih razkrijejo naslednji poslovni subjekti:

(a) javne delniške družbe (anonymes etaireies – A.E.), kot so določene z zakonom št. 4548/2018 (Uradni list, serija I, št. 104);

(b) zasebne delniške družbe (etaireies periorismenis efthynis – EPE), kot so določene z zakonom št. 3190/1955 (Uradni list, serija I, št. 91);

(c) zasebne kapitalske družbe (idiotikes kefalaiouchikes etaireiesIKE), kot so določene z zakonom št. 4072/2012 (Uradni list, serija I, št. 86);

(d) družbe z neomejeno odgovornostjo (omorrythmes etaireies) ali komanditne družbe (eterrorythmes etaireies) (enostavne ali delniške), kot so določene z zakonom št. 4072/2012;

(e) zadruge civilnega prava (astikoi synetairismoi), kot so določene z zakonom št. 1667/1986 (Uradni list, serija I, št. 196), ki vključujejo vzajemne zavarovalnice, kreditne zadruge, gradbene zadruge in energetske skupnosti;

(f) socialna zadružna podjetja (koinonikes synetairistikes epicheiriseis) in delavske zadruge (synetairismoi ergazomenon), kot so določene z zakonom št. 4430/2016 (Uradni list, serija I, št. 205);

(g) socialne zadruge z omejeno odgovornostjo (koinonikoi synetairismoi periorismenis efthynis), kot so določene s členom 12 zakona št. 2716/1999 (Uradni list, serija I, št. 96);

(h) gospodarsko interesne družbe civilnega prava (astikes etaireies me oikonomikou skopou), kot so določene s členom 784 civilnega zakonika in členom 270 zakona št. 4072/2012;

(i) evropska gospodarska interesna združenja, kot so določena z Uredbo Sveta (EGS) št. 2137/85 (UL L 199, popravek L 247), ki imajo sedež v Grčiji;

(j) evropske družbe, kot so določene z Uredbo Sveta (ES) št. 2157/2001 (UL L 294), ki imajo sedež v Grčiji;

(k) evropske zadruge, kot so določene z Uredbo Sveta (ES) št. 1435/2003 (UL L 207), ki imajo sedež v Grčiji;

(l) podružnice ali zastopstva, ki jih imajo v Grčiji tuje družbe v obliki javnih delniških družb, zasebnih delniških družb in komanditnih delniških družb, ki imajo sedež v državi članici EU;

(m) podružnice ali zastopstva, ki jih imajo v Grčiji tuje družbe s sedežem v tretji državi in ki imajo podobno pravno obliko kot tuje družbe iz točke (l) zgoraj;

(n) podružnice ali zastopstva, prek katerih fizične ali pravne osebe ali združenja takih oseb, ki imajo svoj glavni kraj poslovanja ali sedež v tujini ter ne spadajo pod točki (l) ali (m), opravljajo poslovne transakcije v Grčiji;

(o) konzorciji, kot so določeni s členom 293 zakona št. 4072/2012, (p) pridobitni samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Grčiji in ki: (i) redno opravljajo poslovne transakcije v svojem imenu ali (ii) zagotavljajo blago ali storitve ali delujejo kot zastopniki za njihovo distribucijo, s poslovnim tveganjem, bodisi prek organizirane infrastrukture bodisi prek tretjih oseb.

Kdo ima pravico do dostopa do registra?

1. Dokumente in podatke, ki jih družba ali podružnica predloži v okviru ustanovitve družbe, registracije podružnice ali predložitve informacij, register hrani v strojno berljivi obliki, ki omogoča iskanje, ali kot strukturirane podatke.

2. Katera koli zainteresirana stranka lahko izključno v elektronski obliki prejme potrdila, kopije ali izpiske dokumentov in podatkov iz spisov subjektov, ki se morajo registrirati, če v skladu s členom 11 zakona št. 2690/1999 (Uradni list, serija I, št. 45) pristojnemu oddelku registra predloži zahtevek izključno v elektronski obliki. Zgoraj navedeni potrdila, kopije ali izpiski se izdajajo izključno v elektronski obliki. Podobno lahko katera koli zainteresirana stranka zahteva kopije, izpiske ali potrdila dokumentov in podatkov, ki se hranijo v spisu in niso objavljeni na spletišču registra. Registru ni treba izdati kopij dokumentov in podatkov iz spisov subjektov, ki se morajo registrirati, če so bili ti dokumenti in podatki predloženi v papirni obliki pred 31. decembrom 2006.

Kateri podatki so vpisani v grškem poslovnem registru?

Katere vrste podatkov se shranjujejo (kateri subjekti so vpisani v javni register, informacije o postopkih v primeru insolventnosti, računovodski izkazi itd.)?

Dokumenti in podatki, ki se objavijo in se lahko razkrijejo kateri koli zadevni tretji osebi, so vsaj naslednji:

1. V zvezi z družbami iz člena 16(1)(a) do (c), (e) do (g) in (i) do (k) zakona št. 4919/22, ki imajo sedež v Grčiji, se v registru objavijo naslednji dokumenti in podatki:

(a) akt o ustanovitvi, statut in po potrebi sklep uprave o odobritvi;

(b) spremembe statuta in celotno prečiščeno besedilo statuta;

(c) imenovanje, prenehanje funkcije in podatki, kot so določeni s členom 33(2), o osebah, ki bodisi kot organ, ustanovljen v skladu z zakonom, bodisi kot člani takega organa:

(i) so pooblaščene za zastopanje družbe v poslih s tretjimi osebami. Če se to nanaša na več kot eno osebo, mora biti v zadevnem vpisu navedeno, ali lahko te osebe delujejo samostojno oziroma ali morajo delovati skupaj;

(ii) zastopajo družbo pred sodiščem in

(iii) sodelujejo pri upravljanju, nadzoru ali obvladovanju družbe;

(d) najmanj enkrat na leto znesek vpisanega kapitala, kadar akt o ustanovitvi ali statut navaja odobreni kapital, razen če je zaradi povečanja vpisanega kapitala potrebna sprememba statuta;

(e) računovodske listine za vsako poslovno leto, ki so obvezne na podlagi direktiv Sveta 86/635/EGS (UL L 372) o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij, 91/674/EGS (UL L 374) o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic in 2013/34/EU (UL L 82) o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS;

(f) vsaka sprememba sedeža družbe;

(g) prenehanje in oživitev družbe;

(h) vsaka izjava sodišča o ničnosti družbe;

(i) imenovanje likvidacijskih upraviteljev in podrobni podatki o njih v skladu s členom 33(2) in (3);

(j) računovodski izkazi za začetek in končanje postopka likvidacije ter izbris družbe iz registra;

(k) število deležev družbenikov in vsi podatki o navedenih osebah.

2. V zvezi z enoosebnimi družbami iz člena 16(1)(d), (h) in (o) zakona št. 4919/22, ki imajo sedež v Grčiji, se v registru objavijo naslednji dokumenti in podatki:

(a) družbena pogodba in njene spremembe v prečiščeni obliki;

(b) dejavnost;

(c) firma družbe in skrajšana firma;

(d) polni naslov sedeža;

(e) podatki o družbenikih v skladu s členom 33(2) in (3), imenovanje poslovodje in obseg pooblastil poslovodje. Če so osebe iz prvega odstavka pravne osebe, so objavljeni podatki registrska številka, če obstaja, ključni identifikacijski podatki, kot so firma družbe, pravna oblika in sedež, ter podatki o fizični osebi, ki zastopa pravne osebe;

(f) izstop ali izključitev družbenika;

(g) vsaka sprememba stopnje udeležbe družbenikov pri dobičku in izgubi družbe;

(h) prenehanje in oživitev družbe;

(i) vsaka izjava sodišča o ničnosti družbe;

(j) imenovanje likvidacijskih upraviteljev in podrobni podatki o njih v skladu s členom 33(2) in (3);

(k) letni računovodski izkazi, če se pojavijo okoliščine, opisane v členu 1(2)(b) in (c) zakona št. 4308/2014 (Uradni list, serija I, št. 251) o uporabi grških računovodskih standardov;

(l) računovodski izkazi za začetek in končanje postopka likvidacije ter izbris družbe iz registra.

3. V zvezi s podružnicami v EU iz člena 16(1)(l) in (n) zakona št. 4919/22 se v registru objavijo naslednji dokumenti in podatki:

(a) akt o ustanovitvi in statut, če sta vsebovana v ločenem instrumentu, skupaj z njunimi spremembami;

(b) potrdilo iz registra, v katerega je družba vpisana (potrdilo o dobrem poslovanju, ki ga izda pristojni organ, ali potrdilo iz poslovnega registra države izvora);

(c) poštni naslov podružnice;

(d) navedba dejavnosti podružnice;

(e) register, v katerem je bil za družbo odprt spis iz člena 21(2), in evropski enotni identifikator (EUID);

(f) firma in pravna oblika družbe ter firma podružnice, če je drugačna od firme družbe;

(g) imenovanje, prenehanje funkcije in podatki, kot so določeni v členu 33(2) in (3), o osebah, pooblaščenih za zastopanje družbe v poslih s tretjimi osebami in v sodnih postopkih, kot:

(i) organi družbe, ustanovljeni na podlagi zakona, ali člani takega organa v skladu z zahtevami glede razkritja, ki za družbe veljajo na podlagi člena 14(d) Direktive (EU) 2017/1132 (UL L 169) o določenih vidikih prava družb;

(ii) stalni predstavniki družbe za dejavnosti podružnice z navedbo obsega njihovih pooblastil;

(h) prenehanje družbe, imenovanje likvidacijskih upraviteljev in podrobni podatki, ki se nanašajo nanje in njihova pooblastila, ter končanje postopka likvidacije v skladu z razkritjem s strani družbe, kot je določeno v členu 35(h), (j) in (k), postopki v primeru insolventnosti, dogovori, poravnave ali drugi podobni postopki v družbi;

(i) računovodske listine (računovodski izkazi) družbe, kot so sestavljene, preverjene in objavljene v skladu z zakonodajo države članice, ki velja za družbo, v skladu z direktivama 2013/34/EU (UL L 182) in 2006/43/ES (UL L 157) o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS;

(j) zaprtje podružnice.

3. V zvezi s podružnicami v EU iz člena 16(1)(m) in (n) zakona št. 4919/22 se v registru objavijo naslednji dokumenti in podatki:

(a) akt o ustanovitvi in statut, če sta vsebovana v ločenem instrumentu, skupaj z njunimi spremembami;

(b) poštni naslov podružnice;

(c) navedba dejavnosti podružnice;

(d) zakonodaja države, ki velja za družbo;

(e) registrska številka družbe v katerem koli registru, katerega vodenje je določeno z zakonodajo države članice, ki velja za družbo;

(f) pravna oblika družbe, njen glavni kraj poslovanja in njena dejavnost ter vsaj enkrat letno znesek vpisanega kapitala, če ti podatki niso navedeni v aktu o ustanovitvi ali statutu;

(g) firma družbe in firma podružnice, če je drugačna od firme družbe;

(h) imenovanje, prenehanje funkcije in identifikacijski podatki o osebah, pooblaščenih za zastopanje družbe v poslih s tretjimi osebami in v sodnih postopkih:

(i) kot organi družbe, ustanovljeni na podlagi zakona, ali kot člani takega organa;

(ii) kot stalni predstavniki družbe za dejavnosti podružnice z navedbo obsega njihovih pooblastil in dejstva, ali lahko ta pooblastila izvajajo sami;

(i) prenehanje družbe, imenovanje likvidacijskih upraviteljev, podrobni podatki, ki se nanašajo nanje in njihova pooblastila, ter končanje postopka likvidacije v skladu z razkritjem s strani družbe, kot je določeno v členu 35(h), (j) in (k), postopki v primeru insolventnosti, dogovori, poravnave ali drugi podobni postopki v družbi;

(j) računovodske listine družbe, na primer računovodski izkazi, kot so sestavljene, preverjene in objavljene v skladu z zakonodajo države članice, ki velja za družbo. Če zakonodaja države članice ne določa sestave računovodskih listin na način, ki je enakovreden grški zakonodaji in zakonodaji EU, se zahtevajo računovodske listine, kot so računovodski izkazi, za dejavnosti podružnice;

(k) zaprtje podružnice.

Kateri dokumenti se vlagajo/shranjujejo (spisi, zbirke listin, statuti, zapisniki skupščin itd.)?

Vlagajo se naslednji dokumenti:

 • računovodski izkazi v enotni elektronski obliki poročanja (ESEF),
 • računovodski izkazi v obliki XBRL in xHTML,
 • zapisniki skupščin delničarjev ali skupščin družbenikov ali edinih družbenikov v obliki PDF,
 • zapisniki sej upravnega odbora ali poslovodij in/ali direktorjev v obliki PDF,
 • elektronske izjave pravnih zastopnikov, ki ne obstajajo v papirni obliki,
 • nacionalni ali čezmejni načrti preoblikovanja družb (združitve, delitve ali preoblikovanja),
 • poročila izvedencev (zakonitih revizorjev) za vse pravne namene

Kako iskati po registru (in katera so razpoložljiva merila iskanja)?

Osebno

Dokumenti in podatki se hranijo v digitalni obliki, zato se ni treba osebno zglasiti v oddelkih registra.

Na spletišču registra

Objavljene poslovne informacije lahko iščete na spletišču splošnega poslovnega registra.

Katera so razpoložljiva merila iskanja?

Iščete lahko z uporabo le enega od naslednjih podatkov o družbi:

 • davčne identifikacijske številke (A.F.M. – grška kratica) ali
 • številke v splošnem poslovnem registru (Γ.Ε.ΜI.) ali
 • firme družbe ali
 • skrajšane firme.

Kako pridobiti dokumente?

Brezplačno?

V zvezi z družbo so na spletišču registra in prek sistema povezovanja poslovnih registrov (BRIS) brezplačno na voljo naslednje informacije:

(a) firma, skrajšana firma in pravna oblika družbe;

(b) registrirani sedež družbe in država članica, v kateri je registrirana;

(c) registrska številka in evropski enotni identifikator (EUID);

(d) podatki o spletišču, status družbe, in sicer, ali je aktivna, ali je začasno ustavila registracije, ali je v reševanju, v postopku likvidacije, ali je bila izbrisana iz registra oziroma ali je prenehala delovati;

(e) dejavnost družbe;

(f) podatki o njenih direktorjih;

(g) podatki v zvezi z njenimi podružnicami v državah članicah EU.

Prav tako lahko katera koli zainteresirana stranka na svojih elektronskih napravah brezplačno dostopa do vseh dokumentov, podatkov ali obvestil, ki so jih na spletišču registra za javno posvetovanje objavili oddelek registra ali pristojne osebe, ter jih prenese, digitalno shrani in natisne ali kakor koli drugače razmnožuje.

S plačilom pristojbine?

Katera koli zainteresirana stranka lahko iz registra pridobi overjene kopije, izpiske in potrdila ob predhodnem plačilu pristojbine za kateri koli dokument, podatek, kopijo, izpisek ali potrdilo.

Kako pridobiti izpisek iz registra, overjeno kopijo ali prepis dokumentov?

Če želi katera koli zainteresirana stranka pridobiti uradna (verodostojna) potrdila, kopije ali izpiske dokumentov ali podatkov o družbi, vpisanih v register, se lahko brezplačno registrira pri oddelku splošnega poslovnega registra za obveščanje.

Registrirate se lahko prek naslednjih hiperpovezav:

(Α) kot fizična oseba https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm,

(B) kot pravna oseba https://services.businessportal.gr/welcomeNonGemi/nonGemiRegistrationForm.

Uradna potrdila ali kopije dokumentov in podatkov lahko pridobite z vložitvijo zgoraj navedenega ustreznega elektronskega zahtevka ob predhodnem plačilu pristojbine v višini 5,00 EUR. Potrdila ali kopije zadevnih dokumentov ali podatkov se dostavijo na dva različna načina: digitalno na podlagi zahtevka pri oddelku registra za obveščanje ali po pošti na naslov kjer koli po svetu.

Postopek vpisa v register

Kako začeti postopek vpisa v register (način vložitve prijav v register, overjanje listin, vrste dokumentov, ki jih je treba priložiti)?

Osebno

Postopek evidentiranja dokumentov ali podatkov v registru se izvaja na daljavo in v celoti elektronsko. Zato se ni mogoče osebno oglasiti.

Prek spleta

Postopek za predložitev dokumentov in podatkov se izvaja v celoti elektronsko.

Vsak subjekt je certificiran v sistemu registra za predložitev dokumentov in podatkov. Subjekt (njegov zakoniti ali pooblaščeni zastopnik) vstopi v informacijski sistem registra in izbere ustrezno elektronsko vlogo. Vsaka vloga je standardizirana in zahteva (navaja) številne dokumente in podatke, ki jih je treba predložiti.

Kako se pregledajo oddane vloge?

Vloge za vpis v register so razvrščene v dve splošni kategoriji:

(A) vloge, ki so predmet pregleda zakonitosti, in

(B) vloge, ki so predmet pregleda popolnosti.

Vloge, ki so predmet pregleda zakonitosti, se posredujejo pristojnemu uradniku oddelka registra, ki opravi pregled zakonitosti predloženega dokumenta in, če ni ovir, odobri in evidentira vlogo. Sistem evidentira dokument, ustvari enkratni vpis, izda oznako vpisa v register in samodejno pripravi standardizirano predlogo obvestila.

Vloge, ki so predmet pregleda zakonitosti, se v registru evidentirajo samodejno, brez človekovega posredovanja, takoj po tem, ko jih subjekt predloži. Informacijski sistem izvede vrsto preverjanj, da preveri popolnost dokumenta v skladu z zakonom.

Pravni učinki vpisa v register

Učinek vpisov na tretje osebe v skladu s členom 17 Direktive (EU) 2017/1132

Pravne osebe iz člena 16(1) zakona št. 4919/22 morajo v primerih, ki niso določeni v odstavkih (l), (m), (n) in (p), v register obvezno vpisati in v njem objaviti pravna dejstva, izjave, dokumente in druge informacije, da bi nastali naslednji pravni učinki:

(a) pridobitev pravne osebnosti, če so v postopku ustanavljanja;

(b) spremembe njihovega statuta;

(c) dokončanje njihove združitve, delitve ali preoblikovanja;

(d) njihova likvidacija na podlagi odločitve njihovih družbenikov ali izdaje ustreznega upravnega akta;

(e) njihova oživitev, če so v postopku likvidacije, ter v primerih, ko je stečajni postopek ustavljen zaradi poplačila terjatev upnikov, poravnave ali v katerem koli drugem primeru, ko je predvidena oživitev pravne osebe;

(f) izguba pravne osebnosti ob vpisu izbrisa pravne osebe iz registra;

(g) ponovni vpis v register in začetek novega postopka prenehanja v skladu s členom 28(4).

Fizične ali pravne osebe ali združenja takih oseb iz člena 16 zakona št. 4919/22 se proti tretjim osebam ne smejo sklicevati na dokumente in podatke, v zvezi s katerimi niso bile izpolnjene formalnosti glede razkritja iz člena 17, razen če dokažejo, da so bile navedene tretje osebe seznanjene s temi dokumenti in podatki.

Razhajanja med vsebino vpisa v register in njeno objavo

Če razkrito besedilo ni v skladu z dokumentom ali podatki, vpisanimi v register, se osebe iz člena 16(1) do (4) ne smejo sklicevati nanj proti tretjim osebam. Tretje osebe se lahko sklicujejo na razkrite podatke, razen če zgoraj navedene osebe dokažejo, da so bile navedene tretje osebe seznanjene z besedilom, vpisanim v register.

Tretje osebe se lahko v skladu z zgoraj navedenim sklicujejo na dokumente ali podatke, v zvezi s katerimi formalnosti glede razkritja še niso bile opravljene, razen če so zaradi nerazkritja ti dokumenti neveljavni.

Če obstaja razhajanje med datumom vpisa in datumom razkritja, se datum razkritja šteje za datum vpisa za namene rokov zastaranja za uporabo zakonskih pravic in pravnih sredstev.

Kdo je odgovoren za točnost vpisov?

Za točnost vpisov je odgovoren pristojni oddelek registra. Natančneje v skladu s členom 20 zakona št. 4919/22 je pristojni oddelek registra odgovoren za naslednje:

(a) vpis v register subjektov, ki se morajo registrirati v skladu s členom 16;

(b) vsak vpis in razkritje, ki se nanaša na subjekte, ki se morajo registrirati;

(c) prejem, vpis, če ni opravljen elektronsko, pregled popolnosti in po potrebi zakonitosti ustreznih vlog, spremnih dokumentov, informacij ali izjav ter preverjanje vlog za odobritev firme in skrajšane firme ter rezervacijo teh imen v skladu s členom 55(3);

(d) odgovarjanje na vprašanja, predložena prek sistema povezovanja poslovnih registrov (BRIS) v zvezi z dokumenti in informacijami iz členov 33, 35 in 39;

(e) izdajanje potrdil, kopij in izpiskov v skladu s členom 46(3);

(f) izvajanje pregledov vzorcev pri ustanavljanju družb prek elektronske storitve „vse na enem mestu“ (e-YMS) in samodejnih vpisov v register, ki se izvajajo v skladu s členom 26(4).

Postopki varstva podatkov

Postopki, povezani z varstvom pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z razkritjem in hrambo njihovih osebnih podatkov

Če register obdeluje osebne podatke, je oddelek za podporo in razvoj informacijskih sistemov splošnega poslovnega registra (G.E.MI.) in storitev "vse na enem mestu" pri zvezi grških gospodarskih zbornic upravljavec podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119) in zakonom št. 4624/2019 (Uradni list, serija I, št. 137) v povezavi s členom 47 zakona št. 4623/2019 (Uradni list, serija I, št. 134) o podatkih javnega sektorja.

Kontaktni podatki

Ministrstvo za razvoj in naložbe

Generalni sekretariat za trgovino

Generalni direktorat za notranjo trgovino in varstvo potrošnikov

Naslov za družbe:

Pl. Kaningos, 10181 ATENE

e-naslov: companylaw@mindev.gov.gr

Koristni spletni naslovi

Elektronska objava s strani splošnega poslovnega registra (G.E.MI.)

Registracija posameznikov za spletne storitve splošnega poslovnega registra (G.E.MI.)

Vpis podjetij v splošni poslovni register (G.E.MI.)

Preverjanje verodostojnosti potrdil in kopij, ki jih izda splošni poslovni register (G.E.MI.)

Zakonodaja o splošnem poslovnem registru (G.E.MI.)

Zadnja posodobitev: 12/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.