Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v grškem poslovnem registru?

Grški poslovni register se imenuje splošni poslovni register (G.E.MI. – grška kratica) v skladu s trenutno veljavnim zakonom št. 3419/2005 (Uradni list, serija I, št. 297, 6.12.2005). V njem so evidentirane vse objave poslovnih dokumentov in podatkov za družbe z omejeno odgovornostjo in enoosebne družbe. Spletišče splošnega poslovnega registra (G.E.MI) se uporablja kot «nacionalni uradni list za objavo poslovnih informacij». Fizične ali pravne osebe ali združenja takih oseb iz člena 1(1) zakona št. 3419/2005 se morajo vpisati v splošni poslovni register.

Na spletišču registra lahko iščete informacije, ki jih objavijo naslednji poslovni subjekti:

(a) fizične osebe, ki so poslovni subjekti in imajo v Grčiji sedež ali poslovno enoto ali ki poslujejo prek glavne ali sekundarne poslovne enote v Grčiji;

(b) združenja oseb, ki poslujejo prek glavne ali sekundarne poslovne enote v Grčiji, in vse gospodarske družbe, če so bile ustanovljene po grškem pravu, naj bodo to družbe z neomejeno odgovornostjo ali družbe z omejeno odgovornostjo (z javnimi delničarji ali brez njih), zadruge civilnega prava (ki vključujejo vzajemne zavarovalnice in kreditne zadruge) ter zasebne in javne delniške družbe, ter fizične ali pravne osebe, za katere velja obveznost poročanja na podlagi člena 39 predsedniškega odloka z dne 27. novembra/14. decembra 1926;

(c) evropska gospodarska interesna združenja, kot so določena z Uredbo Sveta (EGS) št. 2137/85 (UL L 199, popravek L 247), ki imajo svoj sedež v Grčiji;

(d) evropske družbe, kot so določene z Uredbo Sveta (ES) št. 2157/2001 (UL L 294), ki imajo svoj sedež v Grčiji;

(e) evropske zadruge, kot so določene z Uredbo Sveta (ES) št. 1435/2003 (UL L 207), ki imajo svoj sedež v Grčiji;

(f) zgoraj navedene stranke, ki imajo svoj glavni kraj poslovanja ali svoj sedež v Grčiji, morajo v register vpisati tudi vse podružnice, ki jih imajo v Grčiji;

(g) tuje družbe iz člena 1 Direktive 68/151/EGS (UL L 65), kakor je bil spremenjen s členom 1 Direktive 2003/58/ES (UL L 221), ki imajo svoj sedež v državi članici EU, morajo v register vpisati vse podružnice ali zastopstva, ki jih imajo v Grčiji;

(h) tuje družbe s sedežem v tretji državi, ki imajo podobno pravno obliko kot tuje družbe iz točke (g) zgoraj, morajo v register vpisati vse podružnice ali zastopstva, ki jih imajo v Grčiji;

(i) druge fizične ali pravne osebe ali združenja takih oseb, ki imajo svoj glavni kraj poslovanja ali svoj sedež v tujini ter ne spadajo pod točki (g) in (h), morajo v register vpisati vse podružnice ali zastopstva, prek katerih poslujejo v Grčiji;

(j) konzorciji;

(k) družbe civilnega prava v skladu s členom 784 civilnega zakonika in

(l) fizične ali pravne osebe ali združenja takih oseb, ki opravljajo ali nameravajo opravljati gospodarsko ali poklicno dejavnost, ne da bi na podlagi navedene dejavnosti postali poslovni subjekti.

Kateri dokumenti in podatki so vpisani v grškem poslovnem registru?

Vpis podjetja, ki mora biti vpisano v register, mora vključevati naslednje informacije:

(a) registrsko številko družbe, podružnice ali zastopstva;

(b) registrski urad ali oddelek, ki je opravil prvotni ali poznejši vpis v register, in polno ime odgovornega uradnika;

(c) referenčno številko prijave za vpis v register in oznako vpisa v register;

(d) kadar je na podlagi veljavne zakonodaje za ustanovitev podjetja ali začetek trgovanja potrebno dovoljenje poslovnega subjekta, poklicno dovoljenje ali dovoljenje za ustanovitev in obratovanje, podatke o odločbi, ki jo je izdal pristojni organ ali oddelek;

(e) sodne odločbe, s katerimi je družba razglašena za insolventno ali je zoper njo uveden postopek poravnave ali drug kolektivni postopek v primeru insolventnosti za poravnavo terjatev njenih upnikov. Vpis vključuje tudi polno ime, polna imena staršev, številko osebne izkaznice ali potnega lista, kraj in datum rojstva, državljanstvo in domači naslov likvidacijskih upraviteljev, prisilnih upraviteljev in stečajnih upraviteljev;

(f) podatke o sodnih odločbah, s katerimi prenehajo, se začasno ustavijo ali razveljavijo pravni položaji iz točke (e) zgoraj;

(g) podatke, ki jih je treba objaviti v skladu z zakonodajo o insolventnosti;

(h) podatke o nerešenih zahtevah za uvedbo postopka zaradi insolventnosti, postopka poravnave ali drugih kolektivnih postopkov v primeru insolventnosti;

(i) število podružnic ali zastopstev, ki jih ima družba v Grčiji, ter naslov in registrsko številko vsakega od njih;

(j) število, naslov in podatke o podružnicah ali zastopstvih, ki jih ima družba v tujini.

V zvezi z družbami s sedežem v Grčiji se vpišejo in objavijo naslednje informacije:

(a) akt o ustanovitvi in statut;

(b) spremembe akta o ustanovitvi ali statuta, vključno s podaljšanjem časa trajanja družbe, in po kakršnikoli spremembi akta o ustanovitvi ali statuta celotno besedilo akta o ustanovitvi ali statuta, kakor je bilo spremenjeno z novo različico;

(c) imenovanje, prenehanje funkcije in podatki o osebah, ki bodisi kot organ, ustanovljen v skladu z zakonom, bodisi kot člani takega organa:

(i) so pooblaščene za zastopanje družbe v poslih s tretjimi osebami (če se to nanaša na več kot eno osebo, mora biti v zadevnem vpisu navedeno, ali lahko te osebe delujejo samostojno oziroma ali morajo delovati skupaj);

(ii) zastopajo družbo pred sodiščem;

(iii) sodelujejo pri upravljanju, nadzoru ali obvladovanju družbe;

(d) najmanj enkrat na leto znesek vpisanega kapitala, kadar akt o ustanovitvi ali statut navaja odobreni kapital, razen če je zaradi povečanja vpisanega kapitala potrebna sprememba statuta;

(e) računovodske listine za vsako poslovno leto, ki so obvezne na podlagi direktiv Sveta št. 78/660/EGS (UL L 222, 14.8.1978), št. 83/349/EGS (UL L 193, 18.7.1983), št. 86/635/EGS (UL L 372, 31.12.1986) in št. 91/674/EGS (UL L 374, 31.12.1991);

(f) vsaka sprememba sedeža družbe;

(g) prenehanje družbe;

(h) vsaka izjava sodišča o ničnosti družbe;

(i) imenovanje likvidacijskih upraviteljev in podrobni podatki o njih;

(j) končanje postopka likvidacije in izbris družbe iz registra.

II. V zvezi s tujimi družbami, kot so navedene v členu 1 Direktive št. 68/151/EGS (UL L 65), kakor je bil spremenjen s členom 1 Direktive 2003/58/ES (UL L 221), ki imajo svoj sedež v državi članici EU, se vpišejo in objavijo naslednje informacije:

(a) poštni ali drug naslov podružnice;

(b) področje dejavnosti podružnice;

(c) register države članice, v katerem se hranijo dokumenti družbe, in registrska številka družbe v navedenem registru;

(d) firma in pravna oblika družbe ter firma podružnice, če je drugačna od firme družbe;

(e) imenovanje, prenehanje funkcije in podatki o osebah, pooblaščenih za zastopanje družbe v poslih s tretjimi osebami in v sodnih postopkih:

(i) če so z zakonom določene kot upravni organ družbe ali člani takega organa v skladu z zahtevami glede objave, ki za družbe veljajo na podlagi člena 2(1) Direktive 2009/101/ES (UL L 258, 1.10.2009);

(ii) kot stalnih predstavnikov družbe za dejavnosti podružnice z navedbo obsega njihovih pooblastil;

(f) prenehanje družbe, imenovanje upraviteljev in podrobni podatki, ki se nanašajo nanje in njihova pooblastila, ter zaključek prenehanja, vključno s sklicem na register države članice, postopki v primeru insolventnosti, dogovori, poravnave ali drugi podobni postopki v družbi;

(g) računovodske listine družbe, kot so sestavljene, preverjene in objavljene v skladu z zakonodajo države članice, ki velja za družbo, ter v skladu z direktivami št. 78/660/EGS (UL L 222, 14.8.1978), št. 83/349/EGS (UL L 193, 18.7.1983) in št. 84/253/EGS (UL L 126, 12.5.1984, str. 20);

(h) zaprtje podružnice.

Kako iskati po grškem poslovnem registru?

Objavljene poslovne informacije lahko iščete na spletišču splošnega poslovnega registra z uporabo le enega od naslednjih podatkov o družbi:

  1. davčne identifikacijske številke (A.F.M. – grška kratica) ali
  2. številke v splošnem poslovnem registru (Γ.Ε.ΜI.) ali
  3. firme družbe ali
  4. skrajšane firme.

Ali je dostop do grškega poslovnega registra brezplačen?

Vsa javnost lahko do podatkov o družbi, vpisanih v splošni poslovni register, dostopa brezplačno. Prav tako lahko na svojih elektronskih napravah digitalno shranite in natisnete ali kakor koli drugače razmnožujete dokumente, podatke ali obvestila, ki so jih na spletišču registra za javno posvetovanje objavili register ali pristojne osebe. Če želite pridobiti uradna (verodostojna) potrdila ali kopije dokumentov ali podatkov o družbi, vpisanih v register, se lahko brezplačno registrirate pri oddelku splošnega poslovnega registra za obveščanje.

Uradna potrdila ali kopije dokumentov in podatkov lahko pridobite z vložitvijo ustreznega elektronskega zahtevka ob predhodnem plačilu pristojbine. Potrdila ali kopije zadevnih dokumentov ali podatkov se dostavijo na dva različna načina: digitalno na podlagi zahtevka pri oddelku registra za obveščanje ali po pošti na naslov kjer koli po svetu.

Kako se preverja verodostojnost uradnih potrdil ali kopij, ki jih izda grški poslovni register?

Verodostojnost zadevnih uradnih potrdil ali kopij se preverja prek grškega splošnega poslovnega registra.

Če vnesete referenčno številko potrdila ali kopije, registrsko številko družbe in oddelek registra, ki je izdal dokument, se prikaže vsebina dokumenta.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Dokumenti, navedeni pod vpisi podjetij, so zanesljivi, ker je register edina stran, ki je na voljo za objavo poslovnih informacij in pomeni «nacionalni uradni list za objavo poslovnih informacij» v smislu člena 3(5) Direktive 2009/101/ES. Splošni poslovni register je z registri drugih držav članic, navedenih v zadevni zakonodaji (nacionalni registri), povezan prek centraliziranega sklopa informacijskih orodij («evropska osrednja platforma») v okviru sistema povezovanja registrov na podlagi Direktive 2012/17/EU. Dokumenti in podatki se vpišejo v splošni poslovni register, ko osebje registra preveri, ali so zakoniti, točni, jasni in popolni ter ali so bile plačane vse pristojbine, določene z veljavno zakonodajo. Če se pri tem preverjanju ne ugotovi nič, kar bi lahko preprečevalo vpis v register, pristojni oddelek registra vpiše ustrezne informacije o podjetju v register. Če prijava, predloženi dokumenti ali druge spremne listine ne izpolnjujejo zahtev iz zakona ali niso točni in popolni, pristojni oddelek pisno ali po telefaksu ali elektronski pošti zadevno osebo pozove, naj v petih delovnih dneh od prejema zahteve zagotovi potrebna pojasnila, popravke ali dodatke k prijavi, predloženim dokumentom ali spremnim listinam. Ta rok se lahko podaljša do enega meseca, če je to potrebno zaradi okoliščin in vrste podatkov, ki jih je treba vpisati v register. S tem rokom se podaljša kakršen koli drug zakonski rok za vpis informacij v register. Če v petih dneh ali morebitnem podaljšanem roku ni odgovora ali če se za predložene informacije šteje, da ne izpolnjujejo zakonskih zahtev ali niso pravilne in popolne, se prijava za vpis v register zavrne z obrazloženim sklepom, pristojbine za vpis pa se povrnejo. Za družbe z neomejeno odgovornostjo in družbe z omejeno odgovornostjo, javne in zasebne delniške družbe, zadruge civilnega prava, evropska gospodarska interesna združenja, določena z Uredbo (EGS) št. 2137/85 (UL L 199, popravek L 247), s sedežem v Grčiji, evropske družbe, določene z Uredbo (ES) št. 2157/2001 (UL L 294), s sedežem v Grčiji, evropske zadruge, določene z Uredbo (ES) št. 1435/2003 (UL L 207), s sedežem v Grčiji in družbe civilnega prava iz člena 784 civilnega zakonika ima vpis dejstev, izjav, dokumentov in drugih podatkov v splošni elektronski poslovni register naslednje učinke:

(a) pravne osebe, kot so navedene zgoraj in ki so v postopku ustanavljanja, pridobijo pravno osebnost;

(b) ob upoštevanju posebnih določb veljavne zakonodaje, ki ureja preoblikovanje družb, se podjetja, ki vpišejo preoblikovanje, preoblikujejo v javne delniške družbe, zasebne delniške družbe, zadruge civilnega prava, evropska gospodarska interesna združenja, evropske družbe ali evropske zadruge, kot je ustrezno;

(c) akt o ustanovitvi ali statut podjetja se spremeni;

(d) opravi se združitev ali delitev, pod pogojem vpisa in pred izbrisom družbe, ki se združi ali razdeli, iz registra;

(e) podjetje se likvidira na podlagi odločitve partnerjev ali ustreznega upravnega akta;

(f) podjetje se obnovi.

Nazadnje, v skladu z izrecno določbo odstavka 4 zakona št. 3419/2005 se za zadevne vpise v register domneva, da so zakoniti in pravilni.

Ali so v zvezi z grškim poslovnim registrom kakšne posebnosti, za katere bi moral vedeti?

Spletišče splošnega poslovnega registra (G.E.MI.) se uporablja kot «grški elektronski nacionalni uradni list» za objavo poslovnih informacij na podlagi člena 3(5) Direktive 2009/101/ES z dne 16. septembra 2009 (UL L 258). Splošni seznam imen družb, vpisi in vse druge informacije, potrebne za javno uporabo registra, so objavljeni na spletišču registra. Vse fizične ali pravne osebe lahko do registra dostopajo brezplačno. Prav tako lahko na svojih elektronskih napravah digitalno shranite in natisnete ali kakor koli drugače razmnožujete dokumente, podatke ali obvestila, ki so jih na spletišču registra za javno posvetovanje objavili oddelek registra ali pristojne osebe.

V okviru sistema povezovanja registrov splošni poslovni register: (a) po elektronski pošti komunicira z drugimi nacionalnimi registri in (i) prejema informacije o podatkih, shranjenih v drugem nacionalnem registru, v zvezi z družbami, ki imajo svoj registrirani sedež v eni državi članici EU in podružnice v drugi državi članici EU, ter (ii) zagotavlja informacije o podatkih iz člena 6(2a) in (2b) zakona št. 3419/2005 o družbah, ki imajo svoj registrirani sedež ali podružnice v Grčiji, kot so navedene v odstavku 1(g) istega zakona, in (b) odgovarja na vprašanja, ki jih posamezni uporabniki predložijo evropski enotni točki za elektronski dostop v sistemu povezovanja registrov («portal»), kar zadeva informacije iz točke (a)(i).

Oddelek za družbe in registre generalnega direktorata za trge (generalni sekretariat za trgovino in varstvo potrošnikov, ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in turizem) je pristojen za odgovore na vprašanja, predložena prek evropskega elektronskega portala v zvezi z dokumenti in informacijami iz člena 6(2a) in (2b) zakona št. 3419/2005 za družbe, katerih delnice kotirajo na atenski borzi, banke in njihove podružnice v državah članicah EU in tretjih državah, zavarovalne delniške družbe in njihove podružnice v državah članicah EU in tretjih državah, delniške investicijske sklade, delniške družbe za upravljanje vzajemnih skladov, delniške družbe za upravljanje vzajemnih skladov za nepremičnine, delniške investicijske sklade za nepremičnine, delniške družbe za upravljanje sredstev in obveznosti, delniške investicijske družbe in športne delniške družbe (nogomet in košarka).

Poleg tega oddelek registra deluje za vsako gospodarsko zbornico v Grčiji in je med drugim pristojen za odgovore na vprašanja, predložena prek evropskega elektronskega portala v zvezi z dokumenti in informacijami iz člena 6(2a) in (2b) zakona št. 3419/2005 glede vseh pravnih oblik družbe, ki niso navedene zgoraj.

Opomba: Zgoraj navedene informacije zagotavljajo samo pregled za seznanitev zadevnih oseb s povezovanjem med grškim registrom, tj. splošnim poslovnim registrom (G.E.MI.), in drugimi nacionalnimi registri držav članic. Podrobnejše informacije o pravnem okviru so na voljo na spletišču splošnega poslovnega registra (G.E.MI.).

Sorodne povezave

Elektronska objava s strani splošnega poslovnega registra

Registracija posameznikov za spletne storitve splošnega poslovnega registra (G.E.MI.)

Vpis podjetij v splošni poslovni register (G.E.MI.)

Preverjanje verodostojnosti potrdil in kopij, ki jih izda splošni poslovni register (G.E.MI.)

Zakonodaja o splošnem poslovnem registru

Zadnja posodobitev: 15/09/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.