Poslovni registri v državah EU

Madžarska

Ta razdelek vsebuje kratek pregled poslovnega registra Madžarske.

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Kateri podatki so v madžarskem poslovnem registru?

Poslovni register vsebuje podatke o vpisanih gospodarskih družbah in njihovo dokumentacijo, na podlagi katere so bile vpisane. Podatke v poslovnem registru (o vpisanih družbah) upravljajo sodišča, ki imajo pristojnost registrskih sodišč. Podatki o družbah in njihova dokumentacija so shranjeni v elektronski obliki. Podatki o družbah, vpisanih pri katerem koli madžarskem registrskem sodišču, so na voljo brezplačno na spletišču službe za informacije o gospodarskih družbah in elektronski vpis družb v register v okviru ministrstva za pravosodje (služba za informacije o gospodarskih družbah, https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Dostop imate do naslednjih podatkov (veljavnih ali ne več veljavnih), ki so v poslovnem registru v času vložitve vašega zahtevka:

 • matična številka gospodarske družbe,
 • ime gospodarske družbe,
 • sedež družbe (székhely),
 • poslovni objekti (telephelyek),
 • podružnice (fióktelepek),
 • dejavnosti,
 • emisijski osnovni kapital,
 • davčna številka,
 • podatki o morebitnem začetku postopkov stečaja, likvidacije ali končne poravnave,
 • dejstvo, da (bivši) izvršni direktor ali upravitelj poslovnega združenja v skladu s členom 3:22 zakona V o civilnem zakoniku iz leta 2013 ne more biti izvršni direktor ali upravitelj nekega drugega poslovnega združenja.

Vsak prvi dan v tednu se posodobijo naslednji podatki:

 1. Vsi podatki o družbi, ki so zbrani v poslovnem registru (shranjen izpisek o družbi) (tárolt cégkivonat), in podatki o zahtevkih za vpis ali spremembe vpisa, ki še niso bili vpisani v register.
 2. Podatki o družbi obsegajo podatke o:
 • lastniškem statusu (člani ali delničarji) in pravnih zastopnikih pravnih oseb, poslovnih združenj brez pravnega statusa pravne osebe (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) ali drugih združenj,
 • pooblastilih fizičnih oseb v zvezi z zastopanjem in članstvom v nadzornem svetu.

Vsak prvi dan v tednu je posodobljene podatke mogoče najti tudi z iskalnikom.

V poslovnem registru so podatki o družbi shranjeni tudi na podlagi drugih meril (lahko imate dostop tudi do podatkov, ki niso več veljavni), poleg dostopa do teh podatkov pa je mogoč tudi dostop do dokumentacije družbe. Podatki so dostopni na registrskih sodiščih in prek službe za informacije o gospodarskih družbah, overjene ali neoverjene kopije dokumentacije družbe in podatke o družbi pa lahko pridobite s plačilom upravne takse.

Ali je dostop do madžarskega poslovnega registra brezplačen?

Vsebine madžarskega poslovnega registra so v zgoraj navedenem obsegu dostopne brezplačno na naslovu <https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Dostop do ostalih vsebin se plača.

Kako iskati po madžarskem poslovnem registru?

Podatke o družbi lahko iščete z naslednjimi merili:

– ime gospodarske družbe,

– matična številka gospodarske družbe,

– davčna številka.

Kako zanesljivi so podatki v registru?

Podatki iz člena 2 Direktive 2009/101/ES so za gospodarske družbe, vpisane na Madžarskem, dostopni brezplačno na spletu.

Na Madžarskem podatke o gospodarskih družbah zagotavljajo registrska sodišča in služba za informacije o gospodarskih družbah ali pa so ti podatki objavljeni v glasilu gospodarskih družb. Glasilo gospodarskih družb je uradni list ministrstva za pravosodje, brezplačno dostopen na http://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Ko registrsko sodišče objavi podatke iz poslovnega registra, ki se nanašajo na delniško družbo ali družbo z omejeno odgovornostjo, v glasilu gospodarskih družb objavi tudi statut družbe in vse njegove spremembe, ki se naložijo dnevno.

Podatke v poslovnem registru upravljajo sodišča, ki imajo pristojnost registrskih sodišč. Podatki o družbah in njihova dokumentacija so shranjeni v elektronski obliki. Podatki o družbah, vpisanih pri katerem koli madžarskem registrskem sodišču, so na voljo brezplačno na spletišču službe za informacije o gospodarskih družbah in elektronski vpis družb v register v okviru ministrstva za pravosodje (služba za informacije o gospodarskih družbah, https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Zgodovina madžarskega poslovnega registra

Od julija 1993, ko je nacionalni sistem za informacije o gospodarskih družbah in vpis družb v register (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) postal v celoti operativen, podatke v poslovni register elektronsko vnašajo sodišča.

Odzivni čas sistema med katerima koli sodiščema je le nekaj minut.

Zadnja posodobitev: 21/09/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.