Poslovni registri v državah EU

Mednarodni pravni instrumenti

Informacije o poslovnih registrih so na voljo tudi za države Evropskega gospodarskega prostora, ki niso države članice EU.

Vsebino zagotavlja
Mednarodni pravni instrumenti

Norveška

Islandija

Lihtenštajn
Norveška

Center za registre Brønnøysund je vladni organ pod okriljem ministrstva za trgovino, industrijo in ribištvo. Register podjetij je eden od 14 nacionalnih registrov, ki jih upravlja Center za registre Brønnøysund.

V poslovni register se vpišejo vsa norveška in tuja podjetja na Norveškem. Register zagotavlja pravno varstvo in finančni pregled ter je pomemben vir za vsakogar, ki potrebuje točne informacije o udeležencih v norveškem gospodarstvu.

Kateri podatki so v norveškem poslovnem registru?

Norveški register podjetij vsebuje informacije o registriranih podjetjih. Na spletišču Centra za registre Brønnøysund lahko prek iskalnika dostopate do ključnih informacij. Informacije iz poslovnega registra je mogoče najti v obvestilih, dodatne informacije in prepise pa lahko naročite v spletni trgovini in prek Evropskega poslovnega registra (EPR).

Ključne informacije:

 • organizacijska številka družbe;
 • ime družbe, poslovni naslov in drugi naslovi;
 • datum ustanovitve družbe;
 • statut družbe in vrsta dejavnosti;
 • vloge v družbi;
 • informacije o stečaju.

Obvestila:

Poslovni register vsebuje obvestila o vseh pomembnih dogodkih v zvezi z družbo. Obvestila se nanašajo na vpis nove družbe v register, vpis pomembnih sprememb v družbi in prenehanje ali izbris družbe. V zbirki podatkov o obvestilih, ki omogoča iskanje, se podatki shranjujejo od 1. novembra 1999. Angleška različica obvestil je na voljo od avgusta 2006.

Dodatne informacije, ki jih je mogoče naročiti proti plačilu pristojbine, so prepisi in potrdila, kot sta:

 • potrdilo o vpisu v register;
 • zaključni račun.

Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Vse ključne informacije, ki so dostopne prek iskalnika, in informacije iz zbirke podatkov o obvestilih so brezplačne. Za nekatere storitve, kot so prepisi in potrdila, je treba plačati pristojbino.

Kako iskati po norveškem poslovnem registru?

Osnovne informacije o podjetjih, vpisanih v poslovni register, so na voljo na spletišču Centra za registre Brønnøysund. Iskanje je v zbirki podatkov o obvestilih mogoče bodisi po imenu družbe bodisi po organizacijski številki.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Tretje osebe se lahko sklicujejo na informacije v registru podjetij kot na pravno veljavne informacije o družbi. Za vpisane informacije se šteje, da so tretje osebe seznanjene z njimi. To velja za same informacije in dokumente, ki so podlaga za vpis v register. V praksi to pomeni, da bi morala tretja oseba preveriti vpisane informacije o družbi, preden začne poslovati z njo.

Pravila o tem, do katere mere se lahko tretja oseba sklicuje na informacije, vpisane v register podjetij na Norveškem, vsebuje člen 10-1 zakona o registraciji podjetij. Pravila se da na hitro povzeti z ugotovitvijo, da se za vpisane informacije šteje, da so tretje osebe seznanjene z njimi.

Podrobneje jih je mogoče pojasniti tako, da se v primerih, v katerih pravno pravilo določa pravni položaj tretje osebe glede na to, ali je vedela za določeno zadevo ali ne, za informacije, vpisane v register podjetij, šteje, da je tretja oseba seznanjena z njimi.

Če bi bilo treba v zvezi z neko zadevo v register poslati obvestilo o registraciji (vendar to ni bilo storjeno), zadeva pa se ne ujema z vpisanimi informacijami, je zoper tretjo osebo ni mogoče uveljavljati. Izjema od tega pravila je primer, ko je bila tretja oseba seznanjena ali bi morala biti seznanjena z zadevo. V takem primeru ne more utemeljeno trditi, da se je lahko sklicevala na vpisane informacije.

Zgodovina norveškega poslovnega registra

Norveški register podjetij je bil ustanovljen leta 1988 in je prevzel naloge skoraj 100 nekdanjih lokalnih poslovnih registrov.

Sorodne povezave

Zakon o registraciji podjetij v norveščini

 Islandija

Kateri podatki so v islandskem poslovnem registru?

Register podjetij je od leta 2003 oddelek v direktoratu za notranje prihodke, upravlja pa javno evidenco, ki vsebuje informacije o naslednjih subjektih:

 1. posameznikih, družbah in drugih subjektih, ki opravljajo poslovno dejavnost;
 2. institucijah in družbah v državni lasti;
 3. institucijah in družbah v lasti občin;
 4. združenjih, organizacijah in subjektih, ki niso posamezniki, odgovornih za upravljanje premoženja ali izvajanje davčnih obveznosti;
 5. drugih dejavnostih, ki jih je treba po mnenju direktorata za notranje prihodke/registra podjetij vpisati v uradno evidenco.

Register vsebuje naslednje informacije o zgoraj navedenih subjektih, kot je ustrezno:

 1. ime;
 2. identifikacijsko številko, naslov;
 3. pravno obliko;
 4. datum ustanovitve;
 5. ime, naslov in identifikacijsko številko vodilnih delavcev;
 6. oznako dejavnosti (ISAT-nr.);
 7. informacije o likvidaciji;
 8. druge podatke, ki jih je treba v skladu z zakonom vpisati v register.

Subjekt po vpisu v register pridobi enotno identifikacijsko številko.

Register podjetij zagotavlja javnim organom, družbam in posameznikom informacije iz registra v skladu s predpisi o obsegu informacij in pristojbinah, ki jih določi minister.

Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Informacije o imenu, naslovu, pravni obliki, oznaki ISAT in davčni številki so javno in brezplačno dostopne na spletišču direktorata za notranje prihodke/registra podjetij.

Za dodatne informacije je treba plačati in upamo, da bodo leta 2016 na voljo v naši spletni trgovini.

Kako iskati po islandskem poslovnem registru?

Na spletišču direktorata za notranje prihodke je mogoče iskati informacije, ki so na voljo brezplačno. Na žalost so za zdaj na voljo samo v islandščini. Za dodatne informacije se je treba na urad obrniti po telefonu ali e-pošti, dokler ne bo naslednje leto začela delovati spletna trgovina.

Zgodovina islandskega poslovnega registra

Do leta 1980 so se družbe registrirale pri lokalnih komisarjih po Islandiji. Leta 1980 je bil vzpostavljen poseben register za družbe z omejeno odgovornostjo, vendar je identifikacijske številke za te družbe izdajal statistični urad Islandije. Od leta 1997 se vse družbe, razen družb z neomejeno odgovornostjo, vpisujejo v register podjetij, od leta 2014 pa se v ta register vpisujejo tudi navedene družbe, tako da zdaj na Islandiji obstaja samo en uradni poslovni register, tj. register podjetij.

 Lihtenštajn

Poslovni register (Handelsregister) za celotno ozemlje Lihtenštajna vodi urad za pravosodje (Amt für Justiz) v Vaduzu.

To je javni register in predpostavlja se, da je točen. Njegov glavni cilj je zagotoviti pravno varnost poslovanja z razkritjem pravnih razmerij, ki jih ureja zasebno pravo, zlasti položajev fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo poslovno dejavnost, ko gre za odgovornost in pooblastilo za ukrepanje.

Kateri podatki so v poslovnem registru?

Poslovni register vsebuje informacije o vseh registriranih pravnih subjektih s statutarnim sedežem v Kneževini Lihtenštajn in o lihtenštajnskih skrbniških skladih (Treuhänderschaften). Informacije vključujejo dejstva in pravna razmerja, pri čemer sta vpis nekaterih dejstev in pravnih razmerij ter predložitev ustreznih dokazil predpisana z zakonom, druga pa se vpišejo oziroma predložijo prostovoljno.

V poslovni register se vložijo tudi dokumenti v zvezi z neregistriranimi skrbniškimi skladi in podatki v zvezi s fundacijami (Stiftungen), ki niso registrirane.

Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Za dostop do poslovnega registra je treba plačati pristojbino.

Delne informacije o pravnih subjektih, vpisanih v poslovni register, in druge pravne informacije so brezplačno na voljo v katalogu podjetij poslovnega registra (Firmenindex) prek povezave https://handelsregister.li/cr-portal/suche/suche.xhtml, prek iste povezave pa se lahko proti plačilu pristojbine naroči overjen popolni izpisek.

Kako iskati po lihtenštajnskem poslovnem registru?

Poslovni register, vključno z obvestili in dokazili, je javen.

V katalogu podjetij (Firmenindex) je mogoče registrirane pravne subjekte iskati po imenu ali trgovskem imenu ali registrski številki.

Kako zanesljivi so podatki v registru?

V skladu s členom 3a Direktive 2009/101/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2012/17/EU, morajo države članice zagotoviti informacije o nacionalnih predpisih, v skladu s katerimi se lahko tretje osebe sklicujejo na dokumente in podatke o družbah iz člena 2. S sklepom Skupnega odbora EGP z dne 8. oktobra 2013 je določeno, da je treba Direktivo 2012/17/EU vključiti v Sporazum EGP.

Razen če zakonodaja določa, da je potrebna le delna objava ali objava izvlečkov, urad za pravosodje vpise v poslovni register v celoti in nemudoma objavi v uradnem listu (člen 956(1) zakona o osebah in družbah (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)). Uradna publikacija Kneževine Lihtenštajn je elektronski uradni list (Amtsblatt) (člen 16 zakona o objavah (Kundmachungsgesetz)).

Vsaka oseba, ki ravna v dobri veri, se lahko sklicuje na vpise in spremembe v poslovnem registru ter izbrise iz njega. Vsebina vpisa, spremembe ali izbrisa se lahko uveljavlja zoper registrirano stranko, če je bila predložena na željo navedene stranke (člen 948(1) in (2) PGR).

V zvezi s tretjimi osebami začne vpis v poslovni register učinkovati dan po objavi vpisa, vedno pod pogojem, da je objava predpisana z zakonom (člen 947(2) PGR).

Na podlagi člena 949 PGR ima vpis v poslovni register učinek razkritja; ko začne registracija učinkovati v zvezi s tretjimi osebami, oseba nima več pravice do ugovora, da ni bila seznanjena z vpisom. Če pa je obstajala zahteva, da se določeno dejstvo vpiše v register, pa se ni, se lahko zoper tretjo osebo uveljavlja samo, če je mogoče dokazati, da je bila seznanjena z njim.

Zgodovina poslovnega registra

Podatki v lihtenštajnskem poslovnem registru so bili prvotno zapisani na indeksnih karticah. Vsi sedanji podatki in velik del preteklih podatkov so zdaj na voljo elektronsko.

Dodatne informacije

Vpisi v poslovni register se objavijo v zakonsko predpisani obliki v elektronskem uradnem listu, tretje osebe pa se lahko nanje sklicujejo šele od dneva po dnevu njihove objave. V primeru razlik med vpisom v register in objavljenimi informacijami ima prednost vpis v register.

Objava in učinek vpisov v poslovni register

Javni značaj poslovnega registra

Poslovni register, vključno z obvestili in dokazili, je javen. Vsakdo lahko dostopa do vpisov. Dokumenti v registru, ki se nanašajo na delniške družbe (Aktiengesellschaften), komanditne delniške družbe (Kommanditaktiengesellschaften) in družbe z omejeno odgovornostjo (Gesellschaften mit beschränkter Haftung), so dostopni brez omejitev; za subjekte z drugimi pravnimi oblikami mora poizvedovalec dokazati pravni interes (člen 953 PGR).

Objava vpisov

Razen če je z zakonodajo določeno, da je potrebna le delna objava ali objava izvlečkov, urad za pravosodje vpise v poslovni register v celoti in nemudoma objavi v uradnem listu. Enako se objavijo vsi dokumenti in podatki, ki jih je treba predložiti in objaviti v skladu z zakonom (člen 956 in nasl. PGR). Na objavljene informacije se je od konca dneva njihove objave mogoče sklicevati neposredno zoper vsakogar.

Obvestila v zvezi z delniškimi družbami (Aktiengesellschaften), komanditnimi delniškimi družbami (Kommanditaktiengesellschaften) in družbami z omejeno odgovornostjo (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) so v obliki sklica, objavljenega v uradnem listu, na vpis ter dokazila in podatke. Enako velja za pravno osebo, ki se ukvarja s komercialno dejavnostjo. V drugih primerih so obvestila v obliki sklica na vpis v register (člen 957 PGR).

Učinkovitost vpisov pri poslih s tretjimi osebami

V zvezi s tretjimi osebami začne vpis v poslovni register učinkovati dan po objavi vpisa, vedno pod pogojem, da je objava predpisana z zakonom (člen 947(2) PGR).

V primeru delniških družb (Aktiengesellschaften), komanditnih delniških družb (Kommanditaktiengesellschaften) in družb z omejeno odgovornostjo (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) dejstva, ki je bilo vpisano v register in objavljeno, ni mogoče uveljavljati zoper tretjo osebo, če se nanaša na pravno transakcijo, ki je opravljena v petnajstih dneh po datumu, ko je vpis začel učinkovati, in lahko tretja oseba dokaže, da ni bila seznanjena z njim in da ni bilo mogoče pričakovati, da bi bila seznanjena z njim (člen 949(1a) PGR).

Ko registracija začne učinkovati v zvezi s tretjimi osebami, oseba nima več pravice do ugovora, da ni bila seznanjena z vpisom (člen 949(1) PGR).

Vpisi v poslovni register v celoti dokazujejo dejstva, ki jih potrjujejo, razen če se izkaže, da so nepravilni (člen 949(3) PGR).

Razlike med vpisom v register in objavljenim vpisom

V primeru razlike med vpisom v register in objavljenimi informacijami ima prednost vpis v register, nato se upoštevajo objavljene informacije in nazadnje vsebina dokazil. V primeru razlike med vpisom v register in objavljenimi informacijami se lahko tretje osebe, ki ravnajo v dobri veri, sklicujejo tudi na objavljene informacije zoper osebo, za katero je bil vpis opravljen (člen 959(2) in (3) PGR).

Sorodne povezave

Zakon o osebah in družbah (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) z dne 20. januarja 1926 (objavljen v LGBl. 1926, št. 4)

Zakon o objavah (Kundmachungsgesetz) z dne 17. aprila 1985 (objavljen v LGBl. 1985, št. 41)

Uredba o uradnem listu (Amtsblattverordnung ) z dne 4. septembra 2012 (objavljena v LGBl. 2012, št. 284)

Zadnja posodobitev: 20/05/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.