Poslovni registri v državah EU

Irska

Na tej strani je na voljo pregled poslovnega registra na Irskem.

Vsebino zagotavlja
Irska

Kateri podatki so v irskem poslovnem registru?

Register of Companies vsebuje nekatere dokumente, ki jih morajo v skladu z zakoni o gospodarskih družbah (Companies Acts, 1963–2012) predložiti gospodarske družbe, vodi in upravlja pa ga urad za registracijo gospodarskih družb (Companies Registration Office). V registru so osnovni podatki o gospodarskih družbah, kot so:

  • naslov,
  • datum ustanovitve,
  • datum zadnjega letnega poročila.

Vsi dokumenti, ki jih gospodarske družbe predložijo v skladu z zakoni o gospodarskih družbah, so javno dostopni. Dostop do opisov gospodarskih družb (company profiles), ki zajema izpisek iz registra, vključno s podatki o uslužbencih gospodarske družbe in obremenitvah premoženja gospodarske družbe ter seznamom vloženih dokumentov, je plačljiv.

Ali je dostop do irskega poslovnega registra brezplačen?

Dostop do osnovnih podatkov o gospodarskih družbah je brezplačen, za dostop do katerih koli drugih informacij pa se zaračuna pristojbina.

Kako iskati po irskem registru gospodarskih družb in imen podjetij?

Iskanje se lahko izvede po številki ali imenu podjetja/družbe. Po imenu je mogoče iskati na štiri različne načine:

  • „Contains all these words“ poišče imena, ki vsebujejo vse iskane besede (priporočljivo),
  • „Starts with this phrase“ poišče imena, ki se začnejo z iskano besedo,
  • „Contains this phrase“ poišče imena, ki vsebujejo iskano besedo,
  • z načinom iskanja „alphasort“ oblikujemo niz besed, pri čemer iz imena gospodarske družbe odstranimo pogoste besede, kot so „Ireland“, „Limited“, določni člen „The“, veznik „And“ ter presledke, vejice, vezaje in drugo.

Iskanja po imenu je možno zožiti z vključitvijo podatkov o naslovu.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Urad za registracijo gospodarskih družb (CRO) deluje kot centralni register zakonsko predpisanih javnih informacij v zvezi z gospodarskimi družbami, ki imajo sedež na Irskem. Gospodarske družbe mu morajo informacije za registracijo in objavo predložiti na podlagi zakona o gospodarskih družbah iz leta 2014 ter s tem povezane zakonodaje.

Zadevne informacije predložijo tretje osebe, ki po zakonu med drugim ne smejo namerno ali iz hude malomarnosti zagotoviti napačnih informacij. Urad ne more biti in tudi ni odgovoren za točnost informacij, ki so mu jih posredovale tretje osebe.

Oseba, ki predloži določene dokumente oz. podatke, mora podpisati častno izjavo, da so predloženi dokumenti oz. podatki po njenem vedenju resnični, točni in popolni. V skladu z zakonom iz leta 1938 o častnih izjavah, kot je bil spremenjen, vsakdo, ki zavestno da napačno ali zavajajočo častno izjavo, kazensko in materialno odgovarja.

Poleg tega se v skladu s členom 876 zakona o gospodarskih družbah iz leta 2014 kot kaznivo dejanje šteje, če se zadevnemu uradu na predpisanih obrazcih namerno ali iz hude malomarnosti sporočijo napačne informacije.

Zgodovina irskega poslovnega registra

Elektronski podatki iz registra so popolni za vse gospodarske družbe z normalnim statusom.

Sorodne povezave

Sistem povezovanja poslovnih registrov (BRIS)

Zadnja posodobitev: 16/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.