Poslovni registri v državah EU

Italija

Ta razdelek vsebuje pregled poslovnega registra Italije.

Vsebino zagotavlja
Italija

Kateri podatki so v italijanskem poslovnem registru?

Italijanski poslovni register (Registro delle Imprese) vodijo gospodarske zbornice ob podpori Unioncamere ter pod nadzorom sodnika in ministrstva za gospodarski razvoj. Informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo vodi in vzdržuje Infocamere, konzorcij gospodarskih zbornic, ki ima pravno obliko delniške družbe.

Register vsebuje podrobne podatke o podjetjih, kot so:

 • popolna imena družb,
 • registrirani sedež,
 • številka DDV,
 • dejavnost in pravna oblika,
 • upravni organi,
 • kapital,
 • pravni zastopniki,
 • pooblastila zastopnikov,
 • podružnice.

Zagotavlja tudi dostop do javnih dokumentov v zvezi z družbami, kot so:

 • popolni letni računovodski izkazi,
 • ustanovitveni akti,
 • seznami delničarjev.

Italijanski poslovni register ponuja dve vrsti poročanja:

 1. pravno poročanje
 • kot dokaz obstoja družbe,
 • za zagotovitev, da se je v poslih s tretjimi osebami mogoče zanesti na podatke (člen 2193 civilnega zakonika);
 1. gospodarsko poročanje
 • za statistične in gospodarske namene.

Ali je dostop do italijanskega poslovnega registra brezplačen?

Dostop do registra in omejene količine informacij (kot so ime in naslov družbe) je brezplačen. Spletni dostop do celotnih informacij pa je na voljo samo na zahtevo in proti plačilu.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Poslovni register v Italiji vodijo pristojni uradi zbornic za trgovino, industrijo, obrtništvo in kmetijstvo. Ti uradi se imenujejo uradi poslovnega registra (uffici del Registro delle Imprese) in delujejo pod nadzorom sodnika, ki ga imenuje pristojno sodišče (sodnik nadzoruje formalno pravilnost posameznih vpisov), in pod upravnim nadzorom ministrstva za gospodarski razvoj.

Italijanski poslovni register je bil v sedanji obliki vzpostavljen po reformi leta 1993 (člen 8 zakona št. 580/1993), ki je bila izvedena z uredbo iz leta 1995 (uredba predsednika republike št. 581/1995).

S to reformo je bil poslovni register, do takrat voden izključno v papirni obliki v registraturah gospodarskih sodišč, prenesen na zbornice za trgovino, industrijo, obrtništvo in kmetijstvo. Zdaj je popolnoma informatiziran, tako da so podatki in dokumenti, ki jih vsebuje, v celoti in takoj na voljo po vsej državi.

Te določbe so bile nato dopolnjene s členom 31 zakona št. 340/2000, ki za skoraj vse vrste podjetij (zlasti vse gospodarske družbe) določa obvezno uporabo digitalnega podpisa in računalniških orodij za pripravo prijav za vpis in spremnih dokumentov ter za njihovo predložitev poslovnemu registru.

Po nadaljnjih spremembah zakonodaje (člen 9 uredbe-zakona št. 7/2007) zdaj vse vrste podjetij, vključno s samostojnimi podjetniki, z uporabo digitalnih podpisov in elektronskih poti ustrezajo zahtevam poslovnega registra za namene poročanja.

Pristojni urad poslovnega registra pred vpisom podjetja preveri (v skladu s členom 11(6) uredbe predsednika republike št. 581/1995), ali:

(a) je prijava verodostojna;

(b) je prijavni obrazec pravilno izpolnjen;

(c) dejanje ali dejstvo, za katerega se zahteva vpis, ustreza pravnim zahtevam;

(d) so priloženi z zakonom predpisani dokumenti;

(e) so izpolnjeni drugi pravni pogoji za vpis.

Poudariti je treba tudi, da skoraj vse dokumente, ki se nanašajo na gospodarske družbe in vpišejo v poslovni register, sestavi notar. Člen 11(4) uredbe predsednika republike št. 581/1995 določa: „Dokument, za katerega se zahteva vpis, se predloži v izvirniku. Če zasebna listina ni bila shranjena pri notarju, mora biti podpis overjen. V drugih primerih se predloži overjena kopija. Izpisek se shrani v verodostojni obliki v skladu s členom 2718 civilnega zakonika.“

V skladu s členom 2193 civilnega zakonika:

 1. Če podatki, ki jih je v skladu z zakonom treba vpisati v register, niso vpisani, jih tisti, ki bi moral vložiti prijavo za njihov vpis, ne more uveljavljati zoper tretje osebe, razen če dokaže, da so tretje osebe zanje vedele.
 2. Po vpisu podatkov, ki jih je v skladu z zakonom treba vpisati v register, se tretje osebe ne morejo več sklicevati na nepoznavanje teh podatkov.
 3. To ne posega v posebne zakonske določbe.

Zgodovina italijanskega poslovnega registra

Italijanski poslovni register je bil vzpostavljen leta 1993.

Sorodne povezave

Evropski poslovni register

Zadnja posodobitev: 18/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.