Poslovni registri v državah EU

Litva

Omogočeno je iskanje po oznaki, imenu ali delu imena pravnega subjekta. Ta razdelek vsebuje pregled litovskega registra pravnih subjektov.

Vsebino zagotavlja
Litva

Zgodovina ustanovitve nacionalnega registra

Kdaj je bil ustanovljen?

Register pravnih subjektov, ki je nadomestil prejšnji register podjetij in ločene sisteme registracije javnih organizacij in drugih organov, je začel delovati 1. januarja 2004.

Registracija pravnih subjektov v Litvi se je začela oktobra 1990 v službah občinskih registrov, javne organizacije pa so se registrirale pri ločenih ministrstvih in drugih institucijah.

Kdaj je bil register digitaliziran?

Digitalizacija registra pravnih subjektov se je začela leta 1990. Zdaj je v celoti digitaliziran.

Katera je trenutno veljavna zakonodaja?

Civilni zakonik Republike Litve, zakon o registru pravnih subjektov in zakoni, ki urejajo dejavnosti posebnih pravnih oblik pravnih subjektov, kot na primer zakon o delniških družbah, ter predpisi o registru pravnih subjektov.

Uporabljajo se tudi drugi zakoni v zvezi z dejavnostmi pravnih subjektov, kot je zakon o postopkih zaradi insolventnosti pravnih subjektov itd.

Kateri podatki so v poslovnem registru?

Kdo ima dostop do registra?

Podatki v registru pravnih subjektov, dokumenti, shranjeni v registru, in vse druge informacije, predložene v register, so javni. Vsaka oseba, ki vloži zahtevek z navedbo, za kakšen namen in na kateri pravni podlagi se bodo podatki uporabljali, ima pravico pridobiti podatke iz registra pravnih subjektov in kopije dokumentov, shranjene v njem.

Kateri podatki so v registru?

Katere vrste podatkov so shranjene? (Kateri subjekti so vpisani v javni register? Informacije o insolventnosti, finančna poročila itd.)

Oznaka pravnega subjekta, njegovo ime, naslov statutarnega sedeža; organi pravnega subjekta: podatki o članih vodstvenih organov pravnega subjekta, njegovih likvidacijskih upraviteljih ali upraviteljih v postopku zaradi insolventnosti; podatki o osebah, pooblaščenih za opravljanje poslov v imenu pravnega subjekta; pravilo, ki osebam omogoča, da delujejo v imenu pravnega subjekta; omejitve dejavnosti pravnega subjekta; datum začetka in konca finančnega leta; časovno obdobje opravljanja dejavnosti v primeru njegove omejitve; pravni položaj pravnega subjekta(v stečajnem ali likvidacijskem postopku, postopku prestrukturiranja ali reorganizacije); informacije, da pravni subjekt opravlja dejavnost ponudnika storitev za sklade ali družbe in upravnih storitev, upravljavca kriptoborze ali depozitarja denarnic za kriptovalute; če ima delniška družba, ki kotira na borzi ali ne, enega samega delničarja: podatki o delničarju družbe, datum pridobitve vseh delnic, datum prenosa vseh ali dela delnic družbe drugim osebam; podatki o članih nadzornih organov; podatki o ustanovitelju podružnice ali predstavništva pravnega subjekta; naslovi letnih finančnih poročil ali v primerih, določenih z zakonodajo, naslovi letnih konsolidiranih računovodskih poročil in datumi njihove potrditve in predložitve v register pravnih subjektov itd.

Kateri dokumenti se vlagajo/shranjujejo (spisi, zbirke listin, statuti, zapisniki skupščine itd.)?

Zahtevki za registracijo podatkov, zapisniki in sklepi, sprejeti na sejah udeležencev, zapisniki in sklepi, sprejeti na sejah kolegijskih upravljalnih organov, statuti/predpisi, akti o ustanovitvi podružnic in predstavništev tujih pravnih subjektov, sklop letnih finančnih poročil ali v primerih, določenih v zakonodajo, sklopi letnih konsolidiranih računovodskih poročil, poročila o vrednotenju sredstev itd.

Kako iskati po registru (in katera so razpoložljiva merila iskanja)?

Osebno

Iskati je mogoče osebno.

Na spletišču registra

Iskati je mogoče na spletišču registra.

Katera so razpoložljiva merila iskanja?

Omogočeno je iskanje po oznaki, imenu ali delu imena pravnega subjekta.

Kako pridobiti dokumente?

Brezplačna pridobitev?

Dokumentov ni mogoče pridobiti brezplačno.

S plačilom pristojbine?

Za pridobitev podatkov, informacij in kopij dokumentov iz registra se plača pristojbina v znesku, ki ga določi vlada Republike Litve.

Kako pridobiti izpis iz registra, overjeno kopijo ali prepis dokumentov?

Overjen izpis iz registra pravnih subjektov se lahko naroči na spletu s samopostrežnim sistemom, po e-pošti, po pošti ali z obiskom oddelka za storitve za stranke.

Overjeno kopijo dokumenta iz registra pravnih subjektov se lahko naroči po e-pošti, po pošti ali z obiskom oddelka za storitve za stranke. Neoverjeno kopijo dokumenta se lahko naroči in pridobi na spletu s samopostrežnim sistemom.

Za izdajo izpisa ali kopije dokumenta se zaračuna pristojbina, ki jo določi vlada Republike Litve.

Postopek registracije

Kako začeti postopek registracije (način vložitve zahtevkov v register, overjanje listin, vrste dokumentov, ki jih je treba priložiti)?

Osebno

Postopek registracije se lahko začne osebno.

Za registracijo pravnega subjekta v register pravnih subjektov se morajo predložiti naslednji dokumenti:

  1. vloga v predpisani obliki za registracijo pravnega subjekta;
  2. akti o ustanovitvi pravnega subjekta;
  3. drugi zakonsko določeni dokumenti.

Notar ali ministrstvo za pravosodje preveri, ali so podatki, predloženi obdelovalcu podatkov registra, verodostojni, ali so akti o ustanovitvi skladni z regulativnimi zahtevami in ali je mogoče registrirati ali vnesti pravni subjekt, podružnico ali predstavništvo, spremembe podatkov in aktov o ustanovitvi ter predpise podružnice ali predstavništva, ker so bili izpolnjene obveznosti, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi, in so se pojavile okoliščine, določene v zakonih ali aktih o ustanovitvi.

Na spletu

Na spletu se lahko ustanovijo najpriljubljenejše oblike pravnih subjektov, kot so delniške družbe, ki ne kotirajo na borzi, manjša partnerstva, posamezna podjetja, javni organi, združenja ter dobrodelne in podporne ustanove. Te vključujejo približno 80 % vseh pravnih subjektov, registriranih v registru pravnih subjektov.

Če ima ustanovitelj kvalificiran elektronski podpis, se lahko dokumenti predložijo elektronsko neposredno obdelovalcu podatkov registra prek samopostrežnega sistema za stranke centra za registre; dokumenti se sestavijo v skladu z odobrenimi predlogami (predpisi, statuti, ustanovitveni akt ali akt o ustanovitvi); v imenu pravnega subjekta se ne sme namerno uporabiti kratka oblika imena države (Lietuva); če prostori niso v lasti ustanovitelja, se zagotovi elektronsko podpisano dokazilo o soglasju lastnikov prostorov, uporabljenih za registracijo statutarnega sedeža; deleži v delniški družbi, ki ne kotira na borzi, so vplačani z denarnimi prispevki; cilji in področja dejavnosti združenja, javnega organa ali dobrodelne in podporne ustanove so skladni z razvrstitvijo ciljev in področij dejavnosti javnih pravnih subjektov; dobrodelna in podporna ustanova nima ustanovitvene dotacije.

Kako se pregledajo vložene vloge?

Obdelovalec podatkov registra pri pregledovanju predloženih dokumentov prouči, ali:

  1. je vložena vloga za registracijo pravnega subjekta (spremembe podatkov in dokumenti, ki se vnesejo v register, izbris podatkov) skladna s predpisano obliko in ali so bili predloženi vsi dokumenti;
  2. roki iz člena 2.46(4) civilnega zakonika niso bili preseženi;
  3. so podatki in dokumenti, predloženi v register, medsebojno usklajeni, jasni in niso zavajajoči;
  4. oblika ali vsebina dokumentov ni v nasprotju z zakonom.

Obdelovalec podatkov registra lahko zavrne registracijo pravnega subjekta le, če odkrije eno od navedenih okoliščin.

Če prejete podatke iz vloge in akte o ustanovitvi overi notar ali ministrstvo za pravosodje, obdelovalec podatkov registra ne preverja verodostojnosti predloženih podatkov ali usklajenosti vsebine dokumentov z regulativnimi zahtevami.

Pravni učinki registracije

Učinek vpisov na tretje osebe je skladen s členom 17 Direktive (EU) 2017/1132

Podatki in informacije v registru pravnih subjektov se obravnavajo kot točni, dokler se ne izpodbijajo v skladu s postopkom iz zakonov Republike Litve in pravnih aktov Evropske unije.

Razhajanja med vsebino vpisa v register in njeno objavo

Objava temelji na overjenih vpisih v register in do razhajanj ne prihaja. Obvestila v objavi informacij so ustvarjena samodejno na podlagi podatkov, vpisanih v register pravnih subjektov.

Kdo je odgovoren za točnost evidence?

Vodstveni organ pravnega subjekta je odgovoren za točnost predloženih dokumentov in podatkov ter za njihovo pravočasno predložitev obdelovalcu podatkov registra, razen če zakon ali akt o ustanovitvi ne določa drugače.

Postopki varstva podatkov

Postopki, povezani z varstvom pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z objavo in hrambo njihovih osebnih podatkov

Podatki, informacije in dokumenti v registru so javni. Vsakdo lahko dostopa do podatkov, informacij in dokumentov v registru v skladu s postopkom, določenim v zakonih in predpisih o registru pravnih subjektov. Prejemniki podatkov lahko podatke iz registra uporabijo le za namen, v obsegu in na način, določen ob njihovem prejemu. Osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

Kontaktne informacije

Obdelovalec podatkov registra pravnih subjektov – državno podjetje, center za registre.

Tel.: +370 52688262

E-naslov: info@registrucentras.lt

Koristne povezave

https://www.registrucentras.lt/p/671

https://www.registrucentras.lt/en/

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.