Poslovni registri v državah EU

Luksemburg

Na tej strani najdete informacije o možnostih vpogleda v poslovni register Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)).

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Zgodovina ustanovitve nacionalnega registra

Kdaj je bil ustanovljen?

Register družb, ki je vseboval le podatke o fizičnih osebah, je bil ustanovljen z zakonom z dne 23. decembra 1909 o ustanovitvi registra družb. Leta 1972 je bil na podlagi evropske zakonodaje vzpostavljen poslovni register. Leta 1987 sta bila navedena registra združena v enega, in sicer v register gospodarskih družb. Od leta 2003 ta register deluje pod okriljem ministrstva za pravosodje, upravlja pa ga gospodarsko interesno združenje LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS.

Kdaj je bil register digitaliziran?

Digitalizacija registra gospodarskih družb se je začela leta 2006, zaključena pa je bila leta 2007. Zdaj je mogoče po njem v celoti iskati in je dostopen samo v elektronski obliki.

Katera zakonodaja se trenutno uporablja?

 • Spremenjeni zakon z dne 19. decembra 2002 o registru gospodarskih družb, računovodstvu in letnih računovodskih izkazih
 • Spremenjena uredba Velikega vojvodstva z dne 23. januarja 2003 o izvajanju zakona z dne 19. decembra 2002 o registru gospodarskih družb, računovodstvu in letnih računovodskih izkazih
 • Spremenjena ministrska uredba z dne 27. maja 2016 o določitvi meril za vpis in obliko listin, namenjenih objavi v elektronski zbirki družb in združenj (Recueil électronique des sociétés et associations)

Kateri podatki so v poslovnem registru?

-

Kdo ima pravico do dostopa do registra?

Register gospodarskih družb je javen.

Kateri podatki so v poslovnem registru?

Katere vrste podatkov se shranjujejo? (podatki o subjektih, vpisanih v javni register, podatki o insolventnosti, finančna poročila itd.)

Subjekti, katerih vpis v register gospodarskih družb je obvezen, so:

 • trgovci, ki so fizične osebe,
 • gospodarske družbe,
 • gospodarska interesna združenja in evropska gospodarska interesna združenja,
 • podružnice, ki jih v Velikem vojvodstvu Luksemburg ustanovijo družbe gospodarskega in civilnega prava, gospodarska interesna združenja in evropska gospodarska interesna združenja, za katera se uporablja pravo druge države,
 • družbe civilnega prava,
 • nepridobitna združenja in fundacije,
 • pokojninska združenja,
 • kmetijska združenja,
 • javna podjetja države in občin,
 • združenja za vzajemno zavarovanje,
 • posebne komanditne družbe,
 • vzajemni skladi in skladi za listinjenje,
 • vzajemne družbe.

Informacije v registru gospodarskih družb so zakonsko določene in odvisne od pravne oblike zadevnega subjekta.

Na splošno pa velja, da se zbirata dve vrsti informacij:

 • pravni podatki (ime, naslov sedeža, kapital, imena pravnih zastopnikov, poslovno leto, informacije o sodnih odločbah itd.);
 • finančni podatki (letni računovodski izkazi).

Katere listine se vlagajo/shranjujejo? (spisi, zbirke listin, statuti, zapisniki skupščin itd.)

V register gospodarskih družb se vlagajo le listine, ki jih določa zakon. Seznam listin, ki se vložijo, je odvisen o pravne oblike zadevnega subjekta.

Vse listine, vložene v zvezi z vpisanim subjektom, so vključene v elektronski spis subjekta in se hranijo pri registru gospodarskih družb.

Register gospodarskih družb tako hrani naslednje listine (seznam ni izčrpen):

 • ustanovne listine in listine o spremembah statuta;
 • usklajene različice statutov;
 • zapisnike ali izvlečke iz zapisnikov o spremembi sedeža, zastopnikov, partnerjev ali oseb, ki so odgovorne za revizijo poslovanja;
 • izvlečki iz sodnih odločb, ki vplivajo na subjekt, vpisan v registru gospodarskih družb;
 • računovodske listine;
 • listine ali izvlečki iz listin o prenehanju vpisanega subjekta;
 • osnutki pogojev združitve itd.

Kako je mogoče iskati po registru (in katera merila iskanja so na voljo)?

Osebno

Register gospodarskih družb je neposredno dostopen na spletišču registra, ki je v celoti v elektronski obliki. Vendar je za osebe, ki nimajo potrebne računalniške opreme, v Luxembourgu na voljo fizična pisarna, kjer je mogoče opraviti iskanje na za to namenjenem računalniku.

Na spletišču registra

Spise je mogoče iskati in si jih ogledati na spletišču registra (RCS) v meniju „Offered services“ (storitve, ki so na voljo), na povezavi „Search for an RCS file“ (išči datoteko v registru).

Za vpogled v vložene dokumente se mora uporabnik prijaviti na spletišču, pri čemer lahko ustvari osebni račun, ni pa nujno.

Katera merila iskanja so na voljo?

Javno iskanje je mogoče opraviti na podlagi matične številke ali imena zadevnega subjekta.

Kako pridobiti dokumente?

Kako dokumente pridobiti brezplačno?

Listine, vložene v register gospodarskih družb, so na voljo brezplačno. Pri iskanju datoteke je dostop do vložene listine omogočen preprosto s klikom na ustrezno ikono PDF.

Kako dokumente pridobiti proti plačilu?

Izpiski, potrdila ali overjeni izvodi, ki jih izdaja upravljavec registra gospodarskih družb, so na voljo proti plačilu.

Kako pridobiti izpisek iz registra, overjen izvod ali prepis listin?

Izpiske in potrdila je mogoče naročiti prek spleta, v meniju „Offered services“ (storitve, ki so na voljo).

Overjen izvod vložene listine je mogoče naročiti z vpogledom v elektronski spis zadevnega subjekta, kjer je treba označiti polje „certified“ (overjeno) poleg ikone PDF za vpogled v vloženo listino.

Postopek vpisa v register

Kako začeti postopek vpisa v register (način vložitve prijav v register, overjanje listin, vrste listin, ki jih je treba priložiti)?

Osebno

Pri registru gospodarskih družb deluje služba za pomoč uporabnikom, ki je na voljo vsem, ki potrebujejo kaj iz registra. Uradnik upravljavca registra gospodarskih družb lahko osebi pomaga opraviti elektronski postopek. Za to storitev je potrebna predhodna najava.

Prek spleta

Za vsa dejanja v zvezi z registrom gospodarskih družb je potrebna prijava na spletišču registra.

Za prijavo za namene vpisa v register je potrebno potrdilo luxtrust ali eIDAS, uporabnik pa mora ustvariti uporabniški račun. Po prijavi uporabnik izbere meni „Electronic filing“ (elektronski vpis) za začetek postopka.

Kako se obravnavajo vloge za vpis v register?

Ko uporabnik izpolni vlogo za vpis v register, upravljavec registra gospodarskih družb v treh dneh po prejemu vloge opravi kratek pravni pregled vloge. Pri tem preveri skladnost različnih predloženih informacij, ali so bile navedene vse zahtevane informacije in ali obstaja pravna podlaga za vpis predložene informacije/listine v register.

Če je vloga nepopolna, vsebuje napake ali ni skladna z zakonom, se vrne uporabniku v preverjanje in popravek.

Pravni učinek vpisa v register

Učinek vpisov na tretje osebe v skladu s členom 17 Direktive (EU) 2017/1132

Listina ali informacija se objavi tako, da se vloži pri registru gospodarskih družb, nato pa se objavi v uradnem listu, tj. v elektronski zbirki družb in združenj (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA). Ko je informacija vložena v register gospodarskih družb, je dostopna na spletišču registra. Objava v RESA se opravi v 15 dneh po vložitvi, v praksi pa običajno na dan vpisa.

Na listine ali izvlečke iz listin se je zoper tretje osebe mogoče sklicevati le od dneva njihove objave v RESA, razen če lahko družba dokaže, da je zadevna tretja oseba zanje vedela že prej. Tretje osebe pa se lahko sklicujejo na listine ali izvlečke iz listin, ki še niso objavljene. Pri transakcijah, ki se opravijo pred šestnajstim dnem od objave, se na te listine in izvlečke iz listin ni mogoče sklicevati zoper tretje osebe, ki lahko dokažejo, da zanje niso mogle vedeti.

Razlike med vpisom v register in objavo

V primeru razlik med vloženim besedilom in tistim, objavljenim v elektronski zbirki družb in združenj, se na slednje ni mogoče sklicevati zoper tretje osebe. Vseeno pa se tretje osebe na tako besedilo lahko sklicujejo, razen če lahko družba dokaže, da so bile dejansko seznanjene z vloženim besedilom.

Po reformi iz leta 2016, ko je upravljavec registra gospodarskih družb postal tudi upravljavec elektronske zbirke družb in združenj, ni več tveganj razlik med vloženimi in objavljenimi besedili.

Kdo je odgovoren za točnost vpisanih informacij?

Zahteve za dostop, popravek ali omejitve operacij obdelave, glede katerih je upravljavec registra gospodarskih družb podizvajalec, ministrstvo za pravosodje pa upravljavec podatkov, se naslovijo na poslovne registre Luksemburga (na elektronski naslov helpdesk@lbr.lu ali po pošti na G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, v roke pooblaščene osebe za varstvo podatkov, L-2961 Luxembourg), ki jih posreduje pooblaščeni osebi za varstvo podatkov pri ministrstvu za pravosodje.

Informacije se v registru gospodarskih družb hranijo 20 let od izbrisa spisa vpisanega subjekta, v skladu s pravnimi in regulativnimi določbami, ki se uporabljajo.

Oseba, ki opravi vpis, je odgovorna za točnost informacij v vlogi.

Načela varstva podatkov

Postopki, povezani varstvom pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z objavo in hrambo osebnih podatkov takega posameznika

Zahteve za dostop, popravek ali omejitve operacij obdelave, glede katerih je upravljavec registra gospodarskih družb podizvajalec, ministrstvo za pravosodje pa upravljavec podatkov, se naslovijo na luksemburške poslovne registre (na elektronski naslov helpdesk@lbr.lu ali po pošti na G.I.E. LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS, v roke pooblaščene osebe za varstvo podatkov, L-2961 Luxembourg), ki jih posredujejo pooblaščeni osebi za varstvo podatkov pri ministrstvu za pravosodje.

Informacije se v registru gospodarskih družb hranijo 20 let od izbrisa spisa vpisanega subjekta, v skladu s pravnimi in regulativnimi določbami, ki se uporabljajo.

Kontaktni podatki

Naslov pisarne

Poštni naslov

Odpiralni čas

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Tel. +352 26428-1
Faks +352 26428555
E-naslov: helpdesk@lbr.lu

Luxembourg Business Registers
L-2961 Luxembourg

Pisarna: od ponedeljka do petka od 9h do 12h in od 13.30 do 16h

Telefonska služba za pomoč uporabnikom: od ponedeljka do petka od 8.00 do 17.30

Koristne povezave

Spletišče poslovnih registrov Luksemburga

Portal registra gospodarskih družb

Zadnja posodobitev: 14/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.