Poslovni registri v državah EU

Malta

Ta oddelek vsebuje pregled malteškega poslovnega registra.

Vsebino zagotavlja
Malta

Zgodovina ustanovitve nacionalnega registra

Kdaj je bil ustanovljen?

Malteški poslovni register (MBR) je vladna agencija, ki je s subsidiarno zakonodajo 595.27 leta 2018 postala samostojna. Pred ustanovitvijo je bila agencija organ v okviru malteškega organa za finančne storitve (MFSA). Na agencijo so bili preneseni vsa pooblastila in naloge, ki jih ima uradnik registra gospodarskih družb na podlagi zakona o gospodarskih družbah (poglavje 386 zakonodaje Malte) in vseh drugih zakonov, ki se uporabljajo.

Kdaj je bil register digitaliziran?

Prvotno je bil spletni sistem razvit leta 2004, z leti pa je bil različno izpopolnjen, da bi bolje izpolnjeval potrebe državljanov, ponudnikov upravnih storitev in samih podjetij. Spletni sistem MBR se trenutno temeljito posodablja, da bi zagotovil sodobnejšo digitalno storitev z uporabo naprednejše tehnologije, ki med drugim posamezniku omogoča, da z uporabo učinkovitejšega tehnološkega sistema digitalno podpisuje dokumente in ustanovi podjetje prek spleta. Sistem naj bi bil v celoti posodobljen in digitaliziran konec leta 2021 oziroma v začetku leta 2022.

Katera je trenutno veljavna zakonodaja?

Zakonodaja, s katero je bila ustanovljena agencija, je subsidiarna zakonodaja 595.27. Vendar je zakonodaja, s katero so nadalje razvejene pristojnosti in naloge agencije ter dodeljene dolžnosti in obveznosti pravnim osebam in odgovornim osebam v podjetjih, obsežna. Ta zakonodaja zajema:

poglavje 386 zakonodaje Maltezakon o gospodarskih družbah;

S.L. 386.01 zakonodaje Maltepredpisi (obrazci) zakona o gospodarskih družbah;

S.L. 386.02 zakonodaje Maltepredpisi (o naložbenih podjetjih s spremenljivim delniškim kapitalom) zakona o gospodarskih družbah;

S.L. 386.03 zakonodaje Maltepredpisi (o pristojbinah) zakona o gospodarskih družbah;

S.L. 386.04 zakonodaje Maltepredpisi (o naložbenih podjetjih s fiksnim delniškim kapitalom) zakona o gospodarskih družbah;

S.L. 386.05 zakonodaje Maltepredpisi o nadaljnjem poslovanju gospodarskih družb;

S.L. 386.06 zakonodaje Maltepredpisi (o uporabi za offshore podjetja) zakona o gospodarskih družbah;

S.L. 386.07 zakonodaje Malteuporaba zakona o gospodarskih družbah za offshore podjetja, ustanovljena in registrirana na podlagi odloka o trgovinskih partnerstvih in zakonske uredbe malteškega organa za finančne storitve;

S.L. 386.08 zakonodaje Maltepredpisi (o evropskem gospodarskem interesnem združenju) zakona o gospodarskih družbah;

S.L. 386.09 zakonodaje Maltepredpisi (o naložbenih podjetjih s spremenljivim delniškim kapitalom kot pokojninskimi sistemi ali pokojninskimi skladi) zakona o gospodarskih družbah;

S.L. 386.10 zakonodaje Maltepredpisi (o celičnih družbah, ki prevzamejo dejavnost zavarovanja) zakona o gospodarskih družbah;

S.L. 386.11 zakonodaje Maltepredpisi (o prospektu) zakona o gospodarskih družbah;

S.L. 386.12 zakonodaje Maltepredpisi o čezmejnih združitvah družb z omejeno odgovornostjo;

S.L. 386.13 zakonodaje Maltepredpisi (o registriranih celičnih družbah, ki prevzamejo dejavnost zavarovanja) zakona o gospodarskih družbah;

S.L. 386.14 zakonodaje Maltepredpisi (o celičnih družbah, registriranih kot SICAV) zakona o gospodarskih družbah;

S.L. 386.15 zakonodaje Maltepredpisi (o priznanih registriranih celičnih družbah) zakona o gospodarskih družbah;

S.L. 386.16 zakonodaje Maltepredpisi o listinjenju celičnih družb;

S.L. 386.17 zakonodaje Malte, predpisi o prenosu registriranega sedeža evropske družbe (SE);

S.L. 386.18 zakonodaje Maltepredpisi (o sistemu medsebojne povezave registrov) zakona o gospodarskih družbah;

S.L. 386.19 zakonodaje Maltepredpisi (o registru dejanskih lastnikov) zakona o gospodarskih družbah;

S.L. 386.20 zakonodaje Maltepredpisi (o izjemi glede revizije) zakona o gospodarskih družbah;

S.L. 386.21 zakonodaje Maltepredpisi (o skladu za prestrukturiranje gospodarskih družb) zakona o gospodarskih družbah;

S.L. 386.22 zakonodaje Maltepredpisi (o ladjarskih in letalskih celičnih družbah) zakona o gospodarskih družbah;

S.L. 459.01 zakonodaje Maltepredpisi o dogovorih o finančnem zavarovanju.

Fundacije in združenja:

poglavje 16 zakonodaje Maltecivilni zakonik;

S.L. 16.07 zakonodaje Malte, predpisi (Priloga II) (pristojbine) civilnega zakonika;

S.L. 16.08 zakonodaje Malte, predpisi (Priloga II) (obvestila in obrazci) civilnega zakonika;

S.L. 16.10 zakonodaje Malte, predpisi (Priloga II) (obstoječe organizacije) civilnega zakonika;

S.L. 16.17 zakonodaje Malte, predpisi (Priloga II) (register dejanskih lastnikov – združenja) civilnega zakonika;

S.L. 16.18 zakonodaje Malte, predpisi (Priloga II) (register dejanskih lastnikov – fundacije) civilnega zakonika;

S.L. 492.01 zakonodaje Malte, predpisi o prostovoljskih organizacijah (letna poročila in letni računovodski izkazi).

Katere informacije so v poslovnem registru?

Kdo ima pravico do dostopa do registra?

Spletni sistem omogoča dostop do registra vsaki fizični osebi, ki želi pridobiti informacije o podjetjih, fundacijah in združenjih.

Informacije, ki jih vsebuje register, vključujejo informacije, ki so brezplačne in namenjene splošni uporabi (javne informacije). To med drugim vključuje imena podjetij in matične številke, njihove registrirane naslove, datum ustanovitve, podatek o tem, ali gre za podjetje ali ne, delniški kapital ter identiteto odgovornih oseb podjetja.

Dostop do druge dokumentacije podjetja je zagotovljen proti plačilu minimalne pristojbine. Ta dokumentacija med drugim vključuje vsa obvestila, ki se predložijo in jih uradnik registra evidentira za vsako podjetje, status podjetja, letne računovodske izkaze ter letna poročila. Podrobnosti o dejanskih lastnikih so splošni javnosti prav tako dostopne proti plačilu minimalne pristojbine.

Katere informacije vsebuje register?

Katere vrste podatkov se shranjujejo? (kateri subjekti so vpisani v javni register, informacije o insolventnosti, računovodski izkazi itd.)

Shranjujejo se naslednji podatki:

 • podatki o podjetju, vključno z registriranim imenom podjetja, datumom registracije in registriranim sedežem;
 • status podjetja ne glede na to, ali posluje ali je prenehalo;
 • odobreni delniški kapital podjetja;
 • udeležene osebe, skupaj s številko njihove osebne izkaznice in z naslovom prebivališča, vključno z direktorji, delničarji, pravnimi zastopniki, zastopniki na sodišču, tajniki in revizorji;
 • število deležev/delnic, ki jih ima vsak član/delničar;
 • če je podjetje v postopku razpustitve, so zagotovljeni tudi podatki o likvidacijskih upraviteljih;
 • dejanski lastniki.

Kateri dokumenti se vlagajo/shranjujejo? (spisi, zbirke listin, statuti, zapisniki skupščin itd.)?

Shranjujejo se naslednji dokumenti:

 • letna poročila;
 • računovodski izkazi;
 • statuti (akt o ustanovitvi in statut);
 • informacije o dejanskih lastnikih;
 • sklepi;
 • zapisniki skupščine delničarjev;
 • dokumenti o prenehanju, likvidaciji in razpustitvi;
 • druga obvestila, ki se zahtevajo z zakonodajo.

Kako iskati po registru (in katera so razpoložljiva merila iskanja)?

Osebno

Informacije v zvezi s podjetji so na voljo neposredno pri uradih MBR, ki imajo sedež v Żejtunu na Malti.

Na spletišču registra

Informacije so na voljo na portalu MBR.

Katera so razpoložljiva merila iskanja?

Oseba, ki izvaja iskanje, mora klikniti na zgoraj navedeno povezavo portala in izbrati Company Search (iskanje podjetja). Vsakdo lahko poišče podjetje z vnosom njegovega imena ali dela imena oziroma matične številke.

Kako pridobiti dokumente?

Dokumente je mogoče kupiti prek spletnega sistema s kartičnim plačilom ali neposredno pri uradu MBR.

Kako pridobiti izpis iz registra, overjeno kopijo ali prepis dokumentov?

Pridobijo se lahko tako, da se pošlje zahteva po elektronski pošti na naslov orders.mbr@mbr.mt, v kateri se navedejo zahtevani dokumenti.

Postopek registracije

Kako začeti postopek registracije (način vložitve prijav v register, overjanje listin, vrste dokumentov, ki jih je treba priložiti)?

Osebno

Postopek registracije je mogoče začeti neposredno pri uradih MBR, ki imajo sedež v Żejtunu na Malti. Dokumenta, ki ju je treba priložiti, sta akt o ustanovitvi in statut podjetja, skupaj z ustreznimi dokumenti, identifikacijskimi dokumenti in dokazilom o bančnih vlogah delniškega kapitala.

Prek spleta

Ta postopek lahko izvede oseba, ki je v spletnem sistemu registrirana kot pooblaščeni uporabnik. Veljajo enake zahteve glede dokumentov, cena spletnega postopka pa je nižja od cene, ki jo je treba plačati osebno.

Podjetje se lahko registrira, če ima digitalni podpis eIDAS, ki se pošlje MBR.

Kako se pregledajo vložene prijave?

Uradniki MBR proučijo vso vloženo dokumentacijo, če to zahteva zakon, pa se opravi tudi preverjanje. Udeležene osebe se natančno preverijo glede sankcij, negativne medijske pokritosti, politične izpostavljenosti ali prepovedi opravljanja dela. Pregledajo se tudi podpisi in izvedejo preverjanja za ugotovitev, ali je podpisnik pooblaščen za podpisovanje zadevnega dokumenta. Informacije se tudi analizirajo, da se preveri, ali je dokument pravno skladen.

Pravni učinki registracije

Učinek vpisov na tretje osebe v skladu s členom 17 Direktive (EU) 2017/1132

To ureja tudi člen 401(2) zakona o gospodarskih družbah (poglavje 386 zakonodaje Malte). Vsak dokument, potrdilo ali drugo podrobnost je treba objaviti, kakor določa člen 401(1)(e). Z objavo začne taka dokumentacija učinkovati v razmerju do tretjih oseb zadevne gospodarske družbe. Noben posel, zaključen pred šestnajstim dnem od objave katerega koli dokumenta, potrdila ali druge podrobnosti, ni izvršljiv v razmerju do tretjih oseb, ki lahko dokažejo, da niso mogle pridobiti informacij o poslu.

Razhajanja med vsebino vpisa v register in njeno objavo

V skladu z najnovejšo direktivo EU (Direktiva (EU) 2019/1151 o spremembi Direktive (EU) 2017/1132) v primeru morebitnega neskladja med vsebino registra in objavljeno vsebino za namene pravilnosti prevlada različica v registru. Vendar bi se bilo treba takim neskladjem čim bolj izogibati. Dandanes k temu pripomore dejstvo, da se objave in javno dostopna dokumentacija (informacije, ki so brezplačne, in tudi plačljive informacije) naložijo in objavijo v spletnem sistemu MBR. Zato se veliko težje zgodi, da objava ne odraža informacij, vpisanih v registru. Vse objave se ustvarijo na portalu in tudi na spletnem naslovu https://support.mbr.mt/pages/Publications.aspx.

Kdo je odgovoren za točnost vpisov?

Za točnost vpisov je odgovorno samo podjetje.

Postopki varstva podatkov

Postopki, povezani z varstvom pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z objavo in hrambo njegovih osebnih podatkov

Pravice, priznane posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu s splošno uredbo EU o varstvu podatkov, so zaščitene vsakič, ko MBR prejme, obdeluje in shranjuje take podatke. MBR ima tudi pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Vse informacije v zvezi z zadevnim posameznikom so dostopne tudi na spletišču MBR, kjer je med drugim podrobneje pojasnjeno, kaj so osebni podatki, kateri zakoni na tem področju se uporabljajo, kateri podatki zadevnih oseb se zbirajo in kako se taki podatki zbirajo, pojasnjeni pa so tudi uporaba družbenih medijev, pravilnost podatkov, obdobji shranjevanja in hrambe, postopek, v katerem lahko oseba zahteva podatke, ki jih v zvezi z njo hrani MBR, in postopek za vložitev uradne pritožbe pri uradu informacijskega pooblaščenca in pooblaščenca za varstvo podatkov. Te informacije do dostopne na spletnem naslovu https://mbr.mt/privacy-policy/.

Kontaktni podatki

MBR je dosegljiv na telefonski številki (+356) 22582300 ali na naslednjem spletišču: https://mbr.mt/.

Obiščete lahko tudi urade MBR na naslednjem naslovu: Malta Business Registry,

AM Business Centre, Labour Road, Żejtun ZTN 2401, Malta.

Za naročila potrdil in dokumentacije se lahko pošlje elektronsko sporočilo na naslov orders.mbr@mbr.mt, za kakršno koli pomoč v zvezi z elektronskimi storitvami pa se lahko zaprosi z elektronskim sporočilom na naslov support.mbr@mbr.mt.

Koristne povezave

https://mbr.mt/contact/

https://mbr.mt/companies-act/

https://mbr.mt/foundations-and-associations/

https://mbr.mt/faq/

https://mbr.mt/resources/

https://mbr.mt/promo/official-registry-forms/

https://mbr.mt/news/

https://legislation.mt/

Zadnja posodobitev: 02/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.