Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Poljska

Ta razdelek vsebuje pregled poslovnega registra Poljske.

Vsebino zagotavlja
Poljska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v poljskem poslovnem registru?

Poljski poslovni register (nacionalni sodni register) vodi in upravlja poljsko ministrstvo za pravosodje.https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/

Zagotavlja podatke o gospodarskih družbah, fundacijah, združenjih in drugih subjektih.

Natančneje, register vsebuje različne vrste podatkov v zvezi s temi subjekti:

 • matično številko subjekta vpisa (številka KRS),
 • številko REGON (številka v osrednjem seznamu gospodarskih dejavnosti),
 • ime,
 • pravno obliko in status,
 • datum vpisa v nacionalni sodni register,
 • naslov,
 • pomembne datume (datum vpisa in izbrisa),
 • pristojne organe,
 • osebe, pooblaščene za zastopanje.

Ali je dostop do poljskega poslovnega registra brezplačen?

Da, dostop do registra je brezplačen.

Kako iskati po poljskem poslovnem registru?

Po poljskem poslovnem registru lahko iščete z uporabo naslednjih meril:

 • po matični številki subjekta vpisa (številka KRS) ali
 • po imenu subjekta.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

V skladu s poljsko zakonodajo je vprašanje varstva tretjih oseb v zvezi z zagotavljanjem informacij in dokumentov, ki jih zajema Direktiva 2009/101/ES, urejeno v zakonu z dne 20. avgusta 1997 o nacionalnem sodnem registru (Uradni list 2013, točka 1203).

Določbe zakona z dne 20. avgusta 1997 o nacionalnem sodnem registru (Uradni list 2013, točka 1203):

„Člen 12
1. Podatki v registru se ne smejo odstraniti, razen če zakon določa drugače.

2. Če se izkaže, da vpis v registru vsebuje očitne napake ali je neskladen z odredbo sodišča, sodišče po uradni dolžnosti popravi vpis.

3. Če register vsebuje podatke, ki v skladu z zakonom niso dopustni, sodno tajništvo po zaslišanju zadevnih oseb na sestanku ali po zahtevi, naj predložijo pisno izjavo, po uradni dolžnosti izbriše podatke.

Člen 13
1. Vpisi v register se objavijo v ekonomskem in sodnem glasilu, razen če zakon določa drugače.

Člen 14
Subjekt, ki mora vložiti prijavo za vpis v register, se proti tretjim osebam, ki ravnajo v dobri veri, ne more sklicevati na podatke, ki niso bili vpisani v register ali so bili odstranjeni iz njega.

Člen 15
1. Od datuma objave v ekonomskem in sodnem glasilu se nihče ne more sklicevati na nepoznavanje objavljenih podatkov. Subjekt vpisa se v zvezi s pravnimi dejanji, opravljenimi pred šestnajstim dnem od dneva objave, ne more proti tretji osebi sklicevati na vpis, če tretja oseba dokaže, da ni mogla vedeti za vsebino vpisa.

2. V primeru neskladij med vpisom v registru in njegovo objavo v ekonomskem in sodnem glasilu je vpis v registru pravno zavezujoč. Vendar se lahko tretja oseba sklicuje na vsebino, objavljeno v ekonomskem in sodnem glasilu, razen če subjekt vpisa dokaže, da je tretja oseba vedela za vsebino vpisa v registru.

3. Tretja oseba se lahko sklicuje na dokumente in podatke, za katere obveznost objave še ni bila izpolnjena, pod pogojem, da ti dokumenti in podatki zaradi neobjave ne izgubijo pravnega učinka.

Člen 17
1. Domneva se, da so podatki v registru točni.

2. Če podatki, vpisani v register, niso skladni s prijavo subjekta ali če ni prijave, se subjekt proti tretji osebi, ki ravna v dobri veri, ne more sklicevati na to, da so podatki netočni, če ni nemudoma vložil zahtevka za spremembo, dopolnitev ali izbris vpisa.“

Zgodovina poljskega poslovnega registra

Register deluje od januarja 2007.

Uporabne povezave

Zakon z dne 20. avgusta 1997 o nacionalnem sodnem registru

Zadnja posodobitev: 18/10/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.