Poslovni registri v državah EU

Poljska

Ta razdelek vsebuje pregled poslovnega registra Poljske.

Vsebino zagotavlja
Poljska

Splošne informacije o poslovanju

Pogoje za začetek in izvajanje poslovne dejavnosti podjetnikov na Poljskem ureja zakon o podjetništvu z dne 6. marca 2018. Pravila o začetku, izvajanju in prenehanju poslovne dejavnosti tujih oseb urejajo posebni predpisi, zlasti zakon o pravilih, ki urejajo udeležbo tujih podjetij in drugih tujih oseb v poslovnih dejavnostih na Poljskem.

Podjetniki, ki opravljajo poslovno ali poklicno dejavnost v svojem imenu in delujejo kot gospodarske družbe, fundacije in združenja ter drugi subjekti, morajo biti vpisani v poslovni register nacionalnega sodnega registra (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS).

Podjetniki, ki opravljajo poslovno dejavnost kot samostojni podjetniki (tj. fizične osebe in družbe civilnega prava), morajo biti vpisani v centralni poslovni register (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej – CEIDG) v skladu s pravili, opredeljenimi v zakonu o centralnem registru in repozitoriju informacij o gospodarski dejavnosti ter informacijski točki za podjetja z dne 6. marca 2018.

Poljski poslovni register

Nacionalni sodni register je osrednja informacijska zbirka podatkov, ki jo sestavljajo trije ločeni registri:

  • poslovni register,
  • register društev, drugih socialnih in poklicnih organizacij, fundacij in javnih zdravstvenih zavodov
  • ter register insolventnih dolžnikov (1. decembra 2021 nadomeščen z nacionalnim registrom dolžnikov).

Nacionalni sodni register je bil vzpostavljen na podlagi zakona o nacionalnem sodnem registru z dne 20. avgusta 1997 in deluje od 1. januarja 2001.

Namen nacionalnega sodnega registra je zagotoviti univerzalen, hiter in zanesljiv dostop do informacij o pravnem statusu vpisanih subjektov (centralni informacijski urad nacionalnega sodnega registra), o ključnih vidikih njihovega finančnega položaja in o načinu zastopanja teh subjektov.

V poljskem postopku registracije zahtevke vlagateljev preveri registrsko sodišče.

V skladu s členom 23 zakona o nacionalnem sodnem registru registrsko sodišče opravi vsebinsko preverjanje vloge za vpis v register in priloženih dokumentov. Sodišče preveri tudi točnost identifikacijskih podatkov subjekta (ime in priimek, PESEL (osebna identifikacijska številka), ime subjekta ali podjetja, REGON (številka nacionalnega uradnega poslovnega registra) in številko KRS); sodišče preveri tudi druge podatke v vlogi, če utemeljeno dvomi o njihovi resničnosti.

Od 1. julija 2021 se postopek vpisa v poslovni register nacionalnega sodnega registra izvaja izključno prek spleta.

Vloge in dokumenti, ki so podlaga za vpis, podjetniki predložijo prek informacijskega sistema ministrstva za pravosodje, po zaključku postopka pa so brezplačno na voljo v repozitoriju registracijskih datotek.

Vloge (obrazci) in dokumenti, ki so jih podjetniki predložili pred 1. julijem 2021, so na voljo (samo v papirni obliki) na sedežu registrskega sodišča, pristojnega za zadevnega podjetnika.

Finančni dokumenti v zvezi s podjetniki, vpisanimi v nacionalni sodni register, se hranijo in so brezplačno na voljo na spletu v posebnem repozitoriju finančnih dokumentov.

Nacionalni sodni register je del sistema povezovanja poslovnih registrov (BRIS) iz člena 22 Direktive (EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb (UL L 169, 30.6.2017, str. 46) (sistem povezovanja registrov). V skladu s členom 4a zakona o KRS centralni informacijski urad KRS uporablja sistem povezovanja registrov za:

(1) brezplačno dajanje na voljo najnovejših informacij o družbah z omejeno odgovornostjo, delniških družbah, komanditnih družbah, evropskih družbah in podružnicah tujih podjetnikov, ki delujejo na Poljskem, ter informacij o izbrisu teh subjektov iz KRS in seznama dokumentov iz člena 4(4a) zakona o KRS;

(2) dajanje na voljo kopij dokumentov, predloženih v papirni obliki, in dokumentov, predloženih v elektronski obliki, iz člena 4(3a) zakona o KRS;

(3) posredovanje podatkov o začetku postopkov likvidacije, zaključku postopkov likvidacije, razglasitvi stečaja, zaključku postopkov zaradi insolventnosti in izbrisu družb iz točke 1 namenskim registrom;

posredovanje podatkov o čezmejnih združitvah namenskim registrom.

Ali je dostop do poljskega poslovnega registra brezplačen?

Da, dostop do nacionalnega sodnega registra je brezplačen.

Kako iskati po poljskem poslovnem registru?

Po poljskem poslovnem registru lahko iščete z uporabo naslednjih meril:

  • številke subjekta v registru (številka KRS),
  • davčne identifikacijske številke (NIP),
  • identifikacijske številke REGON,
  • imena subjekta.

Koristne povezave

Zakon z dne 20. avgusta 1997 o nacionalnem sodnem registru

Portal sodnih registrov

Zadnja posodobitev: 06/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.