Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Portugalska

Ta stran vsebuje pregled poslovnega registra na Portugalskem.

Vsebino zagotavlja
Portugalska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Poslovni register

Na Portugalskem poslovni register ureja zakon o poslovnem registru, ki je bil sprejet z uredbo-zakonom št. 403/86 z dne 3. decembra 1986.

Za registracijo so pristojni uradi poslovnega registra, ki so zunanje službe Instituta vpisničarjev in notarjev (IRN), organa pod okriljem ministrstva za pravosodje. Uradi poslovnega registra so razporejeni po vsej državi. Na njihovem območju pristojnosti ni geografskih omejitev.

Poslovni register je namenjen obveščanju javnosti o pravnem položaju:

 • samostojnih podjetnikov,
 • gospodarskih družb,
 • družb civilnega prava, ki imajo gospodarsko obliko,
 • enoosebnih družb z omejeno odgovornostjo (EIRL),
 • zadrug,
 • javnih podjetij,
 • dodatnih skupin družb (ACE) in evropskih gospodarskih interesnih združenj ter
 • posameznikov in združenj, ki morajo biti v skladu z zakonom vpisani v register.

Z registracijo, ki je običajno obvezna, je gospodarskim družbam podeljena pravna osebnost. Vpis v poslovni register je treba opraviti v dveh mesecih od datuma ustanovitve podjetja.

V register se lahko vpišejo le dejstva, pravno podprta z dokazno dokumentacijo, ki se mora hraniti v elektronski obliki. Listine v tujem jeziku so dopustne le, če so prevedene, kot določa zakon, razen če vsebujejo dejstva, ki jih je treba prepisati v register, so napisana v angleščini, francoščini ali španščini in zadevni uradnik tekoče govori ta jezik.

Registracija je lahko s prepisom (informacije, ki so pomembne za pravni položaj subjektov, ki jih je treba vpisati, se izpišejo iz predloženih dokumentov in povzamejo ter jih mora potrditi vpisničar ali uradnik registra) ali vložitvijo (samo za arhiviranje dokumentov, ki se nanašajo na dejstva, ki jih je treba vpisati).

Gospodarske družbe in družbe civilnega prava, ki imajo gospodarsko obliko, morajo vpisati:

 • ustanovitev;
 • sklepe o nakupu sredstev družbe, ki jih sprejme generalna skupščina, kadar tako določa zakon;
 • združevanje, delitev ali prenos deležev v družbah z omejeno odgovornostjo ali deležev komanditistov v komanditnih družbah;
 • zaveze o odsvojitvi ali obremenitvi deležev v družbah z neomejeno odgovornostjo, komanditnih družbah ali družbah z omejeno odgovornostjo, sporazume o pravici do prednostnega nakupa, če je dogovorjeno, da imajo učinke erga omnes, in obveznosti v zvezi s pravico do prednostnega nakupa, ki jim take učinke v oporoki pripiše oporočitelj;
 • prenose deležev v družbah z neomejeno odgovornostjo ali deležev komanditistov v komanditnih družbah, ustanovitev stvarnih pravic do uporabe in uživanja ali stroške za take deleže in njihov prenos, spremembo ali prenehanje ter pripis pravic do dobička in likvidacijskega deleža;
 • ustanovitev in prenos užitka, varščino, zaplembo, zastavno pravico, rubež ali zaseg v kazenskih postopkih za deleže ali pravice do njih ter vsa druga dejanja ali odredbe, ki vplivajo na prosto razpolaganje s takimi deleži;
 • izstop ali izključitev družbenikov iz družb z neomejeno odgovornostjo in komanditnih družb, prenehanje deležev zaradi smrti deležnika ter vstop novih deležnikov z neomejeno odgovornostjo;
 • amortizacijo deležev in izključitev ali izstop deležnikov iz družb z omejeno odgovornostjo;
 • sklepe o amortizaciji, zamenjavi ali izplačilu;
 • izdajo obveznic s prodajo zaprtemu krogu vlagateljev, razen če so uvrščene v trgovanje na reguliranem trgu vrednostnih papirjev v roku za oddajo vloge za registracijo;
 • imenovanje in odhod članov upravnih odborov in uprav ali sekretarja družbe iz katerega koli razloga, razen poteka časa;
 • predstavitev računovodskih izkazov delniških družb, družb z omejeno odgovornostjo in komanditnih delniških družb ter družb z neomejeno odgovornostjo in komanditnih družb, kadar se to zahteva, ter konsolidiranih računovodskih izkazov družb, ki jih morajo predstaviti;
 • spremembo statutarnega sedeža ali prenos statutarnega sedeža v tujino;
 • načrte za domače ali čezmejne združitve ali razdružitve;
 • načrte za ustanovitev evropske družbe z omejeno odgovornostjo z združitvijo, načrte za ustanovitev evropske družbe z omejeno odgovornostjo s preoblikovanjem družbe z omejeno odgovornostjo, ustanovljene po nacionalnem pravu, ali načrte za ustanovitev holdinške evropske družbe z omejeno odgovornostjo, in sicer v zadnjem primeru skupaj z dokazom, da so izpolnjeni pogoji za to;
 • vsako širitev, domačo ali čezmejno združitev, razdružitev, preoblikovanje ali prenehanje družbe in vsako povečanje, zmanjšanje ali odkup osnovnega kapitala ter katero koli drugo spremembo statuta družbe;
 • imenovanje in odhod upraviteljev družbe pred dokončanjem likvidacije ter vsako spremembo zakonskih ali pogodbenih pooblastil upraviteljev;
 • dokončanje likvidacije ali ponovni začetek poslovanja družbe;
 • sklepe o ohranjanju popolnega nadzora ene družbe nad drugo v skupini družb ali prenehanje takega položaja;
 • pogodbe o podrejenosti in njihovo morebitno spremembo ali iztek;
 • izdajo nakupnih bonov, če to s prodajo zaprtemu krogu vlagateljev izvede subjekt, ki nima vrednostnih papirjev, uvrščenih na nacionalni regulirani trg, razen če so uvrščeni v trgovanje na reguliranem trgu vrednostnih papirjev v roku za oddajo vloge za registracijo.

Kako zahtevati registracijo in koliko stane

Registracijo dokumentov za vpis v poslovni register lahko zahtevate osebno v uradu poslovnega registra, po pošti ali prek spleta (https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online).

Stroški so odvisni od tega, katera dejstva želite vpisati, in se redno pregledujejo. Stroške registracije različnih dejanj si je mogoče ogledati tu: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122322384/201906152048/73705012/diploma/indice.

Kako si lahko ogledate informacije v poslovnem registru in koliko to stane

Vsak lahko zahteva izpiske iz registra in shranjenih dokumentov ali pridobi ustne ali pisne informacije o njihovi vsebini.

Informacije o vpisih, katerih objava je obvezna, so na voljo brezplačno na spletišču http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx.

Registracija se lahko dokaže le z izpiskom, ki je veljaven šest mesecev. Izpiski se lahko zagotovijo na elektronskem mediju ter so veljavni za vse pravne namene in pred vsakim javnim organom ali zasebnim subjektom pod enakimi pogoji kot papirna oblika.

Za izpiske iz registra in povezane dokumente na papirju ali v elektronski obliki se zaračunajo nadomestila.

Dostop do elektronskih izpiskov je mogoč s plačilom naročnine, ki znaša 25 EUR letno, možna pa je tudi naročnina za dve, tri ali štiri leta za ustrezno nadomestilo. Stroški so lahko različni glede na vrsto zahtevanega izpiska (registracija ali ena od dveh drugih možnih vrst).

Zahtevki se lahko pošljejo na https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online.

Po potrebi se lahko informacije iz poslovnega registra zagotovijo z elektronskim potrdilom v angleščini in imajo enake pravne učinke kot informacije, zagotovljene v portugalščini.

Pravni učinki poslovnega registra

Dejstva, ki jih je treba vpisati, začnejo v razmerju do tretjih oseb veljati šele po datumu registracije. Dejstva, ki jih je treba vpisati in objaviti (na spletišču http://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx), začnejo v razmerju do tretjih oseb veljati šele po datumu objave.

Dokončna registracija s prepisompomeni pravno domnevo, da pravni položaj obstaja, in sicer pod opredeljenimi pogoji. Za evidence gospodarske družbe (pravna oblika, ime, statutarni sedež, namen, podpisniki, identifikacija članov organov družbe itd.) se na primer domneva, da obstaja pravni položaj, kot je naveden v registru.

Pri registraciji z vložitvijo te domneve ni; namen take registracije je javna objava in zanjo ne velja domneva pravilnosti.

Zadnja posodobitev: 10/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.