Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Romunija

V tem razdelku je predstavljen romunski poslovni register, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje – nacionalni urad poslovnega registra.

Vsebino zagotavlja
Romunija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zgodovina vzpostavitve nacionalnega registra

Kdaj je bil ustanovljen?

Poslovni register je bil ustanovljen leta 1990 z zakonom št. 26/1990 o poslovnem registru.

V skladu z izrednim vladnim odlokom št. 129 z dne 10. oktobra 2002 o spremembi zakona št. 26/1990 o poslovnem registru in izrednim vladnim odlokom št. 76/2001 o poenostavitvi nekaterih upravnih formalnosti za vpis dejavnosti, ki jih opravljajo trgovci, v register in njihovo odobritev je nacionalni urad poslovnega registra v Romuniji javni organ s pravno osebnostjo, za katerega je pristojno ministrstvo za pravosodje. Urad je odgovoren za vodenje, organiziranje in upravljanje osrednjega računalniško podprtega poslovnega registra.

Uradi poslovnega registra v pristojnosti nacionalnega urada poslovnega registra so v Bukarešti in vsakem od 41 okrožij v Romuniji. Pristojni so za vodenje, organiziranje in upravljanje lokalnih poslovnih registrov.

Kdaj je bil register digitaliziran?

Poseben portal, ki zagotavlja nove spletne storitve poslovni skupnosti in drugim zainteresiranim osebam, je začel delovati v drugi polovici leta 2011.

Cilji nacionalnega urada poslovnega registra so:

 • obveščanje poslovne skupnosti, javnih organov, medijev in drugih zainteresiranih oseb o postopkih v poslovnem registru,
 • skrajšanje časa, potrebnega za dostop do informacij,
 • zmanjšanje gneče v uradih poslovnega registra,
 • skrajšanje časa, potrebnega za predložitev dokumentov za vpis v poslovni register,
 • poenostavitev postopkov za vpis poslovnih subjektov, zagotovitev finančnih informacij ter zahteve za informacije in dokumente,
 • zagotavljanje informacij v realnem času o podatkih v poslovnem registru za spletne vložnike.

Katera je trenutno veljavna zakonodaja?

Zakon št. 265/2022 o poslovnem registru ter spremembi in dopolnitvi drugih zakonodajnih aktov, pomembnih za vpis v poslovni register.

Zakon št. 31/1990

Izredni vladni odlok št. 44/2008

Zakon št. 129/2019

Pravila o organizaciji in delovanju nacionalnega urada poslovnega registra in uradov poslovnega registra pri sodiščih

Sklep o odobritvi dajatev in pristojbin za nekatere dejavnosti, ki jih opravljajo nacionalni urad poslovnega registra in uradi poslovnega registra pri sodiščih

Katere informacije so v poslovnem registru?

Kdo ima pravico do dostopa do registra?

Do informacij, objavljenih na spletišču urada ONRC, lahko 24 ur na dan brezplačno dostopajo vse zainteresirane osebe. Na spletišču https://www.onrc.ro/index.php/ro/ so na voljo:

 • informacije o obrazcih in dokumentih, potrebnih za vpis v poslovni register in osrednji register dejanskih lastnikov,
 • informacije o zahtevanih obrazcih in načinih za izdajo potrdil ter načinu pridobivanja informacij, kopij/overjenih kopij in dvojnikov,
 • splošne informacije za osebe, ki želijo opravljati nekatere regulirane dejavnosti, kot je ustrezno (poslovni subjekti, fizične osebe, pravne osebe, javni organi itd.),
 • informacije o zakonodaji, ki ureja poslovni register/osrednji register dejanskih lastnikov,
 • informacije javnega interesa,
 • sporočila/izjave za javnost, informacije o dogodkih,
 • informacije o obdelavi osebnih podatkov,
 • kontaktni podatki urada ONRC in uradov poslovnega registra pri sodiščih (Oficiile Registrului Comerţului de pe lângă Tribunale – ORCT) (naslov statutarnega sedeža, e-naslov, telefonska številka/številka telefaksa).

Na spletišču poslovnega registra so na voljo:

 1. dokumenti;
 2. informacije in storitve, razvrščene v razdelke in glede na vrsto storitev;
 3. informacije o nacionalnem uradu poslovnega registra in uradih poslovnega registra pri sodiščih;
 4. različne informacije javnega značaja, ki so dostopne brezplačno,
 5. obrazci, ki jih uporablja institucija;
 6. formalnosti za vpis posameznih kategorij poslovnih subjektov in dejavnosti v poslovni register;
 7. formalnosti za vpis v osrednji register dejanskih lastnikov, ki ga vodi nacionalni urad poslovnega registra, v primeru pravnih oseb, ki morajo zaprositi za vpis v poslovni register;
 8. statistični podatki v zvezi z vpisanimi dejavnostmi:
  • zgodovina institucije,
  • mreža uradov poslovnega registra (Oficiile Registrului Comerțului – ORC),
  • obrazci (za poslovne subjekte itd.) in formalnosti,
  • dajatve in pristojbine za storitve urada ONRC,
  • storitve,
  • zakonodaja,
  • statistični podatki,
  • mediji.

Informacije na portalu e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra so dostopne brezplačno in 24 ur na dan, dostop pa se odobri po brezplačni registraciji uporabnika (tako da se ustvarita uporabniško ime in geslo).

Informacije na portalu nacionalnega urada poslovnega registra so razvrščene glede na vrste storitev, ki so brezplačne ali za katere je treba plačati pristojbino v skladu z veljavno zakonodajo.

V poslovni register se vpišejo vsi dokumenti, akti, navedbe in identiteta zadevnih poslovnih subjektov, katerih vpis se zahteva z zakonom, ter vsi drugi akti ali dokumenti, izrecno določeni z zakonom.

Spletne storitve, ki jih zagotavlja nacionalni urad poslovnega registra, so na voljo na portalu e-storitev, ki je bil vzpostavljen s pomočjo sektorskega operativnega programa „Povečanje gospodarske konkurenčnosti. Naložbe za vašo prihodnost!“ v okviru projekta „Spletne storitve (e-uprava), ki jih nacionalni urad poslovnega registra prek posebnega portala zagotavlja poslovni skupnosti“.

Spletne storitve, ki jih prek portala e-storitev zagotavlja nacionalni urad poslovnega registra, so:

 • InfoCert,
 • Recom online,
 • preverjanje razpoložljivosti imena družbe in spletna rezervacija imena družbe,
 • predhodna preverjanja (razpoložljivost in/ali rezervacija imena za pravne/fizične osebe, enoosebne družbe/družinska podjetja),
 • vpis v poslovni register in pooblastitev pravnih oseb,
 • posodabljanje kontaktnih podatkov družb, vpisanih v poslovni register,
 • pridobitev posodobljenih informacij v zvezi s preteklimi dejavnostmi družbe in statističnih podatkov,
 • izdajanje listin (potrdil),
 • preverjanje stanja zadeve,
 • obveščanje o prijavah, vloženih pri poslovnem registru,
 • sklepi o odložitvi obravnave prijav, vloženih pri poslovnem registru,
 • objava informacij o različnih položajih pravnih oseb v elektronskem glasilu poslovnega registra (Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC);
 • dostop do statističnih podatkov (postopki v osrednjem poslovnem registru, družbe s tujim kapitalom),
 • dostop do obrazca poslovnega registra, ki se odda v tiskani obliki,
 • vpis izjave o dejanskem lastniku pravne osebe,
 • zagotavljanje informacij iz osrednjega registra dejanskih lastnikov.

Storitev „Recom online“, ki je naročniška, je po sklenitvi pogodbe z dejanskim lastnikom dostopna 24 ur na dan in proti plačilu pristojbine zagotavlja dostop do informacij o poslovnih subjektih, ki vključujejo:

 • ime in obliko organizacije,
 • identifikacijske informacije (zaporedna številka v poslovnem registru, evropski enotni identifikator, edinstvena registrska številka, statutarni sedež/naslov poslovalnice, kontaktni podatki družbe (telefonska številka/številka telefaksa)),
 • statutarni sedež/naslov poslovalnice (potrdilo o statutarnem sedežu; datum, od katerega je dokazilo o statutarnem sedežu veljavno, datum poteka veljavnosti dokazila o statutarnem sedežu, trajanje vzpostavitve statutarnega sedeža),
 • vpisani in vplačani kapital,
 • glavno dejavnost prijavljenega/pooblaščenega poslovnega subjekta,
 • sekundarne dejavnosti prijavljenega/pooblaščenega poslovnega subjekta,
 • podatke o identifikaciji povezanih fizičnih in pravnih oseb,
 • podatke o identifikaciji direktorjev,
 • podatke o logotipih,
 • podatke o odvisnih družbah/podružnicah/pododdelkih (statutarni sedež, telefonska številka),
 • podatke o sekundarnih sedežih/krajih dela (statutarni sedež, telefonska številka),
 • podatke o statutarnih sedežih in/ali dejavnostih, dovoljenih na podlagi člena 15 zakona št. 359/2004 / člena 121 zakona št. 265/2022,
 • podatke o lastništvu,
 • podatke o dogovorih z upniki,
 • podatke o dejstvih, zajetih s členom 21, točke (e) do (h), zakona št. 26/1990 / členom 103 zakona št. 265/2022;
 • podatke o drugih navedbah,
 • podatke o bilanci stanja (promet, povprečno število zaposlenih, bruto dobiček), če je te informacije zagotovilo ministrstvo za finance.

Storitve, ki so na voljo brezplačno, vključujejo:

 • brezplačno komponento storitve Recom online,
 • e-obrazce,
 • spletno prijavo za vpis v poslovni register poslovnih subjektov,
 • spletni vpis izjave o dejanskih lastnikih pravnih oseb,
 • spletni dostop do informacij iz osrednjega registra dejanskih lastnikov (za organe/institucije, pristojne za nadzor/preverjanje, in subjekte, ki poročajo v zvezi z uporabo ukrepov za poznavanje stranke),
 • preverjanje razpoložljivosti imena družbe in spletno rezervacijo imena družbe,
 • informacije o statusu prijav za vpis v poslovni register,
 • vpogled v razdelek v zvezi s sklepi o odložitvi obravnave prijav za vpis v poslovni register,
 • dostop do nekaterih informacij javnega značaja (računovodski izkazi, prostovoljna razpustitev družbe) prek elektronskega glasila poslovnega registra (BERC).

Glavne storitve, ki jih zagotavlja elektronsko glasilo poslovnega registra, so:

 • vpogled v objavljene članke poslovnih subjektov,
 • vpogled v glasila, v katerih so objavljeni članki poslovnih subjektov,
 • izdaja dokumenta, ki potrjuje objavo članka (dokazilo o objavi),
 • prejemanje obvestil o objavljenih člankih,
 • zagotavljanje poročil o interesu.

POMEMBNO: Dostop do vseh razdelkov spletišča in portala je brezplačen, in sicer 24 ur na dan.

Dostop do informacij, vpisanih v poslovni register

Informacije, vpisane v poslovni register, in kopije povezanih dokumentov se zagotavljajo v skladu s členom 11 zakona št. 265/2022 o poslovnem registru ter spremembi in dopolnitvi drugih zakonodajnih aktov, pomembnih za vpis v poslovni register:

1. Poslovni register je javno dostopen. Urad poslovnega registra na zahtevo in stroške zainteresirane strani v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov zagotavlja informacije v romunščini ter izdaja potrdila o vnosih v poslovni register in tudi potrdila o tem, ali je bil določen dokument ali akt vpisan v register, kopije in/ali overjene kopije vseh vpisanih ali predloženih dokumentov ali katerega koli njihovega dela, predloženega v podporo prijavi za vpis.

2. Zahtevo za informacije in dokumente bi bilo treba predložiti bodisi sprejemni pisarni bodisi poslati po pošti ali s kurirsko službo ali z elektronskimi sredstvi, skupaj s kopijo osebnega dokumenta, razen če je zahteva podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom.

3. Urad poslovnega registra izdaja dokumente iz točke 1 bodisi z elektronskimi sredstvi, tj. v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom ali kvalificiranim elektronskim žigom, če je ustrezno, bodisi v papirni obliki na statutarnem sedežu urada ONRC ali uradih poslovnega registra ali po pošti ali s kurirsko službo.

4. Kopije so ustrezno overjene. Elektronski prepisi dokumentov se overijo tako, da se doda elektronski podpis. Na zahtevo se lahko izdajo tudi kopije, ki niso uradno overjene.

5. Elektronski prepisi dokumentov in informacij iz točke 1 so prav tako javno dostopni prek sistema povezovanja poslovnih registrov.

6. Prejeti dokumenti, tj. tisti, ki so poslani z elektronskimi sredstvi, se v skladu z izrednim vladnim odlokom št. 49/2009 o svobodi ustanavljanja ponudnikov storitev in svobodi opravljanja storitev v Romuniji, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter odobren z zakonom št. 68/2010, kakor je bil spremenjen, obdelujejo tudi s povezovanjem z elektronsko enotno kontaktno točko.

7. Kot je določeno v odredbi ministra za pravosodje, se v skladu s tarifnim sistemom za zagotovljene informacije in dokumente zaračuna pristojbina, ki ne sme presegati upravnih stroškov, potrebnih za zagotovitev zadevnih informacij ali dokumentov, ter ki vključuje stroške razvoja in vzdrževanja poslovnega registra.

8. Informacije in dokumenti iz točke 1 se brezplačno zagotavljajo javnim organom in institucijam ter akreditiranim diplomatskim predstavništvom v Romuniji.

9. Informacije iz točke 1 se brezplačno zagotavljajo pravnim osebam, ki niso pravne osebe iz točke 8, če jih izrecno določa zakon.

10. Urad ONRC in uradi poslovnega registra specifične informacije, vpisane v poslovni register, ki se lahko uporabljajo samo za obveščanje javnosti, brezplačno zagotavljajo novinarjem in predstavnikom množičnih medijev.

Katere informacije vsebuje register?

Katere vrste podatkov se shranjujejo (subjekti, vpisani v javni register, informacije o insolventnosti, finančna poročila itd.)?

V skladu z zakonom št. 265/2022 poslovni register vsebuje informacije v zvezi s poslovnimi subjekti, vpisanimi v register, in sicer:

 • družbami,
 • nacionalnimi družbami,
 • nacionalnimi podjetji,
 • javnimi družbami,
 • zadrugami,
 • zadružnimi organizacijami,
 • gospodarskimi interesnimi združenji,
 • evropskimi gospodarskimi interesnimi združenji,
 • evropskimi družbami,
 • evropskimi zadrugami,
 • samostojnimi podjetniki,
 • enoosebnimi družbami,
 • družinskimi podjetji ter
 • drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami, določenimi v zakonu.

Poslovni subjekti iz člena 4(1) zakona št. 265/2022 med svojo dejavnostjo ali po njej zahtevajo, naj se v register vpišejo navedbe v zvezi z dokumenti in akti, katerih vpis v register je določen z zakonom.

Dokumenti in akti, ki ji je treba vpisati v register, so navedeni v členih 88 do 100 zakona št. 265/2022.

Pravne osebe, vpisane v poslovni register, ali če je ustrezno, zainteresirane osebe morajo uradu ORCT z namenom vnosa v poslovni register predložiti naslednje dokumente:

 1. prospekt za izdajo delnic za ustanovitev delniške družbe z javnim vpisom, katerega objavo odobri uradnik registra gospodarskih družb, in morebitne spremembe prospekta;
 2. prospekt za izdajo delnic za povečanje osnovnega kapitala delniških družb z javnim vpisom, katerega objavo odobri uradnik registra gospodarskih družb, in njegove morebitne spremembe;
 3. sklep organa upravljanja, če sta vpis zadevnih informacij v poslovni register in objava obvezna v skladu z zakonom;
 4. dokazilo o podaljšanju roka za zakonito posedovanje prostorov statutarnega in/ali sekundarnega sedeža;
 5. končna poročila o likvidaciji in porazdelitvi sredstev ter po potrebi poročilo o upravljavskem delu, ki so ga opravili upravitelji in člani upravnega odbora, če je eden ali več od njih imenovanih za likvidacijske upravitelje;
 6. dokumente, povezane s poslovanjem;
 7. registre in dokumente pravne osebe, izbrisane iz registra, če ni več družbenikov/delničarjev/članov ali če jih ti ne želijo imeti;
 8. sklep skupščine družbenikov/delničarjev o pridobitvi sredstev družbe od ustanovitelja ali delničarja, če je vpis tega dokumenta obvezen v skladu z zakonom o gospodarskih družbah;
 9. pritožbo, vloženo zoper sklep uradnika registra gospodarskih družb;
 10. ugovor, vložen zoper sklep skupščine družbenikov/delničarjev, in ugovor, vložen zoper druge akte, ki so izrecno določeni z zakonom;
 11. osnutek dokumenta o združitvi ali delitvi;
 12. vzorec podpisa za gospodarska interesna združenja, evropska gospodarska interesna združenja in zadružne organizacije;
 13. vlogo za izbris iz registra, ki jo vloži oseba, ki meni, da je bila zaradi vnosov v poslovni register oškodovana;
 14. vse druge dokumente, ki jih je treba v skladu z zakonom obvezno vpisati v poslovni register.

Osebe, ki želijo v poslovni register vpisati dokumente, katerih objava po zakonu ni obvezna, morajo v ta namen izpolniti standardizirano vlogo ter ji po potrebi priložiti zadevne dokumente in dokazilo o plačilu ustrezne pristojbine.

V poslovni register se vpišejo naslednji dokumenti:

 1. poročilo upravitelja v postopku zaradi insolventnosti, ali če je ustrezno, likvidacijskega upravitelja, v katerem so navedeni vzroki in okoliščine, ki so pripeljali do insolventnosti dolžnika;
 2. obvestilo o začetku postopka zaradi insolventnosti v okviru splošnega/poenostavljenega postopka zaradi insolventnosti;
 3. kopija predlaganega načrta reorganizacije;
 4. obvestilo o začetku stečajnega postopka v okviru splošnega/poenostavljenega postopka zaradi insolventnosti;
 5. pravnomočna sodna odločba, v skladu s katero je zakoniti upravitelj dolžan plačati odškodnino;
 6. zapisnik o potrditvi sporazuma o prestrukturiranju v okviru postopka za sklenitev sporazuma o prestrukturiranju;
 7. načrt prestrukturiranja v okviru postopka za sklenitev sporazuma z upniki;
 8. sodne odločbe o začetku in končanju postopka za sklenitev sporazuma z upniki v skladu z zakonom št. 85/2014, kakor je bil spremenjen;
 9. sodne odločbe, ki so bile izdane v okviru postopka zaradi insolventnosti in se v skladu z zakonom sporočijo uradu ORCT;
 10. drugi dokumenti, ki jih izda sodišče ali upravitelj v postopku zaradi insolventnosti/likvidacijski upravitelj v skladu z zakonom.

Na podlagi zgoraj navedenih dokumentov se v poslovni register v zvezi s poslovnimi subjekti, ki so vpisani v poslovni register in so v postopku za preprečevanje insolventnosti ali v postopku zaradi insolventnosti, vpišejo naslednje informacije:

 1. začetek (splošnega/poenostavljenega) postopka zaradi insolventnosti;
 2. začetek reorganizacije pod nadzorom sodišča po potrditvi predlaganega načrta reorganizacije;
 3. stečaj (v okviru splošnega/poenostavljenega postopka);
 4. dejstvo, da je bila dolžniku odvzeta pravica do vodenja podjetja;
 5. dejstvo, da je zakoniti upravitelj dolžan plačati odškodnino;
 6. imenovanje upravitelja v postopku zaradi insolventnosti ali likvidacijskega upravitelja, če je ustrezno;
 7. imenovanje posebnega upravitelja;
 8. zamenjava upravitelja v postopku zaradi insolventnosti/likvidacijskega upravitelja, če je ustrezno;
 9. končanje postopka reorganizacije pod nadzorom sodišča;
 10. zaključek stečaja;
 11. izbris dolžnika iz registra;
 12. sprememba dolžnikovih aktov o ustanovitvi kot pravne osebe na zahtevo upravitelja v postopku zaradi insolventnosti v skladu s pravnomočno sodno odločbo, s katero je bil potrjen načrt reorganizacije;
 13. potrditev sporazuma o prestrukturiranju v okviru postopka za sklenitev sporazuma o prestrukturiranju;
 14. izjavo o načrtu prestrukturiranja v okviru postopka za sklenitev sporazuma z upniki;
 15. začetek in končanje postopka za sklenitev sporazuma z upniki;
 16. druge z zakonom zahtevane navedbe o dolžnikih, ki so vpisani v poslovni register in so v postopku zaradi insolventnosti.

Osrednji register dejanskih lastnikov

V skladu z zakonom št. 129/2019 o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter boju proti njima ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonodajnih aktov, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, mora nacionalni urad poslovnega registra voditi osrednji register dejanskih lastnikov, v katerem so navedeni dejanski lastniki pravnih oseb, ki morajo vložiti vlogo za vpis v poslovni register.

Dostop do osrednjega registra dejanskih lastnikov se v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov zagotovi:

 1. organom, pristojnim za nadzor in preverjanje, pravosodnim organom v skladu z zakonom št. 135/2010 o zakoniku o kazenskem postopku, kakor je spremenjen in dopolnjen, ter uradu, in sicer pravočasno, brez kakršnih koli omejitev in brez opozoritve zadevne osebe;
 2. subjektom, ki poročajo v zvezi z uporabo ukrepov za poznavanje stranke;
 3. vsem fizičnim in pravnim osebam (proti plačilu pristojbine).

Kateri dokumenti se vlagajo/shranjujejo (spisi, zbirke listin, statuti, zapisniki skupščin itd.)?

Za namene vpisa pravnih oseb, samostojnih podjetnikov, enoosebnih družb in družinskih podjetij, ki opravljajo gospodarske dejavnosti in katerih statutarni sedež/poslovalnica se nahaja na območju pristojnosti sodišča, je treba v poslovnem registru voditi evidenco dokumentov oseb v postopku vpisa in uradni arhiv ustanovitvenih aktov oziroma dokumentov o njihovi spremembi ter drugih dokumentov, ki jih izrecno določa zakon.

Arhiviranje dokumentov, ki utemeljujejo vnose v poslovnem registru, obsega vodenje in hranjenje vseh teh dokumentov v papirni in/ali elektronski obliki, vključno z dokumenti, ki potrjujejo vnose, ki so jih izvedle osebe, vpisane v register, letnimi računovodskimi izkazi, poročilom, in če je ustrezno, konsolidiranim poročilom uprave oziroma upravnega odbora, poročilom revizorja ali poročilom finančnega revizorja, če je ustrezno, konsolidiranimi letnimi računovodskimi izkazi in registri pravnih oseb, ki se predložijo uradu poslovnega registra.

Spis vsakega poslovnega subjekta, vpisanega v poslovni register, vključuje vse dokumente, predložene v zvezi z vpisom ali katero koli dejavnostjo, ki se po zakonu vpiše v poslovni register, in dokumente, ki potrjujejo vpis v register. Dokumenti, vpisani v poslovni register z namenom izvedbe nekaterih postopkov, ki jih je treba v skladu z zakonom izvesti pred vpisom v register, se hranijo v ločeni mapi. Po vpisu v register se vključijo v mapo ustreznega poslovnega subjekta.

Dokumenti fizičnih in pravnih oseb, vpisani v poslovni register, se arhivirajo v skladu z določbami zakona št. 16/1996 o nacionalnih arhivih, kakor je bil ponovno objavljen.

Kako iskati po registru (in katera so razpoložljiva merila iskanja)?

Na spletišču registra

Zainteresirana oseba lahko na spletišču urada ONRC informacije poišče tako, da v iskalno polje vpiše ključno besedo.

Katera so razpoložljiva merila iskanja?

Informacije, ki so brezplačno na voljo prek storitve Recom online, je mogoče poiskati z uporabo naslednjih meril:

 • imena poslovnega subjekta,
 • številke vpisa v poslovni register,
 • davčne identifikacijske številke,
 • okrožja, v katerem se nahaja statutarni sedež/poslovalnica.

Splošne informacije za zainteresirane osebe, ki so prek storitve Recom online na voljo brezplačno, vključujejo:

 1. družbo in pravno obliko;
 2. statutarni sedež/naslov poslovalnice in v primeru podružnic državo članico, v kateri so registrirane;
 3. referenčno številko v poslovnem registru, evropski enotni identifikator (EUID) in davčno identifikacijsko številko;
 4. status;
 5. spletno stran, če obstaja;
 6. zakonite zastopnike pravne osebe in podatek o tem, ali imajo skupno ali samostojno pooblastilo za zastopanje, ter zastopnika družinskega podjetja;
 7. podružnice, odprte v drugi državi članici, vključno z družbo, registrsko številko, EUID in državo članico, v kateri je podružnica registrirana.

Kako pridobiti dokumente?

Kako dokumente pridobiti brezplačno?

Informacije in dokumenti o poslovnih subjektih, vpisanih v poslovni register, se javnim organom in institucijam, z izjemo tistih, ki se v celoti financirajo z lastnimi prihodki, sodiščem in z njimi povezanim tožilstvom ter akreditiranim diplomatskim predstavništvom in drugim pravnim osebam v skladu z zakonom zagotavljajo brezplačno.

Nacionalni urad poslovnega registra in uradi poslovnega registra pri sodiščih specifične informacije, vpisane v poslovni register, brezplačno zagotavljajo novinarjem in predstavnikom množičnih medijev. Informacije, zagotovljene novinarjem in predstavnikom množičnih medijev, se lahko uporabijo samo za obveščanje javnosti.

Kako dokumente pridobiti proti plačilu?

Urad poslovnega registra na stroške vložnika zahtevka zagotovi informacije, potrdila o vnosih v poslovni register in potrdila o tem, ali je bil določen dokument ali akt vpisan v register, ter kopije in overjene kopije vnosov v register in zapisov iz predloženih dokumentov, za kar se zaračuna pristojbina. Zadevni dokumenti se lahko zahtevajo in izdajo tudi po pošti.

Kako pridobiti informacije, potrdila o vnosih v poslovni register, potrdila o tem, ali je bil določen dokument ali akt vpisan v register, kopije in/ali overjene kopije vseh vpisanih ali predloženih dokumentov?

Načini dostopa do informacij:

 • prek spleta z uporabo storitve InfoCert (elektronski podpis ni potreben; plačati je mogoče le s kartico),
 • prek spleta, in sicer prek portala urada ONRC, tukaj (zahteva se elektronski podpis; plačati je mogoče s kartico ali plačilnim nalogom),
 • prek e-naslova: onrc@onrc.ro (plačati je mogoče s plačilnim nalogom ali na blagajni),
 • prek številke telefaksa +40 213160829 (plačati je mogoče s plačilnim nalogom ali na blagajni);
 • po pošti (plačati je mogoče s plačilnim nalogom, pri čemer se zaračuna dodatna pristojbina v višini 7,68 RON),
 • v sprejemni pisarni urada ONRC in uradov poslovnega registra pri sodiščih.

Storitev InfoCert omogoča izdajo spletnih potrdil in/ali zagotavljanje informacij iz poslovnega registra. Dostop do storitve je mogoč prek portala urada ONRC, in sicer v razdelku Informacije (Informații) – Potrdila (Certificate constatatoare) ali Informacije iz poslovnega registra in kopije potrdil (Informații RC și copii certificate), plačilo pa se izvede prek spleta s kartico Visa ali Mastercard. E-storitev InfoCert 24 ur na dan in vse dni v tednu zagotavlja samodejno pridobivanje dokumentov z elektronskim podpisom brez posredovanja upravljavca, plačilo pa se izvede elektronsko s kartico, nakar vložnik zahtevka prejme elektronski račun, pri čemer ne potrebuje elektronskega podpisa.

Potrdila in/ali podatke iz poslovnega registra je mogoče pridobiti prek spleta prek storitve Recom online, ki je naročniška in dostopna 24 ur na dan po sklenitvi pogodbe z upravičencem.

Načini pridobitve overjene/-ih kopij/-e dokumenta iz arhiva:

Načini pridobitve dvojnikov potrdil, ki potrjujejo predložitev častnih izjav za odobritev poslovanja:

Postopek vpisa v register

Kako začeti postopek vpisa v register (način vložitve prijav za vpis v register, overjanje dokumentov, vrste dokumentov, ki jih je treba priložiti)?

Osebno

Prijavo za vpis ali, če je ustrezno, drugo vrsto prijave, ki so ji priloženi dokumenti, potrebni za vpis, morajo osebe, navedene v členih 79 do 81 zakona št. 265/2022, osebno ali po zastopniku predložiti v sprejemni pisarni ali pa jo uradu poslovnega registra, ki je krajevno pristojen za statutarni sedež/kraj opravljanja dejavnosti zadevnih oseb, ali katerem koli uradu poslovnega registra dostaviti po pošti/s kurirsko službo.

Prijavo za vpis pravne osebe v poslovni register podpiše zakoniti zastopnik pravne osebe ali njen zastopnik na podlagi verodostojnega posebnega/splošnega pooblastila ali pooblaščeni odvetnik ali kateri koli družbenik, delničar ali član uprave.

Prijavo za vpis podružnice pravne osebe s sedežem v Romuniji ali v tujini podpiše zastopnik zadevne pravne osebe, ki neposredno opravlja posle podružnice, in sicer osebno ali prek svojega zastopnika z verodostojnim posebnim/splošnim pooblastilom ali pooblaščenega odvetnika.

Prijavo za vpis samostojnega podjetnika ali enoosebne družbe podpiše fizična oseba, ki vlaga prijavo za vpis samostojnega podjetnika oziroma enoosebne družbe v register, in sicer osebno ali prek svojega zastopnika z verodostojnim posebnim/splošnim pooblastilom ali pooblaščenega odvetnika.

Prijavo za vpis družinskega podjetja podpiše zastopnik, določen v ustanovitvenem dokumentu, ali njegov zastopnik z verodostojnim posebnim/splošnim pooblastilom ali pooblaščeni odvetnik.

Dokumenti, predloženi v podporo prijavam za vpis, morajo biti sestavljeni v romunščini.

Vložniki ali osebe, vpisane v poslovni register, lahko prijavo za vpis podprejo z dokumenti, sestavljenimi v enem od uradnih jezikov držav članic EU ali Evropskega gospodarskega prostora, v kateri imajo stalno prebivališče; priloženi so jim prevodi v romunščino, ki jih opravi pooblaščeni prevajalec.

Dokumenti, prevedeni v enega od uradnih jezikov držav članic EU, se lahko na zahtevo objavijo, če so bili predloženi v obliki overjenega prevoda.

Dokumenti, prevedeni v tuji jezik, morajo biti bodisi v dveh stolpcih, pri čemer je besedilo v romunščini v prvem in besedilo v tujem jeziku v drugem stolpcu, bodisi v zaporednem prikazu, tj. besedilu v romunščini sledi besedilo v tujem jeziku.

V primeru neskladja med dokumenti in podatki, objavljenimi v romunščini, in prostovoljno objavljenim prevodom se na slednjega ni mogoče sklicevati proti tretjim osebam; tretje osebe se lahko kljub temu sklicujejo na prostovoljno objavljen prevod, razen če družba ne dokaže, da so poznale različico, za katero je veljala obvezna objava.

Dokumenti, ki se zahtevajo za utemeljitev prijave za vpis v register in so opredeljeni kot uradni akti, se uradu poslovnega registra predložijo v skladu z zakonom.

Prek spleta

Prijava za vpis v register in dokumenti, ki se zahtevajo v skladu z zakonom, se lahko pošljejo elektronsko, tj. prek portala e-storitev ali po elektronski pošti, z vključenim, priloženim ali povezanim kvalificiranim elektronskim podpisom.

Kako se pregledajo vložene prijave?

Prijavo za vpis v poslovni register obravnava tajnik na podlagi dokumentov v enem delovnem dnevu od prejema navedene prijave.

Če so prijava za vpis in povezani dokumenti ali standardna oblika ustanovitvenega dokumenta, odvisno od primera, nepopolni ali ne izpolnjujejo zakonskih zahtev glede ustanovitve, vključitve, organizacije in delovanja poslovnih subjektov, ki se morajo vpisati, ali če tajnik meni, da so za obravnavo potrebne nadaljnje informacije ali dokumenti, izda sklep, v katerem določi rok, v katerem je treba popraviti ali dopolniti dokumente in ki ne sme biti daljši od 15 koledarskih dni.

Rok in razlogi za preložitev so objavljeni na portalu e-storitev urada ONRC, vanje pa je mogoče vpogledati na delovnih postajah, vzpostavljenih v prostorih uradov poslovnega registra.

Rok za obravnavo prijave za vpis in rok za izdajo dokumentov, ki se zahtevajo po zakonu, se ustrezno spremenita.

Če vložnik popravi/dopolni prijavo za vpis pred iztekom roka, ki ga je določil tajnik, in zahteva spremembo roka za obravnavo, se prijava za vpis obravnava naslednji dan po navedenem popravku/dopolnitvi.

Če prijava ne izpolnjuje obveznosti, kot so določene v sklepu o preložitvi, se prijava za vpis zavrne.

Če se vložnik odpove obravnavi prijave, ki je bila vložena pri uradih poslovnega registra pri sodiščih, in če se prijava za vpis v register zavrne, se pristojbina za objavo v Uradnem listu Romunije v primeru, da je bila plačana, vrne.

Na zahtevo zadevne stranke ali njenega zastopnika se za obravnavo prijave za vpis organizira javna obravnava.

Pravni učinki vpisa v register

Učinek vpisov na tretje osebe v skladu s členom 17 Direktive (EU) 2017/1132

V spodnjih nacionalnih določbah je navedeno, da se lahko tretje osebe sklicujejo na informacije in dokumente v poslovnem registru v skladu s členom 17 Direktive (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb:

1. V skladu s členom 4(1) zakona št. 265/2022 je poslovni register storitev splošnega javnega interesa za vpis in objavo poslovnih subjektov, ki so samostojni podjetniki, enoosebne družbe in družinska podjetja, ter poslovnih subjektov, ki so družbe, evropske družbe, zadruge, evropske zadruge, zadružne kreditne organizacije, gospodarska interesna združenja in evropska gospodarska interesna združenja s statutarnim sedežem v Romuniji, pa tudi za vpis in razkritje njihovih podružnic in podružnic pravnih oseb, navedenih zgoraj, s statutarnim sedežem v tujini.

Poleg tega v skladu s členom 43(1) zakona št. 265/2022 poslovni subjekti iz člena (4)1 med svojo dejavnostjo ali po njej zahtevajo, naj se v isti register vpišejo navedbe v zvezi z dokumenti in akti, katerih vpis v register je določen z zakonom.

Informacije, vpisane v poslovni register, in kopije povezanih dokumentov se zagotavljajo v skladu s členom 11 zakona št. 265/2022 o poslovnem registru ter spremembi in dopolnitvi drugih zakonodajnih aktov, pomembnih za vpis v poslovni register:

1. Poslovni register je javno dostopen. Urad poslovnega registra na zahtevo in stroške zainteresirane strani v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov zagotavlja informacije v romunščini ter izdaja potrdila o vnosih v poslovni register in tudi potrdila o tem, ali je bil določen dokument ali akt vpisan v register, kopije in/ali overjene kopije vseh vpisanih ali predloženih dokumentov ali katerega koli njihovega dela, predloženega v podporo prijavi za vpis.

2. Zahtevo za informacije in dokumente bi bilo treba predložiti bodisi sprejemni pisarni bodisi poslati po pošti ali s kurirsko službo ali z elektronskimi sredstvi, skupaj s kopijo osebnega dokumenta, razen če je zahteva podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom.

3. Urad poslovnega registra izdaja dokumente iz točke 1 bodisi z elektronskimi sredstvi, tj. v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom ali kvalificiranim elektronskim žigom, če je ustrezno, bodisi v papirni obliki na statutarnem sedežu urada ONRC ali uradih poslovnega registra ali po pošti ali s kurirsko službo.

4. Kopije so ustrezno overjene. Elektronski prepisi dokumentov se overijo tako, da se doda elektronski podpis. Na zahtevo se lahko izdajo tudi kopije, ki niso uradno overjene.

5. Elektronski prepisi dokumentov in informacij iz točke 1 so prav tako javno dostopni prek sistema povezovanja poslovnih registrov.

6. Prejeti dokumenti, tj. tisti, ki so poslani z elektronskimi sredstvi, se v skladu z izrednim vladnim odlokom št. 49/2009 o svobodi ustanavljanja ponudnikov storitev in svobodi opravljanja storitev v Romuniji, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter odobren z zakonom št. 68/2010, kakor je bil spremenjen, obdelujejo tudi s povezovanjem z elektronsko enotno kontaktno točko.

7. Kot je določeno v odredbi ministra za pravosodje, se v skladu s tarifnim sistemom za zagotovljene informacije in dokumente zaračuna pristojbina, ki ne sme presegati upravnih stroškov, potrebnih za zagotovitev zadevnih informacij ali dokumentov, ter ki vključuje stroške razvoja in vzdrževanja poslovnega registra.

8. Informacije in dokumenti iz točke 1 se brezplačno zagotavljajo javnim organom in institucijam ter akreditiranim diplomatskim predstavništvom v Romuniji.

9. Informacije iz točke 1 se brezplačno zagotavljajo pravnim osebam, ki niso pravne osebe iz točke 8, če jih izrecno določa zakon.

10. Urad ONRC in uradi poslovnega registra specifične informacije, vpisane v poslovni register, ki se lahko uporabljajo samo za obveščanje javnosti, brezplačno zagotavljajo novinarjem in predstavnikom množičnih medijev.

Možnost uveljavljanja dokumentov in aktov oseb, za katere velja obveznost vpisa v poslovni register, je določena v členu 46 zakona št. 265/2022 o poslovnem registru ter spremembi in dopolnitvi drugih zakonodajnih aktov, pomembnih za vpis v poslovni register:

 1. Vpise v register in navedbe je mogoče uveljavljati zoper tretje osebe od dneva njihovega vpisa v poslovni register ali objave v Uradnem listu Romunije ali v elektronsko glasilo poslovnega registra, kot je določeno z zakonom.
 2. Osebe, za katere velja obveznost vpisa, nevpisanih dokumentov ali aktov ne morejo uveljavljati zoper tretje osebe, razen če lahko dokažejo, da so zadevne tretje osebe vedele za navedene dokumente in akte. Tretje osebe se lahko vedno sklicujejo tudi na dokumente ali akte, ki niso bili objavljeni, razen če jim je bil s tem, da niso bili objavljeni, odvzet učinek.
 3. Nacionalni urad poslovnega registra na svojem spletišču in portalu e-storitev objavi posodobljene informacije o nacionalni zakonodaji glede objave in možnosti uveljavljanja dokumentov, aktov in navedb oseb, za katere se zahteva vpis v poslovni register, zoper tretje osebe ter te informacije predloži za objavo na evropskem portalu e-pravosodje.

Poleg tega se za družbe uporabljajo posebne določbe v zvezi s tem, tj. členi 50 do 51 zakona št. 31/1990 o gospodarskih družbah, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter ponovno objavljen:

Člen 50

1. Dokumentov ali aktov, ki niso bili objavljeni, kot je določeno z zakonom, ni mogoče uveljavljati zoper tretje osebe, razen če lahko družba dokaže, da so zadevne tretje osebe vedele zanje.

2. Postopki, ki jih je družba izvedla pred 16. dnem po objavi, ki se zahteva po zakonu, se ne smejo uveljavljati zoper tretje osebe, ki dokažejo, da zanje niso mogle vedeti.

Člen 51

1. Tretje osebe se lahko vedno sklicujejo tudi na dokumente ali akte, ki niso bili objavljeni, razen če jim je bil s tem, da niso bili objavljeni, odvzet učinek.

V skladu s členom 7(1) zakona št. 265/2022 je poslovni register oblikovan tako, da vključuje naslednje kategorije registra:

 1. register za vpis družb, nacionalnih družb, nacionalnih podjetij, javnih družb, gospodarskih interesnih združenj, evropskih družb, evropskih gospodarskih interesnih združenj in drugih pravnih oseb, izrecno določenih z zakonom, s statutarnim sedežem v Romuniji, in njihovih podružnic ter, če je ustrezno, podružnic pravnih oseb s statutarnim sedežem v tujini;
 2. register za vpis zadrug in evropskih zadrug s statutarnim sedežem v Romuniji, njihovih podružnic in, če je ustrezno, podružnic zadrug ali evropskih zadrug s statutarnim sedežem v tujini;
 3. register za vpis samostojnih podjetnikov, enoosebnih družb in družinskih podjetij s statutarnim sedežem in, če je ustrezno, kraji dela v Romuniji.

2. V skladu s členom 5(1) zakona št. 265/2022 je podlaga za vpis v poslovni register sklep tajnika o obravnavi prijav za vpis ali, če je ustrezno, o pravnomočni sodni odločbi ali izvršljivi odločbi, kot je določeno z zakonom. Če je vpis odredilo sodišče, je to mogoče storiti tudi na podlagi procesnega dokumenta, ki vsebuje obrazložitev sodne odločbe.

3. V skladu s členom 107(2) zakona št. 265/2022 je datum vpisa v poslovni register datum, ko je bil vpis v register dejansko opravljen.

4. V skladu s členom 107(3) zakona št. 265/2022 se vpisi v poslovni register opravijo v 24 urah od datuma sklepa, ki ga je izdal tajnik.

5. V skladu s členom 6(1) zakona št. 265/2022 poslovni register vodi urad ONRC računalniško, vpis v poslovni register in druge registre, ki jih vodi urad ONRC, pa se opravi elektronsko.

Razhajanja med vpisi v register in njihovo objavo

Vpise v register in navedbe je mogoče uveljavljati zoper tretje osebe od dneva njihovega vpisa v poslovni register ali objave v Uradnem listu Romunije ali v elektronsko glasilo poslovnega registra, kot je določeno z zakonom.

Postopkov, ki jih je fizična ali pravna oseba izvedla pred 16. dnem od datuma njihovega vpisa v poslovni register, ni mogoče uveljavljati zoper tretje osebe, ki dokažejo, da zanje niso mogle vedeti.

Osebe, za katere velja obveznost vpisa, nevpisanih dokumentov ali aktov ne morejo uveljavljati zoper tretje osebe, razen če lahko dokažejo, da so zadevne tretje osebe vedele za navedene dokumente in akte. Tretje osebe se lahko vedno sklicujejo tudi na dokumente ali akte, ki niso bili objavljeni, razen če jim je bil s tem, da niso bili objavljeni, odvzet učinek.

Najpozneje tri delovne dni od datuma vpisa v poslovni register pošlje urad poslovnega registra dokumente iz člena 16(1) zakona št. 265/2022 elektronsko Uradnemu listu Romunije v objavo.

V primeru razlik med vpisi v poslovni register in vpisi v dokumentih, priloženih v spisu poslovnega subjekta, vpisanega v poslovni register, kot je določeno v členu 8 zakona št. 265/2022, imajo vpisi v register prednost pri uveljavljanju zoper tretje osebe.

Če so med dokumenti in informacijami, objavljenimi v glasilu ali, če je ustrezno, v Uradnem listi Romunije, in dokumenti, vpisanimi v register, razlike, imajo slednji prednost pri uveljavljanju zoper tretje osebe.

Če pride do prej omenjene razlike iz razlogov, ki jih ni mogoče pripisati zadevnemu poslovnemu subjektu, urad poslovnega registra ali, če je ustrezno, javna družba Uradnega lista (Monitorul Oficial) na zahtevo poslovnega subjekta vpis v register na lastne stroške popravi, natančneje, popravljeno besedilo ponovno objavi v obliki izpisa.

Kdo je odgovoren za točnost vpisov?

Dokumenti in akti, ki jih zahteva zakon, se po potrebi vpišejo v poslovni register, in sicer na zahtevo fizičnih in/ali pravnih oseb, za katere velja obveznost vpisa v register, drugih zainteresiranih strani ali po uradni dolžnosti.

Poslovni subjekti iz člena 4(1) zakona št. 265/2022 med svojo dejavnostjo ali po njej zahtevajo, naj se v register vpišejo navedbe v zvezi z dokumenti in akti, katerih vpis v register je določen z zakonom, najpozneje 15 dni od datuma, ko so bili dokumenti sestavljeni ali ko so bila opravljena dejanja, za katere velja obveznost vpisa.

Vpisi v register se opravijo tudi na zahtevo zainteresiranih strani v primerih, določenih z zakonom, v največ 30 dneh od dneva, ko so te izvedele za dokument ali akt, ki ga je treba vpisati v register.

Vložniki in, če je ustrezno, njihovi zakoniti zastopniki/zastopniki so po zakonu odgovorni za zakonitost, verodostojnost in točnost podatkov v prijavi za vpis v register in predloženih podpornih dokumentih.

V skladu s členom 5(1) zakona št. 265/2022 je podlaga za vpis v poslovni register sklep tajnika o obravnavi prijav za vpis ali, če je ustrezno, o pravnomočni sodni odločbi ali izvršljivi odločbi, kot je določeno z zakonom. Če je vpis odredilo sodišče, je to mogoče storiti tudi na podlagi procesnega dokumenta, ki vsebuje obrazložitev sodne odločbe.

Če so bile v skladu s členom 107 zakona št. 265/2022 izpolnjene zakonske zahteve glede ustanovitve, vključitve, organizacije in delovanja poslovnih subjektov, za katere velja obveznost vpisa, tajnik izda sklep o odobritvi prijave za vpis v enem delovnem dnevu od datuma prejema navedene prijave pri uradu poslovnega registra ali, če je ustrezno, od datuma, ko so bile opravljene vse formalnosti ter prejeti vsi dokumenti in informacije za vključitev in vpis, kot je odredil tajnik.

Datum vpisa v poslovni register je datum, ko je bil vpis v navedeni register dejansko opravljen.

Vpisi v poslovni register opravijo v 24 urah od datuma sklepa, ki ga je izdal tajnik.

Pravne osebe pridobijo pravno osebnost na datum, ko je bil vpis dejansko opravljen.

Sklep tajnika je izvršljiv, razen če je z zakonom določeno drugače, zanj pa velja le pritožbeni postopek. Pritožba ne zadrži izvršitve. Postopke, v okviru katerih se sprejme sklep o vpisu v poslovni register, izvaja osebje urada ORCT.

Postopki varstva podatkov

Postopki, povezani z varstvom pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z objavo in hrambo njegovih osebnih podatkov

Nacionalni urad poslovnega registra in uradi poslovnega registra pri sodiščih/območnih uradih pri opravljanju svojih nalog, določenih v zakonodajnih aktih, ki urejajo dejavnost poslovnega registra, zbirajo in obdelujejo podatke in informacije, vključno z osebnimi podatki, za katere se uporabljajo
določbe Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Nacionalni urad poslovnega registra je kot upravljavec osebnih podatkov vzpostavil ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, namenjene zagotovitvi skladnosti z vsemi zakonskimi določbami o varstvu in obdelavi osebnih podatkov.

Osebni podatki fizičnih oseb se zbirajo za opredeljene, izrecno določene in zakonite namene ter se pozneje ne obdelujejo na način, ki ni združljiv s temi nameni (načelo omejitve namena).

Osebni podatki, ki jih vložniki zagotovijo z izpolnitvijo/vložitvijo prijav in predložitvijo podpornih aktov/dokumentov, se obdelajo z namenom izvajanja glavnih specifičnih obveznosti/dolžnosti/funkcij poslovnega registra.

Podatki, zabeleženi v osrednjem računalniškem poslovnem registru/integriranem informacijskem sistemu, se hranijo za neomejeno obdobje. Prijave (obrazci) za vpis v poslovni register, ki se vložijo z namenom vpisa poslovnega subjekta v register, vpisa zapisov v zvezi z dokumenti in akti poslovnih subjektov ter podpornih dokumentov, se arhivirajo v spisu poslovnega subjekta (v papirni in elektronski obliki).

Dokumenti, ki so bili izdani na podlagi vpisa v poslovni register oziroma ki jih je pripravilo osebje službe za pomoč uporabnikom, se objavijo v skladu z določbami splošne uredbe o varstvu podatkov, pri čemer ti podatki vključujejo le priimek in ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo in državo prebivališča zadevnih oseb, razen če je z zakonom določeno drugače.

Informacije v zvezi z osebnimi podatki, ki se lahko objavijo s sklicevanjem na fizične osebe, ki so v določeni vlogi/opravljajo funkcijo pri poslovnem subjektu, vpisanem v poslovni register, so: priimek in ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo in država prebivališča, razen če je vložnik subjekt, ki ima dostop do osebnih podatkov po zakonu.

Kopije ali overjene kopije dokumentov, vključenih v mapo poslovnega subjekta, vpisanega v poslovni register, ki se izdajo vložnikom, vključujejo le: priimek in ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo in državo prebivališča oseb, navedenih v navedenih dokumentih, razen če je vložnik subjekt, ki ima dostop do osebnih podatkov po zakonu.

Izmenjava informacij z javnimi organi in institucijami na podlagi protokolov o sodelovanju, sklenjenih z namenom izpolnjevanja izrecne zakonske obveznosti, mora biti skladna s pravnimi predpisi o varstvu oseb glede obdelave osebnih podatkov in prostega pretoka takih podatkov.

Seznam javnih organov in institucij, s katerimi urad ONRC sklepa protokole o sodelovanju, je objavljen na spletišču urada ONRC.

Zagotovljene informacije, pretekli vpisi in potrdila, ki jih izdajajo urad ONRC in uradi poslovnega registra, pa tudi kopije ali overjene kopije dokumentov, predloženih v podporo vlogam za vpis, vključujejo vse osebne podatke, vpisane v poslovni register, če so taki podatki poslani na zahtevo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ali pristojnih institucij ali organov v skladu z zakonsko obveznostjo z namenom izpolnjevanja zakonske obveznosti ali opravljanja nalog, vendar pa se drugim fizičnim ali pravnim osebam, vključno z drugimi javnimi institucijami, v skladu s členom 11(1) zakona št. 265/2022 pošljejo le naslednji podatki: priimek in ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo in država prebivališča.

Nacionalni urad poslovnega registra zagotavlja, da posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, uveljavljajo svoje pravice iz Uredbe (EU) 2016/679: pravico do obveščenosti in dostopa do osebnih podatkov ter njihovega popravka ali izbrisa, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora, pravico posameznika do tega, da zanj ne bi veljala odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, in pravico do pritožbe pri nacionalnem organu za obdelavo osebnih podatkov (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) (B-dul G-ral Gheorghe Magheru št. 28–30, sektor 1, Bukarešta).

Zgoraj navedene pravice je ob upoštevanju zahtev in izjem iz Uredbe (EU) 2016/679 mogoče uveljavljati s pošiljanjem ustrezno datirane in podpisane pisne zahteve po pošti na naslednji naslov: Bukarešta, Bd. Unirii, št. 74, bl. J3b, tronson II+III, sektor 3, poštna številka: 030837 ali po e-pošti na naslov: datepersonale@onrc.ro.

V skladu s členom 37 Splošne uredbe o varstvu podatkov je bila v instituciji imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, katere kontaktni podatki so objavljeni na spletišču v razdelku v zvezi z osebnimi podatki.

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki so na voljo tu.

Sorodni povezavi

Uradno spletišče romunskega poslovnega registra

Portal e-storitev romunskega nacionalnega urada poslovnega registra

Zadnja posodobitev: 03/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.