Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Romunija

V tem razdelku je predstavljen romunski poslovni register, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje – nacionalni urad poslovnega registra.

Vsebino zagotavlja
Romunija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zgodovina vzpostavitve nacionalnega registra

Kdaj je bil ustanovljen?

Poslovni register je bil vzpostavljen leta 1990 z Zakonom št. 26/1990 o poslovnem registru.

V skladu z Izrednim vladnim odlokom št. 129 z dne 10. oktobra 2002 o spremembi Zakona št. 26/1990 o poslovnem registru in Izrednim vladnim odlokom št. 76/2001 o poenostavitvi nekaterih upravnih formalnosti za vpis dejavnosti, ki jih opravljajo trgovci, v register in njihovo odobritev je nacionalni urad poslovnega registra v Romuniji javni organ s pravno osebnostjo, za katerega je pristojno ministrstvo za pravosodje. Urad je odgovoren za vodenje, organiziranje in upravljanje osrednjega računalniško podprtega poslovnega registra.

Uradi poslovnega registra v pristojnosti nacionalnega urada poslovnega registra so v Bukarešti in vsakem od 41 okrožij v Romuniji. Pristojni so za vodenje, organiziranje in upravljanje lokalnih poslovnih registrov.

Kdaj je bil register digitaliziran?

Poseben portal, ki zagotavlja nove spletne storitve poslovni skupnosti in drugim zainteresiranim osebam, je začel delovati v drugi polovici leta 2011.

Cilji nacionalnega urada poslovnega registra so:

 • obveščanje poslovne skupnosti, javnih organov, medijev in drugih zainteresiranih oseb o postopkih v poslovnem registru;
 • skrajšanje časa, potrebnega za dostop do informacij;
 • zmanjšanje gneče v uradih poslovnega registra;
 • skrajšanje časa, potrebnega za predložitev dokumentov za vpis v poslovni register;
 • poenostavitev postopkov za vpis poslovnih subjektov, zagotovitev finančnih informacij ter zahteve za informacije in dokumente;
 • zagotavljanje informacij v realnem času o podatkih v poslovnem registru za spletne vložnike.

Katera je trenutno veljavna zakonodaja?

Zakon št. 26/1990

Izredni vladni odlok št. 116 iz leta 2009

Zakon št. 31/1990

Izredni vladni odlok št. 44/2008

Izvedbena pravila z dne 10. oktobra 2008 o vodenju poslovnih registrov

Zakon št. 359/2004

Zakon št. 129/2019

Pravila o organizaciji in delovanju nacionalnega urada poslovnega registra in uradov poslovnega registra pri sodiščih

Sklep o odobritvi dajatev in pristojbin za nekatere dejavnosti, ki jih opravljajo nacionalni urad poslovnega registra in uradi poslovnega registra pri sodiščih

Katere informacije so v poslovnem registru?

Kdo ima pravico do dostopa do registra?

Do informacij, objavljenih na spletišču urada ONRC, lahko 24 ur na dan brezplačno dostopajo vse zainteresirane osebe. Na spletišču http://www.onrc.ro/ so na voljo:

 • informacije o obrazcih in dokumentih, potrebnih za vpis v poslovni register in osrednji register dejanskih lastnikov;
 • informacije o zahtevanih obrazcih in načinih za izdajo potrdil ter načinu pridobivanja informacij, kopij/overjenih kopij in dvojnikov;
 • splošne informacije za osebe, ki želijo opravljati nekatere regulirane dejavnosti, kot je ustrezno (poslovni subjekti, fizične osebe, pravne osebe, javni organi itd.);
 • informacije o zakonodaji, ki ureja poslovni register/osrednji register dejanskih lastnikov;
 • informacije javnega interesa;
 • sporočila/izjave za javnost, informacije o dogodkih;
 • informacije o obdelavi osebnih podatkov;
 • kontaktni podatki urada ONRC in uradov poslovnega registra pri sodiščih (Oficiile Registrului Comerţului de pe lângă Tribunale – ORCT) (naslov statutarnega sedeža, e-naslov, telefonska številka/številka telefaksa).

Na spletišču poslovnega registra so na voljo:

 1. dokumenti;
 2. informacije in storitve, razvrščene v razdelke in glede na vrsto storitev;
 3. informacije o nacionalnem uradu poslovnega registra in uradih poslovnega registra pri sodiščih;
 4. različne informacije javnega značaja, ki so dostopne brezplačno;
 5. obrazci, ki jih uporablja institucija;
 6. formalnosti za vpis posameznih kategorij poslovnih subjektov in dejavnosti v poslovni register;
 7. formalnosti za vpis v register dejanskih lastnikov, ki ga vodi nacionalni urad poslovnega registra, v primeru pravnih oseb, ki morajo zaprositi za vpis v poslovni register, z izjemo javnih družb ter nacionalnih podjetij in nacionalnih družb;
 8. statistični podatki v zvezi z vpisanimi dejavnostmi.
  • Zgodovina institucije;
  • mreža uradov poslovnega registra (Oficiile Registrului Comerțului – ORC);
  • obrazci (za poslovne subjekte itd.) in formalnosti;
  • dajatve in pristojbine za storitve urada ONRC;
  • storitve;
  • zakonodaja;
  • statistični podatki;
  • mediji.

► Informacije na portalu e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra so dostopne brezplačno in 24 ur na dan, dostop pa se odobri po brezplačni registraciji uporabnika (tako da se ustvarita uporabniško ime in geslo).

Informacije na portalu nacionalnega urada poslovnega registra so razvrščene glede na vrste storitev, ki so brezplačne ali za katere je treba plačati pristojbino v skladu z veljavno zakonodajo.

V poslovni register se vpišejo vsi dokumenti, akti, navedbe in identiteta zadevnih poslovnih subjektov, katerih vpis se zahteva z zakonom, ter vsi drugi akti ali dokumenti, izrecno določeni z zakonom.

Spletne storitve, ki jih zagotavlja nacionalni urad poslovnega registra, so na voljo na portalu e-storitev, ki je bil vzpostavljen s pomočjo sektorskega operativnega programa „Povečanje gospodarske konkurenčnosti. Naložbe za vašo prihodnost!“ v okviru projekta „Spletne storitve (e-uprava), ki jih nacionalni urad poslovnega registra prek posebnega portala zagotavlja poslovni skupnosti“.

Spletne storitve, ki jih prek portala e-storitev zagotavlja nacionalni urad poslovnega registra, so:

 • InfoCert;
 • Recom online;
 • preverjanje razpoložljivosti imena družbe in spletna rezervacija imena družbe;
 • predhodna preverjanja (razpoložljivost in/ali rezervacija imena/logotipa za pravne/fizične osebe, enoosebne družbe/družinska podjetja);
 • vpis v poslovni register in pooblastitev pravnih oseb;
 • posodabljanje kontaktnih podatkov družb, vpisanih v poslovni register;
 • pridobitev posodobljenih informacij v zvezi s preteklimi dejavnostmi družbe in statističnih podatkov;
 • izdajanje listin (potrdil);
 • preverjanje stanja zadeve;
 • obveščanje o prijavah, vloženih pri poslovnem registru;
 • sklepi o odložitvi obravnave prijav, vloženih pri poslovnem registru;
 • objava informacij o različnih položajih pravnih oseb v elektronskem glasilu poslovnega registra (Buletinul Electronic al Registrului Comerțului – BERC);
 • dostop do statističnih podatkov (postopki v osrednjem poslovnem registru, družbe s tujim kapitalom);
 • dostop do obrazca poslovnega registra, ki se odda v tiskani obliki;
 • vpis izjave o dejanskem lastniku pravne osebe;
 • zagotavljanje informacij iz osrednjega registra dejanskih lastnikov.

Storitev „Recom online“, ki je naročniška, je po sklenitvi pogodbe z dejanskim lastnikom dostopna 24 ur na dan in proti plačilu pristojbine zagotavlja dostop do informacij o poslovnih subjektih, ki vključujejo:

 • ime in obliko organizacije;
 • identifikacijske informacije (zaporedno številka v poslovnem registru, evropski enotni identifikator, edinstveno registrsko številko, statutarni sedež/naslov poslovalnice, kontaktne podatke družbe (telefonsko številko/številko telefaksa));
 • statutarni sedež/naslov poslovalnice (potrdilo o statutarnem sedežu; datum, od katerega je dokazilo o statutarnem sedežu veljavno, datum poteka veljavnosti dokazila o statutarnem sedežu, trajanje vzpostavitve statutarnega sedeža);
 • vpisani in vplačani kapital;
 • glavno dejavnost prijavljenega/pooblaščenega poslovnega subjekta;
 • sekundarne dejavnosti prijavljenega/pooblaščenega poslovnega subjekta;
 • podatke o identifikaciji povezanih fizičnih in pravnih oseb;
 • podatke o identifikaciji direktorjev;
 • podatke o logotipih;
 • podatke o podružnicah/odvisnih družbah/pododdelkih (statutarni sedež, telefonska številka);
 • podatke o sekundarnih sedežih/krajih dela (statutarni sedež, telefonska številka);
 • podatke o statutarnih sedežih in/ali dejavnostih, dovoljenih na podlagi člena 15 Zakona št. 359/2004;
 • podatke o lastništvu;
 • podatke o dogovorih z upniki;
 • podatke o dejstvih, zajetih s členom 21, točke (e) do (h), Zakona št. 26/1990;
 • podatke o drugih navedbah;
 • podatke o bilanci stanja (promet, povprečno število zaposlenih, bruto dobiček), če je te informacije zagotovilo ministrstvo za javne finance.

Storitve, ki so na voljo brezplačno, vključujejo:

 • brezplačno komponento storitve Recom online;
 • e-obrazce;
 • spletno prijavo za vpis v poslovni register poslovnih subjektov;
 • spletni vpis izjave o dejanskih lastnikih pravnih oseb;
 • spletni dostop do informacij iz osrednjega registra dejanskih lastnikov (za organe/institucije, pristojne za nadzor/preverjanje, in subjekte, ki poročajo v zvezi z uporabo ukrepov za poznavanje stranke);
 • preverjanje razpoložljivosti imena družbe in spletno rezervacijo imena družbe;
 • informacije o statusu prijav za vpis v poslovni register;
 • vpogled v razdelek v zvezi s sklepi o odložitvi obravnave prijav za vpis v poslovni register;
 • dostop do nekaterih informacij javnega značaja (računovodski izkazi, prostovoljna razpustitev družbe, razpustitev družbe na podlagi zakona itd.) prek elektronskega glasila poslovnega registra (BERC).

Glavne storitve, ki jih zagotavlja elektronsko glasilo poslovnega registra, so:

 • vpogled v objavljene članke poslovnih subjektov;
 • vpogled v glasila, v katerih so objavljeni članki poslovnih subjektov;
 • izdaja dokumenta, ki potrjuje objavo članka (dokazilo o objavi);
 • prejemanje obvestil o objavljenih člankih;
 • zagotavljanje poročil o interesu.

POMEMBNO: Dostop do vseh razdelkov spletišča in portala je brezplačen, in sicer 24 ur na dan.

► Dostop do informacij, vpisanih v poslovni register

Informacije, vpisane v poslovni register, in kopije povezanih dokumentov se zagotavljajo v skladu s členom 4 Zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter ponovno objavljen.

 1. Poslovni register je javno dostopen.
 2. Urad poslovnega registra mora na stroške vložnika zahtevka zagotoviti informacije, izpiske iz registra, potrdila o vnosih v poslovni register in potrdila o tem, ali je bil določen dokument ali akt vpisan v register, kopije in overjene kopije vnosov v register ter zapisov iz predloženih dokumentov, za kar se zaračuna pristojbina.
 3. Dokumenti iz odstavka 2 se lahko zahtevajo in izdajo tudi po pošti.
 4. Dokumenti iz odstavka 2 v elektronski obliki z vključenim, priloženim ali povezanim razširjenim elektronskim podpisom se lahko zahtevajo in izdajo elektronsko prek portala e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra. V skladu z Izrednim vladnim odlokom št. 49/2009 o svobodi ustanavljanja ponudnikov storitev in svobodi opravljanja storitev v Romuniji, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter odobren z Zakonom št. 68/2010, jih je mogoče zahtevati tudi prek elektronske enotne kontaktne točke.
 5. Pristojbine, ki se zaračunajo za izdajo kopij in/ali informacij, ne glede na način izdaje ne smejo presegati upravnih stroškov izdaje kopij in/ali informacij.

Člen 41

 1. Elektronske kopije dokumentov in informacij iz člena 4 se na stroške vložnika prek sistema povezovanja poslovnih registrov dajo tudi na voljo javnosti.
 2. Pristojbine, ki se zaračunajo za izdajo kopij in/ali informacij iz poslovnega registra prek sistema povezovanja poslovnih registrov, ne presegajo povezanih upravnih stroškov.

Katere informacije vsebuje register?

Katere vrste podatkov se shranjujejo (subjekti, vpisani v javni register, informacije o insolventnosti, finančna poročila itd.)?

V skladu z Zakonom št. 26/1990 poslovni register vsebuje informacije v zvezi s poslovnimi subjekti, vpisanimi v register, in sicer:

 • družbami;
 • nacionalnimi družbami;
 • nacionalnimi podjetji;
 • javnimi družbami;
 • zadrugami;
 • zadružnimi organizacijami;
 • gospodarskimi interesnimi združenji;
 • evropskimi gospodarskimi interesnimi združenji;
 • evropskimi družbami;
 • evropskimi zadrugami;
 • samostojnimi podjetniki;
 • enoosebnimi družbami;
 • družinskimi podjetji ter
 • drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami, določenimi v zakonu.

V poslovni register se vpišejo vsi dokumenti, akti, navedbe in identiteta zadevnih poslovnih subjektov, katerih vpis se zahteva z zakonom, ter vsi drugi akti ali dokumenti, izrecno določeni z zakonom.

Pravne osebe, vpisane v poslovni register, ali če je ustrezno, zainteresirane osebe morajo uradom ORCT z namenom vnosa v poslovni register predložiti naslednje dokumente:

 1. prospekt za izdajo delnic za ustanovitev delniške družbe z javnim vpisom, katerega objavo odobri direktor/imenovana oseba urada ORCT, in morebitne spremembe prospekta;
 2. prospekt za izdajo delnic za povečanje osnovnega kapitala delniških družb z javnim vpisom, katerega objavo odobri direktor/imenovana oseba urada ORCT, in njegove morebitne spremembe;
 3. sklep organa upravljanja, če sta vpis zadevnih informacij v poslovni register in objava obvezna v skladu z zakonom;
 4. dokazilo o podaljšanju roka za zakonito posedovanje prostorov statutarnega in/ali sekundarnega sedeža;
 5. končna poročila o likvidaciji in porazdelitvi sredstev ter po potrebi poročilo o upravljavskem delu, ki so ga opravili upravitelji in člani upravnega odbora, če je eden ali več od njih imenovanih za likvidacijske upravitelje;
 6. dokumente, povezane s poslovanjem;
 7. registre in dokumente pravne osebe, izbrisane iz registra, če ni več družbenikov/delničarjev/članov ali če jih ti ne želijo imeti;
 8. sklep skupščine družbenikov/delničarjev o pridobitvi sredstev družbe od ustanovitelja ali delničarja, če je vpis tega dokumenta obvezen v skladu z zakonom o gospodarskih družbah;
 9. pritožbo zoper sklep direktorja/imenovane osebe urada ORCT;
 10. ugovor, vložen zoper sklep skupščine družbenikov/delničarjev, in ugovor, vložen zoper druge akte, ki so izrecno določeni z zakonom;
 11. osnutek dokumenta o združitvi ali delitvi;
 12. vzorec podpisa;
 13. vlogo za izbris iz registra, ki jo vloži oseba, ki meni, da je bila zaradi vnosov v poslovni register oškodovana;
 14. vse druge dokumente, ki jih je treba v skladu z zakonom obvezno vpisati v poslovni register.

Osebe, ki želijo v poslovni register vpisati dokumente, katerih objava po zakonu ni obvezna, morajo v ta namen izpolniti standardizirano vlogo ter ji priložiti zadevne dokumente in dokazilo o plačilu ustrezne pristojbine.

V poslovni register se vpišejo naslednji dokumenti:

 1. poročilo upravitelja v postopku zaradi insolventnosti, ali če je ustrezno, likvidacijskega upravitelja, v katerem so navedeni vzroki in okoliščine, ki so pripeljali do insolventnosti dolžnika;
 2. obvestilo upravitelja v postopku zaradi insolventnosti o začetku postopka zaradi insolventnosti;
 3. kopija predlaganega načrta reorganizacije;
 4. obvestilo likvidacijskega upravitelja o začetku stečajnega postopka v okviru splošnega postopka zaradi insolventnosti in poenostavljenega postopka zaradi insolventnosti;
 5. pravnomočna sodna odločba, v skladu s katero je zakoniti upravitelj dolžan plačati odškodnino;
 6. postopek pred sodiščem in obvestilo o ponujenem dogovoru z upniki;
 7. odobren in potrjen dogovor z upniki;
 8. sodne odločbe, ki so bile izdane v okviru postopka zaradi insolventnosti in se v skladu z zakonom sporočijo uradu ORCT;
 9. drugi dokumenti, ki jih izda sodišče ali upravitelj v postopku zaradi insolventnosti/likvidacijski upravitelj v skladu z zakonom.

Na podlagi zgoraj navedenih dokumentov se v poslovni register v zvezi s poslovnimi subjekti, ki so vpisani v poslovni register in so sklenili dogovor z upniki ali so v postopku zaradi insolventnosti, vpišejo naslednje informacije:

 1. začetek postopka zaradi insolventnosti;
 2. stečaj;
 3. dejstvo, da je bila dolžniku odvzeta pravica do vodenja podjetja;
 4. dejstvo, da je zakoniti upravitelj dolžan plačati odškodnino;
 5. imenovanje upravitelja v postopku zaradi insolventnosti ali likvidacijskega upravitelja, če je ustrezno;
 6. imenovanje posebnega upravitelja;
 7. zamenjava upravitelja v postopku zaradi insolventnosti/likvidacijskega upravitelja, če je ustrezno;
 8. zaključek postopka zaradi insolventnosti;
 9. izbris dolžnika iz registra;
 10. sprememba dolžnikovih aktov o ustanovitvi kot pravne osebe na zahtevo upravitelja v postopku zaradi insolventnosti v skladu s pravnomočno sodno odločbo, s katero je bil potrjen načrt reorganizacije;
 11. ponujeni dogovor z upniki;
 12. odobritev dogovora z upniki;
 13. druge z zakonom zahtevane navedbe o dolžnikih, ki so vpisani v poslovni register in so v postopku zaradi insolventnosti.

Osrednji register dejanskih lastnikov

Od datuma začetka veljavnosti Zakona št. 129/2019 o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter boju proti njima ter spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonodajnih aktov, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, mora nacionalni urad poslovnega registra voditi osrednji register dejanskih lastnikov, v katerem so navedeni dejanski lastniki pravnih oseb, ki morajo vložiti vlogo za vpis v poslovni register, z izjemo javnih družb ter nacionalnih podjetij in nacionalnih družb.

Dostop do osrednjega registra dejanskih lastnikov se v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov zagotovi:

 1. organom, pristojnim za nadzor in preverjanje, pravosodnim organom v skladu z Zakonom št. 135/2010 o zakoniku o kazenskem postopku, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, ter uradu, in sicer pravočasno, brez kakršnih koli omejitev in brez opozoritve zadevne osebe;
 2. subjektom, ki poročajo v zvezi z uporabo ukrepov za poznavanje stranke;
 3. vsem fizičnim in pravnim osebam (proti plačilu pristojbine).

Kateri dokumenti se vlagajo/shranjujejo (spisi, zbirke listin, statuti, zapisniki skupščin itd.)?

Za namene vpisa pravnih oseb, samostojnih podjetnikov, enoosebnih družb in družinskih podjetij, ki opravljajo gospodarske dejavnosti in katerih statutarni sedež/poslovalnica se nahaja na območju pristojnosti sodišča, je treba v poslovnem registru voditi evidenco dokumentov oseb v postopku vpisa in uradni arhiv ustanovitvenih aktov oziroma dokumentov o njihovi spremembi ter drugih dokumentov, ki jih izrecno določa zakon.

Arhiviranje dokumentov, ki utemeljujejo vnose v poslovnem registru, obsega vodenje in hranjenje vseh teh dokumentov v papirni in/ali elektronski obliki, vključno z dokumenti, ki potrjujejo vnose, ki so jih izvedle osebe, vpisane v register, letnimi računovodskimi izkazi, poročilom, in če je ustrezno, konsolidiranim poročilom uprave oziroma upravnega odbora, poročilom revizorja ali poročilom finančnega revizorja, če je ustrezno, konsolidiranimi letnimi računovodskimi izkazi in registri pravnih oseb, ki se predložijo uradu poslovnega registra.

Spis vsakega poslovnega subjekta, vpisanega v poslovni register, vključuje vse dokumente, predložene v zvezi z vpisom ali katero koli dejavnostjo, ki se po zakonu vpiše v poslovni register, in dokumente, ki potrjujejo vpis v register. Dokumenti, vpisani v poslovni register z namenom izvedbe nekaterih postopkov, ki jih je treba v skladu z zakonom izvesti pred vpisom v register, se hranijo v ločeni mapi. Po vpisu v register se vključijo v mapo ustreznega poslovnega subjekta.

Dokumenti fizičnih in pravnih oseb, vpisani v poslovni register, se arhivirajo v skladu z določbami Zakona št. 16/1996 o nacionalnih arhivih, kakor je bil ponovno objavljen.

Kako iskati po registru (in katera so razpoložljiva merila iskanja)?

Na spletišču registra

Zainteresirana oseba lahko na spletišču urada ONRC informacije poišče tako, da v iskalno polje vpiše ključno besedo.

Katera so razpoložljiva merila iskanja?

Informacije, ki so brezplačno na voljo prek storitve Recom online, je mogoče poiskati z uporabo naslednjih meril:

 • imena poslovnega subjekta;
 • številke vpisa v poslovni register;
 • davčne identifikacijske številke;
 • okrožja, v katerem se nahaja statutarni sedež/poslovalnica.

Splošne informacije za zainteresirane osebe, ki so prek storitve Recom online na voljo brezplačno, vključujejo:

 • ime poslovnega subjekta, vpisanega v poslovni register:
 • številko vpisa v poslovni register;
 • evropski enotni identifikator (EUID);
 • davčno identifikacijsko številko;
 • naslov registriranega sedeža/poslovalnice;
 • stanje poslovnega subjekta (npr. subjekt je aktiven, subjekt je prenehal delovati, subjekt je likvidiran, v stečaju, izpisan iz registra itd.);

Kako pridobiti dokumente?

Kako dokumente pridobiti brezplačno?

Informacije in dokumenti o poslovnih subjektih, vpisanih v poslovni register, se javnim organom in institucijam, z izjemo tistih, ki se v celoti financirajo z lastnimi prihodki, sodiščem in z njimi povezanim tožilstvom ter akreditiranim diplomatskim predstavništvom in drugim pravnim osebam v skladu z zakonom zagotavljajo brezplačno.

Nacionalni urad poslovnega registra in uradi poslovnega registra pri sodiščih specifične informacije, vpisane v poslovni register, brezplačno zagotavljajo novinarjem in predstavnikom množičnih medijev. Informacije, zagotovljene novinarjem in predstavnikom množičnih medijev, se lahko uporabijo samo za obveščanje javnosti.

Kako dokumente pridobiti proti plačilu?

Urad poslovnega registra na stroške vložnika zahtevka zagotovi informacije, izpiske iz registra, potrdila o vnosih v poslovni register in potrdila o tem, ali je bil določen dokument ali akt vpisan v register, ter kopije in overjene kopije vnosov v register in zapisov iz predloženih dokumentov, za kar se zaračuna pristojbina. Zadevni dokumenti se lahko zahtevajo in izdajo tudi po pošti.

Kako pridobiti izpis iz registra, overjeno kopijo ali prepis dokumentov?

Načini dostopa do informacij:

 • prek spleta z uporabo storitve InfoCert (elektronski podpis ni potreben; plačati je mogoče le s kartico);
 • prek spleta, in sicer prek portala urada ONRC (zahteva se elektronski podpis; plačati je mogoče s kartico ali plačilnim nalogom);
 • prek e-naslova onrc@onrc.ro (plačati je mogoče s plačilnim nalogom ali na blagajni);
 • prek številke telefaksa +40 213160829 (plačati je mogoče s plačilnim nalogom ali na blagajni);
 • po pošti (plačati je mogoče s plačilnim nalogom, pri čemer se zaračuna dodatna pristojbina v višini 7,68 RON);
 • v sprejemni pisarni urada ONRC in uradov poslovnega registra pri sodiščih.

► Storitev InfoCert omogoča izdajo spletnih potrdil in/ali zagotavljanje informacij iz poslovnega registra. Dostop do storitve je mogoč prek portala urada ONRC, in sicer v razdelku Informacije (Informații) – Potrdila (Certificate constatatoare) ali Informacije iz poslovnega registra in kopije potrdil (Informații RC și copii certificate), plačilo pa se izvede prek spleta s kartico Visa ali Mastercard. E-storitev InfoCert 24 ur na dan in vse dni v tednu zagotavlja samodejno pridobivanje dokumentov z elektronskim podpisom brez posredovanja upravljavca, plačilo pa se izvede elektronsko s kartico, nakar vložnik zahtevka prejme elektronski račun, pri čemer ne potrebuje elektronskega podpisa.

► Prek storitve Recom online, ki je naročniška in dostopna po sklenitvi pogodbe z upravičencem, je mogoče potrdila in/ali podatke iz poslovnega registra 24 ur na dan pridobiti prek spleta.

Načini pridobitve kopije dokumenta iz arhiva:

Načini pridobitve dvojnikov potrdil o vpisu v register in/ali potrdil, ki potrjujejo predložitev častnih izjav za odobritev poslovanja:

Postopek vpisa v register

Kako začeti postopek vpisa v register (način vložitve prijav za vpis v register, overjanje dokumentov, vrste dokumentov, ki jih je treba priložiti)?

Osebno

Prijavo za vpis, izvirnike zahtevanih dokumentov ali njihove kopije, ki jih je zainteresirana stran overila, kot določa zakon, in po potrebi dokazilo o plačilu sodnih taks, pri čemer so vsi dokumenti oštevilčeni, vložnik predloži neposredno v sprejemni pisarni ali jih dostavi po pošti/s kurirsko službo ali z elektronskimi sredstvi.

Prijavo za vpis pravne osebe v poslovni register podpiše zakoniti zastopnik pravne osebe, ki je opredeljen v ustanovitvenem dokumentu, ali njen zastopnik na podlagi verodostojnega posebnega/splošnega pooblastila ali drugega pisnega pooblastila ali kateri koli družbenik/delničar/član uprave ali njegov zastopnik.

Prijavo za vpis odvisne družbe pravne osebe s sedežem v Romuniji ali v tujini podpiše zastopnik pravne osebe, ki neposredno opravlja posle odvisne družbe, in sicer osebno ali prek svojega zastopnika z verodostojnim posebnim/splošnim pooblastilom ali drugim pisnim pooblastilom.

Prijavo za vpis samostojnega podjetnika ali enoosebne družbe vloži fizična oseba, ki vlaga prijavo za vpis samostojnega podjetnika ali enoosebne družbe v register, in sicer osebno ali prek svojega zastopnika z verodostojnim posebnim/splošnim pooblastilom ali pooblaščenega odvetnika.

Prijavo za vpis družinskega podjetja vloži zastopnik, določen v ustanovitvenem dokumentu, ali njegov zastopnik z verodostojnim posebnim/splošnim pooblastilom ali pooblaščeni odvetnik.

Dokumente, ki jih je treba vpisati v register in evidentirati z navedbami ter ki jih mora urad ORCT objaviti, če je to ustrezno, mora vložnik pripraviti na čitljiv način v romunščini, brez izpustov ali dodatkov, sicer se prijava zavrne.

Dokumenti, ki se zahtevajo za utemeljitev prijave za vpis v register in so opredeljeni kot uradni akti, se predložijo v izvirniku ali v obliki ustrezno overjenih kopij v skladu z zakonom.

Prek spleta

Prijava za vpis v register in dokumenti, ki se zahtevajo v skladu z zakonom, se lahko pošljejo elektronsko, tj. prek portala e-storitev ali po elektronski pošti, z vključenim, priloženim ali povezanim kvalificiranim elektronskim podpisom.

Kako se pregledajo vložene prijave?

Vložene prijave obravnava direktor/imenovana oseba urada ORCT, ali če je ustrezno, sodišča.

Če direktor/imenovana oseba urada ORCT meni, da so za obravnavo prijave potrebni dodatni dokumenti in/ali strokovna poročila, ali če ugotovi, da nekateri dokumenti, predloženi v podporo prijavi, ne izpolnjujejo zakonskih zahtev v smislu vsebine ali oblike ali da nekateri dokumenti, potrebni za preverjanje, manjkajo ali da predpisane pristojbine za objavo niso bile plačane, lahko določi nov rok za obravnavo z namenom ustrezne dopolnitve prijave, in sicer v skladu z Izrednim vladnim odlokom št. 116/2009 o določitvi nekaterih ukrepov za izvajanje postopkov v zvezi s poslovnim registrom, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter odobren z Zakonom št. 84/2010, kakor je bil spremenjen.

Rok za obravnavo in izdajo dokumentov, ki potrjujejo vpis v register, se ustrezno podaljša za obdobje, ki ga odobri direktor/imenovana oseba urada ORCT in v katerem mora vložnik predložiti dokumente ali odpraviti nepravilnosti, ki jih direktor/imenovana oseba urada ORCT ugotovi in navede v sklepu/odločbi o odložitvi obravnave prijave in odobritvi roka.

Če vložnik ne odpravi nepravilnosti, ugotovljenih v spisu, ali če direktor/imenovana oseba urada ORCT ugotovi, da vložnikov zahtevek ne izpolnjuje zakonskih zahtev, direktor/imenovana oseba ORCT prijavo za vpis v register zavrne na podlagi Izrednega vladnega odloka št. 116/2009 o določitvi nekaterih ukrepov za izvajanje postopkov v zvezi s poslovnim registrom, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter odobren z Zakonom št. 84/2010, kakor je bil spremenjen.

Če se vložnik odpove obravnavi prijave, ki je bila vložena pri uradih poslovnega registra pri sodiščih, in če se prijava za vpis v register zavrne, se pristojbina za objavo v Uradnem listu Romunije v primeru, da je bila plačana, vrne.

Vložnik in/ali njegov zastopnik se lahko do roka za rešitev zahtevka zglasita z namenom njegove utemeljitve, in sicer na podlagi zahteve za zaslišanje, ki se vloži skupaj s prijavo za vpis v register, v primeru odložene obravnave prijave pa vsaj en dan pred rokom za rešitev zahtevka.

Pravni učinki vpisa v register

Učinek vpisov na tretje osebe v skladu s členom 17 Direktive (EU) 2017/1132

V spodnjih nacionalnih določbah je navedeno, da se lahko tretje osebe sklicujejo na informacije in dokumente v poslovnem registru v skladu s členom 17 Direktive (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb.

 1. V členu 1(1) Zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter ponovno objavljen, je navedeno, da pred začetkom opravljanja gospodarske dejavnosti naslednje fizične ali pravne osebe vložijo prijavo za registracijo oziroma vpis v poslovni register, kakor je ustrezno: samostojni podjetniki, enoosebne družbe in družinska podjetja, družbe, nacionalna podjetja in nacionalne družbe, javne družbe, gospodarska interesna združenja, zadruge, zadružne organizacije, evropske družbe, evropske zadruge in evropska gospodarska interesna združenja z glavnim sedežem v Romuniji ter druge fizične ali pravne osebe, kakor je določeno z zakonom.
  Poleg tega je v členu 1(2) navedenega zakona določeno, da morajo fizične in pravne osebe iz odstavka 1 med svojo dejavnostjo ali po njej zahtevati, naj se v isti register vpišejo navedbe v zvezi z dokumenti in akti, katerih vpis v register je določen z zakonom.
 2. Informacije, vpisane v poslovni register, in kopije povezanih dokumentov se zagotavljajo v skladu s členom 4 Zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter ponovno objavljen.
  1. Poslovni register je javno dostopen.
  2. Urad poslovnega registra mora na stroške vložnika zahtevka zagotoviti informacije, izpiske iz registra, potrdila o vnosih v poslovni register in potrdila o tem, ali je bil določen dokument ali akt vpisan v register, kopije in overjene kopije vnosov v register ter zapisov iz predloženih dokumentov, za kar se zaračuna pristojbina.
  3. Dokumenti iz odstavka 2 se lahko zahtevajo in izdajo tudi po pošti.
  4. Dokumenti iz odstavka 2 v elektronski obliki z vključenim, priloženim ali povezanim razširjenim elektronskim podpisom se lahko zahtevajo in izdajo elektronsko prek portala e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra. V skladu z Izrednim vladnim odlokom št. 49/2009 o svobodi ustanavljanja ponudnikov storitev in svobodi opravljanja storitev v Romuniji, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter odobren z Zakonom št. 68/2010, jih je mogoče zahtevati tudi prek elektronske enotne kontaktne točke.
  5. Pristojbine, ki se zaračunajo za izdajo kopij in/ali informacij, ne glede na način izdaje ne smejo presegati upravnih stroškov izdaje kopij in/ali informacij.

Člen 41

 1. Elektronske kopije dokumentov in informacij iz člena 4 se na stroške vložnika prek sistema povezovanja poslovnih registrov dajo tudi na voljo javnosti.
 2. Pristojbine, ki se zaračunajo za izdajo kopij in/ali informacij iz poslovnega registra prek sistema povezovanja poslovnih registrov, ne presegajo povezanih upravnih stroškov.

Možnost uveljavljanja dokumentov in aktov oseb, za katere velja obveznost vpisa v poslovni register, je določena v členu 5 Zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter ponovno objavljen:

 1. Vpise v register in navedbe je mogoče uveljavljati zoper tretje osebe od dneva njihovega vpisa v poslovni register ali objave v delu IV Uradnega lista Romunije ali v drugi publikaciji, kot je določeno z zakonom.
 2. Osebe, za katere velja obveznost vpisa, nevpisanih dokumentov ali aktov ne morejo uveljavljati zoper tretje osebe, razen če lahko dokažejo, da so zadevne tretje osebe vedele za navedene dokumente in akte.
 3. Nacionalni urad poslovnega registra na svojem spletišču in portalu e-storitev objavi posodobljene informacije o nacionalni zakonodaji glede objave in možnosti uveljavljanja dokumentov, aktov in navedb oseb, za katere se zahteva vpis v poslovni register, zoper tretje osebe ter te informacije predloži za objavo na evropskem portalu e-pravosodje.

Poleg tega se za družbe uporabljajo posebne določbe v zvezi s tem, tj. členi 50 do 53 Zakona št. 31/1990 o gospodarskih družbah, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter ponovno objavljen:

Člen 50

 1. Dokumentov ali aktov, ki niso bili objavljeni, kot je določeno z zakonom, ni mogoče uveljavljati zoper tretje osebe, razen če lahko družba dokaže, da so zadevne tretje osebe vedele zanje.
 2. Postopkov, ki jih je družba izvedla pred 16. dnem po objavi poročila pristojnega sodnika v delu IV Uradnega lista Romunije (trenutno lahko o prijavah odloča direktor urada poslovnega registra/oseba, ki jo je imenoval generalni direktor nacionalnega urada poslovnega registra, v skladu z Izrednim vladnim odlokom št. 116/2009, kakor je bil spremenjen), ni mogoče uveljavljati zoper tretje osebe, če lahko te dokažejo, da zanje niso mogle vedeti.

Člen 51
Tretje osebe se lahko sklicujejo tudi na dokumente ali akte, ki niso bili objavljeni, razen če jim je bil s tem, da niso bili objavljeni, odvzet učinek.
Člen 52
(1) V primeru razlik med besedilom, predloženim uradu poslovnega registra, in besedilom, objavljenim v delu IV Uradnega lista Romunije ali časopisih, družba objavljenega besedila ne more uveljavljati zoper tretje osebe. Tretje osebe lahko objavljeno besedilo uveljavljajo zoper družbo, razen če lahko družba dokaže, da so zadevne tretje osebe vedele za besedilo, predloženo uradu poslovnega registra.

V členu 12(1) Zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter ponovno objavljen, je določeno naslednje:

 1. Poslovni register vključuje register za vpis pravnih oseb, ki so družbe, nacionalne družbe ali nacionalna podjetja, javne družbe, gospodarska interesna združenja, zadružne organizacije, evropske družbe, evropska gospodarska interesna združenja ali druge pravne osebe, izrecno določene z zakonom, z glavnim ali sekundarnim sedežem v Romuniji, register za vpis pravnih oseb, ki so zadruge ali evropske zadruge z glavnim ali sekundarnim sedežem v Romuniji, in register za vpis samostojnih podjetnikov, enoosebnih družb in družinskih podjetij s poslovnim ali sekundarnim sedežem v Romuniji. Ti registri se vodijo v računalniškem sistemu.
 2. V členu 6(1) Zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter ponovno objavljen, v povezavi s členom 1 Izrednega vladnega odloka št. 116/2009 o določitvi nekaterih ukrepov za izvajanje postopkov v zvezi s poslovnim registrom, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter odobren z Zakonom št. 84/2010, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, je določeno, da se vpisi v poslovni register opravijo na podlagi sklepa direktorja urada poslovnega registra/osebe, ki jo je imenoval generalni direktor nacionalnega urada poslovnega registra, ali če je ustrezno, pravnomočne sodne odločbe, razen če je z zakonom določeno drugače.
 3. V členu 26(1) Zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter ponovno objavljen, je določeno, da je datum vpisa v poslovni register datum, ko je bil vpis v register dejansko opravljen.
 4. V členu 26(1) Zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter ponovno objavljen, je določeno, da se vpisi v poslovni register opravijo v 24 urah od datuma sklepa, ki ga je izdal direktor urada poslovnega registra/oseba, ki jo je imenoval generalni direktor nacionalnega urada poslovnega registra, v primeru vpisa poslovnega subjekta pa v 24 urah od datuma sklepa o odobritvi vpisa v register.
 5. V skladu s členom 51(2) Zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter ponovno objavljen, se vpisi v poslovni register opravijo elektronsko, tako v uradih poslovnega registra pri sodiščih, kot v osrednjem računalniško podprtem registru.

Razhajanja med vsebino vpisa v register in njeno objavo

Vpisi v poslovni register zagotavljajo možnost uveljavljanja dokumentov zoper tretje osebe, razen če je v zakonu določeno, da jih je treba objaviti tako v Uradnem listu Romunije kot v Uradnem listu Evropske unije, če je to ustrezno.

Osebe, za katere velja obveznost vpisa, nevpisanih dokumentov ali aktov ne morejo uveljavljati zoper tretje osebe, razen če lahko dokažejo, da so zadevne tretje osebe vedele za navedene dokumente in akte.

Urad ORCT po obdelavi vnosov v poslovnem registru po uradni dolžnosti posreduje dokumente, ki jih zahteva zakon, v objavo na spletišču urada ONRC in/ali na portalu e-storitev, ali če je ustrezno, v delu IV ali VII Uradnega lista Romunije in v Uradnem listu Evropske unije, odvisno od primera, na stroške vložnika.

Dokumentov ali aktov, ki niso bili objavljeni, kot je določeno z zakonom, ni mogoče uveljavljati zoper tretje osebe, razen če lahko družba dokaže, da so zadevne tretje osebe vedele zanje.

Postopkov, ki jih je družba izvedla pred 16. dnem po objavi poročila pristojnega sodnika v delu IV Uradnega lista Romunije (trenutno lahko o prijavah odloča direktor urada poslovnega registra/oseba, ki jo je imenoval generalni direktor nacionalnega urada poslovnega registra, v skladu z Izrednim vladnim odlokom št. 116/2009, kakor je bil spremenjen), ni mogoče uveljavljati zoper tretje osebe, če lahko te dokažejo, da zanje niso mogle vedeti.

Tretje osebe se lahko sklicujejo tudi na dokumente ali akte, ki niso bili objavljeni, razen če jim je bil s tem, da niso bili objavljeni, odvzet učinek.
V primeru razlik med besedilom, predloženim uradu poslovnega registra, in besedilom, objavljenim v delu IV Uradnega lista Romunije ali časopisih, družba objavljenega besedila ne more uveljavljati zoper tretje osebe. Tretje osebe lahko objavljeno besedilo uveljavljajo zoper družbo, razen če lahko družba dokaže, da so zadevne tretje osebe vedele za besedilo, predloženo uradu poslovnega registra.

Kdo je odgovoren za točnost vpisov?

Dokumenti in akti, ki jih zahteva zakon, se po potrebi vpišejo v poslovni register, in sicer na zahtevo fizičnih in/ali pravnih oseb, za katere velja obveznost vpisa v register, drugih zainteresiranih strani ali po uradni dolžnosti.

Poslovni subjekt mora v skladu s členom 21 Zakona št. 26/1990 predložiti prijavo za vpis v poslovni register najpozneje v 15 dneh od datuma dokumentov in aktov, za katere velja obveznost vpisa. Vpisi v register se opravijo tudi na zahtevo zainteresiranih strani v največ 30 dneh od dneva, ko so te izvedele za dokument ali akt, ki ga je treba vpisati v register.

Vložnik, kot je opredeljen v Zakonu št. 359/2004, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, je odgovoren za zakonitost, verodostojnost in točnost podatkov v prijavi za vpis v register in predloženih podpornih dokumentih.

V členu 6(1) Zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter ponovno objavljen, v povezavi s členom 1 Izrednega vladnega odloka št. 116/2009 o določitvi nekaterih ukrepov za izvajanje postopkov v zvezi s poslovnim registrom, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter odobren z Zakonom št. 84/2010, je določeno, da se vpisi v poslovni register opravijo na podlagi sklepa direktorja urada poslovnega registra/osebe, ki jo je imenoval generalni direktor nacionalnega urada poslovnega registra, ali če je ustrezno, pravnomočne sodne odločbe, razen če je z zakonom določeno drugače.

Vpis v poslovni register se opravi:

 1. v 24 urah od izdaje sklepa pooblaščenega sodnika/odločbe direktorja/imenovane osebe urada ORCT ali od datuma vročitve sodne odločbe o vpisu v register;
 2. v 24 urah od izdaje sklepa direktorja/imenovane osebe urada ORCT ali od datuma vročitve sodne odločbe o vpisu;
 3. v 15 dneh od datuma prejema overjene kopije pravnomočne sodne odločbe o dokumentih in aktih iz člena 21, točke (e) do (g), Zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in dopolnjen ter ponovno objavljen, razen če je z zakonom določeno drugače.

Sklepi direktorja/imenovane osebe urada ORCT v zvezi s katerim koli vnosom v poslovni register so pravno izvršljivi, zoper njih pa je mogoče vložiti le ugovor. Vložitev ugovora ne zadrži izvajanja sklepa. Postopke, v okviru katerih se sprejme sklep o vpisu v poslovni register, izvaja osebje urada ORCT.

Postopki varstva podatkov

Postopki, povezani z varstvom pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z objavo in hrambo njegovih osebnih podatkov

Nacionalni urad poslovnega registra in uradi poslovnega registra pri sodiščih/območnih uradih pri opravljanju svojih nalog, določenih v zakonodajnih aktih, ki urejajo dejavnost poslovnega registra, zbirajo in obdelujejo podatke in informacije, vključno z osebnimi podatki, za katere se uporabljajo
določbe Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Nacionalni urad poslovnega registra je kot upravljavec osebnih podatkov vzpostavil ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, namenjene zagotovitvi skladnosti z vsemi zakonskimi določbami o varstvu in obdelavi osebnih podatkov.

Osebni podatki fizičnih oseb se zbirajo za opredeljene, izrecno določene in zakonite namene ter se pozneje ne obdelujejo na način, ki ni združljiv s temi nameni (načelo omejitve namena).

Osebni podatki, ki jih vložniki zagotovijo z izpolnitvijo/vložitvijo prijav in predložitvijo podpornih aktov/dokumentov, se obdelajo z namenom izvajanja glavnih specifičnih obveznosti/dolžnosti/funkcij poslovnega registra.

Podatki, zabeleženi v osrednjem računalniškem poslovnem registru/integriranem informacijskem sistemu, se hranijo za neomejeno obdobje. Prijave (obrazci) za vpis v poslovni register, ki se vložijo z namenom vpisa poslovnega subjekta v register, vpisa zapisov v zvezi z dokumenti in akti poslovnih subjektov ter podpornih dokumentov, se arhivirajo v spisu poslovnega subjekta (v papirni in elektronski obliki).

Dokumenti, ki so bili izdani na podlagi vpisa v poslovni register oziroma ki jih je pripravilo osebje službe za pomoč uporabnikom, se objavijo v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, pri čemer ti podatki vključujejo le priimek in ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo in državo prebivališča zadevnih oseb, razen če je z zakonom določeno drugače.

Z namenom zagotavljanja skladnosti z zakonskimi določbami o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov v zvezi z informacijami o fizičnih osebah, ki imajo funkcijo/položaj pri poslovnem subjektu, vpisanem v poslovni register, dokumenti, izdani vložnikom, vključno s kopijami/overjenimi kopijami, vsebujejo le priimek in ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo in državo prebivališča zadevnih oseb. Kar zadeva razkritje osebnih podatkov, ki zgoraj niso navedeni, se ti podatki lahko zagotovijo le, če je vložnik posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (oseba, katere osebni podatki se obdelujejo), ali če vložnik utemelji zakoniti interes.

Nacionalni urad poslovnega registra zagotavlja, da posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, uveljavljajo svoje pravice iz Uredbe (EU) 2016/679: pravico do obveščenosti in dostopa do osebnih podatkov ter njihovega popravka ali izbrisa, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora, pravico posameznika do tega, da zanj ne bi veljala odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, in pravico do pritožbe pri nacionalnem organu za obdelavo osebnih podatkov (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) (B-dul G-ral Gheorghe Magheru št. 28-30, sektor 1, Bukarešta).

Zgoraj navedene pravice je ob upoštevanju zahtev in izjem iz Uredbe (EU) 2016/679 mogoče uveljavljati s pošiljanjem ustrezno datirane in podpisane pisne zahteve po pošti na naslednji naslov: Bukarešta, Bd. Unirii, št. 74, bl. J3b, tronson II+III, sektor 3, poštna številka: 030837 ali po e-pošti na naslov: datepersonale@onrc.ro.

V skladu s členom 37 Splošne uredbe o varstvu podatkov je bila v instituciji imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, katere kontaktni podatki so objavljeni na spletišču v razdelku v zvezi z osebnimi podatki.

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki so na voljo tu.

Sorodne povezave

Uradno spletišče romunskega poslovnega registra

Portal e-storitev romunskega nacionalnega urada poslovnega registra

Zadnja posodobitev: 15/11/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.