Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.
Swipe to change

Poslovni registri v državah EU

Romunija

V tem razdelku je predstavljen romunski poslovni register, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje – nacionalni urad poslovnega registra.

Vsebino zagotavlja
Romunija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v romunskem poslovnem registru?

Romunski nacionalni urad poslovnega registra je javni organ s pravno osebnostjo, za katerega je pristojno ministrstvo za pravosodje. Urad je odgovoren za vodenje, organiziranje in upravljanje osrednjega računalniško podprtega poslovnega registra.

Uradi poslovnega registra v pristojnosti nacionalnega urada poslovnega registra so v Bukarešti in vsakem izmed 41 okrožij v Romuniji. Pristojni so za vodenje, organiziranje in upravljanje lokalnih poslovnih registrov.

V skladu z zakonom št. 26/1990 poslovni register vsebuje informacije v zvezi s poslovnimi subjekti, vpisanimi v register, in sicer:

 • družbami;
 • nacionalnimi družbami;
 • nacionalnimi podjetji;
 • javnimi družbami;
 • zadrugami;
 • zadružnimi organizacijami;
 • gospodarskimi interesnimi združenji;
 • evropskimi gospodarskimi interesnimi združenji;
 • evropskimi družbami;
 • evropskimi zadrugami;
 • samostojnimi podjetniki;
 • enoosebnimi družbami;
 • družinskimi podjetji ter
 • drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami, določenimi v zakonu.

V poslovnih register se vpišejo vsi dokumenti, akti, navedbe in identiteta zadevnih poslovnih subjektov, katerih vpis se zahteva z zakonom, ter vsi drugi akti ali dokumenti, izrecno določeni z zakonom.

Na spletišču poslovnega registra (https://www.onrc.ro/index.php/en) so na voljo:

1. dokumenti;
2. informacije in storitve, urejene po razdelkih in storitvah;
3. informacije o nacionalnem uradu poslovnega registra in uradih za poslovne registre pri sodiščih;
4. različne informacije javnega značaja, ki so prosto dostopne;
5. obrazci, ki jih uporablja institucija;
6. formalnosti za vpis v poslovni register za vsako kategorijo poslovnih subjektov in dejavnosti;
7. statistični podatki o vpisanih dejavnostih;

 • zgodovina institucije;
 • mreža ORC [urad poslovnega registra];
 • obrazci (za poslovne subjekte itd.) in formalnosti;
 • dajatve in pristojbine za storitve ONRC [nacionalni urad poslovnega registra];
 • storitve;
 • zakonodaja;
 • statistični podatki;
 • mediji.

Spletne storitve, ki jih zagotavlja nacionalni urad poslovnega registra, so na voljo prek portala e-storitev, ki je bil vzpostavljen s pomočjo sektorskega operativnega programa „Povečanje gospodarske konkurenčnosti“, „Naložbe za vašo prihodnost!“ v okviru projekta „Spletne storitve (e-uprava), ki jih nacionalni urad poslovnega registra prek posebnega portala zagotavlja poslovni skupnosti“.

Spletne storitve, ki jih prek portala e-storitev zagotavlja nacionalni urad poslovnega registra, so:

 • InfoCert;
 • Recom online;
 • preverjanje razpoložljivosti imena družbe in spletna rezervacija imena družbe;
 • predhodna preverjanja (razpoložljivost in/ali rezervacija imena/logotipa za pravne/fizične osebe, enoosebne družbe/družinska podjetja);
 • vpis v poslovni register in pooblastitev pravnih oseb;
 • posodabljanje kontaktnih podatkov družb, vpisanih v poslovni register;
 • pridobitev posodobljenih informacij v zvezi s preteklimi dejavnostmi družbe, statističnih podatkov;
 • izdajanje listin (potrdil);
 • stanje zadeve;
 • obvestila o prijavah, vloženih pri poslovnem registru;
 • sklepi o odložitvi prijav, vloženih pri poslovnem registru;
 • objava informacij o različnih položajih pravnih oseb;
 • statistični podatki (postopki v osrednjem poslovnem registru, družbe s tujim kapitalom);
 • obrazec poslovnega registra, ki se ne oddaja prek spleta.

Storitev „Recom online“ zagotavlja naslednje informacije o poslovnih subjektih:

 • ime in oblika organizacije;
 • identifikacijske informacije (zaporedna številka v poslovnem registru, evropski enotni identifikator, edinstvena registrska številka, registrirani sedež, kontaktni podatki podjetja (telefon, faks));
 • registrirani sedež (dokument, ki dokazuje registrirani sedež; datum, od katerega je veljavno dokazilo o registriranem sedežu, datum poteka veljavnosti dokazila o registriranem sedežu, trajanje registriranega sedeža);
 • vpisani in vplačani kapital;
 • glavna dejavnost prijavljenega/pooblaščenega poslovnega subjekta;
 • sekundarne dejavnosti prijavljenega/pooblaščenega poslovnega subjekta;
 • podatki o identifikaciji povezanih fizičnih in pravnih oseb;
 • podatki o identifikaciji direktorjev;
 • podatki o logotipih;
 • podatki o podružnicah/odvisnih podjetjih/pododdelkih (registrirani sedež, telefon);
 • podatki o sekundarnih sedežih/krajih dela (registrirani sedež, telefon);
 • podatki o registriranih sedežih in/ali dejavnostih, dovoljenih na podlagi člena 15 zakona št. 359/2004;
 • podatki o lastninskih pravicah;
 • podatki o dogovorih z upniki;
 • podatki o dejstvih, zajetih s členom 21(e) do (h) zakona št. 26/1990;
 • podatki o drugih navedbah;
 • podatki o bilanci stanja (promet, povprečno število zaposlenih, bruto dobiček), kjer je take informacije zagotovilo ministrstvo za javne finance.

Ali je dostop do romunskega poslovnega registra brezplačen?

Do podatkov, ki jih zagotavlja poslovni register, je mogoče dostopati na spletu prek portala e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra. Dostop do podatkov je mogoč po registraciji uporabnika (ustvariti je treba uporabniško ime in geslo) ter je brezplačen.

Podatki na portalu nacionalnega urada poslovnega registra so strukturirani po storitvah, ki se zagotavljajo. V skladu z veljavno zakonodajo je dostop do nekaterih podatkov brezplačen, do nekaterih pa plačljiv.

Med razpoložljivimi podatki so:

 • splošne informacije za osebe, ki jih zanima opravljanje nekaterih reguliranih dejavnosti, kot je ustrezno (poslovni subjekti, fizične osebe, pravne osebe, javni organi itd.), so na voljo na spletni strani https://www.onrc.ro/index.php/en;
 • komponenta storitve „Recom online“, za katero je potrebno plačilo naročnine, je na voljo po sklenitvi pogodbe z uporabnikom. Dostop je mogoč 24 ur na dan;
 • e-obrazci;
 • dostop do razdelka o stanju prijav za vpis v poslovni register je brezplačen;
 • vpogled v razdelek o sklepih o odložitvi prijav za vpis v poslovni register je brezplačen;
 • dostop do nekaterih javnih informacij (računovodski izkazi, prostovoljna razpustitev družbe, prisilna razpustitev družbe itd.) je brezplačen.

Do vseh razdelkov spletišča https://www.onrc.ro/index.php/en je mogoče dostopati brezplačno, in to 24 ur na dan.

Kako iskati po romunskem poslovnem registru?

Informacije, ki so brezplačno na voljo prek storitve Recom online, je mogoče iskati z uporabo naslednjih meril:

 • imena poslovnega subjekta;
 • številke vpisa v poslovni register;
 • edinstvene registrske številke;
 • okrožja, v katerem je registrirani sedež.

Splošne informacije za zainteresirane osebe, ki so prek storitve Recom online na voljo brezplačno, vključujejo:

 • ime poslovnega subjekta, vpisanega v poslovni register:
 • številko vpisa v poslovni register;
 • evropski enotni identifikator (EUID);
 • edinstveno registrsko številko;
 • naslov registriranega sedeža/poslovnega subjekta;
 • status družbe (npr. funkcija, razpustitev družbe, likvidacija, stečaj, odvzeto dovoljenje).

Zgodovina romunskega poslovnega registra

Poslovni register je bil ustanovljen leta 1990 z zakonom št. 26/1990 o poslovnem registru.

Posebni portal, ki zagotavlja nove spletne storitve poslovni skupnosti in drugim zainteresiranim osebam, je začel delovati v drugi polovici leta 2011.

Cilji nacionalnega urada poslovnega registra so:

 • obveščanje poslovne skupnosti, javnih organov, medijev in drugih zainteresiranih oseb o postopkih v poslovnem registru;
 • skrajšanje časa, potrebnega za dostop do informacij;
 • zmanjšanje gneče v uradih poslovnega registra;
 • skrajšanje časa, potrebnega za predložitev dokumentov za vpis v poslovni register;
 • poenostavitev postopkov za vpis poslovnih subjektov, zagotovitev finančnih informacij ter zahteve za informacije in dokumente;
 • zagotovitev informacij v realnem času o podatkih v poslovnem registru za spletne vložnike.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Romunski poslovni register je bil ustanovljen in deluje v skladu z zakonom št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen. Dovoljenje za ustanovitev subjektov, za katere velja obveznost vpisa v poslovni register, njihovo delovanje in vpise v poslovni register ter vpis kakršne koli spremembe ustanovitvenih aktov ali drugih izrecno določenih vidikov se izda v skladu z zakonom št. 26/1990, izredno uredbo vlade št. 116/2009, zakonom št. 359/2004 ter izvedbenimi pravili za vodenje poslovnih registrov, izvedbo vpisov in zagotavljanje informacij, odobrenimi z odredbo ministra za pravosodje št. 2594/C/2008. Posebni vidiki vsake vrste dejavnosti, ki jo je treba vpisati v poslovni register, so urejeni s posebnimi zakonodajnimi akti. Najpomembnejši so zakon o gospodarskih družbah št. 31/1990, zakon št. 1/2005 o organizaciji in delovanju zadrug, zakon št. 566/2004 o kmetijskih zadrugah, izredna uredba vlade št. 44/2008 o izvajanju poslovnih dejavnosti samostojnih podjetnikov, enoosebnih družb in družinskih podjetij ter zakon št. 161/2003 o nekaterih ukrepih za zagotavljanje preglednosti dejavnosti državnih funkcionarjev, pri izvajanju javnih funkcij ali poslovanju ter za preprečevanje in sankcioniranje korupcije.

V spodnjih nacionalnih določbah je navedeno, da se lahko tretje strani zanesejo na informacije in dokumente v poslovnem registru v skladu s členom 17 Direktive (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb.

 1. V členu 1(1) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen, je navedeno, da „pred začetkom gospodarske dejavnosti prijavo za registracijo oziroma vpis v poslovni register, kakor je ustrezno, vložijo naslednje fizične ali pravne osebe: samostojni podjetniki, enoosebne družbe in družinska podjetja, družbe, nacionalna podjetja in nacionalne družbe, javne družbe, gospodarska interesna združenja, zadruge, zadružne organizacije, evropske družbe, evropske zadruge in evropska gospodarska interesna združenja z glavnim sedežem v Romuniji ter druge fizične ali pravne osebe, kakor je določeno z zakonom“.

  Poleg tega člen 1(2) zgoraj navedenega zakona določa, da „fizične in pravne osebe iz odstavka (1) med svojo dejavnostjo ali po njej zahtevajo, naj se v isti register vpišejo navedbe v zvezi z dokumenti in akti, katerih vpis v register je določen z zakonom“.
 1. Zagotovitev informacij, vpisanih v poslovni register, in izdaja kopij z njimi povezanih dokumentov se opravita v skladu s členom 4 zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen.

(1) Poslovni register je javno dostopen.

(2) Urad poslovnega registra na stroške osebe, ki vloži zahtevo, zagotovi informacije, izpiske iz registra, potrdila o podatkih v poslovnem registru in potrdila o tem, ali je bil določen dokument ali akt vpisan v register, kopije in overjene kopije vpisov v register in predložene dokumente, za kar se zaračuna pristojbina.

(3) Dokumenti iz odstavka (2) se lahko zahtevajo in izdajo tudi po pošti.

(4) Dokumenti iz odstavka (2) v elektronski obliki z vsebovanim, dodanim ali povezanim razširjenim elektronskim podpisom se lahko zahtevajo in izdajo elektronsko prek portala spletnih storitev nacionalnega urada poslovnega registra. V skladu z izredno uredbo vlade št. 49/2009 o svobodi ustanavljanja ponudnikov storitev in svobodi opravljanja storitev v Romuniji, kakor je bila spremenjena z zakonom št. 68/2010, jih je mogoče zahtevati tudi prek elektronske enotne kontaktne točke.

(5) Stroški zagotovitve kopij in/ali informacij ne smejo presegati upravnih stroškov njihove zagotovitve ne glede na način dostave.

Člen 41

(1) Elektronske kopije dokumentov in informacij iz člena 4 se na stroške vložnika prek sistema povezovanja poslovnih registrov dajo tudi na voljo javnosti.

(2) Stroški zagotovitve kopij in/ali informacij iz poslovnega registra prek sistema povezovanja poslovnih registrov ne presegajo povezanih upravnih stroškov.

Izvršljivost dokumentov in aktov oseb, za katere velja obveznost vpisa v poslovni register, je določena na podlagi člena 5 zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen:
(1) Registracije in navedbe je mogoče uveljavljati zoper tretje osebe od dneva njihovega vpisa v poslovni register ali objave v delu IV Uradnega lista Romunije ali v drugi publikaciji, kot je določeno z zakonom.
(2) Osebe, za katere velja obveznost vpisa, nevpisanih dokumentov ali aktov ne morejo uveljavljati zoper tretje osebe, razen če lahko dokažejo, da so tretje osebe vedele za te dokumente in akte.
(3) Nacionalni urad poslovnega registra na svojem spletišču in portalu spletnih storitev objavi in predloži za objavo na evropskem portalu e-pravosodje posodobljene informacije o nacionalnem pravu, kar zadeva oglaševanje in izvršljivost dokumentov, aktov in navedb oseb, za katere se zahteva vpis v poslovni register, zoper tretje osebe.

Poleg tega za družbe veljajo posebne določbe v zvezi s tem, tj. členi 50–53 zakona o gospodarskih družbah št. 31/1990, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen:

Člen 50
(1) Dokumentov ali aktov, ki niso bili objavljeni, kot je določeno z zakonom, ni mogoče uveljavljati zoper tretje osebe, razen če lahko družba dokaže, da so zadnjenavedene vedele zanje.

(2) Postopkov, ki jih je družba izvedla pred 16. dnem po objavi poročila pristojnega sodnika v delu IV Uradnega lista Romunije (trenutno lahko o prijavah odloča vodja urada poslovnega registra/oseba, ki jo je imenoval generalni direktor nacionalnega urada poslovnega registra, v skladu z izredno uredbo vlade št. 116/2009, kakor je bila spremenjena), ni mogoče uveljavljati zoper tretje osebe, če lahko te dokažejo, da zanje niso mogle vedeti.

Člen 51
Vendar se lahko tretje osebe sklicujejo na dokumente ali akte, ki niso bili objavljeni, razen če jim ni bil s tem, da niso bili objavljeni, odvzet njihov učinek.
Člen 52
(1) V primeru razlik med besedilom, predloženim uradu poslovnega registra, in besedilom, objavljenim v delu IV Uradnega lista Romunije ali časopisih, družba objavljenega besedila ne more uveljavljati zoper tretje osebe. Tretje osebe lahko objavljeno besedilo uveljavljajo zoper družbo, razen če lahko družba dokaže, da so bile seznanjene z besedilom, predloženim uradu poslovnega registra.

Člen 12(1) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen, določa:

(1) Poslovni register vključuje register za vpis pravnih oseb, ki so družbe, nacionalne družbe ali nacionalna podjetja, javne družbe, gospodarska interesna združenja, zadružne organizacije, evropske družbe, evropska gospodarska interesna združenja, ali drugih pravnih oseb, izrecno določenih z zakonom, z glavnim ali sekundarnim sedežem v Romuniji, register za vpis pravnih oseb, ki so zadruge ali evropske zadruge z glavnim ali sekundarnim sedežem v Romuniji, in register za vpis samostojnih podjetnikov, enoosebnih družb in družinskih podjetij s poslovnim ali sekundarnim sedežem v Romuniji. Ti registri se vodijo v računalniškem sistemu.

 1. Člen 6(1) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen, v povezavi s členom 1 izredne uredbe vlade št. 116/2009 o uvedbi nekaterih ukrepov v zvezi z vpisi v poslovni register, odobrene s spremembami z zakonom št. 84/2010, določa: „Vpisi v poslovni register se opravijo na podlagi sklepa vodje urada poslovnega registra/osebe, ki jo je imenoval generalni direktor nacionalnega urada poslovnega registra, ali – kjer je to ustrezno – pravnomočne sodne odločbe, če ni z zakonom določeno drugače.“
  Člen 26(1) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen, določa: „Datum vpisa v poslovni register je datum, ko je bil vpis v register dejansko opravljen.“
  Člen 26(1) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen, določa, da se „vpisi v poslovni register […] opravijo v 24 urah od datuma sklepa, ki ga je izdal vodja urada poslovnega registra/oseba, ki jo je imenoval generalni direktor nacionalnega urada poslovnega registra, v primeru vpisa poslovnega subjekta pa v 24 urah od datuma sklepa, s katerim se dovoli vpis v register“.

V skladu s členom 51(2) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen, se „vpisi v poslovni register […] opravijo elektronsko, tako v uradih poslovnega registra, povezanih s sodišči, kot v osrednjem računalniško podprtem registru“.
Več informacij je na voljo tukaj.

Sorodne povezave

Uradno spletišče romunskega poslovnega registra

Portal e-storitev romunskega nacionalnega poslovnega registra

Povezani dokumenti

ZAKON št. 26/1990  PDF (669 Kb) ro

IZREDNA UREDBA VLADE št. 116/2009  PDF (255 Kb) ro

IZVEDBENA PRAVILA z dne 10. oktobra 2008 o vodenju poslovnih registrov  PDF (1 034 Kb) ro

ZAKON št. 359/2004  PDF (527 Kb) ro

Zadnja posodobitev: 19/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.