Poslovni registri v državah EU

Slovaška

Na tej strani je na voljo pregled poslovnega registra na Slovaškem.

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Kateri podatki so v poslovnem registru?

Slovaški poslovni register (Obchodný register) je javni seznam, ki vsebuje z zakonom predpisane podatke o podjetnikih, družbah in drugih pravnih subjektih, kadar je to določeno v posebnem zakonu.

S programskega in tehničnega vidika register upravlja ministrstvo za pravosodje Slovaške republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky).

Poslovni register vodijo registrska sodišča (registrové súdy) (okrožno sodišče na sedežu območnega sodišča).

Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Poslovni register in zbirka listin sta dostopna vsakomur. Za dostop do poslovnega registra in pridobitev izpiskov iz njega je treba plačati takso.

Če prosilec zaprosi za elektronski izpisek iz poslovnega registra, elektronsko kopijo vložene listine ali elektronsko potrdilo, da posamezna listina ni bila vložena v zbirko listin, registrsko sodišče izda zadevni elektronski izpisek, kopijo oz. potrdilo brezplačno.

Prav tako je mogoče brezplačno zaprositi za izpisek iz poslovnega registra, kopijo vložene listine ali potrdilo, da posamezna listina ni bila vložena v zbirko listin, prek sistema medsebojno povezanih centralnih poslovnih registrov, poslovnih registrov in registrov družb (sistem povezovanja poslovnih registrov – BRIS).

Kako iskati po poslovnem registru?

Iskanje je na voljo v slovaškem in angleškem jeziku.

slovaškem poslovnem registru je mogoče iskati po:

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Trgovinski zakonik (zakon št. 513/1991), kakor je bil spremenjen, določa, kdaj se je mogoče sklicevati na podatke, vpisane v poslovni register, in na vsebino listin, vloženih v zbirko listin.

Podatki, vpisani v poslovni register, učinkujejo v razmerju do tretjih oseb od dneva njihove objave. Vsebina listin, katerih objava je predpisana z zakonom, učinkuje v razmerju do tretjih oseb od dneva uradnega obvestila v poslovnem uradnem listu o vložitvi listine v zbirki listin.

Tretje osebe se torej lahko sklicujejo na vpisane podatke oziroma vsebino listin od dneva objave podatkov oz. navedenega uradnega obvestila. To pa ne velja, če lahko oseba, ki je vpisana v register, dokaže, da je bila tretja oseba predhodno seznanjena z vpisanimi podatki ali vsebino listine.

Prav tako oseba, ki je vpisana v register, ne more uveljavljati podatkov in vsebine listin v razmerju do tretjih oseb v 15 dneh od njihove objave, če tretja oseba lahko dokaže, da z njimi ni mogla biti seznanjena.

Po tem obdobju se je mogoče sklicevati na podatke, vpisane v register, in vsebino listin, vloženih v zbirko listin.

Tretje osebe se lahko vedno sklicujejo na vsebino listin, ki še niso bile vložene v zbirko listin, in podatke, ki še niso bili vpisani v poslovni register, razen če imajo navedeni podatki ali vsebina zavezujoči učinek šele po vnosu v poslovni register.

V primeru neskladja med vpisanimi in objavljenimi podatki oziroma med vsebino vloženih in objavljenih listin se lahko oseba, ki je vpisana v register (družba), v razmerju do tretjih oseb sklicuje samo na objavljeno različico. To pa ne velja, če dokaže, da je bila tretja oseba seznanjena z vsebino vpisanih podatkov ali vložene listine.

Zgodovina poslovnega registra

Poslovni register je bil vzpostavljen leta 1992 po sprejetju trgovinskega zakonika (zakona št. 513/1991) in je nadomestil predhodni register družb.

Trgovinski zakonik (členi 27–34) je spremenil področje uporabe poslovnega registra z učinkom do leta 2004.

1. februarja 2004 je začel veljati posebni zakon št. 530/2003 o poslovnem registru in spremembi nekaterih drugih zakonov, ki je uvedel nove pravne zahteve v zvezi s poslovnim registrom. Z uvedbo posebnega zakona je bila pravna ureditev poslovnega registra deloma umaknjena iz trgovinskega zakonika.

Trenutno se poslovni register vodi v elektronski obliki, zbirka listin pa v papirni in elektronski obliki (od 1. oktobra 2020 se zbirka listin vodi elektronsko, razen če je v zakonu št. 530/2003 (zakon o poslovnem registru) določeno drugače).

Sorodne povezave

Poslovni register

Poslovni register Slovaške republike

Zadnja posodobitev: 25/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.