Poslovni registri v državah EU

Slovenija

Na tej strani je na voljo pregled poslovnega registra v Sloveniji.

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Zgodovina nacionalnega registra

Kdaj je bil vzpostavljen?

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je leta 1976 po popisu organizacij in skupnosti vzpostavil Register organizacij in skupnosti, ki je bil predhodnik Poslovnega registra Slovenije (PRS). 1985 je SURS za potrebe vodenja podatkov o obrtnikih vzpostavil računalniško podprt Enotni register obratovalnic (ERO), ki je skupaj z Registrom organizacij in skupnosti sestavljal PRS (vir: https://www.stat.si/statweb/AboutUs/History).

AJPES je vodenje in upravljanje PRS prevzel od SURS v letu 2002. V letu 2005 je PRS postal primarni register za vpis samostojnih podjetnikov (s.p.). V letu 2008 je podatkovna baza sodnega registra postala sestavni del PRS.

Kdaj je bil digitaliziran?

PRS je bil računalniško podprt leta 1997 (vir: https://www.stat.si/statweb/AboutUs/History)

Katera zakonodaja se trenutno uporablja?

Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO3726

Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED7599

Navodilo o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko obliko enote Poslovnega registra Slovenije https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=NAVO838

Zakon o sodnem registru (ZSReg) https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO320

Uredba o sodnem registru https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED4497

Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED4484

Katere informacije so v poslovnem registru?

Kdo lahko dostopa do registra?

Javni podatki PRS so dostopni vsakomur na portalu AJPES https://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Splosno. Uporabnik se mora prijaviti na portalu.

Katere informacije so v registru?

Katere vrste podatkov se hranijo (kateri subjekti se vpišejo v javni register, informacije o plačilni nesposobnosti, računovodski izkazi ...)?

Poslovni register Slovenije (PRS) je informatizirana baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo dejavnost ter o njihovih podružnicah, podružnicah tujih podjetij, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe in drugih delih poslovnih subjektov. PRS je primarni register za tiste poslovne subjekte, za katere zakon določa, da se vpišejo samo v PRS, in za poslovne subjekte, ki se ustanovijo neposredno s predpisom ali na podlagi predpisa in se ne vpišejo v noben drug register. Za vse ostale poslovne subjekte (društva, ustanove, politične stranke in fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost) je PRS izvedeni register, saj se ti poslovni subjekti registrirajo z vpisom v primarni register ali uradno evidenco pri drugem registrskem organu in jih AJPES šele nato vpiše v PRS. V PRS se vpisujejo:

 • gospodarske družbe (osebne in kapitalske družbe),
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • pravne osebe javnega prava,
 • pravne osebe zasebnega prava,
 • društva,
 • fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti,
 • podružnice in drugi deli poslovnih subjektov,
 • glavne podružnice tujih poslovnih subjektov,
 • druge enote.

V PRS se vpisujejo tudi tuje pravne osebe, ki potrebujejo matično številko za vpis pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo.

Nabor podatkov posameznih vrst poslovnih subjektov v PRS določa Navodilo o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko obliko enote Poslovnega registra Slovenije https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=NAVO838.

Podatki o plačilni sposobnosti, računovodski podatki in podobne finančne informacije niso vključeni v PRS.

Kateri dokumenti se vlagajo/shranjujejo (spisi, zbirke dokumentov, statuti, zapisniki skupščin ...)?

Poslovni subjekti predložijo zahtevane podatke za vpis v PRS na prijavi, ki ji priložijo druge listine skladno s področno zakonodajo, ki določa njihov vpis v PRS (Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o gostinstvu idr.) ali sodni register. Druge poslovne subjekte, ki se vpišejo v drug primarni register in je zanje PRS izvedeni register, se vpiše na podlagi upravnega akta registrskega organa. AJPES hrani dokumentacijo na podlagi katere je izvedel vpis podatkov v PRS skladno s 23. členom ZPRS-1.

Kako lahko iščem po registru (in kateri iskalni kriteriji so na voljo)?

Osebno

Podatki so dostopni preko spletnega portala AJPES (aplikacija ePRS) ali na podlagi pisnega zaprosila.

Na spletni strani registra

Podatki so dostopni preko aplikacije ePRS z vpisom iskalnih pogojev v eno ali več polj oziroma z izbiro iskalnega pogoja v poljih s spustnim menijem. Iskalni pogoj je lahko: podatek, del podatka (beseda), začetek besede. Na portalu AJPES je dostopen osnovni iskalnik za iskanje poslovnih subjektov oz. enot vpisa v PRS ter iskalnik po osebah.

Kateri iskalni kriteriji so na voljo?

V osnovnem iskalniku so podatki dostopni z vpisom iskalnih pogojev v eno ali več polj oziroma z izbiro iskalnega pogoja v poljih s spustnim menijem (popolno ali skrajšano ime, matična številka, davčna številka, naslov, aktivne/neaktivne enote, po šifri glavni dejavnosti (SKD), po šifri standardne klasifikacije institucionalnega sektorja (SKIS) ali pravnoorganizacijski obliki. Iskalni pogoj je lahko: podatek, del podatka (beseda), začetek besede.

Iskalnik po osebah omogoča vpogled v podatke, v kateri enoti poslovnega registra je določena oseba ustanovitelj oziroma družbenik, zastopnik in član organa nadzora je omogočen na podlagi vnosa ustreznih iskalnih pogojev. Pri fizičnih osebah je dostop do podatkov omogočen na podlagi vnosa kombinacije osebnega imena ter EMŠO oziroma osebnega imena in davčne številke oziroma osebnega imena ter naslova prebivališča vpisanega v poslovni register, pri pravnih osebah pa z uporabo imena oz. firme, matične ali davčne številke.

Kako lahko pridobim dokumente?

Brezplačno?

Prosilec lahko skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) zahteva vpogled v dokumente, njihov prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. Organ mora v čim večji meri zagotavljati informacije javnega značaja v elektronski obliki, vendar ni dolžan za potrebe ponovne uporabe informacij javnega značaja zagotavljati pretvorbe iz ene oblike v drugo ali zagotoviti izvlečkov iz dokumentov, kadar bi to pomenilo nesorazmeren napor izven preprostega postopka ter tudi ne nadaljevati z ustvarjanjem določenih informacij samo zaradi ponovne uporabe s strani drugih organov ali drugih oseb.

S plačilom pristojbine?

Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške. Organ zaradi ekonomičnosti ne zaračuna materialnih stroškov posredovanja informacij, ki ne presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Kako lahko pridobim izpisek iz registra, overjeno kopijo ali prepis dokumentov?

Elektronski izpisek iz Poslovnega registra Slovenije (v nadaljevanju: e-izpisek) je brezplačno dostopen prek spletne aplikacije ePRS, ki trenutno omogoča prevzem e-izpiskov za samostojne podjetnike in poslovne subjekte, registrirane v sodnem registru.

Uredba o sodnem registru med drugim določa, da je AJPES upravičen do nadomestila za izstavitev izpisa v skladu z 48. in 48.a členom Zakona o sodnem registru. Višina nadomestila je določena v Zakonu o sodnih taksah.

Višina nadomestila za izstavitev rednega izpisa iz sodnega registra in izpisa listin se izračuna na podlagi števila strani, ki jih izpis obsega. Nadomestilo za izpis naslednjega izvoda rednega izpisa iz sodnega registra plača naročnik izpisa, ki želi istočasno več izvodov istega izpisa, za drugi in vsak naslednji izvod izpisa. Višina nadomestila za izstavitev naslednjih izvodov izpisa se izračuna na podlagi števila strani, ki jih naslednji izvodi izpisa obsegajo.

Postopek vpisa v register

Kako lahko začnem postopek vpisa v register (kako lahko oddam vlogo za vpis v register, overitev dokumentov, vrste dokumentov, ki jih je treba priložiti)?

Osebno

Stranka lahko poda vlogo za ustanovitev s.p. na točkah SPOT Registracija , predlog za ustanovitev gospodarske družbe pa pri notarjih. Seznam SPOT točk in notarjev je dostopen na portal SPOT https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/.

Vse informacije o postopku ustanovitve in zahtevanih dokumentih, ki jih mora stranka predložiti ob vpisu so pojasnjene na portal SPOT https://spot.gov.si/sl/poslovanje/ustanovitev-podjetja/.

Drugi poslovni subjekti, ki se pred vpisom v PRS registrirajo v drugem registru morajo registracijo v primarni register opraviti pri registrskem organu. Postopki za registracijo drugih poslovnih subjektov in pogoji, ki jih mora subjekt izpolnjevati pred pričetkom opravljanja določenih dejavnosti so prav tako pojasnjeni na portalu SPOT https://spot.gov.si/sl/poslovanje/pravnoorganizacijske-oblike-in-nacini-opravljanja-dejavnosti/

Prek spleta

Preko portala SPOT https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/seznam-e-postopkov-in-storitev-na-portalu-spot/ je mogoče oddati vlogo za samostojnega podjetnika (s.p.) – registracija, prijava sprememb in izbris iz PRS ter registracijo enostavne eno-osebne d.o.o.

Kako se pregledajo oddane vloge?

Referenti SPOT točk in notarji od predlagatelja pridobijo potrebne podatke in listine ter za stranko oddajo vlogo za vpis v PRS oz. predlog za vpis v sodni register v sistem SPOT. Pooblaščene osebe AJPES v upravnem postopku odločajo o vpisu s.p. v PRS na podlagi Zakona o Poslovnem registru Slovenije. O vpisu v PRS AJPES odloči s sklepom.

O subjektih, ki so predmet vpisa v sodni register odloča registrsko sodišče skladno z Zakonom o sodnem registru, ki o vpisu v sodni register izda sklep o vpisu. Na podlagi izdanega sklepa sodišča, AJPES poslovnemu subjektu določi matično številko, šifro glavne dejavnosti in šifro SKIS.

V primeru vpisa drugega poslovnega subjekta, ki se najprej vpiše v drug primarni register, AJPES vpiše subjekt v PRS na podlagi prejetega akta registrskega organa ter prijave za vpis v PRS IN subjektu izda potrdilo o vpisu v PRS.

Pravni učinki vpisa v register

Učinek vpisov na tretje strani v skladu s členom 17 Direktive (EU) 2017/1132

Skladno z 8. členom Zakona o sodnem registru ima vpis posameznega podatka v sodni register nasproti tretjim pravni učinek od dneva objave vpisa tega podatka v sodni register. Vsak vpis v sodni register in predložitev listin se mora objaviti na spletnih straneh AJPES, namenjenih javni objavi vpisov v sodni register.

Subjekt vpisa se lahko proti tretjemu sklicuje na vpisane podatke in na vsebino listin, na katerih temeljijo vpisi v sodni register ali, ki jih je treba zaradi javne objave predložiti sodnemu registru, šele potem, ko je vpis teh podatkov ali predložitev listin sodnemu registru objavljen na spletnih straneh AJPES, namenjenih javni objavi vpisov v sodni register, razen če dokaže, da je tretji vedel za te podatke ali vsebino teh listin.

Nihče se ne more sklicevati na to, da od dneva, ko je bil vpis posameznega podatka v sodni register ali predložitev listine sodnemu registru objavljena na spletnih straneh AJPES, namenjenih javni objavi vpisov v sodni register, ni poznal tega podatka in vsebine listin, na katerih temelji vpis tega podatka, ali vsebine listine, ki je bila predložena sodnemu registru.

Ne glede na prejšnji odstavek se pri pravnih dejanjih, ki jih subjekt vpisa opravi v petnajstih dneh od dneva objave vpisa v sodni register na spletnih straneh AJPES, namenjenih javni objavi vpisov v sodni register, tretji lahko sklicuje na to, da ni poznal v sodni register vpisanih in objavljenih podatkov ali vsebine listin, če dokaže, da za te podatke ali listine ni vedel in tudi ni mogel vedeti.

Kdor v pravnem prometu vestno ravna in se pri tem zanese na podatke, vpisane v sodni register, ga ne prizadenejo škodljive pravne posledice.

Na podlagi 49.b člena Zakona o sodnem registru se v sistemu povezovanja poslovnih registrov omogoči dostop do podatkov in njihovih sprememb, ki se pri:

 • družbi z neomejeno odgovornostjo,
 • komanditni družbi,
 • družbi z omejeno odgovornostjo,
 • delniški družbi,
 • komanditni delniški družbi,
 • evropski delniški družbi,
 • gospodarskem interesnem združenju,
 • evropskem gospodarskem interesnem združenju,
 • zadrugi,
 • evropski zadrugi,
 • zavodu,
 • skupnosti zavodov,
 • drugih pravnih osebah, za katere zakon določa, da se vpišejo v sodni register,
 • podružnici gospodarske družbe,
 • podružnici tujega podjetja,
 • delih zgoraj navedenih drugih pravnih oseb, in
 • podružnici tujega podjetja iz države članice

vpišejo v sodni register.

Omogoči se tudi dostop do:

 • statuta delniške družbe, komanditne delniške družbe, evropske delniške družbe ali družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo, vključno s čistopisom spremenjenega statuta oziroma družbene pogodbe z notarjevim potrdilom,
 • pravnomočne sodne odločbe o ugotovitvi ničnosti kapitalske družbe,
 • načrta čezmejne združitve (622.e člen ZGD-1), čezmejne delitve (638.e člen ZGD-1) in čezmejnega preoblikovanja (661.e člen ZGD-1), skupaj s priloženimi listinami, predloženega sodnemu registru zaradi javne objave,
 • potrdila sodišča, da so za čezmejno združitev (sedmi odstavek 622.k člena ZGD-1), čezmejno delitev (sedmi odstavek 638.k člena ZGD-1) ali čezmejno preoblikovanje (sedmi odstavek 661.j člena ZGD-1) izpolnjeni vsi pogoji in da so bila pravilno opravljena vsa pravna opravila, ki jih je bilo treba opraviti ter letnih poročil.

Dostop se lahko omogoči tudi do listin, na katerih temeljijo vpisi podatkov, za katere zakon določa, da se objavijo na spletnih straneh agencije, namenjenih uradnim javnim objavam. Dostop do podatkov in listin iz prejšnjega odstavka se omogoči na podlagi iskalne zahteve, ki se prek elektronske točke za dostop na evropskem portalu e-pravosodje, kot dela sistema povezovanja poslovnih registrov, odda v skladu s pravili in tehničnimi zahtevami portala.

Razlike med vpisom v registru in njegovo objavo

Ni razlik med vpisom in objavo.

Kdo je odgovoren za točnost evidenc?

Za pravočasno sporočanje informacij o spremembah podatkov vpisanih v PRS so odgovorni poslovni subjekti in registrski organi, kadar AJPES ni registrski organ. AJPES je kot upravljavec PRS odgovoren za pravilnost podatkov, ki jih sam določa, za vodenje in upravljanje PRS ter posredovanje javnih podatkov iz PRS in njihovo objavo na spletnem portalu.

Postopki varstva podatkov

Postopki v zvezi s pravicami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, glede objave in hrambe njegovih osebnih podatkov

Pravno podlago za vpis in objavo osebnih podatkov v Poslovnem registru Slovenije predstavljajo določbe zakonov, ki se nanašajo na pravnoorganizacijske oblike subjektov vpisa (ZPRS-1, ZGD-1, ZSReg, ZGos in drugi). Roke hrambe gradiva določa Načrt klasifikacijskih znakov z roki hrambe, skladno z Uredbo o upravnem poslovanju in upoštevanju rokov s področja varstva osebnih podatkov.

Posameznik lahko zahteva seznanitev z lastnimi osebnimi podatki. Obrazec za seznanitev je dostopen na spletnem portalu AJPES, upravičenec pa lahko svojo zahtevo poda na elektronski naslov gdpr@ajpes.si. Pod določenimi pogoji lahko posameznik zahteva tudi popravek svojih osebnih podatkov. Posameznik, ki meni, da se njegovi osebni podatki nezakonito obdelujejo, lahko poda prijavo Informacijskemu pooblaščencu.

Kontaktni podatki

gp@ajpes.si

Zadnja posodobitev: 13/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.