Poslovni registri v državah EU

Slovenija

Na tej strani je na voljo pregled poslovnega registra v Sloveniji.

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Kateri podatki so v Poslovnem registru Slovenije?

Upravitelj Poslovnega registra Slovenije (PRS) je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES.

PRS je osrednja javna baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost ter o njihovih podružnicah in drugih delih poslovnih subjektov. PRS vsebuje tudi podatke o podružnicah tujih poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije. V PRS se vpisujejo:

 • gospodarske družbe (osebne in kapitalske družbe),
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • pravne osebe javnega prava,
 • pravne osebe zasebnega prava,
 • društva,
 • fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti,
 • podružnice in drugi deli poslovnih subjektov,
 • glavne podružnice tujih poslovnih subjektov,
 • druge enote.

Za vsako enoto, vpisano v PRS, so na voljo različni podatki o registraciji (identifikacijska številka, firma, davčna številka, podatki o zastopnikih in ustanoviteljih itd.).

 • z neposrednim vpogledom v podatke prek aplikacije ePRS in
 • zagotavljanjem podatkov za ponovno uporabo.

V PRS se vpisujejo tudi tuje pravne osebe, ki potrebujejo matično številko za vpis pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo.

Kaj vključuje?

Aplikacija ePRS

Aplikacija ePRS uporabniku omogoča vpogled v javne podatke posamezne enote Poslovnega registra Slovenije. za poslovne subjekte, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. Prek iskalnika Iskanje po osebah pa je omogočena pridobitev podatkov o tem ali je določena oseba ustanovitelj, družbenik, zastopnik ali član organa nadzora in v katerem poslovnem subjektu.

Ali je dostop do PRS brezplačen?

Dostop je brezplačen, potrebna pa je prijava na portalu (oziroma registracija, če ste nov uporabnik).

Kako iskati po Poslovnem registru Slovenije?

Če želijo uporabniki iskati po registru, se morajo prijaviti na portalu. Vpogled v podatke je mogoč z vnosom iskalnih pogojev v eno ali več polj ali z izbiro iskalnega pogoja v poljih s spustnim menijem. Iskalni pogoj je lahko: podatek, del podatka (beseda) in začetek besede. Možni iskalni pogoji so matična številka, davčna številka, firma, ulica in hišna številka, naselje itd.

Iskanje po osebah pa je omogočeno po naslednjih iskalnih kriterijih:

 • iskanje po fizični osebi: ime in priimek ter EMŠO ali davčna številka ali naslov,
 • iskanje po pravni osebi: matična številka ali davčna številka ali firma.

Posodobitev

Podatki se posodabljajo sproti (on-line).

Zagotavljanje podatkov za ponovno uporabo:

AJPES v sklopu storitve ponovne uporabe podatkov PRS zagotavlja:

 • dnevno, tedensko ali mesečno prevzemanje podatkov vseh enot v širšem ali ožjem naboru podatkov,
 • mesečno prevzemanje podatkov o subjektih, ki so predmet vpisa v Sodni register v širšem ali ožjem naboru,
 • mesečno prevzemanje podatkov o samostojnih podjetnikih v širšem ali ožjem naboru,
 • prevzem podatkov preko spletnega servisa v širšem, ožjem ali minimalnem naboru podatkov (glej ),
 • prevzem podatkov na podlagi posameznega naročila v širšem ali ožjem naboru,
 • izdelavo zbirnih podatkov po kriterijih naročnika (številčni podatki).

AJPES vsake tri mesece na spletu brezplačno objavi presek celotnega PRS v XML obliki z določenim naborom podatkov za ponovno uporabo.

Cenik

AJPES zaračunava nadomestila za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz Poslovnega registra Slovenije, ki jih določa:
Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije(Register predpisov RS).

Kako zanesljivi so dokumenti, ki jih register vsebuje?

Tretje strani se lahko sklicujejo na podatke in vse vrste dokumentov, ki so navedeni v 2. členu Direktive 2009/101 ES 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 48 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti, na podlagi naslednjih zakonov.

- Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US 82/13 in 55/15 nadaljnjem besedilu: ZGD-1), ki je temeljni sistemski akt, ki določa temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in samostojnih podjetnic posameznic povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja.

- Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09 in 82/13 - ZGD-1H in 17/15, v nadaljnjem besedilu: ZSReg), ki ureja sodni register, določa podatke, ki se vpišejo v sodni register, pravila postopka, v katerem pristojno sodišče odloča o vpisu v sodni register, in pravila, po katerih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) upravlja sodni register. Ta zakon ureja tudi postopke v sistemu Vse na enem mestu.

- Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06 in 33/07 - ZSReg-B in 19/15, nadaljnjem besedilu: ZPRS-1), ki ureja vodenje in vzdrževanje Poslovnega registra Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register), opredeljuje enote poslovnega registra, določanje njihove identifikacije in njeno obvezno uporabo, vsebino poslovnega registra in pridobivanje podatkov za vodenje poslovnega registra ter določa postopek vpisa enot poslovnega registra v poslovni register, podatke, ki jih ob vpisu dodeli ali določi upravljavec registra, uporabo podatkov iz poslovnega registra in hrambo dokumentacije.

Sorodne povezave

poslovni register (slovenščina),
poslovni register (angleščina)

Zadnja posodobitev: 23/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.