Poslovni registri v državah EU

Švedska

Ta razdelek vsebuje pregled poslovnega registra Švedske.

Vsebino zagotavlja
Švedska

Zgodovina nacionalnega registra

Kdaj je bil ustanovljen?

Registracija podjetij se je začela leta 1897.

Register podružnic je bil dodan leta 1955. (Švedski urad za registracijo gospodarskih družb je registracijo podružnic prevzel leta 1975).

Švedski urad za registracijo gospodarskih družb je leta 2002 od organa za finančni nadzor prevzel registracijo bank in zavarovalnic.

Kdaj je bil register digitaliziran?

Odvisno od vrste podatkov se informacije digitalizirajo od leta 1982. Od leta 2002 se vsi podatki, vpisani v register, pretvorijo v digitalno obliko.

Pravo, ki se uporablja

Zlasti:

Aktiebolagslagen (Zakon o gospodarskih družbah) (2005:551)

Aktiebolagsförordningen (Uredba o gospodarskih družbah) (2005:559)

Årsredovisningslagen (Zakon o letnih računovodskih izkazih) (1995:1554)

Filiallagen (Zakon o podružnicah) (1992:160)

Filialförordningen (Uredba o podružnicah) (1992:308)

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (Zakon o bančnih in finančnih dejavnostih)

Förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse (Uredba o bančnih in finančnih dejavnostih)

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (Zakon o letnih računovodskih izkazih kreditnih institucij in investicijskih podjetij)

Försäkringsrörelselagen (Zakon o zavarovalništvu) (2010:2043)

Försäkringsrörelseförordningen (Uredba o zavarovalništvu) (2011:257)

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (Zakon o letnih računovodskih izkazih zavarovalnic)

Katere informacije so v poslovnem registru?

Kdo ima pravico do dostopa do registra?

Vsakdo, ki želi pridobiti podatke iz registra, se lahko za to obrne na švedski urad za registracijo gospodarskih družb ali obišče spletišče ali Näringslivsregistret (register gospodarskih družb).

Katere informacije vsebuje register?

Katere vrste podatkov se shranjujejo? (kateri subjekti so vpisani v javni register, informacije o insolventnosti, računi itd.)

Informacije, ki se hranijo, vključujejo:

 • ime družbe,
 • naslov,
 • statutarni sedež,
 • številko organizacije,
 • informacije o direktorjih (člani upravnega odbora, pooblaščeni podpisniki, izvršni direktor, revizor itd.),
 • poslovno dejavnost.

Za podrobnejše informacije glej poglavje 2, členi 14–17, uredbe o gospodarskih družbah, člen 4 uredbe o podružnicah, ter poglavje 4, člen 19, uredbe (2004:329) o bančnih in finančnih dejavnostih.

Kateri dokumenti se vlagajo/shranjujejo (spisi, zbirke listin, statuti, zapisniki skupščin itd.)?

Vsi dokumenti, ki jih je treba predložiti za vsako vrsto zadeve v skladu z veljavnimi pravili, kot so na primer:

 • ustanovitveni akti,
 • statuti družb,
 • letni računovodski izkazi,
 • obvestila,
 • zapisniki skupščine,
 • zapisniki sestankov odborov,
 • bančni izpiski,
 • revizijska poročila,
 • vsi drugi zahtevani dokumenti.

Kako iskati po registru (in katera so razpoložljiva merila iskanja)?

Osebno

Na recepciji je obiskovalcem na voljo računalnik za iskanje po registru. Na recepciji lahko tudi naročite dokumente iz registra.

Na spletišču registra

Prek spletišča lahko dostopate do:

 • registra, kjer lahko preverite, ali je družba predložila svoje letne računovodske izkaze, ali pa poiščete določeno zadevo,
 • e-storitve Näringslivsregistret (v kateri so določene informacije na voljo brezplačno; za ostale informacije se morate registrirati kot stranka),
 • e-storitve Sök företagsinformation (iskanje informacij o družbi).

Katera so razpoložljiva merila iskanja?

Iščete lahko po številki organizacije, številki zadeve, identifikacijski številki ali imenu družbe.

Kako pridobiti dokumente?

Kako dokumente pridobiti brezplačno?

Švedski urad za registracijo gospodarskih družb za dokumente zaračunava pristojbino, saj je organ, ki se financira iz pristojbin.

Kako dokumente pridobiti proti plačilu?

Tako, da jih naročite pri nas. Plačate lahko na podlagi računa ali s kartico.

Kako pridobiti izpis iz registra, overjeno kopijo ali prepis dokumentov?

Tako, da jih pri nas naročite po elektronski ali navadni pošti ali nas pokličete. Plačate lahko na podlagi računa ali s kartico.

Postopek registracije

Kako začeti postopek registracije (način vložitve prijav v register, overjanje listin, vrste dokumentov, ki jih je treba priložiti)?

Osebno

Svojo vlogo in dokumente, ki se zahtevajo za vrsto zadeve, vložite v papirni obliki. Uporabite lahko tudi računalnike za obiskovalce na švedskem uradu za registracijo gospodarskih družb, da dostopate do verksamt.se in vnesete zadevo.

Na spletu

Zadevo lahko registrirate na spletišču verksamt.se.

Kako se pregledajo vložene prijave?

Zadeve, ki se vložijo prek e-storitev (verksamt.se), se na različne načine strojno preverijo. Nekatere zadeve se lahko v e-storitvah zaključijo samodejno. Druge, ki jih ni mogoče preveriti elektronsko, se posredujejo uslužbencu, da jih nadalje ročno preveri. Uslužbenec preveri tudi tiskane listine.

Pravni učinki vpisa v register

Učinek vpisov na tretje osebe v skladu s členom 17 Direktive (EU) 2017/1132

Vpisi, ki jih hrani švedski urad za registracijo gospodarskih družb, so javni. Vpisane informacije so objavljene v nacionalni publikaciji Post- och Inrikes Tidningar. Informacije, vpisane v register in objavljene v Post- och Inrikes Tidningar, se štejejo za javno znane. Zato so javno dostopne in na voljo za iskanje.

Razhajanja med vsebino vpisa v register in njeno objavo

Informacije, predložene za registracijo, se vnesejo in objavijo. Če se pozneje ugotovi, da so bile vnesene (in objavljene) netočne informacije, jih bo morda treba popraviti.

Kdo je odgovoren za točnost vpisov?

Družbe so odgovorne za informacije, ki jih predložijo. Švedski urad za registracijo gospodarskih družb predložene informacije vnese po preverjanju zakonitosti.

Postopki varstva podatkov

Postopki, povezani z varstvom pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z objavo in hrambo njegovih osebnih podatkov

V naših registrih gospodarskih družb poleg podatkov drugih strank obdelujemo osebne podatke članov upravnega odbora. Namen registrov je zagotoviti informacije na primer o poslovnih dejavnostih, posojanju, prevzemih in odprodajah podjetij ter informacije o dopolnitvah ali preverjanjih registrov strank. Informacije je mogoče zagotoviti posameznikom, družbam ali organom, ki jih potrebujejo za svoje dejavnosti.

Osebni podatki se lahko javno objavijo in hranijo, če so povezani z izvajanjem pooblastil. Po zakonu je treba vnesti osebne podatke.

Švedski urad za registracijo gospodarskih družb je upravljavec podatkov in zagotavlja, da obdelava osebnih podatkov v naših registrih poteka v skladu z določbami o varstvu podatkov in ustreznimi pravili, ki urejajo register.

Švedski urad za registracijo gospodarskih družb je imenoval pooblaščenca za varstvo podatkov, da se zagotovi pravilna in zakonita obdelava osebnih podatkov pri izvajanju dejavnosti.

Kontaktni podatki

Švedski urad za registracijo gospodarskih družb

Telefon: +46 771670670 (ali +46 60184000) od ponedeljka do petka od 9:00 do 15:00

Elektronski naslov: bolagsverket@bolagsverket.se

Naslov za obiske: Stuvarvägen 21, Sundsvall, ŠVEDSKA

Spletišče: https://bolagsverket.se/en/us/about/contact-us

Povezave

E-storitve: https://bolagsverket.se/en/fee

E-storitve: https://www.verksamt.se/web/international/services

Zadnja posodobitev: 28/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.