Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Poslovni registri v državah EU

Združeno kraljestvo

V tem oddelku je na voljo pregled poslovnega registra Združenega kraljestva

Vsebino zagotavlja
Združeno kraljestvo

Kdo vodi poslovni register v Združenem kraljestvu?

Companies House je poslovni register Združenega kraljestva v jurisdikcijah Anglije in Walesa, Škotske ter Severne Irske.

Kateri podatki so v poslovnem registru Companies House?

Register zagotavlja informacije, ki so jih predložile kapitalske družbe, osebne družbe z omejeno odgovornostjo, komanditne družbe, čezmorske družbe, evropska gospodarska interesna združenja (EGIZ), čezmejna združenja in evropske družbe (Societas Europaea – SE). Več informacij o zahtevah v zvezi z vpisom v register je na voljo na spletišču Companies House. Register ne vsebuje informacij o samostojnih podjetnikih, družbah z neomejeno odgovornostjo in poslovnih imenih.

Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Da, dostop do registra in pridobitev osnovnih informacij o gospodarskih družbah sta brezplačna.

Kako iskati po poslovnem registru Združenega kraljestva?

Podatke o gospodarskih družbah v poslovnem registru Združenega kraljestva je mogoče poiskati na spletišču Companies House z uporabo storitve „WebCHeck“.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Upravljavec registra družb (Registrar of companies)

V tem oddelku je ta funkcija opisana z vidika informacij o družbah, saj te predstavljajo večino materiala iz registra.

Glavni zakonodajni akt, ki ureja delovanje poslovnega registra Združenega kraljestva, je zakon o gospodarskih družbah iz leta 2006. Na podlagi tega zakona informacije za registracijo upravljavcu registra družb (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) predloži družba ali njen zastopnik v njenem imenu. Po predložitvi se obrazec z informacijami pregleda, da se zagotovi, da je popoln. Upravljavec informacije sprejme v dobri veri. Točnost informacij se ne potrjuje ali preverja. Če so informacije dopustne, se evidentirajo tako, da se zapis hrani in je na voljo za javni vpogled. Osebe, ki iščejo po registru, se lahko – razen glede omejene skupine informacij – na te informacije sklicujejo le, kolikor so informacije, predložene upravljavcu, točne.

Omejena skupina informacij iz registra pa z registracijo pridobi pravni učinek. Na te informacije se lahko osebe, ki iščejo po registru, sklicujejo v obliki, v kateri so navedene v registru. Ta skupina zajema informacije o:

  • ustanovitvenem aktu družbe (člen 16 zakona o gospodarskih družbah iz leta 2006),
  • naslovu sedeža in spremembi sedeža v skladu s členom 87,
  • imenu in spremembi imena družbe v skladu s členom 81,
  • ponovni registraciji družbe zaradi spremembe statusa, na primer v družbo, s katere deleži se javno trguje (členi 96, 101,104, 107 in 111),
  • zmanjšanju kapitala družbe (člena 651 in 665).

Za resne netočnosti informacij, predloženih upravljavcu, so zagrožene kazenske sankcije. V členu 1112 zakona o gospodarskih družbah iz leta 2006 je predložitev napačnih, zavajajočih ali goljufivih informacij upravljavcu opredeljena kot kaznivo dejanje, če je to dejanje storjeno namerno ali iz hude malomarnosti.

Družba se proti tretjim osebam na določene dogodke ne more sklicevati, razen če so bili uradno priglašeni ali se lahko dokaže, da je tretja oseba za te dogodke vedela (člen 1079 zakona o gospodarskih družbah iz leta 2006).

Ti dogodki so:

  • sprememba statuta družbe,
  • sprememba v upravi družbe,
  • sprememba sedeža družbe,
  • izdaja sklepa o likvidaciji družbe,
  • imenovanje likvidacijskega upravitelja pri prostovoljni likvidaciji družbe.

Sorodne povezave

Companies House

Zadnja posodobitev: 24/07/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.