Business registers in EU countries

In Europe, business registers offer a range of services, which may vary from one Member State to another.

The core services provided by all registers are to register, examine and store company information, such as information on a company's legal form, its seat, capital and legal representatives, and to make this information available to the public.

To obtain detailed information on registers in Member States as well as Iceland, Liechtenstein and Norway please click on the flag of the relevant country listed on this page.

Last update: 03/10/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Poslovni registri v državah članicah - Mednarodni pravni instrumenti

Informacije o poslovnih registrih so na voljo tudi za države Evropskega gospodarskega prostora, ki niso države članice EU.

Norveška

Islandija

Lihtenštajn
Norveška

Center za registre Brønnøysund je vladni organ pod okriljem ministrstva za trgovino, industrijo in ribištvo. Register podjetij je eden od 14 nacionalnih registrov, ki jih upravlja Center za registre Brønnøysund.

V poslovni register se vpišejo vsa norveška in tuja podjetja na Norveškem. Register zagotavlja pravno varstvo in finančni pregled ter je pomemben vir za vsakogar, ki potrebuje točne informacije o udeležencih v norveškem gospodarstvu.

Kateri podatki so v norveškem poslovnem registru?

Norveški register podjetij vsebuje informacije o registriranih podjetjih. Na spletišču Centra za registre Brønnøysund lahko prek iskalnika dostopate do ključnih informacij. Informacije iz poslovnega registra je mogoče najti v obvestilih, dodatne informacije in prepise pa lahko naročite v spletni trgovini in prek Evropskega poslovnega registra (EPR).

Ključne informacije:

 • organizacijska številka družbe;
 • ime družbe, poslovni naslov in drugi naslovi;
 • datum ustanovitve družbe;
 • statut družbe in vrsta dejavnosti;
 • vloge v družbi;
 • informacije o stečaju.

Obvestila:

Poslovni register vsebuje obvestila o vseh pomembnih dogodkih v zvezi z družbo. Obvestila se nanašajo na vpis nove družbe v register, vpis pomembnih sprememb v družbi in prenehanje ali izbris družbe. V zbirki podatkov o obvestilih, ki omogoča iskanje, se podatki shranjujejo od 1. novembra 1999. Povezava se odpre v novem oknuAngleška različica obvestil je na voljo od avgusta 2006.

Dodatne informacije, ki jih je mogoče naročiti proti plačilu pristojbine, so prepisi in potrdila, kot sta:

 • potrdilo o vpisu v register;
 • zaključni račun.

Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Vse ključne informacije, ki so dostopne prek iskalnika, in informacije iz zbirke podatkov o obvestilih so brezplačne. Za nekatere storitve, kot so prepisi in potrdila, je treba plačati pristojbino.

Kako iskati po norveškem poslovnem registru?

Osnovne informacije o podjetjih, vpisanih v poslovni register, so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču Centra za registre Brønnøysund. Iskanje je v Povezava se odpre v novem oknuzbirki podatkov o obvestilih mogoče bodisi po imenu družbe bodisi po organizacijski številki.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Tretje osebe se lahko sklicujejo na informacije v registru podjetij kot na pravno veljavne informacije o družbi. Za vpisane informacije se šteje, da so tretje osebe seznanjene z njimi. To velja za same informacije in dokumente, ki so podlaga za vpis v register. V praksi to pomeni, da bi morala tretja oseba preveriti vpisane informacije o družbi, preden začne poslovati z njo.

Pravila o tem, do katere mere se lahko tretja oseba sklicuje na informacije, vpisane v register podjetij na Norveškem, vsebuje člen 10-1 zakona o registraciji podjetij. Pravila se da na hitro povzeti z ugotovitvijo, da se za vpisane informacije šteje, da so tretje osebe seznanjene z njimi.

Podrobneje jih je mogoče pojasniti tako, da se v primerih, v katerih pravno pravilo določa pravni položaj tretje osebe glede na to, ali je vedela za določeno zadevo ali ne, za informacije, vpisane v register podjetij, šteje, da je tretja oseba seznanjena z njimi.

Če bi bilo treba v zvezi z neko zadevo v register poslati obvestilo o registraciji (vendar to ni bilo storjeno), zadeva pa se ne ujema z vpisanimi informacijami, je zoper tretjo osebo ni mogoče uveljavljati. Izjema od tega pravila je primer, ko je bila tretja oseba seznanjena ali bi morala biti seznanjena z zadevo. V takem primeru ne more utemeljeno trditi, da se je lahko sklicevala na vpisane informacije.

Zgodovina norveškega poslovnega registra

Norveški register podjetij je bil ustanovljen leta 1988 in je prevzel naloge skoraj 100 nekdanjih lokalnih poslovnih registrov.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuZakon o registraciji podjetij v norveščini

 Islandija

Kateri podatki so v islandskem poslovnem registru?

Register podjetij je od leta 2003 oddelek v direktoratu za notranje prihodke, upravlja pa javno evidenco, ki vsebuje informacije o naslednjih subjektih:

 1. posameznikih, družbah in drugih subjektih, ki opravljajo poslovno dejavnost;
 2. institucijah in družbah v državni lasti;
 3. institucijah in družbah v lasti občin;
 4. združenjih, organizacijah in subjektih, ki niso posamezniki, odgovornih za upravljanje premoženja ali izvajanje davčnih obveznosti;
 5. drugih dejavnostih, ki jih je treba po mnenju direktorata za notranje prihodke/registra podjetij vpisati v uradno evidenco.

Register vsebuje naslednje informacije o zgoraj navedenih subjektih, kot je ustrezno:

 1. ime;
 2. identifikacijsko številko, naslov;
 3. pravno obliko;
 4. datum ustanovitve;
 5. ime, naslov in identifikacijsko številko vodilnih delavcev;
 6. oznako dejavnosti (ISAT-nr.);
 7. informacije o likvidaciji;
 8. druge podatke, ki jih je treba v skladu z zakonom vpisati v register.

Subjekt po vpisu v register pridobi enotno identifikacijsko številko.

Register podjetij zagotavlja javnim organom, družbam in posameznikom informacije iz registra v skladu s predpisi o obsegu informacij in pristojbinah, ki jih določi minister.

Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Informacije o imenu, naslovu, pravni obliki, oznaki ISAT in davčni številki so javno in brezplačno dostopne na spletišču direktorata za notranje prihodke/registra podjetij.

Za dodatne informacije je treba plačati in upamo, da bodo leta 2016 na voljo v naši spletni trgovini.

Kako iskati po islandskem poslovnem registru?

Na spletišču Povezava se odpre v novem oknudirektorata za notranje prihodke je mogoče iskati informacije, ki so na voljo brezplačno. Na žalost so za zdaj na voljo samo v islandščini. Za dodatne informacije se je treba na urad obrniti po telefonu ali e-pošti, dokler ne bo naslednje leto začela delovati spletna trgovina.

Zgodovina islandskega poslovnega registra

Do leta 1980 so se družbe registrirale pri lokalnih komisarjih po Islandiji. Leta 1980 je bil vzpostavljen poseben register za družbe z omejeno odgovornostjo, vendar je identifikacijske številke za te družbe izdajal statistični urad Islandije. Od leta 1997 se vse družbe, razen družb z neomejeno odgovornostjo, vpisujejo v register podjetij, od leta 2014 pa se v ta register vpisujejo tudi navedene družbe, tako da zdaj na Islandiji obstaja samo en uradni poslovni register, tj. register podjetij.

 Lihtenštajn

Poslovni register (Handelsregister) za celotno ozemlje Lihtenštajna vodi urad za pravosodje (Amt für Justiz) v Vaduzu.

To je javni register in predpostavlja se, da je točen. Njegov glavni cilj je zagotoviti pravno varnost poslovanja z razkritjem pravnih razmerij, ki jih ureja zasebno pravo, zlasti položajev fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo poslovno dejavnost, ko gre za odgovornost in pooblastilo za ukrepanje.

Kateri podatki so v poslovnem registru?

Poslovni register vsebuje informacije o vseh registriranih pravnih subjektih s statutarnim sedežem v Kneževini Lihtenštajn in o lihtenštajnskih skrbniških skladih (Treuhänderschaften). Informacije vključujejo dejstva in pravna razmerja, pri čemer sta vpis nekaterih dejstev in pravnih razmerij ter predložitev ustreznih dokazil predpisana z zakonom, druga pa se vpišejo oziroma predložijo prostovoljno.

V poslovni register se vložijo tudi dokumenti v zvezi z neregistriranimi skrbniškimi skladi in podatki v zvezi s fundacijami (Stiftungen), ki niso registrirane.

Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Za dostop do poslovnega registra je treba plačati pristojbino.

Delne informacije o pravnih subjektih, vpisanih v poslovni register, in druge pravne informacije so brezplačno na voljo v katalogu podjetij poslovnega registra (Firmenindex) prek povezave Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml, prek iste povezave pa se lahko proti plačilu pristojbine naroči overjen popolni izpisek.

Kako iskati po lihtenštajnskem poslovnem registru?

Poslovni register, vključno z obvestili in dokazili, je javen.

V katalogu podjetij (Firmenindex) je mogoče registrirane pravne subjekte iskati po imenu ali trgovskem imenu ali registrski številki.

Kako zanesljivi so podatki v registru?

V skladu s členom 3a Direktive 2009/101/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2012/17/EU, morajo države članice zagotoviti informacije o nacionalnih predpisih, v skladu s katerimi se lahko tretje osebe sklicujejo na dokumente in podatke o družbah iz člena 2. S sklepom Skupnega odbora EGP z dne 8. oktobra 2013 je določeno, da je treba Direktivo 2012/17/EU vključiti v Sporazum EGP.

Razen če zakonodaja določa, da je potrebna le delna objava ali objava izvlečkov, urad za pravosodje vpise v poslovni register v celoti in nemudoma objavi v uradnem listu (člen 956(1) zakona o osebah in družbah (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)). Uradna publikacija Kneževine Lihtenštajn je elektronski uradni list (Amtsblatt) (člen 16 zakona o objavah (Kundmachungsgesetz)).

Vsaka oseba, ki ravna v dobri veri, se lahko sklicuje na vpise in spremembe v poslovnem registru ter izbrise iz njega. Vsebina vpisa, spremembe ali izbrisa se lahko uveljavlja zoper registrirano stranko, če je bila predložena na željo navedene stranke (člen 948(1) in (2) PGR).

V zvezi s tretjimi osebami začne vpis v poslovni register učinkovati dan po objavi vpisa, vedno pod pogojem, da je objava predpisana z zakonom (člen 947(2) PGR).

Na podlagi člena 949 PGR ima vpis v poslovni register učinek razkritja; ko začne registracija učinkovati v zvezi s tretjimi osebami, oseba nima več pravice do ugovora, da ni bila seznanjena z vpisom. Če pa je obstajala zahteva, da se določeno dejstvo vpiše v register, pa se ni, se lahko zoper tretjo osebo uveljavlja samo, če je mogoče dokazati, da je bila seznanjena z njim.

Zgodovina poslovnega registra

Podatki v lihtenštajnskem poslovnem registru so bili prvotno zapisani na indeksnih karticah. Vsi sedanji podatki in velik del preteklih podatkov so zdaj na voljo elektronsko.

Dodatne informacije

Vpisi v poslovni register se objavijo v zakonsko predpisani obliki v elektronskem uradnem listu, tretje osebe pa se lahko nanje sklicujejo šele od dneva po dnevu njihove objave. V primeru razlik med vpisom v register in objavljenimi informacijami ima prednost vpis v register.

Objava in učinek vpisov v poslovni register

Javni značaj poslovnega registra

Poslovni register, vključno z obvestili in dokazili, je javen. Vsakdo lahko dostopa do vpisov. Dokumenti v registru, ki se nanašajo na delniške družbe (Aktiengesellschaften), komanditne delniške družbe (Kommanditaktiengesellschaften) in družbe z omejeno odgovornostjo (Gesellschaften mit beschränkter Haftung), so dostopni brez omejitev; za subjekte z drugimi pravnimi oblikami mora poizvedovalec dokazati pravni interes (člen 953 PGR).

Objava vpisov

Razen če je z zakonodajo določeno, da je potrebna le delna objava ali objava izvlečkov, urad za pravosodje vpise v poslovni register v celoti in nemudoma objavi v uradnem listu. Enako se objavijo vsi dokumenti in podatki, ki jih je treba predložiti in objaviti v skladu z zakonom (člen 956 in nasl. PGR). Na objavljene informacije se je od konca dneva njihove objave mogoče sklicevati neposredno zoper vsakogar.

Obvestila v zvezi z delniškimi družbami (Aktiengesellschaften), komanditnimi delniškimi družbami (Kommanditaktiengesellschaften) in družbami z omejeno odgovornostjo (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) so v obliki sklica, objavljenega v uradnem listu, na vpis ter dokazila in podatke. Enako velja za pravno osebo, ki se ukvarja s komercialno dejavnostjo. V drugih primerih so obvestila v obliki sklica na vpis v register (člen 957 PGR).

Učinkovitost vpisov pri poslih s tretjimi osebami

V zvezi s tretjimi osebami začne vpis v poslovni register učinkovati dan po objavi vpisa, vedno pod pogojem, da je objava predpisana z zakonom (člen 947(2) PGR).

V primeru delniških družb (Aktiengesellschaften), komanditnih delniških družb (Kommanditaktiengesellschaften) in družb z omejeno odgovornostjo (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) dejstva, ki je bilo vpisano v register in objavljeno, ni mogoče uveljavljati zoper tretjo osebo, če se nanaša na pravno transakcijo, ki je opravljena v petnajstih dneh po datumu, ko je vpis začel učinkovati, in lahko tretja oseba dokaže, da ni bila seznanjena z njim in da ni bilo mogoče pričakovati, da bi bila seznanjena z njim (člen 949(1a) PGR).

Ko registracija začne učinkovati v zvezi s tretjimi osebami, oseba nima več pravice do ugovora, da ni bila seznanjena z vpisom (člen 949(1) PGR).

Vpisi v poslovni register v celoti dokazujejo dejstva, ki jih potrjujejo, razen če se izkaže, da so nepravilni (člen 949(3) PGR).

Razlike med vpisom v register in objavljenim vpisom

V primeru razlike med vpisom v register in objavljenimi informacijami ima prednost vpis v register, nato se upoštevajo objavljene informacije in nazadnje vsebina dokazil. V primeru razlike med vpisom v register in objavljenimi informacijami se lahko tretje osebe, ki ravnajo v dobri veri, sklicujejo tudi na objavljene informacije zoper osebo, za katero je bil vpis opravljen (člen 959(2) in (3) PGR).

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuZakon o osebah in družbah (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) z dne 20. januarja 1926 (objavljen v LGBl. Povezava se odpre v novem oknu1926, št. 4)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o objavah (Kundmachungsgesetz) z dne 17. aprila 1985 (objavljen v LGBl. Povezava se odpre v novem oknu1985, št. 41)

Povezava se odpre v novem oknuUredba o uradnem listu (Amtsblattverordnung ) z dne 4. septembra 2012 (objavljena v LGBl. Povezava se odpre v novem oknu2012, št. 284)

Zadnja posodobitev: 20/05/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Poslovni registri v državah članicah - Belgija

Ta oddelek ponuja pregled belgijskega poslovnega registra.

Kateri podatki so v belgijskem poslovnem registru?

Imenik belgijskih podjetij ,,Banque carrefour des Entreprises (BCE)“ vodi eden od oddelkov Povezava se odpre v novem oknuZvezne javne službe za gospodarstvo. Register je bil ustanovljen, da bi se poenostavili upravni postopki in zagotovila enotna identifikacija podjetij. BCE vsebuje vsa podjetja, saj jim zakonodaja nalaga, da se registrirajo. V register so vpisane tudi enote podjetij, oziroma naslovi, na katerih ali s katerih podjetje opravlja svoje dejavnosti. BCE vsebuje tudi povezavo do drugih podatkovnih zbirk. V register niso vpisana le podjetja, ampak tudi druge pravne osebe. Samostojni podjetniki, javni subjekti in v nekaterih primerih tudi tuja podjetja so vključeni v podatkovno zbirko.

Ali je dostop do belgijskega poslovnega registra brezplačen?

Vsakdo lahko brezplačno dostopa do javnih podatkov na spletni strani ,,Public Search“.

Ta iskalnik omogoča iskanje podjetij ali enot podjetij na podlagi različnih meril za iskanje. Poleg tega je brezplačna tudi datoteka ,,Open Data“, ki jo lahko vsaka zainteresirana oseba, če se registrira, ponovno uporabi. Na voljo je tudi spletna storitev ,,Public search“, ki uporabniku omogoča, da v svoje aplikacije prenese velik del javnih podatkov. Ta storitev je plačljiva.

Kako iskati po belgijskem poslovnem registru?

Funkcija ,,Public Search“ omogoča iskanje podatkov v zvezi z vsemi podjetji, aktivnimi in neaktivnimi, pravnimi osebami ali samostojnimi podjetniki ter v zvezi z njihovimi enotami.

Kakšni podatki so na voljo?

Na ravni podjetja:

 1. številka podjetja
 2. status
 3. pravni položaj
 4. datum ustanovitve
 5. naziv
 6. naslov registriranega sedeža:
 7. telefonska številka
 8. telefaks
 9. elektronski naslov‑
 10. spletna stran
 11. pravna oblika podjetja
 12. število enot podjetja
 13. zaposleni
 14. strokovna usposobljenost in osnovna upravljavska znanja, za katera je posredovan dokaz
 15. sposobnosti
 16. dovoljenja
 17. dejavnosti podjetja (DDV in Nacionalni urad za socialno varnost)
 18. finančni podatki
 19. povezava z drugimi podjetji
 20. zunanje povezave (Moniteur belge, 
  Banque nationale de Belgique
  in imenik zaposlenih Nacionalnega urada za socialno varnost)

Na ravni enote podjetja:

 1. številka podjetja
 2. status
 3. številka enote podjetja
 4. datum ustanovitve
 5. naziv enote podjetja
 6. naslov
 7. telefonska številka
 8. telefaks
 9. elektronski naslov
 10. spletna stran
 11. dovoljenja
 12. dejavnosti v zvezi z Nacionalnim uradom za socialno varnost in (ne)komercialne dejavnosti

Kakšna je zanesljivost podatkov iz registra?

Družbe morajo objaviti določene podatke in dokumente. Na ta način se namreč zagotovi njihovo učinkovanje v razmerju do tretjih oseb. V Belgiji se to opravi z objavo dokumentov in podatkov v Uradnem listu ter z objavo letnih računovodskih izkazov pri Centru za računovodske izkaze Nacionalne banke Belgije. Člen 76 zakona o družbah vsebuje določbe v zvezi z učinkovanjem dokumentov in podatkov po njihovi objavi.

Člen 76 zakona o družbah določa, da dokumenti in podatki, za katere je predpisana objava, učinkujejo proti tretjim osebam od dneva njihove objave v obliki povzetka ali s sklicevanjem v Prilogi k Uradnemu listu, razen če družba dokaže, da so tretje osebe že prej poznale vsebino dokumentov in podatkov.

Tretje osebe se kljub temu lahko sklicujejo na dokumente, ki se niso objavili.

Pri transakcijah, ki so opravljene v šestnajstih dneh od objave, dokumenti in podatki ne učinkujejo proti tretjim osebam, ki dokažejo, da z njimi niso mogle biti seznanjene.

V primeru razhajanj med predloženim besedilom in besedilom, objavljenim v Prilogi k Uradnemu listu, objavljeno besedilo ne učinkuje proti tretjim osebam. Tretje osebe se nanj lahko kljub temu sklicujejo, razen če družba dokaže, da so bile seznanjene s predloženim besedilom.

V primeru razhajanj med dokumenti, ki se sestavijo v enem od uradnih jezikov, in prevodi dokumentov v enega ali več uradnih jezikov Evropske unije, ki jih ni treba obvezno predložiti, navedeni prevod, ki ga ni treba obvezno objaviti, ne učinkuje proti tretjim osebam. Tretje osebe se lahko sklicujejo na prevode, ki jih ni treba obvezno objaviti, razen če družba dokaže, da so bile seznanjene z različico iz drugega pododstavka člena 67(1) zakona o družbah, in sicer s prepisi javnih listin, z izvodi ali izvirniki zasebnih listin in s povzetki (v elektronski obliki ali v neelektronski obliki), ki se morajo predložiti pri sodnem tajništvu trgovinskega sodišča.

Na spletni strani ,,Public Search“ Imenika belgijskih podjetij podatki podjetij vsebujejo povezavo na objave v Uradnem listu in na Center za računovodske izkaze Nacionalne banke Belgije.

Način iskanja

To je povezava, ki vodi do strani Povezava se odpre v novem oknuPublic Search.

Na voljo so štirje različni načini iskanja, in sicer je vsak v svojem zavihku:

 • iskanje po številki (če poznate številko podjetja ali številko enote podjetja)
 • iskanje po nazivu
 • iskanje po naslovu
 • iskanje po dejavnosti

Spletna stran je na voljo v štirih jezikih: v nemščini, angleščini, francoščini in nizozemščini.

Splošne informacije o BCE so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani Zvezne javne službe za gospodarstvo (oddelek ,,Entreprises et Indépendants“, naslov ,,Banque carrefour des Entreprises“).

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuEvropski poslovni register , Povezava se odpre v novem oknuZvezna javna služba za pravosodje, Povezava se odpre v novem oknuZvezna javna služba za gospodarstvo, MSP, srednje razrede in energijo

Zadnja posodobitev: 18/01/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Bolgarija

V tem razdelku so predstavljeni poslovni registri Bolgarije in register BULSTAT. Bolgarija zagotavlja, da so ti registri v skladu z načeli obveščanja javnosti, preglednosti in varnosti informacij.

Kateri podatki so v bolgarskem poslovnem registru?

Povezava se odpre v novem oknuBolgarski poslovni register in register nepridobitnih pravnih oseb (ТРРЮЛНЦ – TRRJLNC) upravlja agencija za registre pod okriljem ministrstva za pravosodje. V registra TRRJLNC se vpisujejo poslovni subjekti, podružnice tujih poslovnih subjektov, nepridobitne pravne osebe in podružnice nepridobitnih pravnih oseb ter tisti podatki o njih, katerih vpis je določen z zakonom. V registrih TRRJLNC so tudi dokumenti v zvezi s poslovnimi subjekti in podružnicami tujih poslovnih subjektov, nepridobitnimi pravnimi osebami in podružnicami nepridobitnih pravnih oseb, ki morajo biti v skladu z zakonom na voljo za vpogled javnosti.

Poslovni register in register nepridobitnih pravnih oseb si delita skupno elektronsko podatkovno zbirko s podatki, ki jih je treba v skladu z zakonom vpisati v register, in dokumenti v zvezi s poslovnimi subjekti, podružnicami tujih poslovnih subjektov, nepridobitnimi pravnimi osebami in podružnicami tujih nepridobitnih pravnih oseb, ki morajo biti v skladu z zakonom na voljo za vpogled javnosti. Spisi o poslovnih subjektih, podružnicah tujih poslovnih subjektov, nepridobitnih pravnih osebah in podružnicah tujih nepridobitnih pravnih oseb se hranijo v elektronski obliki. Vsebujejo prijave, dokumente, s katerimi so utemeljeni vpisani podatki, razkritja in druge dokumente, ki lahko vsebujejo tudi osebne podatke o posameznikih, ki zastopajo ali upravljajo zadevni poslovni subjekt ali nepridobitno pravno osebo.

Ali je dostop do bolgarskega poslovnega registra brezplačen?

Poslovni register in register nepridobitnih pravnih oseb sta javno dostopna. Dostop do podatkovne zbirke registrov je za vse brezplačen. Agencija za registre ob registraciji zagotovi dostop do spisa poslovnega subjekta in nepridobitne pravne osebe. Tak dostop se lahko zagotovi v lokalnih uradih agencije ob predložitvi vloge in osebnega dokumenta. Osebe, ki zaprosijo za elektronski dostop, morajo svojo istovetnost izkazati z elektronskim podpisom ali digitalnim potrdilom, ki ga izda agencija; uradni dostop se zagotovi v skladu s postopkom, določenim v posebnem pravilniku. Agencija za registre prek sistema povezovanja poslovnih registrov zagotavlja tudi brezplačen in prost dostop do podatkov in dokumentov.

Kako iskati po bolgarskem poslovnem registru?

Povezava se odpre v novem oknuPoslovni register je dostopen 24 ur na dan.

Vsakdo lahko po poslovnem registru in registru nepridobitnih pravnih oseb išče določen podatek ali dokument.

Na portalu registrov TRRJLNC je mogoče iskati po naslednjih merilih:

 • poslovnem imenu/imenu ali edinstveni identifikacijski oznaki (UIC) poslovnega subjekta ali podružnice tujega poslovnega subjekta, nepridobitne pravne osebe ali podružnice tuje nepridobitne pravne osebe; imenih ali identifikacijski številki ali poslovnem imenu ali UIC družbenika ali edinega lastnika kapitala;
 • imenih ali identifikacijski številki ali poslovnem imenu ali UIC člana organov pravne osebe – poslovnega subjekta ali nepridobitne pravne osebe. V spisu poslovnega subjekta, podružnice tujega poslovnega subjekta, nepridobitne pravne osebe ali podružnice tuje nepridobitne pravne osebe in njegovih oziroma njenih uradnikov in pravnih naslednikov se lahko išče po podatkih ali dokumentih.

Uporabnikom je omogočeno tudi iskanje po celotni podatkovni zbirki registrov TRRJLNC na podlagi lastnih posebnih meril. Taksa za iskanje po celotni podatkovni zbirki znaša 100 BGN na leto (po tarifi o državnih taksah, ki jih pobira agencija za registre); za javne organe je tak dostop do podatkovne zbirke brezplačen.

Potrdila se lahko izdajo na okencih agencije za registre in elektronsko (takse se zaračunajo v skladu s tarifo o državnih taksah, ki jih pobira agencija za registre).

Kopije dokumentov, ki se hranijo v registru, se lahko izdajo bodisi na okencih agencije za registre bodisi elektronsko (takse se zaračunajo v skladu s tarifo o državnih taksah, ki jih pobira agencija za registre).

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Bolgarija je sprejela načela, določena v ustrezni zakonodaji EU, ki urejajo veljavnost vpisa ali izbrisa podatkov in objavo dokumentov v zvezi s poslovnimi subjekti/nepridobitnimi pravnimi osebami. Posebne ureditve na nacionalni ravni so določene v zakonu o poslovnem registru in registru nepridobitnih pravnih oseb (ZTRRJLNC) ter trgovinskem zakonu.

V skladu s prvonavedenim zakonom se za podatek, vpisan v register, šteje, da je od trenutka vpisa znan tretjim osebam, ki ravnajo v dobri veri. Zoper tretje osebe, ki dokažejo, da niso mogle vedeti zanj, se lahko začne uveljavljati šele 15 dni po vpisu v register. Tretje osebe se lahko sklicujejo na podatke, ki jih je treba vpisati v register, čeprav še niso bili vpisani, razen če je z zakonom posebej določeno, da začnejo učinkovati šele po vpisu. Vpis po izbrisu nima več učinka. Za dokumente v registrih TRRJLNC se šteje, da so tretje osebe z njimi seznanjene od datuma, ko so bili objavljeni.

Tretje osebe, ki ravnajo v dobri veri, se lahko sklicujejo na vpis ali objavo, čeprav vpisani podatek ali objavljeni dokument ne obstaja. V zvezi s tretjimi osebami, ki ravnajo v dobri veri, se za podatke, ki niso vpisani v register, šteje, da ne obstajajo.

Zgodovina bolgarskega poslovnega registra in registra nepridobitnih pravnih oseb

Reforma postopka vpisa v register se je začela 1. januarja 2008, ko je začel veljati zakon o poslovnem registru in delovati elektronski register poslovnih subjektov in podružnic tujih poslovnih subjektov. Poslovni subjekti so se morali do 31. decembra 2011 ponovno registrirati.

V skladu s členom 17 zakona o nepridobitnih pravnih osebah agencija za registre od 1. januarja 2018 vodi register nepridobitnih pravnih oseb. § Člen 25(1) iz prehodnih in končnih določb zakona o nepridobitnih pravnih osebah določa, da imajo nepridobitne pravne osebe, vpisane v register nepridobitnih pravnih oseb pri okrožnih sodiščih, možnost do 31. decembra 2020 pri agenciji za registre predložiti vlogo za ponovno registracijo. Oba registra si delita isto podatkovno zbirko.

Rezultati reforme:

 1. postopek vpisa v register je bil prenesen s sodišč na osrednji državni upravni organ, tj. agencijo za registre;
 2. vsi registri 28 okrožnih sodišč so bili združeni v enotno centralizirano elektronsko podatkovno zbirko. Ta vključuje podatke, ki jih je treba vpisati v register, in dokumente, ki morajo biti na voljo za vpogled javnosti, ter elektronske različice vseh predloženih dokumentov, izdanih zavrnitev in navodil ter spisov družb;
 3. temeljnega pomena pri postopku vpisa v register je načelo javnosti informacij;
 4. postopek vpisa v register se opravi z različnimi obrazci za prijavo. Vrsta prijave je odvisna od vrste poslovnega subjekta ali nepridobitne pravne osebe in podatkov, ki jih je treba vpisati.

Kako vložiti prijavo za vpis v poslovni register?

Prijave se lahko vložijo na okencu vsakega urada agencije za registre ali elektronsko prek Povezava se odpre v novem oknuportala registrov TRRJLNC.

Prijave na papirju se lahko vložijo pri vsakem lokalnem uradu agencije za registre ne glede na to, kje ima poslovni subjekt sedež. Ko uradi agencije prejmejo prijave na papirju, jih skenirajo in shranijo kot priloge v računalniškem sistemu registrov TRRJLNC. Dokumenti, priloženi prijavam, morajo biti izvirniki ali kopije, ki jih je overil vložnik ali notar.

Elektronske prijave se lahko prek portala registrov TRRJLNC vložijo kadar koli.

Kako se pregledajo vložene prijave?

Vsakemu elementu, prejetemu za vnos v računalniški sistem registrov TRRJLNC (prijava, sodna odločba, zahteva za popravek napake, zahteva za imenovanje izvedencev, revizorjev, nadzornikov itd.), se dodeli enotna referenčna številka v formatu „llllmmdduummss“ (leto, mesec, dan, ura, minuta, sekunda). Ko je prijavi, sodni odločbi ali zahtevi dodeljena edinstvena referenčna številka, se z računalniškim sistemom registrov TRRJLNC naključno dodeli v obravnavo uradniku za vpise v register. Prijave za vpis ali izbris ali objavo dokumentov na podlagi člena 14 se dodelijo samodejno v vrstnem redu prejema, takoj ko uradnik za vpise v register elektronsko podpiše predhodno dodeljeno prijavo in je v računalniškem sistemu prepoznan kot prost.

V skladu s členom 19(2) zakona o poslovnem registru in registru nepridobitnih pravnih oseb (ZTRRJLNC) uradnik za vpise v register izda sklep o prijavah za vpis ali izbris in prijavah za objavo dokumenta takoj po izteku treh delovnih dni po njihovem prejemu, razen če ni v zakonu drugače določeno. Prvič predložene prijave za vpis v register se obravnavajo do konca delovnega dne po dnevu njihove predložitve poslovnemu registru, sklep pa se izda takoj po obravnavi prijave, razen v primerih iz člena 22(5) ZTRRJLNC, kjer se izda navodilo. Vloge za objavo letnih finančnih izkazov in poročil, zahtevanih z zakonom, se obravnavajo ločeno od drugih vlog in prijav v vrstnem redu, v katerem prispejo.

Odvisno od vrste sklepa so rezultati take obravnave lahko:

 • navodila, ki jih uradnik za vpise v register ob dokončanju obravnave posamezne prijave podpiše z elektronskim podpisom, se nemudoma objavijo v računu poslovnega subjekta in jih je treba izpolniti v roku iz člena 19(2) ZTRRJLNC;
 • zavrnitev, ki jo uradnik za vpise v register ob dokončanju obravnave podpiše z elektronskim podpisom, se nemudoma objavi v računu poslovnega subjekta;
 • odredba o vpisu v register, ki jo uradnik za vpise v register ob dokončanju obravnave podpiše z elektronskim podpisom, je do izteka roka iz člena 19(2) ZTRRJLNC v računu poslovnega subjekta prikazana s statusom „čaka na iztek tridnevnega roka“. Po izteku tega zakonskega roka računalniški sistem registrov TRRJLNC samodejno opravi vpis in ustvari številko vpisa v zgoraj navedenem formatu. Leto, mesec in dan so leto, mesec in dan samodejne objave, ki jo opravi računalniški sistem, medtem ko se ura, minuta in sekunda nanašajo na čas prejšnjega dne, ko je uradnik za vpise v register odredil vpis v register.

Kateri podatki so v bolgarskem registru BULSTAT?

Povezava se odpre v novem oknuRegister BULSTAT vsebuje informacije o:

 1. pravnih osebah, ki niso poslovni subjekti ali nepridobitne pravne osebe v smislu zakona o nepridobitnih pravnih osebah, ki se morajo vpisati v poslovni register ali register nepridobitnih pravnih oseb;
 2. podružnicah tujih subjektov, ki niso poslovni subjekti ali nepridobitne pravne osebe;
 3. predstavništvih tujih subjektov na podlagi člena 24 zakona o spodbujanju naložb;
 4. tujih pravnih osebah, ki opravljajo poslovno dejavnost v Bolgariji in imajo tam stalno poslovno enoto, bazo ali prostor;
 5. tujih pravnih osebah, katerih dejanski sedež uprave je v Bolgariji;
 6. tujih pravnih osebah, ki imajo nepremičnine v Bolgariji;
 7. zastavnih dolžnikih v smislu zakona o vpisanih zastavnih pravicah;
 8. organizacijskih enotah na podlagi zakona o obligacijskih razmerjih in pogodbah, vključno z obrtnimi podjetji in zavarovalnimi združenji na podlagi člena 8 zakonika o socialni varnosti;
 9. subjektih, ki plačujejo prispevke za socialno varnost in niso fizične osebe;
 10. podružnicah in enotah subjektov ter enotah poslovnih subjektov, vpisanih v poslovni register;
 11. fizičnih osebah, ki opravljajo svobodni poklic ali delajo kot obrtniki;
 12. tujih državljanih, ki nimajo bolgarske osebne identifikacijske številke ali identifikacijske številke tujega državljana in ki:
  • zagotavljajo neodvisne osebne storitve v Bolgariji, vključno prek stalne poslovne enote, baze ali prostora;
  • pridobijo nepremičnino;
  • plačujejo prispevke za socialno varnost;
 13. drugih fizičnih osebah, ki plačujejo prispevke za socialno varnost;
 14. tujih osebah/subjektih, za katere velja posebna registracija na podlagi davčne zakonodaje, tudi kadar so oproščeni davka na podlagi mednarodnega sporazuma, ki je začel veljati in katerega pogodbenica je Bolgarija;
 15. fizičnih in pravnih osebah ter drugih pravnih osebah, ki delujejo v Republiki Bolgariji kot upravitelji skladov ali skrbniških skladov, in drugih podobnih tujih pravnih osebah, ki imajo sedež in obstajajo v jurisdikcijah, v katerih so omogočene take oblike skladov.

Ali je dostop do registra BULSTAT brezplačen?

Informacije, vnesene v Povezava se odpre v novem oknuregister BULSTAT na podlagi dokumentov, predloženih za zagotovitev podatkov iz točk 1 do 7 člena 7(1) in točke 19 člena 7(9) zakona o registru BULSTAT, so javno dostopne. Vsakdo lahko išče določen podatek.

Zgodovina registra BULSTAT

Register BULSTAT je bil v skladu s členom 6(7) zakona o statistiki vzpostavljen na podlagi registra poslovnih subjektov (RSS EKPOU), ki ga je vodil nacionalni statistični inštitut. Pravila za oblikovanje registra so bila sprejeta z uredbo sveta ministrov št. 206 z dne 30. oktobra 1995. Enotni državni register poslovnih subjektov, tj. „BULSTAT“, je v Republiki Bolgariji začel delovati 1. januarja 1996. S sklepom sveta ministrov št. 379 z dne 30. julija 1998 je bila identifikacijska oznaka v enotnem državnem registru poslovnih subjektov sprejeta kot edinstvena identifikacijska oznaka (UIC) za vse pravne in druge subjekte, ki v Bolgariji opravljajo poslovne dejavnosti. Državni zbor je 17. junija 1999 sprejel zakon o statistiki. Z njim je bila določena metoda za vzpostavitev, delovanje in uporabo enotnega registra BULSTAT za identifikacijo subjektov, ki opravljajo poslovne dejavnosti na ozemlju Republike Bolgarije. Register BULSTAT se je razvil v enega od glavnih upravnih registrov države, od leta 2000 pa so njegovi podatki na voljo prek Povezava se odpre v novem oknuspletišča registra.

Upravljanje registra BULSTAT je bilo 11. avgusta 2005 preneseno na agencijo za registre. Register vsebuje vpise v register za vse pravne osebe in podružnice tujih subjektov, ki niso poslovni subjekti ali nepridobitne pravne osebe v smislu zakona o nepridobitnih pravnih osebah, ki se morajo vpisati v poslovni register ali register nepridobitnih pravnih oseb. Fizične osebe, ki opravljajo svobodni poklic ali delajo kot obrtniki, se morajo prav tako vpisati v register. Do 1. januarja 2008 so se morali poslovni subjekti vpisati v register BULSTAT v sedmih dneh, po navedenem datumu pa je to prišlo pod okvir poslovnega registra.

Kako vložiti prijavo za vpis v register BULSTAT?

Vpisi in izbrisi se izvedejo na podlagi prijave, predložene na standardnem obrazcu.

Prijave se lahko vložijo na okencu vsakega urada agencije za registre ali elektronsko prek Povezava se odpre v novem oknuportala registra BULSTAT.

Prijave na papirju se lahko vložijo pri vsakem lokalnem uradu agencije za registre ne glede na to, kje ima subjekt sedež. Ko uradi agencije prejmejo prijave na papirju, jih skenirajo in shranijo kot priloge v računalniškem sistemu registra BULSTAT. Dokumenti, priloženi prijavam, morajo biti izvirniki ali kopije, ki jih je overil vložnik ali notar.

Elektronske prijave se lahko prek portala registra BULSTAT vložijo kadar koli.

Subjekti, ki se želijo vpisati v register BULSTAT, morajo, odvisno od svojega statusa, predložiti:

 1. kopijo sklepa sodišča ali drugega dokumenta, in sicer:
  (a) pravne osebe: ustanovitveni akt in dokument, v katerem je navedena fizična oseba, ki upravlja in/ali zastopa subjekt;
  (b) predstavništva tujih subjektov na podlagi člena 24 zakona o spodbujanju naložb: dokument, ki potrjuje registracijo pri bolgarski gospodarski zbornici;
  (c) tuje pravne osebe: dokument, ki potrjuje opravljanje poslovnih dejavnosti v Bolgariji; overjeni dokument, ki potrjuje izvor tujih pravnih oseb v zadevni državi;
  (d) organizacijske enote brez pravne osebnosti na podlagi zakona o obligacijskih razmerjih in pogodbah ter zavarovalni skladi na podlagi člena 8 zakonika o socialni varnosti: družbeno pogodbo in potrdilo o registraciji pri nacionalni agenciji za prihodke;
  (e) podružnice in enote: dokument, ki potrjuje njihovo ustanovitev in opredeljuje osebe, ki jih upravljajo in/ali zastopajo;
  (f) subjekti, ki niso navedeni v točkah (a) do (e) in plačujejo prispevke za socialno varnost: dokumente, ki dokazujejo njihovo identiteto in/ali da se opravlja določena dejavnost, kadar se to zahteva z zakonom;
 2. prijavo na standardnem obrazcu, ki ga je odobril izvršni direktor agencije za registre;
 3. izjavo, ki potrjuje resničnost navedenih podatkov in jo podpiše vložnik;
 4. dokument, ki dokazuje plačilo državne takse na podlagi tarife, ki jo je odobril svet ministrov.

Vsakemu elementu, prejetemu za vnos v računalniški sistem registrov (prijava ali zahteva za popravek), se dodeli enotna referenčna številka v formatu „llllmmdduummss“ (leto, mesec, dan, ura, minuta, sekunda).

Prijave in zahteve za vpis ali izbris obravnava uradnik za vpis v register v vrstnem redu prejema. Uradnik za vpis v register izda sklep o prijavah in zahtevah za vpis ali izbris do konca uradnega delovnega časa na dan po dnevu prejema.

Odvisno od vrste sklepa so rezultati take obravnave lahko:

 • navodila, ki jih uradnik za vpise v register ob dokončanju obravnave zadevne prijave podpiše z elektronskim podpisom, se nemudoma objavijo v računu poslovnega subjekta in jih je treba izpolniti v petih delovnih dneh;
 • zavrnitev, ki jo uradnik za vpise v register ob dokončanju obravnave podpiše z elektronskim podpisom, se nemudoma objavi v elektronskem računu subjekta;
 • odredba o vpisu v register, ki jo ob dokončanju obravnave uradnik za vpis v register elektronsko podpiše. Po izvedenem vpisu računalniški sistem BULSTAT samodejno ustvari številko vpisa v zgoraj navedenem formatu. Leto, mesec in dan so leto, mesec in dan samodejne objave, ki jo opravi računalniški sistem, medtem ko se ura, minuta in sekunda nanašajo na čas, ko je uradnik za vpise v register odredil vpis v register.

V registru je mogoče spletno iskanje po:

 • imenu ali UIC/identifikacijski številki subjekta;
 • spisu družbe/letu/okrožnem sodišču;
 • številki prijave, številki vnosa;
 • povezavi med subjekti.
Zadnja posodobitev: 10/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Češka

Na tej strani je na voljo pregled javnega registra (veřejný rejstřík) na Češkem. Javni register sestavljajo register združenj, poslovni register, register fundacij, register institutov in institucij, register združenj etažnih lastnikov in register društev, ki delujejo v javnem interesu.

Kateri podatki so v javnem registru Češke?

V javnem registru so vpisani z zakonom predpisani podatki v zvezi s pravnimi osebami zasebnega prava. Splošna ureditev javnih registrov je določena v členu 120 zakona št. 89/2012 (civilni zakonik). Podrobnejša ureditev javnega registra, ki ga vodijo sodišča, je določena v zakonu št. 304/2013 o javnih registrih pravnih in fizičnih oseb. Del javnega registra je tudi zbirka listin (sbírka listin), ki je evidenca z zakonom določenih listin, kot so ustanovitveni akti, statuti, računovodski izkazi in podobno.

Javni register vodi za to pristojno sodišče (rejstříkový soud), upravlja pa ga ministrstvo za pravosodje.

V javni register so vpisani naslednji pravni subjekti:

 • društva;
 • sindikati;
 • mednarodni sindikati;
 • organizacije delodajalcev;
 • mednarodne organizacije delodajalcev;
 • podružnice društev;
 • podružnice sindikatov;
 • podružnice mednarodnih sindikatov;
 • podružnice organizacij delodajalcev;
 • podružnice mednarodnih organizacij delodajalcev;
 • samostojni podjetniki, vpisani v poslovni register;
 • družbe z neomejeno odgovornostjo (partnerstva);
 • komanditne družbe;
 • družbe z omejeno odgovornostjo;
 • delniške družbe;
 • zadruge;
 • državna podjetja;
 • odcepljena podjetja;
 • društva, ki delujejo v javnem interesu;
 • fundacije;
 • dotacijski skladi;
 • instituti in institucije;
 • organizacije, ki jih sofinancira država;
 • združenja etažnih lastnikov;
 • evropska gospodarska interesna združenja;
 • podružnice v lasti tujih poslovnih subjektov;
 • evropske zadruge in
 • evropske družbe.

Podatki, ki se vpišejo v javni register, so določeni v zakonu št. 304/2013 o javnih registrih pravnih in fizičnih oseb. Osnovni vpisani podatki so: naziv ali firma, sedež, področje dejavnosti ali poslovanja, pravna oblika, identifikacijska številka, ime in naslov ali firma in sedež pooblaščenega zastopnika.

Ali je dostop do javnega registra Češke brezplačen?

Javni register se vodi v elektronski obliki. Javnost lahko do njega brezplačno dostopa prek spletnega portala na naslovu Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.justice.cz/ ali neposredno z Povezava se odpre v novem oknuiskalnikom javnega registra. Javni register je dostopen vsakomur. Vsakdo lahko vanj vpogleda in iz njega pridobi izvode ali izpiske.

Kako iskati po javnem registru Češke?

Češki javni register ima spletni iskalnik, ki omogoča napredno iskanje. Iskati je mogoče po nazivu subjekta ali njegovi identifikacijski številki.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Objava listin

Sodišče, ki je pristojno za vodenje javnega registra, objavi vsak vpisani podatek, spremembo ali izbris tega podatka ter vložitev vsake listine v zbirko listin, vključno z listinami v elektronski obliki, in sicer takoj po vpisu podatka ali vložitvi listine. Podatki, vpisani v javni register, in listine, vložene v zbirko listin, se objavijo na način, ki omogoča dostop do njih na daljavo. Sodišče, ki je pristojno za vodenje javnega registra, objavi zadevne podatke in omogoči pridobitev njihove overjene kopije v elektronski obliki. Tako pridobljeni dokument vsebuje elektronski podpis v obliki kvalificiranega potrdila sodišča, pristojnega za vodenje javnega registra, in je brezplačno na voljo na spletišču ministrstva za pravosodje: Povezava se odpre v novem oknuMinisterstvo spravedlnosti ČR. Sodišče, ki je pristojno za vodenje javnega registra, na zahtevo prosilca izda overjeno popolno ali delno kopijo podatkov, ki so vpisani, ali listin, ki so vložene v zbirko listin, razen če prosilec izrecno zahteva neoverjeno kopijo, ali pa na prosilca naslovi potrdilo, da posameznega podatka ni v javnem registru. Za dejstva in listine, vpisane v javni register oz. vložene v zbirko listin pred 1. januarjem 1997, sodišče, ki je pristojno za vodenje javnega registra, izda kopijo v papirni obliki, razen če so zapisi teh dejstev ali zadevne listine že shranjeni v elektronski obliki.

Sklicevanje na listine in podatke

Oseba, na katero se nanašajo podatki, vpisani v javni register, v razmerju do druge osebe, ki ravna zakonito in v dobri veri na podlagi teh podatkov, ne more podati ugovora, da navedeni podatki niso resnični.

Oseba, ki je vpisana v register, se lahko v razmerju do tretjih oseb sklicuje na podatke in vsebino listin, za katere zakonodaja določa objavo, od dneva njihove objave, razen če dokaže, da je bila tretja oseba z njimi seznanjena že pred objavo. Vendar pa se oseba, ki je vpisana v register, pri dejanjih, ki jih opravi pred šestnajstim dnevom od objave, ne more sklicevati na navedene podatke in vsebino listin, če tretja oseba dokaže, da z njimi ni mogla biti seznanjena.

Tretje osebe se lahko sklicujejo na podatke ali vsebino listin, ki niso bili objavljeni, razen če zaradi neobjave nimajo pravnega učinka.

Neskladnost vpisanih podatkov

Če je vsebina podatkov, vpisanih v javni register, v nasprotju z zavezujočimi pravnimi določbami in če se vpisa ne da popraviti drugače, sodišče, pristojno za vodenje javnega registra, pozove osebo, ki je vpisana v register, naj nepravilnost odpravi. Kadar pravna oseba nepravilnosti ne odpravi v predpisanem roku, lahko sodišče po uradni dolžnosti odredi njeno prenehanje ali likvidacijo, če je to potrebno za zaščito tretjih oseb.

Pri neskladju med besedilom vpisa v javnem registru v češkem jeziku in v tujem jeziku ali med besedilom listin, vloženih v zbirko listin v češkem jeziku, in prevodom teh listin v tuji jezik, prostovoljno vloženim na podlagi člena 74(1) zakona o javnih registrih pravnih in fizičnih oseb, se besedilo objavljenega vpisa ali besedilo listine, vložene v tujem jeziku, ne more uveljavljati v razmerju do tretjih oseb. Tretja oseba se lahko sklicuje na vpis, objavljen v tujem jeziku, ali na listino, vloženo v zbirko listin v tujem jeziku, razen če oseba, ki je vpisana v register, dokaže, da je bila tretja oseba seznanjena z besedilom objavljenega vpisa ali besedilom vložene listine v češkem jeziku.

Prevod zakona o javnih registrih

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo neuraden angleški prevod različice zakona št. 304/2013 o javnih registrih pravnih in fizičnih oseb in o registraciji skladov, ki je v veljavi od 1. januarja 2018. Prevod je na voljo v informativne namene; verodostojno je samo češko besedilo, kot je objavljeno v Zbirki zakonov. Na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Danska

Ta razdelek vsebuje pregled poslovnega registra Danske.

Danski organ za podjetništvo (Erhvervsstyrelsen)

Zgodovina danskega poslovnega registra

Danski organ za podjetništvo je bil ustanovljen 1. januarja 2012.

Ima približno 500 zaposlenih. Opravlja širok nabor nalog in odgovornosti, zaradi katerih naj bi bilo poslovanje na Danskem na splošno lažje in privlačnejše. Organ za podjetništvo deluje na številnih področjih – od načrtovanja zakonodaje in razvoja podeželja do digitalizacije, učinkovitega nadzora in spremljanja sredstev, podjetij, pranja denarja, računovodstva, revizij, izvoza in nadzora EU. Odgovoren je za osrednji poslovni register (CVR), ki je glavni državni register informacij o vseh danskih podjetjih.

Organ za podjetništvo je del danskega ministrstva za gospodarstvo in rast(Erhvervsministeriet).

Kateri podatki so v danskem poslovnem registru?

Na strani Povezava se odpre v novem oknuerhvervsstyrelsen.dk so na voljo informacije o vseh področjih dela organa, vključno z Povezava se odpre v novem oknudanskim poslovnim registrom.

CVR.dk na portalu Virk je osrednja vstopna točka za informacije in podatke o vseh podjetjih na Danskem. Ne glede na vrsto dejavnosti so na voljo informacije o podjetju (pravnem subjektu) in njegovih proizvodnih enotah. Register vsebuje tudi informacije o ustanoviteljih, lastnikih in upravljavcih.


Za nekatere vrste podjetij – zlasti delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo – je na voljo več informacij: računovodski izkazi, dejstva in poročila o podjetju in osebah, ki ga upravljajo.

Katere informacije vsebuje osrednji poslovni register?

 • Registrsko (CVR) številko podjetja
 • Ime in naslov
 • Datum ustanovitve in, po potrebi, prenehanja poslovanja
 • Vrsto dejavnosti
 • Navedbo zaščite pred oglaševanjem, kadar je primerno
 • Bonitetne informacije
 • Sektor in, po potrebi, podsektorje
 • Kontaktne podatke, kadar je primerno
 • Število zaposlenih, kadar je primerno
 • Družbenike z neomejeno odgovornostjo, ustanovitelje, lastnike in upravljavce
  • ime in naslov
  • registrska (CPR ali CVR) številka (številke CPR se ne morejo prenesti na fizične osebe)
 • Povezane proizvodne enote
  • številka proizvodne enote
  • ime in naslov
  • datum ustanovitve in, po potrebi, prenehanja poslovanja
  • navedba zaščite pred oglaševanjem, kadar je primerno
  • sektor in, po potrebi, podsektorji
  • kontaktni podatki, kadar je primerno
  • število zaposlenih, kadar je primerno.

Kako lahko iščem po danskem poslovnem registru?

V CVR na portalu Virk je mogoče iskati posamična podjetja ter opravljati iskanje / filtrirati zadetke na podlagi cele vrste parametrov, kot so ime podjetja, ime osebe, registrska številka podjetja, številka proizvodne enote ter naslov podjetja, proizvodne enote ali osebe. Lahko najdete osnovne podatke o vseh družbah, registriranih v osrednjem poslovnem registru.

Na strani „Povezava se odpre v novem oknuSådan søger du“ lahko pri podatkih CVR najdete pomoč pri iskanju informacij o podjetju v centralnem poslovnem registru.

Na voljo so številne rešitve za večje količine podatkov iz osrednjega poslovnega registra, na primer „medsistemski dostop“ in „spletne storitve CVR“. Za več informacij Povezava se odpre v novem oknukliknite tukaj.

Ali je dostop do danskega poslovnega registra brezplačen?

Dokumenti in storitve iz osrednjega poslovnega registra, ki jih ni treba ročno obdelati, so brezplačni. Ti so:

 • razni izpiski,
 • računi,
 • medsistemski dostop in spletne storitve CVR.

Številni dokumenti zahtevajo ročno obdelavo in se posledično zaračunajo. Pri tem so oproščeni plačila DDV:

 • Podpis: 120 DKK,
 • Starejši računi na mikrofilmu ali iz oddaljenih arhivov: 300 DKK,
 • Potrdilo o registraciji: 300 DKK,
 • Potrdilo o spremembi imena: 500 DKK,
 • Načrt združitve: 150 DKK,
 • Zapisnik letne generalne skupščine: 150 DKK,
 • Dokumentacija o kapitalu: 150 DKK,
 • Kopija obrazca za registracijo: 150 DKK,
 • Poročilo uprave: 150 DKK,
 • Poročilo o poznejših prevzemih: 150 DKK,
 • Poročilo o samofinanciranju: 150 DKK,
 • Načrt razdružitve: 150 DKK,
 • Statut: 150 DKK.

Ta cenik velja od 5. decembra 2014.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Člen 14 zakona o gospodarskih družbah je prenesel člen 3 prve direktive o pravu gospodarskih družb v dansko pravo gospodarskih družb in opisuje, kako se je mogoče zanesti na evidence. Člen 14 zakona o gospodarskih družbah določa:

„Šteje se, da so tretje osebe seznanjene z informacijami, objavljenimi v informacijskem sistemu danskega organa za podjetništvo. Točka 1. Vendar to ne velja za pravne posle, opravljene v 16 dneh od dneva objave, če se dokaže, da tretja oseba ni mogla vedeti za okoliščine, ki so bile objavljene.

Dokler okoliščine, ki jih je treba vpisati in objaviti, niso objavljene v informacijskem sistemu danskega organa za podjetništvo, se nanje ni mogoče sklicevati proti tretjim osebam, razen če se dokaže, da so tretje osebe zanje vedele. Dejstvo, da tovrstne okoliščine še niso objavljene, tretji osebi ne preprečuje, da postopa na podlagi teh okoliščin.“

Odgovornost za točnost evidenc

Prijavitelj odgovarja za točnost podatkov, ki jih predloži (glej člen 8 uredbe o prijavljanju (anmeldelsesbekendtgørelsen) in člen 15(2) zakona o gospodarskih družbah). Prijavitelj lahko kazensko odgovarja, če prijava ni bila vložena zakonito ali če predloženi podatki niso točni.

Danski organ za podjetništvo ne preverja točnosti predloženih podatkov, temveč jih samo vpiše, in sicer ne glede na to, ali gre za ročni vpis ali vpis na strani Povezava se odpre v novem oknuVirk.dk.

Danski organ za podjetništvo lahko odškodninsko odgovarja za škodo, povzročeno z uporabo predloženih podatkov ali dokumentov, ki so netočni zaradi dejavnikov, kot je napaka pri obdelavi.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuDanski organ za podjetništvo

Povezava se odpre v novem oknuOsrednji poslovni register

Povezava se odpre v novem oknuDansko ministrstvo za gospodarstvo in rast

Povezava se odpre v novem oknuEvropski poslovni register (EBR)

Zadnja posodobitev: 01/07/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinamalteščina.

Poslovni registri v državah članicah - Nemčija

Na tej spletni strani najdete pregled registra družb v Nemčiji

Katere informacije ponuja register družb?

Nemški Povezava se odpre v novem oknuportal poslovnega registra (Handelsregister) za vse zvezne dežele vodi pravosodno ministrstvo dežele Severno Porenje-Vestfalija. Zagotavlja centraliziran dostop do vseh nemških lokalnih registrov družb, zadrug in partnerstev ter do obvestil registra.

Na Povezava se odpre v novem oknuportalu poslovnega registra so na voljo dodatne informacije v angleškem, francoskem, italijanskem, nizozemskem, poljskem, španskem in turškem jeziku, vendar je večina informacij, povezanih s portalom poslovnega registra, v nemščini.

Dodatne informacije o stečajih, računovodskih/finančnih poročilih in kapitalskem trgu najdete na spletni strani Povezava se odpre v novem oknunemškega registra družb. Ta platforma je na voljo tudi v angleškem, francoskem, italijanskem in španskem jeziku, vendar so informacije registra večinoma v nemškem jeziku (informacije o kapitalskem trgu so deloma na voljo tudi v angleščini in drugih jezikih). Poleg tega je nemški register družb povezan s portalom poslovnega registra, tako da je podatke mogoče iskati po obeh registrih.

Ali je vpogled v register družb brezplačen?

Register družb omogoča brezplačno registracijo. Prav tako je brezplačno iskanje posameznih družb ter vpogled v objave in podatke o lastnikih družb. Vsaka poizvedba po podatkih, povezanih s posamezno številko iz registra (npr. aktualni izpisek, kronološki izpisek, historični izpisek ali seznam vseh povezanih dokumentov), stane 4,50 EUR (izpisek) oziroma 1,50 EUR (seznam vseh povezanih dokumentov).

Kako iskati po nemškem registru družb

Na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuportala poslovnega registra sta glede na razpoložljive informacije na voljo dve vrsti iskanja (Povezava se odpre v novem oknuobičajno iskanje in Povezava se odpre v novem oknunapredno iskanje). Iskanje je omogočeno tudi na spletni strani Povezava se odpre v novem oknunemškega registra družb.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Člen 15 Povezava se odpre v novem oknunemškega trgovinskega zakonika (Handelsgesetzbuch) vsebuje nacionalne določbe, na podlagi katerih se lahko tretje osebe v skladu s členom 3(5), (6) in (7) Direktive 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 48 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L 258, 1.10.2009, str. 11), sklicujejo na dejstva, navedena v členu 2 te direktive.

V skladu s členom 15 velja naslednje: Družba lahko ugovarja tretji osebi samo z dejstvi, ki so vnesena in objavljena ali pa so bila tretjim osebam že znana (člen 15(1) nemškega trgovinskega zakonika). Tretja oseba mora dovoliti ugovor z uporabo pravilno vnesenih in objavljenih dejstev. Navedeno ne velja pri sodnih postopkih, ki se začnejo v 15 dneh od objave, če tretja oseba lahko dokaže, da ji dejstvo ni bilo znano in da ji tudi ni moralo biti znano (člen 15(3) nemškega trgovinskega zakonika).

Če je dejstvo, ki mora biti vpisano, objavljeno nepravilno, se tretja oseba lahko sklicuje na objavljeno dejstvo v razmerju do osebe, v imenu katere je to dejstvo moralo biti vpisano, razen če se je tretja oseba zavedala nepravilnosti (člen 15(3) nemškega trgovinskega zakonika).

Zgodovina nemškega registra družb

Vse informacije iz registra od leta 2007 dalje so na voljo v elektronski obliki.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuPortal nemškega poslovnega registra

Povezava se odpre v novem oknuNapredno iskanje

Povezava se odpre v novem oknuObičajno iskanje

Povezava se odpre v novem oknuNemški register družb

Povezava se odpre v novem oknuEvropski poslovni register

Zadnja posodobitev: 10/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: španščinaangleščinafrancoščinaromunščina.

Poslovni registri v državah članicah - Estonija

Ta stran vsebuje pregled estonskega poslovnega registra ter registra nepridobitnih združenj in fundacij.

Katere informacije so v estonskem poslovnem registru ter registru nepridobitnih združenj in fundacij?

Poslovni register ter register nepridobitnih združenj in fundacij vodi oddelek za registracijo okrajnega sodišča v Tartuju. Registra se vodita na sodišču, da se zagotovita neodvisnost in pravno strokovno znanje vpisničarja. Registra imata veliko pravno moč, njun namen pa je zagotavljati pravno varnost. Vpis v poslovni register velja za pravilnega v razmerju do tretjih oseb, razen če je tretja oseba vedela ali bi morala vedeti, da vnos ni pravilen. Šteje se, da vpis ne velja za transakcije, sklenjene v 15 dneh po vpisu, če tretja oseba dokaže, da ni poznala ali ni mogla poznati vsebine vpisa. Tako lahko dobroverna tretja oseba zaupa v resničnost vpisov v register in na primer ob sklenitvi pogodbe domneva, da ima oseba, ki je vpisana v register kot član upravnega odbora, pooblastilo za podpisovanje v imenu zadevnega podjetja.

Nekatere pravne okoliščine veljajo le, če so vpisane v register, na primer pooblastilo za podpisovanje člana upravnega odbora je lahko omejeno s statutom ali pogodbo, sklenjeno s članom upravnega odbora, ampak le omejitve, vpisane v register, veljajo v razmerju do tretjih oseb.

Nekatere pomembne okoliščine pričnejo veljati s trenutkom vpisa v register, na primer povečanje osnovnega kapitala družbe začne veljati od trenutka, ko je vneseno v poslovni register, in ne od trenutka, ko je bila odločitev o povečanju osnovnega kapitala sprejeta ali ko se opravijo vložki. Enako velja za ustanovitev pravne osebe, spremembo statuta ali njeno združitev, delitev ali preoblikovanje.

Registra se vodita elektronsko.

Registrski oddelek okrajnega sodišča v Tartuju vodi poslovni register o samozaposlenih osebah, družbah (delniških družbah, družbah z omejeno odgovornostjo, družbah z neomejeno odgovornostjo, komanditnih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, evropskih družbah (Societas Europaea), evropskih zadrugah (Societas Cooperativa Europaea) in evropskih združenjih za teritorialno sodelovanje) in podružnicah tujih podjetij na območju Estonije.

V registru nepridobitnih združenj in fundacij so informacije o nepridobitnih združenjih in fundacijah (šteje se, da nepridobitna združenja vključujejo tudi politične stranke in druga nepridobitna združenja, pa tudi sindikate, cerkve, verske skupnosti, združenja verskih skupnosti in samostane) na območju Estonije. Register nepridobitnih združenj in fundacij vključuje tudi register stanovanjskih združenj in register združenj za izboljšave zemljišč.

V poslovnem registru ali registru nepridobitnih združenj in fundacij se za vsako samozaposleno osebo, pravno osebo ali podružnico tuje družbe odpre naslednje:

 • registrska kartica;
 • poslovni spis (v poslovnem registru) ali javni spis (v primeru nepridobitnih združenj, fundacij in stanovanjskih združenj);
 • registrski spis.

Poslovni in javni spis vsebujeta dokumente, ki jih pravna oseba, samozaposlena oseba ali podružnica tuje družbe predloži registru v skladu z zakonodajo, na primer statut ali druge dokumente, ki se vložijo za javno evidenco. Odločbe sodišč, pritožbe zoper odločbe, korespondenca in drugi dokumenti, ki se ne hranijo v poslovnem ali javnem spisu, se hranijo v registrskem spisu.

Registrska kartica pravne osebe, samozaposlene osebe ali podružnice tuje družbe vsebuje naslednje informacije:

 • firmo ali ime in registrsko oznako;
 • stalno prebivališče ali sedež in naslov pravne osebe, samozaposlene osebe ali podružnice tuje družbe ter elektronski naslov (za družbe);
 • podatke o samozaposleni osebi in podatke o ustavitvi dejavnosti osebe ter sezonski ali začasni naravi dejavnosti;
 • podatke o osebah s pooblastilom za zastopanje (članih upravnega odbora, komplementarjih, komanditistih ali tretjih osebah s pooblastilom za zastopanje, likvidacijskih in stečajnih upraviteljih) ter sporazumih, ki se nanašajo na pravico do zastopanja in dano pooblastilo za zastopanje pravne osebe;
 • podatke o prokuristu;
 • pravno obliko podjetja ali vrsto družbe;
 • datum odobritve statuta;
 • denarno vrednost delniškega kapitala družbe;
 • zaznamek o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo brez vložkov;
 • zaznamek, da so bile delnice vpisane v estonski centralni register vrednostnih papirjev, oziroma zaznamek stranke, ki vodi register vrednostnih papirjev;
 • začetek in konec poslovnega leta;
 • zakonsko določene informacije o stečaju;
 • zaznamek o združitvi, delitvi in preoblikovanju družbe ter o likvidaciji in izbrisu iz registra;
 • sklici na vpise vpisničarja, kot se zahtevajo z zakonom in brez zahtevka družbe;
 • informacije o depozitarju dokumentov likvidirane družbe;
 • cilje ustanovitve;
 • druge zakonsko določene informacije.

Zadeve v zvezi z registroma se obravnavajo kot nepravdne civilne zadeve na podlagi pisnega postopka. Vpisi v registra se opravijo na podlagi vloge za vpis ali sodne odločbe ali na drugi podlagi, določeni z zakonom. Vloge za vpis morajo biti podpisane z digitalnim podpisom ali pripravljene v obliki notarske listine.

Vpisi v poslovni register ter register nepridobitnih združenj in fundacij so javni. Vsakdo ima pravico do vpogleda v podatke na registrski kartici in v dokumente v poslovnih ali javnih spisih ter do pridobitve njihovih kopij. Registrske spise lahko pregledujejo pristojni vladni organi, sodišča med postopki in druge osebe ali subjekti z upravičenim interesom.

Osrednjo zbirko podatkov poslovnega registra ter registra nepridobitnih združenj in fundacij vodi center za registre in informacijske sisteme. Center zagotavlja tudi v nadaljevanju navedene storitve.

E-poslovni register

E-poslovni register je storitev, ki temelji na zbirki podatkov oddelka za registracijo okrajnega sodišča v Tartuju ter prikazuje podatke v realnem času o vseh v Estoniji registriranih pravnih in samozaposlenih osebah ter podružnicah tujih družb. E-poslovni register omogoča:

 • brezplačno pregledovanje podatkov na registrskih karticah, splošnih podatkov in podatkov o neplačanih davkih;
 • iskanje po imenu, registrski oznaki, sedežu, področju dejavnosti itd.;
 • ogled letnih poročil, statutov in drugih dokumentov v elektronski obliki, osebnih podatkov in podatkov o poslovnih jamstvih itd., ki se nahajajo v poslovnem ali javnem spisu, in sicer za plačilo pristojbine;
 • spremljanje postopkovnih informacij o podjetjih in sprememb njihovih vpisov v realnem času;
 • brezplačno preverjanje morebitnih prepovedi poslovanja, izrečenih estonskim osebam ali subjektom;
 • brezplačen ogled seznama članov političnih strank;
 • ogled povezav med različnimi podjetji in osebami.

Nadaljnje informacije o e-poslovnem registru so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletnem mestu centra za registre in informacijske sisteme.

Portal za registracijo podjetij

Portal za registracijo podjetij je okolje, ki osebam in subjektom omogoča, da sami predložijo dokumente oddelku za registracijo okrajnega sodišča. Prek portala je mogoče predložiti vloge za registracijo novega podjetja, spremembo registrskih podatkov podjetja, njegovo likvidacijo in izbris iz registra. Poleg tega je mogoče prek portala pripraviti in predložiti letna poročila. Estonski, finski, latvijski in belgijski državljani ter estonski e-državljani se lahko v portal prijavijo z osebno izkaznico, s katero potrdijo svojo istovetnost. Estonski in litovski državljani se lahko prijavijo s storitvijo Mobile-ID. Portal za registracijo podjetij je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletnem mestu centra za registre in informacijske sisteme.

Evropski poslovni register (EBR)

Evropski poslovni register je spletni iskalni sistem, ki zagotavlja uradne informacije o evropskih podjetjih. Iskanje je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletnem mestu.

 • Na voljo so informacije iz poslovnih registrov skupno Povezava se odpre v novem oknu20 držav.
 • Mogoče je iskanje podatkov o podjetjih in osebah.
 • Povezava se odpre v novem oknuSeznam razpoložljivih informacij se razlikuje glede na državo.
 • Registrski podatki imajo v različnih državah različen pravni učinek.
 • Iskalnik lahko uporabljajo fizične osebe in podjetja.
 • Storitev je plačljiva.

Ali je dostop do estonskega poslovnega registra brezplačen?

Vpogled v podatke iz registra je mogoč Povezava se odpre v novem oknuna spletu in Povezava se odpre v novem oknupri notarjih.

Za spletna iskanja v zvezi s pravnimi osebami, samozaposlenimi osebami in podružnicami tujih podjetij ter za informacije o sodnih postopkih ali dostop do podatkov na registrskih karticah se taksa ne zaračuna. Če osebe opravijo spletno iskanje v zvezi s svojimi podatki, se jim taksa ne zaračuna. Taksa pa se zaračuna za vsa druga iskanja, vključno s preteklimi podatki na registrski kartici in dostopom do letnih poročil, statuta in drugih dokumentov. Kadar se za informacije zaračuna taksa, se plačilo izvede takoj z nakazilom prek spletne banke. Naročnikom, ki imajo pravico do uporabe razširjenih iskalnih parametrov, se izstavi mesečni račun. Zneski, ki se zaračunajo za uporabo računalniških podatkov v poslovnem registru, so določeni v Povezava se odpre v novem oknuuredbi ministrstva za pravosodje.

Taksa se zaračuna za vpogled v podatke iz registra in dokumente v spisu v notarski pisarni. Takse so določene v Povezava se odpre v novem oknuzakonu o notarskih tarifah.

Kako iskati po estonskem poslovnem registru?

Iskanja po poslovnem registru ter registru nepridobitnih združenj in fundacij so mogoča z uporabo e-poslovnega registra na Povezava se odpre v novem oknuspletnem mestu centra za registre in informacijske sisteme.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Ta stran opisuje, kako je uporaba podatkov in dokumentov, ki se nahajajo v poslovnem registru, urejena v Estoniji.

Poslovni register vodi oddelek za registracijo okrajnega sodišča v Tartuju. Vanj so vpisane samozaposlene osebe, podružnice tujih družb in družbe (delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, družbe z neomejeno odgovornostjo, komanditne družbe, gospodarska interesna združenja, evropske družbe (Societas Europaea), evropske zadruge (Societas Cooperativa Europaea) in evropska združenja za teritorialno sodelovanje). Ta elektronski register ima veliko pravno moč, njegov namen pa je zagotavljati pravno varnost. Poslovni register se vodi v estonščini.

Vpis v poslovni register velja za pravilnega v razmerju do tretjih oseb, razen če je tretja oseba vedela ali bi morala vedeti, da vnos ni pravilen. Šteje se, da vpis ne velja za transakcije, sklenjene v 15 dneh po vpisu, če tretja oseba dokaže, da ni poznala ali ni mogla poznati vsebine vpisa. Tako lahko dobroverna tretja oseba zaupa v resničnost vpisov v register in na primer ob sklenitvi pogodbe domneva, da ima oseba, ki je vpisana v register kot član upravnega odbora, pooblastilo za podpisovanje pogodb v imenu zadevnega podjetja.

Nekatere pravne okoliščine veljajo le, če so vpisane v register, na primer pooblastilo za podpisovanje člana upravnega odbora je lahko omejeno s statutom ali pogodbo, sklenjeno s članom upravnega odbora, ampak le omejitve, vpisane v register, veljajo v razmerju do tretjih oseb.

Nekatere pomembne okoliščine pričnejo veljati s trenutkom vpisa v register, na primer povečanje osnovnega kapitala družbe začne veljati od trenutka, ko je vneseno v poslovni register, in ne od trenutka, ko je bila odločitev o povečanju osnovnega kapitala sprejeta ali ko se opravijo vložki. Enako velja za ustanovitev pravne osebe, spremembo statuta ali njeno združitev, delitev ali preoblikovanje.

V poslovnem registru se za vsako samozaposleno osebo, pravno osebo ali podružnico tuje družbe odpre naslednje:

 • registrska kartica;
 • poslovni spis;
 • registrski spis.

Poslovni spis vsebuje dokumente, ki jih družbe, samozaposlena oseba ali podružnica tuje družbe predloži registru v skladu z zakonodajo, na primer statut ali druge dokumente, ki se vložijo za javno evidenco. Odločbe sodišč, pritožbe zoper odločbe, korespondenca in drugi dokumenti, ki se ne hranijo v poslovnem spisu, se hranijo v registrskem spisu.

Dokumenti v tujem jeziku se vpisničarju predložijo skupaj s prevodom zapriseženega prevajalca v estonščino. Podjetje ne more uporabiti prevoda, ki se razlikuje od izvirnika dokumenta. Tretja oseba se lahko zanese na prevod dokumenta, ki je bil predložen vpisničarju, razen če podjetje dokaže, da je tretja oseba vedela za netočnost prevoda.

Vpisi v poslovni register so javni. Vsakdo ima pravico do vpogleda v informacije na registrskih karticah in v dokumente v poslovnih spisih ter do pridobitve njihovih kopij. Registrske spise lahko pregledujejo pristojni vladni organi, sodišča med postopki in druge osebe ali subjekti z upravičenim interesom.

Dokumenti v spisu se lahko pregledajo, kopije dokumentov pa se lahko zahtevajo prek e-poslovnega registra ali notarja.

Zgodovina estonskega poslovnega registra

Estonski poslovni register vsebuje informacije od 1. septembra 1995. Vsi podatki se redno posodabljajo.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuEvropski poslovni register

Povezava se odpre v novem oknuIskanje v poslovnem registru

Povezava se odpre v novem oknuPortal za registracijo podjetij

Povezava se odpre v novem oknuE-poslovni register

Povezava se odpre v novem oknuOddelek za registracijo

Povezava se odpre v novem oknuNotarji

Zadnja posodobitev: 21/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Irska

Na tej strani je na voljo pregled poslovnega registra na Irskem.

Kateri podatki so v irskem poslovnem registru?

Povezava se odpre v novem oknuRegister of Companies vsebuje nekatere dokumente, ki jih morajo v skladu z zakoni o gospodarskih družbah (Companies Acts, 1963–2012) predložiti gospodarske družbe, vodi in upravlja pa ga urad za registracijo gospodarskih družb (Companies Registration Office). V registru so osnovni podatki o gospodarskih družbah, kot so:

 • naslov,
 • datum ustanovitve,
 • datum zadnjega letnega poročila.

Vsi dokumenti, ki jih gospodarske družbe predložijo v skladu z zakoni o gospodarskih družbah, so javno dostopni. Dostop do opisov gospodarskih družb (company profiles), ki zajema izpisek iz registra, vključno s podatki o uslužbencih gospodarske družbe in obremenitvah premoženja gospodarske družbe ter seznamom vloženih dokumentov, je plačljiv.

Ali je dostop do irskega poslovnega registra brezplačen?

Dostop do osnovnih podatkov o gospodarskih družbah je brezplačen, za dostop do katerih koli drugih informacij pa se zaračuna pristojbina.

Kako iskati po irskem registru gospodarskih družb in imen podjetij?

Iskanje se lahko izvede po številki ali imenu podjetja/družbe. Po imenu je mogoče iskati na štiri različne načine:

 • „Contains all these words“ poišče imena, ki vsebujejo vse iskane besede (priporočljivo),
 • „Starts with this phrase“ poišče imena, ki se začnejo z iskano besedo,
 • „Contains this phrase“ poišče imena, ki vsebujejo iskano besedo,
 • z načinom iskanja „alphasort“ oblikujemo niz besed, pri čemer iz imena gospodarske družbe odstranimo pogoste besede, kot so „Ireland“, „Limited“, določni člen „The“, veznik „And“ ter presledke, vejice, vezaje in drugo.

Iskanja po imenu je možno zožiti z vključitvijo podatkov o naslovu.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Urad za registracijo gospodarskih družb (CRO) deluje kot centralni register zakonsko predpisanih javnih informacij v zvezi z gospodarskimi družbami, ki imajo sedež na Irskem. Gospodarske družbe mu morajo informacije za registracijo in objavo predložiti na podlagi zakona o gospodarskih družbah iz leta 2014 ter s tem povezane zakonodaje.

Zadevne informacije predložijo tretje osebe, ki po zakonu med drugim ne smejo namerno ali iz hude malomarnosti zagotoviti napačnih informacij. Urad ne more biti in tudi ni odgovoren za točnost informacij, ki so mu jih posredovale tretje osebe.

Oseba, ki predloži določene dokumente oz. podatke, mora podpisati častno izjavo, da so predloženi dokumenti oz. podatki po njenem vedenju resnični, točni in popolni. V skladu z zakonom iz leta 1938 o častnih izjavah, kot je bil spremenjen, vsakdo, ki zavestno da napačno ali zavajajočo častno izjavo, kazensko in materialno odgovarja.

Poleg tega se v skladu s členom 876 zakona o gospodarskih družbah iz leta 2014 kot kaznivo dejanje šteje, če se zadevnemu uradu na predpisanih obrazcih namerno ali iz hude malomarnosti sporočijo napačne informacije.

Zgodovina irskega poslovnega registra

Elektronski podatki iz registra so popolni za vse gospodarske družbe z normalnim statusom.

Sorodne povezave

Sistem povezovanja poslovnih registrov (BRIS)

Zadnja posodobitev: 18/05/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Grčija

Kateri podatki so v grškem poslovnem registru?

Grški poslovni register se imenuje splošni poslovni register (G.E.MI. – grška kratica) v skladu s trenutno veljavnim zakonom št. 3419/2005 (Povezava se odpre v novem oknuUradni list, serija I, št. 297, 6.12.2005). V njem so evidentirane vse objave poslovnih dokumentov in podatkov za družbe z omejeno odgovornostjo in enoosebne družbe. Spletišče splošnega poslovnega registra (G.E.MI) se uporablja kot «nacionalni uradni list za objavo poslovnih informacij». Fizične ali pravne osebe ali združenja takih oseb iz člena 1(1) zakona št. 3419/2005 se morajo vpisati v splošni poslovni register.

Na spletišču registra lahko iščete informacije, ki jih objavijo naslednji poslovni subjekti:

(a) fizične osebe, ki so poslovni subjekti in imajo v Grčiji sedež ali poslovno enoto ali ki poslujejo prek glavne ali sekundarne poslovne enote v Grčiji;

(b) združenja oseb, ki poslujejo prek glavne ali sekundarne poslovne enote v Grčiji, in vse gospodarske družbe, če so bile ustanovljene po grškem pravu, naj bodo to družbe z neomejeno odgovornostjo ali družbe z omejeno odgovornostjo (z javnimi delničarji ali brez njih), zadruge civilnega prava (ki vključujejo vzajemne zavarovalnice in kreditne zadruge) ter zasebne in javne delniške družbe, ter fizične ali pravne osebe, za katere velja obveznost poročanja na podlagi člena 39 predsedniškega odloka z dne 27. novembra/14. decembra 1926;

(c) evropska gospodarska interesna združenja, kot so določena z Uredbo Sveta (EGS) št. 2137/85 (UL L 199, popravek L 247), ki imajo svoj sedež v Grčiji;

(d) evropske družbe, kot so določene z Uredbo Sveta (ES) št. 2157/2001 (UL L 294), ki imajo svoj sedež v Grčiji;

(e) evropske zadruge, kot so določene z Uredbo Sveta (ES) št. 1435/2003 (UL L 207), ki imajo svoj sedež v Grčiji;

(f) zgoraj navedene stranke, ki imajo svoj glavni kraj poslovanja ali svoj sedež v Grčiji, morajo v register vpisati tudi vse podružnice, ki jih imajo v Grčiji;

(g) tuje družbe iz člena 1 Direktive 68/151/EGS (UL L 65), kakor je bil spremenjen s členom 1 Direktive 2003/58/ES (UL L 221), ki imajo svoj sedež v državi članici EU, morajo v register vpisati vse podružnice ali zastopstva, ki jih imajo v Grčiji;

(h) tuje družbe s sedežem v tretji državi, ki imajo podobno pravno obliko kot tuje družbe iz točke (g) zgoraj, morajo v register vpisati vse podružnice ali zastopstva, ki jih imajo v Grčiji;

(i) druge fizične ali pravne osebe ali združenja takih oseb, ki imajo svoj glavni kraj poslovanja ali svoj sedež v tujini ter ne spadajo pod točki (g) in (h), morajo v register vpisati vse podružnice ali zastopstva, prek katerih poslujejo v Grčiji;

(j) konzorciji;

(k) družbe civilnega prava v skladu s členom 784 civilnega zakonika in

(l) fizične ali pravne osebe ali združenja takih oseb, ki opravljajo ali nameravajo opravljati gospodarsko ali poklicno dejavnost, ne da bi na podlagi navedene dejavnosti postali poslovni subjekti.

Kateri dokumenti in podatki so vpisani v grškem poslovnem registru?

Vpis podjetja, ki mora biti vpisano v register, mora vključevati naslednje informacije:

(a) registrsko številko družbe, podružnice ali zastopstva;

(b) registrski urad ali oddelek, ki je opravil prvotni ali poznejši vpis v register, in polno ime odgovornega uradnika;

(c) referenčno številko prijave za vpis v register in oznako vpisa v register;

(d) kadar je na podlagi veljavne zakonodaje za ustanovitev podjetja ali začetek trgovanja potrebno dovoljenje poslovnega subjekta, poklicno dovoljenje ali dovoljenje za ustanovitev in obratovanje, podatke o odločbi, ki jo je izdal pristojni organ ali oddelek;

(e) sodne odločbe, s katerimi je družba razglašena za insolventno ali je zoper njo uveden postopek poravnave ali drug kolektivni postopek v primeru insolventnosti za poravnavo terjatev njenih upnikov. Vpis vključuje tudi polno ime, polna imena staršev, številko osebne izkaznice ali potnega lista, kraj in datum rojstva, državljanstvo in domači naslov likvidacijskih upraviteljev, prisilnih upraviteljev in stečajnih upraviteljev;

(f) podatke o sodnih odločbah, s katerimi prenehajo, se začasno ustavijo ali razveljavijo pravni položaji iz točke (e) zgoraj;

(g) podatke, ki jih je treba objaviti v skladu z zakonodajo o insolventnosti;

(h) podatke o nerešenih zahtevah za uvedbo postopka zaradi insolventnosti, postopka poravnave ali drugih kolektivnih postopkov v primeru insolventnosti;

(i) število podružnic ali zastopstev, ki jih ima družba v Grčiji, ter naslov in registrsko številko vsakega od njih;

(j) število, naslov in podatke o podružnicah ali zastopstvih, ki jih ima družba v tujini.

V zvezi z družbami s sedežem v Grčiji se vpišejo in objavijo naslednje informacije:

(a) akt o ustanovitvi in statut;

(b) spremembe akta o ustanovitvi ali statuta, vključno s podaljšanjem časa trajanja družbe, in po kakršnikoli spremembi akta o ustanovitvi ali statuta celotno besedilo akta o ustanovitvi ali statuta, kakor je bilo spremenjeno z novo različico;

(c) imenovanje, prenehanje funkcije in podatki o osebah, ki bodisi kot organ, ustanovljen v skladu z zakonom, bodisi kot člani takega organa:

(i) so pooblaščene za zastopanje družbe v poslih s tretjimi osebami (če se to nanaša na več kot eno osebo, mora biti v zadevnem vpisu navedeno, ali lahko te osebe delujejo samostojno oziroma ali morajo delovati skupaj);

(ii) zastopajo družbo pred sodiščem;

(iii) sodelujejo pri upravljanju, nadzoru ali obvladovanju družbe;

(d) najmanj enkrat na leto znesek vpisanega kapitala, kadar akt o ustanovitvi ali statut navaja odobreni kapital, razen če je zaradi povečanja vpisanega kapitala potrebna sprememba statuta;

(e) računovodske listine za vsako poslovno leto, ki so obvezne na podlagi direktiv Sveta št. 78/660/EGS (UL L 222, 14.8.1978), št. 83/349/EGS (UL L 193, 18.7.1983), št. 86/635/EGS (UL L 372, 31.12.1986) in št. 91/674/EGS (UL L 374, 31.12.1991);

(f) vsaka sprememba sedeža družbe;

(g) prenehanje družbe;

(h) vsaka izjava sodišča o ničnosti družbe;

(i) imenovanje likvidacijskih upraviteljev in podrobni podatki o njih;

(j) končanje postopka likvidacije in izbris družbe iz registra.

II. V zvezi s tujimi družbami, kot so navedene v členu 1 Direktive št. 68/151/EGS (UL L 65), kakor je bil spremenjen s členom 1 Direktive 2003/58/ES (UL L 221), ki imajo svoj sedež v državi članici EU, se vpišejo in objavijo naslednje informacije:

(a) poštni ali drug naslov podružnice;

(b) področje dejavnosti podružnice;

(c) register države članice, v katerem se hranijo dokumenti družbe, in registrska številka družbe v navedenem registru;

(d) firma in pravna oblika družbe ter firma podružnice, če je drugačna od firme družbe;

(e) imenovanje, prenehanje funkcije in podatki o osebah, pooblaščenih za zastopanje družbe v poslih s tretjimi osebami in v sodnih postopkih:

(i) če so z zakonom določene kot upravni organ družbe ali člani takega organa v skladu z zahtevami glede objave, ki za družbe veljajo na podlagi člena 2(1) Direktive 2009/101/ES (UL L 258, 1.10.2009);

(ii) kot stalnih predstavnikov družbe za dejavnosti podružnice z navedbo obsega njihovih pooblastil;

(f) prenehanje družbe, imenovanje upraviteljev in podrobni podatki, ki se nanašajo nanje in njihova pooblastila, ter zaključek prenehanja, vključno s sklicem na register države članice, postopki v primeru insolventnosti, dogovori, poravnave ali drugi podobni postopki v družbi;

(g) računovodske listine družbe, kot so sestavljene, preverjene in objavljene v skladu z zakonodajo države članice, ki velja za družbo, ter v skladu z direktivami št. 78/660/EGS (UL L 222, 14.8.1978), št. 83/349/EGS (UL L 193, 18.7.1983) in št. 84/253/EGS (UL L 126, 12.5.1984, str. 20);

(h) zaprtje podružnice.

Kako iskati po grškem poslovnem registru?

Objavljene poslovne informacije lahko iščete na spletišču Povezava se odpre v novem oknusplošnega poslovnega registra z uporabo le enega od naslednjih podatkov o družbi:

 1. davčne identifikacijske številke (A.F.M. – grška kratica) ali
 2. številke v splošnem poslovnem registru (Γ.Ε.ΜI.) ali
 3. firme družbe ali
 4. skrajšane firme.

Ali je dostop do grškega poslovnega registra brezplačen?

Vsa javnost lahko do podatkov o družbi, vpisanih v Povezava se odpre v novem oknusplošni poslovni register, dostopa brezplačno. Prav tako lahko na svojih elektronskih napravah digitalno shranite in natisnete ali kakor koli drugače razmnožujete dokumente, podatke ali obvestila, ki so jih na spletišču registra za javno posvetovanje objavili register ali pristojne osebe. Če želite pridobiti uradna (verodostojna) potrdila ali kopije dokumentov ali podatkov o družbi, vpisanih v register, se lahko brezplačno registrirate pri Povezava se odpre v novem oknuoddelku splošnega poslovnega registra za obveščanje.

Uradna potrdila ali kopije dokumentov in podatkov lahko pridobite z vložitvijo ustreznega elektronskega zahtevka ob predhodnem plačilu pristojbine. Potrdila ali kopije zadevnih dokumentov ali podatkov se dostavijo na dva različna načina: digitalno na podlagi zahtevka pri oddelku registra za obveščanje ali po pošti na naslov kjer koli po svetu.

Kako se preverja verodostojnost uradnih potrdil ali kopij, ki jih izda grški poslovni register?

Verodostojnost zadevnih uradnih potrdil ali kopij se preverja prek Povezava se odpre v novem oknugrškega splošnega poslovnega registra.

Če vnesete referenčno številko potrdila ali kopije, registrsko številko družbe in oddelek registra, ki je izdal dokument, se prikaže vsebina dokumenta.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Dokumenti, navedeni pod vpisi podjetij, so zanesljivi, ker je register edina stran, ki je na voljo za objavo poslovnih informacij in pomeni «nacionalni uradni list za objavo poslovnih informacij» v smislu člena 3(5) Direktive 2009/101/ES. Splošni poslovni register je z registri drugih držav članic, navedenih v zadevni zakonodaji (nacionalni registri), povezan prek centraliziranega sklopa informacijskih orodij («evropska osrednja platforma») v okviru sistema povezovanja registrov na podlagi Direktive 2012/17/EU. Dokumenti in podatki se vpišejo v splošni poslovni register, ko osebje registra preveri, ali so zakoniti, točni, jasni in popolni ter ali so bile plačane vse pristojbine, določene z veljavno zakonodajo. Če se pri tem preverjanju ne ugotovi nič, kar bi lahko preprečevalo vpis v register, pristojni oddelek registra vpiše ustrezne informacije o podjetju v register. Če prijava, predloženi dokumenti ali druge spremne listine ne izpolnjujejo zahtev iz zakona ali niso točni in popolni, pristojni oddelek pisno ali po telefaksu ali elektronski pošti zadevno osebo pozove, naj v petih delovnih dneh od prejema zahteve zagotovi potrebna pojasnila, popravke ali dodatke k prijavi, predloženim dokumentom ali spremnim listinam. Ta rok se lahko podaljša do enega meseca, če je to potrebno zaradi okoliščin in vrste podatkov, ki jih je treba vpisati v register. S tem rokom se podaljša kakršen koli drug zakonski rok za vpis informacij v register. Če v petih dneh ali morebitnem podaljšanem roku ni odgovora ali če se za predložene informacije šteje, da ne izpolnjujejo zakonskih zahtev ali niso pravilne in popolne, se prijava za vpis v register zavrne z obrazloženim sklepom, pristojbine za vpis pa se povrnejo. Za družbe z neomejeno odgovornostjo in družbe z omejeno odgovornostjo, javne in zasebne delniške družbe, zadruge civilnega prava, evropska gospodarska interesna združenja, določena z Uredbo (EGS) št. 2137/85 (UL L 199, popravek L 247), s sedežem v Grčiji, evropske družbe, določene z Uredbo (ES) št. 2157/2001 (UL L 294), s sedežem v Grčiji, evropske zadruge, določene z Uredbo (ES) št. 1435/2003 (UL L 207), s sedežem v Grčiji in družbe civilnega prava iz člena 784 civilnega zakonika ima vpis dejstev, izjav, dokumentov in drugih podatkov v splošni elektronski poslovni register naslednje učinke:

(a) pravne osebe, kot so navedene zgoraj in ki so v postopku ustanavljanja, pridobijo pravno osebnost;

(b) ob upoštevanju posebnih določb veljavne zakonodaje, ki ureja preoblikovanje družb, se podjetja, ki vpišejo preoblikovanje, preoblikujejo v javne delniške družbe, zasebne delniške družbe, zadruge civilnega prava, evropska gospodarska interesna združenja, evropske družbe ali evropske zadruge, kot je ustrezno;

(c) akt o ustanovitvi ali statut podjetja se spremeni;

(d) opravi se združitev ali delitev, pod pogojem vpisa in pred izbrisom družbe, ki se združi ali razdeli, iz registra;

(e) podjetje se likvidira na podlagi odločitve partnerjev ali ustreznega upravnega akta;

(f) podjetje se obnovi.

Nazadnje, v skladu z izrecno določbo odstavka 4 zakona št. 3419/2005 se za zadevne vpise v register domneva, da so zakoniti in pravilni.

Ali so v zvezi z grškim poslovnim registrom kakšne posebnosti, za katere bi moral vedeti?

Spletišče splošnega poslovnega registra (G.E.MI.) se uporablja kot «grški elektronski nacionalni uradni list» za objavo poslovnih informacij na podlagi člena 3(5) Direktive 2009/101/ES z dne 16. septembra 2009 (UL L 258). Splošni seznam imen družb, vpisi in vse druge informacije, potrebne za javno uporabo registra, so objavljeni na spletišču registra. Vse fizične ali pravne osebe lahko do registra dostopajo brezplačno. Prav tako lahko na svojih elektronskih napravah digitalno shranite in natisnete ali kakor koli drugače razmnožujete dokumente, podatke ali obvestila, ki so jih na spletišču registra za javno posvetovanje objavili oddelek registra ali pristojne osebe.

V okviru sistema povezovanja registrov splošni poslovni register: (a) po elektronski pošti komunicira z drugimi nacionalnimi registri in (i) prejema informacije o podatkih, shranjenih v drugem nacionalnem registru, v zvezi z družbami, ki imajo svoj registrirani sedež v eni državi članici EU in podružnice v drugi državi članici EU, ter (ii) zagotavlja informacije o podatkih iz člena 6(2a) in (2b) zakona št. 3419/2005 o družbah, ki imajo svoj registrirani sedež ali podružnice v Grčiji, kot so navedene v odstavku 1(g) istega zakona, in (b) odgovarja na vprašanja, ki jih posamezni uporabniki predložijo evropski enotni točki za elektronski dostop v sistemu povezovanja registrov («portal»), kar zadeva informacije iz točke (a)(i).

Oddelek za družbe in registre generalnega direktorata za trge (generalni sekretariat za trgovino in varstvo potrošnikov, ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in turizem) je pristojen za odgovore na vprašanja, predložena prek evropskega elektronskega portala v zvezi z dokumenti in informacijami iz člena 6(2a) in (2b) zakona št. 3419/2005 za družbe, katerih delnice kotirajo na atenski borzi, banke in njihove podružnice v državah članicah EU in tretjih državah, zavarovalne delniške družbe in njihove podružnice v državah članicah EU in tretjih državah, delniške investicijske sklade, delniške družbe za upravljanje vzajemnih skladov, delniške družbe za upravljanje vzajemnih skladov za nepremičnine, delniške investicijske sklade za nepremičnine, delniške družbe za upravljanje sredstev in obveznosti, delniške investicijske družbe in športne delniške družbe (nogomet in košarka).

Poleg tega oddelek registra deluje za vsako gospodarsko zbornico v Grčiji in je med drugim pristojen za odgovore na vprašanja, predložena prek evropskega elektronskega portala v zvezi z dokumenti in informacijami iz člena 6(2a) in (2b) zakona št. 3419/2005 glede vseh pravnih oblik družbe, ki niso navedene zgoraj.

Opomba: Zgoraj navedene informacije zagotavljajo samo pregled za seznanitev zadevnih oseb s povezovanjem med grškim registrom, tj. splošnim poslovnim registrom (G.E.MI.), in drugimi nacionalnimi registri držav članic. Podrobnejše informacije o pravnem okviru so na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknusplošnega poslovnega registra (G.E.MI.).

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuElektronska objava s strani splošnega poslovnega registra

Povezava se odpre v novem oknuRegistracija posameznikov za spletne storitve splošnega poslovnega registra (G.E.MI.)

Povezava se odpre v novem oknuVpis podjetij v splošni poslovni register (G.E.MI.)

Povezava se odpre v novem oknuPreverjanje verodostojnosti potrdil in kopij, ki jih izda splošni poslovni register (G.E.MI.)

Povezava se odpre v novem oknuZakonodaja o splošnem poslovnem registru

Zadnja posodobitev: 15/09/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: španščina.

Poslovni registri v državah članicah - Španija

V Španiji so „Registradores“ (sodni tajniki) odgovorni za vzdrževanje naslednjih registrov:

 • registrov o lastništvu nepremičnin („Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles“, splošno znanih kot zemljiške knjige („Registros de la Propiedad“),
 • registrov premičnin („Registros de la Propiedad de Bienes Muebles“),
 • poslovnih registrov („Registros Mercantiles“),
 • registra splošnih pogodbenih pogojev („Registro de Condiciones Generales de la Contratación“).

Razlaga o „Registros de la Propiedad“ je skupaj s sorodnimi povezavami na voljo na portalu e-pravosodje v razdelku o zemljiških knjigah.

Ta stran vsebuje:

 • razlago o poslovnih registrih v Španiji skupaj s sorodnimi povezavami,
 • kratko razlago o registru premičnin s sorodnimi povezavami,
 • kratko razlago o registru splošnih pogodbenih pogojev s sorodnimi povezavami.

Kaj zagotavlja španski poslovni register?

Pravno in gospodarsko varnost.

Glavne značilnosti španskega sistema poslovnih registrov so predstavljene v nadaljevanju.

1. Namen poslovnega registra

1.1 Subjekti, ki se morajo vpisati

 • Samostojni podjetniki,
 • gospodarske družbe,
 • nepridobitne organizacije,
 • posojilnice in zavarovalnice ter vzajemne jamstvene družbe,
 • kolektivni naložbeni podjemi,
 • gospodarske interesne skupine,
 • hranilnice,
 • pokojninski skladi,
 • podružnice vseh zgoraj navedenih subjektov,
 • podružnice tujih družb,
 • tuje družbe, ki prenesejo registrirani sedež na špansko ozemlje,
 • vse družbe, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, če je vrednost opravljenih nakupov, posredništva ali prodaje presegla 600 000 EUR.

1.2 Poslovni register: področja dejavnosti

 • Dokumenti družbe. Akt o ustanovitvi gospodarske družbe je prvi dokument v historičnem registru družbe. Poznejši vpisi zadevajo dokumente in pogodbe, ki se nanašajo na vsako družbo (npr. povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala, spremembe v sestavi upravnega odbora, imenovanje ali prenehanje funkcije upravnega osebja ali direktorja, postopki v primeru insolventnosti, pritožbe zoper korporativne odločitve itd.).
 • Računovodske evidence. Podjetniki in družbe morajo voditi računovodske evidence in jih predložiti svojemu lokalnemu poslovnemu registru, kjer jih overi sodni tajnik pri poslovnem registru. Dokumentacijo je treba predložiti najpozneje štiri mesece po koncu poslovnega leta družbe. Družbe, katerih poslovno leto se konča 31. decembra, morajo torej računovodske evidence predložiti do 31. maja.
 • Predložitev letnih računovodskih izkazov podjetnikov in drugih posameznikov, ki so jih obvezani predložiti. V skladu s splošnim računovodskim načrtom (Plan General Contable) je vodenje letnih računovodskih izkazov obvezno. Partnerji ali delničarji jih morajo odobriti v šestih mesecih po koncu poslovnega leta družbe; ko so odobreni, jih je treba v naslednjem mesecu predložiti lokalnemu poslovnemu registru v obvezno overitev. V običajnih okoliščinah morajo družbe, ki poslovno leto končajo 31. decembra in ki izkaze potrdijo do 30. junija, te predložiti do 30. julija.
 • Obravnava vlog za imenovanje revizorjev in izvedencev. Vsak delničar, ki je lastnik 5-odstotnega deleža osnovnega kapitala družbe, ima v treh mesecih po koncu poslovnega leta pravico zaprositi lokalni poslovni register, da imenuje revizorja. V družbah, ki poslovno leto končajo 31. decembra, lahko partnerji ali delničarji, ki so lastniki vsaj 5-odstotnega deleža osnovnega kapitala, zaprosijo za imenovanje revizorja do 31. marca naslednjega leta. Sodnega tajnika pri lokalnem poslovnem registru lahko zaprosijo tudi za imenovanje poslovnega izvedenca, kadar naj bi se dali stvarni prispevki in kadar gre za združitev ali razdružitev.

2. Pravna varnost v španskem poslovnem registru

Poslovni register je glavni pravni instrument za evidentiranje poslovnih dejavnosti in ključen za gospodarski razvoj, saj znižuje transakcijske stroške.

Vpisi v register se opravijo po preveritvah, ki vključujejo preglede zakonitosti in veljavnosti vsebine dokumentov in pogodb družbe ter sposobnosti in legitimnosti tistih, ki so jih sklenili.

Na podlagi teh pregledov, ki jih opravi sodni tajnik, so taki vpisi pravno veljavni:

 1. za vsebino registra se šteje, da je natančna in veljavna;
 2. vpisani instrumenti se lahko uveljavljajo zoper tretje osebe, ki ravnajo v dobri veri;
 3. vpise v register varujejo sodišča in so veljavni, razen če so s sodbo sodišča razglašeni za nenatančne ali neveljavne;
 4. sodba, s katero so vpisi razglašeni za nenatančne ali neveljavne, ne posega v zakonito pridobljene pravice dobrovernih tretjih oseb.

Tako se podjetja, državljani in državni organi izognejo visokim transakcijskim stroškom, saj imajo na voljo dovolj potrjenih informacij o subjektih, s katerimi vstopajo v pogodbena razmerja, ter o njihovem pravnem in ekonomskem položaju.

3. Postopek vpisa

Splošno načelo je, da je za vpise v poslovni register potrebno javno potrdilo. Dokumente lahko potrdijo notarji, sodišča ali upravni organi. Zasebne dokumente je mogoče vpisati le v primerih, ki jih izrecno določa zakon, in v skladu s predpisi o poslovnem registru. Primeri zasebnih dokumentov, ki jih je mogoče vpisati, vključujejo: vpis samostojnega podjetnika, ki se ne ukvarja s pomorskim prevozom; imenovanje, prenehanje, sprejem in odpoved funkcije upravnega osebja, stečajnega upravitelja in revizorja.

Za postopek je treba zaprositi. To pomeni, da postopek, razen v izjemnih okoliščinah, začne oseba, ki želi opraviti vpis.

Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Dostop do španskega poslovnega registra ni brezplačen.

Stroški vpisa in objav so določeni v Povezava se odpre v novem oknutaksah sodnih tajnikov pri poslovnih registrih in Povezava se odpre v novem oknuuredbi o poslovnem registru.

Takse za vpis so odvisne od različnih dejavnikov in jih je treba preveriti neposredno v Povezava se odpre v novem oknutaksah sodnih tajnikov pri poslovnih registrih.

Stroški objave znašajo od 1,20 EUR do 24 EUR in jih je mogoče preveriti neposredno v Povezava se odpre v novem oknutaksah sodnih tajnikov pri poslovnih registrih ali pri Povezava se odpre v novem oknuzdruženju sodnih tajnikov Španije.

Kako iskati po španskem poslovnem registru?

1. Javni značaj registra

Poslovni register je javnega značaja. Sodni tajnik pri poslovnem registru je pristojen za obdelavo vsebine vpisov v registru za strokovne namene.

2. Izpisek iz registra

Opis – skrajšani izpisek iz registra (nota simple), ki je samo informativen in ne pomeni verodostojne vsebine vpisa. Vsebuje nekaj informacij ali vse informacije v zvezi z zadevnim vpisom.

Kako pridobiti skrajšani izpisek? – Obstajata dva načina:

 • pisno: zanj osebno zaprosite pri pristojnem poslovnem registru;
 • na spletu: uporabite prvo povezavo na dnu te strani.

3. Potrdila

Opis potrdilo je kopija, zapis ali prepis, bodisi v polni bodisi v skrajšani obliki, vsebine informacij v registru, ki predstavljajo edini način dokazovanja verodostojnosti vpisa v poslovni register, potem ko jih obdela sodni tajnik. Sodni tajniki lahko tudi overijo dokumente, ki se hranijo ali arhivirajo v registru.

Kako pridobiti potrdilo? – Potrdila je mogoče dobiti le s pisno prošnjo. Prošnjo lahko vložite osebno, po pošti, telefaksu ali na podoben način. Prošnja se lahko vloži tudi za elektronska potrdila, ki so opremljena s kvalificiranim elektronskim podpisom sodnega tajnika.

4. Iskanje po poslovnem registru na spletu

Glej „Koristne povezave“ v nadaljevanju. Postopek je zelo preprost – sledite navodilom na spodnji spletni strani.

Spletišče omogoča plačilo s kreditno kartico, če niste naročnik ali nimate potrdila, ki ga je predhodno priznalo združenje sodnih tajnikov:

 • izberite „plačila s kartico“ (pagos con tarjeta). Nato morate vpisati podatke o svoji kreditni kartici;
 • kliknite „Vstop“ (Entrar).

Na tej strani lahko izbirate med: zemljiško knjigo, poslovnim registrom, registrom premičnin ali registrom splošnih pogodbenih pogojev. Izberite: „Javne poslovne evidence“ (Publicidad Mercantil).

 • Nato izberite področje, ki vas zanima.

Z uporabo te spletne strani lahko vsakdo v realnem času išče po interaktivnih poslovnih informacijah, ki jih zagotavlja združenje sodnih tajnikov. Nekatere informacije o družbah, ki vključujejo natančno vsebino vpisanih letnih računovodskih izkazov, so na voljo na zahtevo 24 ur na dan in 365 dni v letu. Informacije, pridobljene iz vpisanih dokumentov družbe, so posodobljene in verodostojne.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Z Direktivo 2012/17/EU o povezovanju centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb je bil Direktivi 2009/101/ES dodan člen 3a. Člen 3a se nanaša na zahtevo za države članice, da zagotovijo najnovejše informacije o nacionalnih predpisih, v skladu s katerimi se lahko tretje osebe v skladu s členom 3(5), (6) in (7) sklicujejo na podatke in vse vrste dokumentov iz člena 2. Natančneje, države članice morajo zagotoviti te informacije za objavo na evropskem portalu e-pravosodje v skladu s pravili in tehničnimi zahtevami portala. Zadevne informacije se nanašajo na to, kako je mogoče v vsakem pravnem sistemu vložiti prošnje za vpogled v podatke iz člena 2 Direktive, pa tudi na uveljavljanje instrumentov, vpisanih v register, zoper tretje osebe.

Podatki iz člena 2 Direktive se objavijo v španskem poslovnem registru, za katerega veljajo načela osebne oblike, javne potrditve, zakonitosti, legitimnosti, javnega zaupanja, izvršljivosti, verige pravic in objave.

Člen 19 zakona št. 14/2013 in njegova 13. dodatna določba o podpori za podjetnike in njihovo internacionalizacijo določata, da se poslovni register vodi elektronsko z uporabo enega samega informacijskega sistema, kot se zahteva z zakonom.

Informacije, ki jih vsebuje poslovni register, se objavijo kot potrdilo ali izpisek.

Potrdilo, ki ga izda sodni tajnik pri poslovnem registru, je edini način dokazovanja verodostojnosti vpisov v registru, nanj pa se nanašajo člen 23(1) trgovinskega zakonika ter člena 12 in 77 uredbe o poslovnem registru.

Člena 12 in 78 uredbe o poslovnem registru se nanašata na izpiske nekaterih ali vseh informacij, vpisanih v register.

Vpogled v register je mogoč tudi prek spleta, kot je navedeno v členu 79 iste uredbe.

V skladu s členom 23(4) trgovinskega zakonika in členom 80 uredbe o poslovnem registru se uporabljajo tudi pravila o objavi iz hipotekarne zakonodaje, zlasti členi 221, 222, 222a, 227 in 248 zakona o hipotekah, ki določajo možnost elektronske objave informacij. Člen 110(1) zakona št. 24/2001 se nanaša na objavo, ki jo sodni tajnik opravi z elektronskim podpisom, in se uporablja tudi za poslovne registre v okviru vzpostavitve elektronskih, informacijskih in digitalnih tehnik (členi od 106 do 115).

V skladu s členom 379 uredbe o poslovnem registru je namen osrednjega poslovnega registra organizacija, evidentiranje in zgolj informativna objava podatkov, prejetih iz poslovnih registrov, shranjevanje in objava imen subjektov in pravnih oseb, objava uradnega lista poslovnega registra, vodenje registra družb in subjektov, ki so svoj registrirani naslov prenesli v tujino, ne da bi izgubili špansko državljanstvo, in sporočanje informacij iz člena 14 Uredbe (ES) št. 2157/2001. Osrednji poslovni register lahko zagotovi izpiske v skladu s členom 23 trgovinskega zakonika in členom 382 uredbe o poslovnem registru, ne pa tudi potrdil, razen tistih, povezanih z imeni družb, ki so vpisane v register.

Za objavo se lahko zaprosi po pošti, telefaksu ali na podoben način.

Na spletišču Povezava se odpre v novem oknusodnih tajnikov Španije lahko informacije o vpisanih subjektih zahtevate z uporabo iskalnega orodja (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

Kar zadeva izvršljivost, člen 9 uredbe o poslovnem registru določa: „1. Dokumenti, ki morajo biti vpisani v register, se lahko uveljavljajo zoper tretje osebe, ki ravnajo v dobri veri, šele po njihovi objavi v uradnem listu poslovnega registra. To ne vpliva na sam postopek vpisa. 2. Kar zadeva transakcije, opravljene v 15 dneh od objave, se vpisani in objavljeni dokumenti ne smejo uveljavljati zoper tretje osebe, ki dokažejo, da z njimi niso mogle biti seznanjene. 3. Če obstaja razhajanje med vsebino objave in vsebino vpisa v register, se lahko tretje osebe, ki ravnajo v dobri veri, sklicujejo na objavljeno različico, če je zanje ugodna. Oseba, ki je odgovorna za razhajanje, mora zagotoviti nadomestilo za oškodovano osebo. 4. Za tretjo osebo se domneva, da ravna v dobri veri, če ni mogoče dokazati, da je bila seznanjena z dokumentom, ki bi moral biti vpisan, vendar ni bil, dokumentom, ki je bil vpisan, vendar ni bil objavljen, ali razhajanjem med vsebino objave in vsebino vpisa v register.“

Na voljo je več informacij o:

Zgodovina španskega poslovnega registra

1. Pretekla zakonodaja

Zgodovinski predhodniki sedanje zakonodaje o poslovnem registru v Španiji so:

 • Ordenanzas de Bilbao (1737), s katerim je bil vzpostavljen register vpisnih številk in dodeljenih zastav za ladje,
 • trgovinski zakonik iz leta 1885 (Código de Comercio),
 • začasna uredba o sestavi poslovnega registra iz leta 1885 ter poznejša uredba iz leta 1919 in uredba z dne 14. decembra 1956, kot je bila spremenjena z odlokom z dne 21. julija 1973.

2. Sedanja zakonodaja o poslovnem registru

Splošna pravila so vsebovana v trgovinskem zakoniku z dne 22. avgusta 1885. Ta zakonik vsebuje temeljne določbe o poslovnem registru, ki pa so bile večkrat spremenjene, nazadnje z zakonom št. 19/1989 z dne 25. julija 1989.

 • Kraljevi zakonodajni odlok št. 1/2010 z dne 2. julija 2010 o javnih družbah z omejeno odgovornostjo in zakon št. 3/2009 z dne 3. aprila 2009 o strukturnem preoblikovanju družb.
 • Posebna zakonodaja o nekaterih družbah glede na področje dejavnosti (finančni subjekti, zavarovalniške družbe, sektor električne energije, lizinške družbe itd.).
 • Uredba o poslovnem registru z dne 19. julija 1996. Trenutno je v pripravi novo besedilo te uredbe.

3. Organizacija

Poslovni register je javna ustanova, ki je vzpostavljena v vseh glavnih mestih provinc in drugih mestih, določenih z zakonom, vodi pa jo en ali več sodnih tajnikov pri poslovnih registrih. Poslovni register je pod neposredno pristojnostjo ministrstva za pravosodje, natančneje generalnega direktorata za registre in notariat.

Sodni tajnik je pravni strokovnjak, ki opravlja javno službo: na lastno odgovornost razvršča in preverja vse dokumente, ki se vpišejo v register.

V vsakem glavnem mestu provinc v Španiji je vzpostavljen po en poslovni register. Poslovni registri so vzpostavljeni tudi v mestih Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde in Santiago de Compostela. Osrednji poslovni register ureja imena družb in gospodarskih subjektov.

Družbe pridobijo status pravne osebe z vpisom v poslovni register v kraju, kjer je njihov sedež, kar pomeni, da je vpis v register obvezen in del postopka ustanovitve družbe.

Sorodne povezave

REGISTER PREMIČNIN

1. Kakšen je namen španskega registra premičnin?

Pravna in gospodarska varnost.

1.1. Namen registra premičnin

Namen registra premičnin je vpis lastninskih in drugih stvarnih pravic na premičninah, ki jih je mogoče vpisati.

Katere vrste premičnin je mogoče vpisati?

Premično premoženje, kot so: motorna vozila, izdelki za široko porabo, industrijski stroji, industrijski obrati, zaloge, kmetijska oprema in živinorejske kmetije ter druge vrste premičnega premoženja, določene z zakonom.

Vpisati je mogoče tudi nekatera neopredmetena sredstva in pravice: pravice industrijske in intelektualne lastnine, pravice izkoriščanja filma, administrativne licence in splošna posojila.

1.3 Katere vrste pravic se vpišejo v zvezi s premičninami?

Lastništvo, zaplemba, pridržek lastninske pravice, prepoved prenosa lastninske pravice, hipoteke na premičnine, zastavitev brez prenosa lastninske pravice in druge pravice, ki se lahko vpišejo ali vnesejo v skladu z zakonodajo.

2. Značilnosti španskega registra premičnin

Register premičnin je državni register, ki spada v pristojnost ministrstva za pravosodje. Je tudi pravni in ne le upravni register. Vpis na splošno ni obvezen, vendar je koristen, kar spodbuja uporabo registra. Formalnih zahtev ni: pogodbe se po navadi vpišejo kot zasebni dokumenti, pa tudi kot uradni vzorci. Obstaja tudi sistem potrjevanja, pri katerem sodni tajnik pred vpisom preveri zakonitost opisa, pravice in dejanja, ki se vpišejo.

3. Organizacija

Register je v elektronski in papirni obliki.

S kraljevim odlokom 1828/1999 je register premičnin razdeljen na šest oddelkov:

 • ladje in zrakoplovi,
 • avtomobili in druga motorna vozila,
 • industrijski stroji, poslovni prostori in proizvodna sredstva,
 • druga jamstva in poroštva,
 • druge premičnine, ki jih je mogoče vpisati,
 • register splošnih pogodbenih pogojev.

4. Ali je dostop do španskega registra premičnin brezplačen?

Ne. Takse ureja odredba z dne 20. julija 1999, ki v členu 36 določa zneske, ki se zaračunajo glede na vrednost predmeta vpisa:

 • za vrednost do 600 EUR: 2,40 EUR,
 • za vrednost od 600 EUR do 6 000 EUR: 6 EUR,
 • za vrednost od 6 000 EUR do 12 000 EUR: 10 EUR,
 • za vrednost od 12 000 EUR do 18 000 EUR: 13 EUR,
 • za vrednost nad 18 000 EUR: 1,20 EUR za vsakih 3 000 EUR ali del tega zneska.

Sistem taks, ki velja za zemljiško knjigo, se uporablja tudi za hipoteke na premičnine in zastavitev brez prenosa lastninske pravice, zato veljajo takse iz navedenega sistema (glej razdelek o zemljiški knjigi).

Kar zadeva informacije iz registra, se za izpisek zaračuna taksa 3 EUR, za potrdilo pa od 6 EUR do 24 EUR.

Zaračuna se tudi DDV po veljavni stopnji.

5. Iskanje po registru premičnin na spletu

Glej „Koristne povezave“ v nadaljevanju. Postopek je zelo preprost – sledite navodilom na spodnji spletni strani.

 • Povezava: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

Nato izberite: „Dostop do elektronskega registra“ (Acceso Registro Electrónico). Spletišče omogoča plačilo s kreditno kartico, če niste naročnik ali nimate potrdila, ki ga je predhodno priznalo združenje sodnih tajnikov:

 • izberite „plačila s kartico“ (pagos con tarjeta). Nato morate vpisati podatke o svoji kreditni kartici;
 • kliknite „Vstop“ (Entrar).

Na tej strani lahko izbirate med: zemljiško knjigo, poslovnim registrom, registrom premičnin ali registrom splošnih pogodbenih pogojev. Izberite: „Javne evidence premičnin“ (Publicidad Bienes Muebles).

 • Nato izberite področje, ki vas zanima.

6. Koristne povezave

REGISTER SPLOŠNIH POGODBENIH POGOJEV

1. Kakšen je namen španskega registra splošnih pogodbenih pogojev?

Ta register varuje interese potrošnikov in uporabnikov pri sklepanju pogodb s fizično ali pravno osebo, ki uporablja splošne pogodbene pogoje. Zagotavlja večjo varnost za zasebne pravne transakcije in s tem tudi sredstvo za preprečevanje sporov.

1.2 Namen španskega registra splošnih pogodbenih pogojev

Namen registra splošnih pogodbenih pogojev je doseči naslednje cilje:

1. Deponiranje splošnih pogodbenih pogojev

Splošni pogodbeni pogoji so pogodbene določbe, ki jih enostransko pripravi ena od pogodbenih strank (standardne klavzule) za uporabo v več pogodbah. Dejansko so to pogoji, ki niso določeni na podlagi posameznih pogajanj, vendar morajo biti pošteni.

V praksi se v tem registru ne deponirajo vsi splošni pogoji, ki so del pogodb, čeprav je uporaba registra enostavna. Deponiranje splošnih pogojev ni obvezno, razen za nekatere sektorje, ki jih lahko določi vlada.

Kadar so splošni pogoji deponirani, se pogodbena stranka, ki jih je deponirala, pri sklepanju drugih pogodb v prihodnosti pogosto sklicuje na dejstvo, da so deponirani v tem registru. Tako se namesto ponavljanja splošnih pogojev v prihodnjih pogodbah samo navede, da so deponirani v registru splošnih pogodbenih pogojev. Številni uporabniki, ki so podpisali pogodbo, ki vsebuje splošne pogodbene pogoje, ne vedo natančno, kateri pogoji so zavezujoči, zato je zelo pomembno, da vedo, kakšni so pogodbeni pogoji, k čemu zavezujejo uporabnika, kako so lahko pozneje oproščeni teh pogojev in kakšne so posledice tega.

2. Sodbe, ki so jih izrekla sodišča in ki določajo, da so nekatere določbe v standardnih pogodbah nične in neveljavne

To so pravnomočne sodbe v korist pritožnikov v zadevah, ki jih sprožijo posamezne fizične osebe (posamezne tožbe) ali potrošniške organizacije, ki predstavljajo več fizičnih oseb (skupinske tožbe).

Ko je pravnomočna sodba vpisana v register, vpliva na druge postopke, ki vključujejo enake določbe.

Z eno sodbo, ki določa, da so nekatere določbe nepoštene, se lahko reši več tisoč pritožb, če pa se pozneje uporabi ista nepoštena določba, ni treba znova vložiti tožbe, če je v zadevo vključena ista pogodbena stranka, ki je prvotno določila te določbe. Zato je pomembno, da se take sodbe objavijo v tem registru.

Pomembna pravna narava tega registra izhaja iz učinkov vpisa v register na pravno ugotovitev, da je določba nična in neveljavna. Vpis, da je določba nepoštena, povzroči učinke, ki vplivajo na tretje osebe. Kadar se kljub vpisu pravnomočne sodbe v register še naprej uporabljajo določbe, ki so bile na podlagi posamezne ali skupinske tožbe opredeljene kot nične in neveljavne, lahko sodni tajnik evidentira nadaljnjo uporabo takih določb in to prijavi ministrstvu za pravosodje.

2. Zakonodaja, ki ureja register splošnih pogodbenih pogojev

Z zakonom o splošnih pogojih iz leta 1998 je bil vzpostavljen register splošnih pogodbenih pogojev, katerega vodenje je bilo zaupano sodnim tajnikom pri zemljiški knjigi in poslovnem registru. Deluje v okviru registra premičnin.

3. Organizacija

Register splošnih pogodbenih pogojev je eden od oddelkov registra premičnin. Po njem je mogoče iskati z uporabo povezav, navedenih na dnu te strani.

4. Ali je dostop do španskega registra splošnih pogodbenih pogojev brezplačen?

Da.

5. Iskanje po registru splošnih pogodbenih pogojev na spletu

Glej „Koristne povezave“ v nadaljevanju. Postopek je zelo preprost – sledite navodilom na spodnji spletni strani.

 • Povezava: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.registradores.org
 • Nato izberite: „Iskanje po registru splošnih pogodbenih pogojev“ (Consulta Registro Condiciones Generales).
 • Nato izberite področje, ki vas zanima.

6. Koristne povezave

Zadnja posodobitev: 29/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Francija

Na tej strani so na voljo informacije o možnostih vpogleda v poslovne registre v Franciji.

Kateri podatki so v francoskem poslovnem registru?

Lokalne poslovne registre (registres du commerce et des sociétés – RCS) vodijo sodni tajniki na gospodarskih sodiščih v celinski Franciji, na mešanih gospodarskih sodiščih v čezmorskih departmajih in regijah ter na sodiščih s pristojnostjo v gospodarskih zadevah v departmajih Bas-Rhin, Haut-Rhin in Moselle. Sodni tajniki preverijo vloge za vpis podjetja v poslovni register, spremembo ali izbris podjetja iz registra, prav tako pa preverijo, ali so navedbe skladne z zakoni in drugimi predpisi ter ali ustrezajo priloženim dokazilom in dokumentom. Preverjanje vsebinskih in formalnih zahtev nadzoruje predsednik ali sodnik, zadolžen za to nalogo, ki je pristojen za vse spore med davčnim zavezancem in sodnim tajnikom.

Kbis, ki je izpisek iz poslovnega registra, je „osebna izkaznica“ podjetja in vsebuje vse informacije, ki jih mora podjetje predložiti. Namen izpiska iz poslovnega registra je zagotoviti pravno varnost poslovnih transakcij, saj vsem zainteresiranim osebam omogoča vpogled v pravno strukturo podjetja, njegove direktorje, dejavnost podjetja, kraj, v katerem se dejavnost izvaja, in njegovo pravno obliko. Prav tako navaja, ali je bil zoper podjetje sprožen kolektivni postopek zaradi insolventnosti. Ta uradni dokument, ki ga izda in podpiše sodni tajnik, se šteje za verodostojnega, dokler se njegova verodostojnost ne izpodbija.

Na nacionalni ravni nacionalni poslovni register (registre national du commerce et des sociétés – RNCS) vodi nacionalni inštitut za industrijsko lastnino (Institut National de la Propriété Industrielle – INPI). Ta register združuje vse informacije in dokumente, ki so jih preverili in potrdili sodni tajniki ter ki so bili vpisani v poslovne registre v vsakem sodnem tajništvu. INPI je odgovoren za razširjanje tehničnih, poslovnih in finančnih informacij, ki jih vsebuje RNCS, ter njihovo brezplačno dajanje na voljo javnosti za nadaljnjo uporabo.

Spletišče Povezava se odpre v novem oknuInfogreffe je platforma za dostop do vseh poslovnih registrov (celinskega dela Francije, vključno z regijo Alsace-Moselle, ter poslovnih registrov čezmorskih departmajev in regij). Spletišče Infogreffe.nc omogoča dostop do pravnih informacij o podjetjih z Nove Kaledonije. Spletišče Infogreffe prav tako omogoča opravljanje formalnih postopkov vpisa, spremembe in izbrisa ter predložitev letnih računovodskih izkazov prek spleta. Storitev je na voljo v francoskem in angleškem jeziku.

Spletišče Povezava se odpre v novem oknuINPI prek portala DATA INPI omogoča dostop do evidence o vpisih, spremembah in izbrisih ter letnih računovodskih izkazov podjetij v obliki odprtih podatkov.

Uradno glasilo za obvestila v civilnih in gospodarskih zadevah (BODACC)

Povezava se odpre v novem oknuBODACC zagotavlja objavo aktov, registriranih v poslovnem registru, od nastanka do izbrisa družbe, zlasti v zvezi s prodajo, prenosi in kolektivnimi postopki ter predložitvijo računovodskih izkazov. Ti podatki se posredujejo BODACC brez pobude ali predloga zainteresiranih strani. Za vnose je odgovoren sodni tajnik, ki sprejme izjave.

Za objavo v BODACC, ki zagotavlja največje možno razširjanje vpisov v poslovni register, je zadolžen Povezava se odpre v novem oknuUrad za pravne in upravne informacije (Direction de l’information légale et administrative – Dila).

Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Spletišče Infogreffe omogoča brezplačen dostop do nekaterih informacij o vpisanih podjetjih. Za izpiske iz poslovnega registra in priložene akte se zaračuna pristojbina, ki jo določi država.

Dostop do podatkov iz poslovnega registra na spletišču INPI prek portala DATA INPI je brezplačen. Za nadaljnjo uporabo podatkov je potrebna licenca.

Od 1. julija 2015 se BODACC objavlja izključno z elektronskimi sredstvi. Vsebina spletišča (obvestila BODACC) je brezplačna od julija 2011.

Junija 2016 je bil vzpostavljen nov portal za digitalni dostop z naslovom „Povezava se odpre v novem oknuPortail de la Publicité Légale des Entreprises“ (portal za pravne objave podjetij). Portal uporabnikom omogoča, da prek enega samega vmesnika dostopajo do objav in pravnih informacij, objavljenih na treh spletiščih: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.infogreffe.fr/Povezava se odpre v novem oknuhttps://actulegales.fr/ in Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.bodacc.fr/.

Kako iskati po francoskem poslovnem registru?

Na spletišču Infogreffe lahko podjetje iščete po:

 • imenu,
 • imenih direktorjev in upravljavcev,
 • mestu ali departmaju, v katerem ima sedež, stalno prebivališče ali poslovne enote,
 • številki SIREN (Système d’Identification du Répertoire des Entreprises – identifikacijski sistem poslovnega registra),
 • številki vpisa v poslovni register.

Spletišče DATA INPI omogoča iskanje podjetja po njegovi številki SIREN, nazivu podjetja, blagovni znamki, direktorju, imenu občine, v kateri ima podjetje sedež, ali po ključnih besedah iz opisa dejavnosti podjetja.

Na spletišču BODACC je objavo v zvezi z določenim podjetjem mogoče najti po njegovi številki SIREN ali nazivu podjetja.

Uporabne povezave

Povezava se odpre v novem oknuEvropski poslovni register (European Business Register)

Povezava se odpre v novem oknuInfogreffe

Povezava se odpre v novem oknuINPI

Povezava se odpre v novem oknuCNGTC

Povezava se odpre v novem oknuBODACC

Povezava se odpre v novem oknuPPLE

Zadnja posodobitev: 22/02/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poslovni registri v državah članicah - Hrvaška

V Republiki Hrvaški sodni register vodijo gospodarska sodišča.

Sodni register

Sodni register je javna knjiga, ki vsebuje podatke in listine o subjektih vpisa, ki morajo biti v skladu z zakonom vpisani v register. Vsako registrsko sodišče odgovarja za verodostojnost vpisa, ki ga je opravilo. V register se vpišejo: javna gospodarska družba, komanditna družba, gospodarsko interesno združenje, delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetnik, evropska družba (Societas Europea – SE), evropsko gospodarsko interesno združenje (EGIZ), evropska zadruga (SCE), zavod, skupnost zavodov, zadruga, zveza zadrug, kreditna zveza, enostavna družba z omejeno odgovornostjo in druge osebe, ki morajo biti v skladu z zakonom vpisane v register. Podružnice se vpišejo v register, če to določa zakon.

Register ne vsebuje podatkov o obrtnikih in združenjih.

Vsakdo ima brez izkazanega pravnega interesa pravico do vpogleda v podatke, vpisane v glavno knjigo, v listine, na katerih temelji vpis, ter v druge listine in podatke, shranjene v zbirki listin, razen listin, glede katerih zakon izključuje uporabo načela javnosti registra. Prav tako lahko vsakdo zahteva izpis ali overjeno kopijo oziroma prepis listin in podatkov, shranjenih v zbirki listin.

Register

Informacije, ki se nanašajo na vpis v register in objavo podatkov o subjektih vpisa

Glavni predpisi, ki se nanašajo na ustanovitev subjektov vpisa in njihov vpis v register, so: zakon o sodnem registru (Zakon o sudskom registru – ZSR), zakon o gospodarskih družbah (Zakon o trgovačkim društvima – ZTD) in pravilnik o načinu vpisa v sodni register (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). V skladu z navedenimi predpisi se v register vpišejo podatki, določeni z zakonom, in spremembe teh podatkov.

Podatki o subjektih vpisa so na voljo 24 ur na dan, brezplačen vpogled v podatke pa je mogoč na Povezava se odpre v novem oknuspletišču sodnega registra.

Začetek postopka za vpis

Postopek za vpis v register se začne s pisno prijavo z zahtevkom za vpis podatkov ali zahtevkom za spremembo vpisanih podatkov, ki se vloži pri registrskem sodišču v pisni ali elektronski obliki. Prijava se vloži pri sodišču v 15 dneh od dneva, ko so izpolnjeni predpisani pogoji za vpis, če zakon ne določa drugače. Sodišče začne postopek po uradni dolžnosti, kadar tako določa zakon.

Notarji lahko v skladu s svojimi pooblastili in določbami zakona o sodnem registru z registrskim sodiščem komunicirajo po elektronski poti.

Enostavna družba z omejeno odgovornostjo (družba, ki ima največ tri člane in enega člana uprave ter najnižji osnovni kapital v višini 10,00 HRK) se lahko ustanovi na poenostavljen način. Za takšno ustanovitev družbe je treba uporabiti obrazce zapisnika, ki jih sestavi notar.

Za vložitev prijav za vpis v register so pooblaščeni:

 • notarji (pooblaščeni so za vložitev prijav v elektronski obliki ter izdajo izpisov, kopij in prepisov iz člena 4(2) zakona o sodnem registru);
 • osebe, ki so z zakonom pooblaščene, da predlagajo vpis v register (osebno ali prek pooblaščenca);
 • osebe, ki obravnavajo zadeve uradov HITRO.HR (pooblaščene so za vložitev prijav zaradi ustanovitve gospodarskih družb prek sistema e-Tvrtka, v skladu s pooblastili, določenimi v posebnih predpisih).

Učinek vpisa

Vpis ima pravni učinek za subjekte vpisa od naslednjega dne po vpisu v register (če zakon ne določa drugače), nasproti tretjim pa od dneva objave vpisa.

Nihče se ne more sklicevati na to, da ne pozna podatkov, vpisanih v glavno knjigo registra, ki so bili objavljeni na način, določen z zakonom o sodnem registru.

Vsakdo se lahko sklicuje na stanje vpisa v registru glede pravno pomembnih podatkov in dejstev, ki se v skladu z zakoni vpišejo v register, razen tiste osebe, ki se ji dokaže, da je vedela, da se dejansko stanje glede teh podatkov razlikuje od stanja vpisa v registru. Pri pravnih dejanjih, opravljenih pred šestnajstim dnem od dneva objave vpisa, se lahko tretja oseba sklicuje na to, da ni poznala vpisanih in objavljenih podatkov ali listin, če dokaže, da za te podatke ali listine ni mogla vedeti.

Osebe, ki je v dobri veri in se glede pravno pomembnih podatkov in dejstev zanese na stanje vpisa v registru, ne prizadenejo škodljive pravne posledice.

Kazniva dejanja, prekrški in kazni, ki jih izreče registrsko sodišče

Kazniva dejanja, prekrški in kazni, ki jih izreče registrsko sodišče, so določeni v členih 624–632 zakona o gospodarskih družbah, postopek opomina in kaznovanja oseb, ki so dolžne izpolniti zakonske obveznosti v zvezi z vložitvijo prijave za vpis v register, pa je urejen v členih 81 in 81a zakona o sodnem registru.

Zadnja posodobitev: 06/09/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Italija

Ta razdelek vsebuje pregled poslovnega registra Italije.

Kateri podatki so v italijanskem poslovnem registru?

Italijanski poslovni register (Povezava se odpre v novem oknuRegistro delle Imprese) vodijo gospodarske zbornice ob podpori Unioncamere ter pod nadzorom sodnika in ministrstva za gospodarski razvoj. Informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo vodi in vzdržuje Infocamere, konzorcij gospodarskih zbornic, ki ima pravno obliko delniške družbe.

Register vsebuje podrobne podatke o podjetjih, kot so:

 • popolna imena družb,
 • registrirani sedež,
 • številka DDV,
 • dejavnost in pravna oblika,
 • upravni organi,
 • kapital,
 • pravni zastopniki,
 • pooblastila zastopnikov,
 • podružnice.

Zagotavlja tudi dostop do javnih dokumentov v zvezi z družbami, kot so:

 • popolni letni računovodski izkazi,
 • ustanovitveni akti,
 • seznami delničarjev.

Italijanski poslovni register ponuja dve vrsti poročanja:

 1. pravno poročanje
 • kot dokaz obstoja družbe,
 • za zagotovitev, da se je v poslih s tretjimi osebami mogoče zanesti na podatke (člen 2193 civilnega zakonika);
 1. gospodarsko poročanje
 • za statistične in gospodarske namene.

Ali je dostop do italijanskega poslovnega registra brezplačen?

Dostop do registra in omejene količine informacij (kot so ime in naslov družbe) je brezplačen. Spletni dostop do celotnih informacij pa je na voljo samo na zahtevo in proti plačilu.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Poslovni register v Italiji vodijo pristojni uradi zbornic za trgovino, industrijo, obrtništvo in kmetijstvo. Ti uradi se imenujejo uradi poslovnega registra (uffici del Registro delle Imprese) in delujejo pod nadzorom sodnika, ki ga imenuje pristojno sodišče (sodnik nadzoruje formalno pravilnost posameznih vpisov), in pod upravnim nadzorom ministrstva za gospodarski razvoj.

Italijanski poslovni register je bil v sedanji obliki vzpostavljen po reformi leta 1993 (člen 8 zakona št. 580/1993), ki je bila izvedena z uredbo iz leta 1995 (uredba predsednika republike št. 581/1995).

S to reformo je bil poslovni register, do takrat voden izključno v papirni obliki v registraturah gospodarskih sodišč, prenesen na zbornice za trgovino, industrijo, obrtništvo in kmetijstvo. Zdaj je popolnoma informatiziran, tako da so podatki in dokumenti, ki jih vsebuje, v celoti in takoj na voljo po vsej državi.

Te določbe so bile nato dopolnjene s členom 31 zakona št. 340/2000, ki za skoraj vse vrste podjetij (zlasti vse gospodarske družbe) določa obvezno uporabo digitalnega podpisa in računalniških orodij za pripravo prijav za vpis in spremnih dokumentov ter za njihovo predložitev poslovnemu registru.

Po nadaljnjih spremembah zakonodaje (člen 9 uredbe-zakona št. 7/2007) zdaj vse vrste podjetij, vključno s samostojnimi podjetniki, z uporabo digitalnih podpisov in elektronskih poti ustrezajo zahtevam poslovnega registra za namene poročanja.

Pristojni urad poslovnega registra pred vpisom podjetja preveri (v skladu s členom 11(6) uredbe predsednika republike št. 581/1995), ali:

(a) je prijava verodostojna;

(b) je prijavni obrazec pravilno izpolnjen;

(c) dejanje ali dejstvo, za katerega se zahteva vpis, ustreza pravnim zahtevam;

(d) so priloženi z zakonom predpisani dokumenti;

(e) so izpolnjeni drugi pravni pogoji za vpis.

Poudariti je treba tudi, da skoraj vse dokumente, ki se nanašajo na gospodarske družbe in vpišejo v poslovni register, sestavi notar. Člen 11(4) uredbe predsednika republike št. 581/1995 določa: „Dokument, za katerega se zahteva vpis, se predloži v izvirniku. Če zasebna listina ni bila shranjena pri notarju, mora biti podpis overjen. V drugih primerih se predloži overjena kopija. Izpisek se shrani v verodostojni obliki v skladu s členom 2718 civilnega zakonika.“

V skladu s členom 2193 civilnega zakonika:

 1. Če podatki, ki jih je v skladu z zakonom treba vpisati v register, niso vpisani, jih tisti, ki bi moral vložiti prijavo za njihov vpis, ne more uveljavljati zoper tretje osebe, razen če dokaže, da so tretje osebe zanje vedele.
 2. Po vpisu podatkov, ki jih je v skladu z zakonom treba vpisati v register, se tretje osebe ne morejo več sklicevati na nepoznavanje teh podatkov.
 3. To ne posega v posebne zakonske določbe.

Zgodovina italijanskega poslovnega registra

Italijanski poslovni register je bil vzpostavljen leta 1993.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuEvropski poslovni register

Zadnja posodobitev: 18/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Ciper

Ta razdelek vsebuje uvodno besedilo o registru družb na Cipru.

Sekcija za gospodarske družbe je pristojna za postopke vpisa, spremljanja, nadzora in izbrisa domačih družb, čezmorskih družb, partnerstev in firm. Deluje v okviru oddelka upravljavca registra družb in stečajnega upravitelja (Department of the Registrar of Companies and Official Receiver – DRCOR) pri ministrstvu za energijo, trgovino, industrijo in turizem.

Na voljo so naslednje spletne storitve:

Kateri podatki so v registru družb?

Vsakdo lahko na spletu preveri, ali je neka organizacija vpisana v register družb in kakšen je njen status (trenutno vpisana ali izbrisana). Omogočeno je spletno iskanje podatkov o vseh družbah in vpogled v dokumente v elektronskih spisih družb.

Oddelek upravljavca registra družb in stečajnega upravitelja je odgovoren za vodenje registra družb.

Ali je dostop do registra družb brezplačen?

Kar zadeva osnovne informacije o družbah, je spletni dostop do registra brezplačen.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Zanesljivost dokumentov v registru je urejena v poglavju 113 zakona o gospodarskih družbah, ki zagotavlja veljavnost informacij, danih tretjim osebam na podlagi člena 3(a) Direktive 2009/101/ES, in sicer z naslednjimi členi zakona:

Člen 365

Pregled, ustvarjanje in dokazni učinki dokumentov, ki jih hrani upravljavec registra.

Člen 365A

Obvestilo upravljavca registra o vodenju arhiva – razširjenost podatkov, vpisanih v register ali objavljenih v uradnem listu Cipra.

Člen 365B(7)

Upravljavec registra družb zagotavlja, da so instrumenti in dokumenti iz odstavka 2 na voljo prek elektronskega sistema EU za povezovanje registrov v standardnem formatu za sporočila in elektronsko dostopni, s čimer je zagotovljeno izpolnjevanje minimalnih varnostnih zahtev za prenos podatkov.

Člen 366

Izvrševanje obveznosti družbe, da upravljavcu registra predloži poročila, vključno z letnim poročilom in računovodskim izkazom za vsako leto. (členi 118–121)

Kako iskati po registru?

Iščete lahko po imenu in/ali številki družbe. Več navodil za iskanje je na strani za iskanje.

Zgodovina registra

Spletni register upravljavca registra družb in stečajnega upravitelja vključuje vse organizacije, vpisane od leta 1923 do danes, vključno s tujimi družbami, partnerstvi in firmami.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuOddelek upravljavca registra družb in stečajnega upravitelja (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za trgovino, industrijo in turizem (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Zadnja posodobitev: 06/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Latvija

Ta razdelek vsebuje pregled latvijskega poslovnega registra.

Kateri podatki so v latvijskem poslovnem registru?

Povezava se odpre v novem oknuRegister podjetij Republike Latvije (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) je latvijski javni organ, ki vodi register podjetij (družb), trgovcev, njihovih podružnic in predstavništev ter sprememb njihovih statutov, izvaja pa tudi druge dejavnosti, določene v zakonodaji. Vodi tudi register množičnih medijev, združenj in ustanov, komercialnih jamstev, obvladujočih deležev, dogovorov o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema in sporazumov o javno-zasebnih partnerstvih, političnih strank, arbitražnih organov, sindikatov, verskih organizacij in ustanov ter postopkov zaradi insolventnosti.

Ali je treba za vpogled v poslovni register plačati?

Da, v Latviji ni brezplačnega spletnega poslovnega registra.

Vendar je s funkcijami iskanja na Povezava se odpre v novem oknuspletišču Registra podjetij mogoče brezplačno pridobiti naslednje osnovne informacije o pravnih subjektih, vpisanih v registre, ki jih vodi Register podjetij:

 • vrsta pravnega subjekta,
 • statutarni sedež,
 • novo ali obstoječe ime ali trgovsko ime in predhodno registrirano ali zgodovinsko ime ali trgovsko ime,
 • registracijska številka,
 • identifikacijska oznaka upravičenca enotnega območja plačil v eurih (če je dodeljena),
 • datum registracije,
 • datum izbrisa pravnega subjekta iz registra (ali datum preoblikovanja, če je to razlog za izbris),
 • rok za registracijo verskih organizacij, ki se morajo ponovno registrirati,
 • poiskati je mogoče tudi osebe, ki imajo pravico zastopati posamezni pravni subjekt.

Register podjetij Latvije omogoča brezplačno pridobitev naslednjih informacij o vseh registriranih pravnih subjektih v obliki odprtih podatkov:

 • registracijska številka,
 • ime ali trgovsko ime subjekta,
 • vrsta pravnega subjekta,
 • register, v katerem je subjekt registriran,
 • datum registracije,
 • informacije o izbrisu pravnega subjekta iz registra ali njegovem preoblikovanju,
 • datum izbrisa pravnega subjekta iz registra (ali datum preoblikovanja, če je to razlog za izbris),
 • statutarni sedež,
 • področje dejavnosti združenj, ustanov in sindikatov.

Te informacije so na voljo v formatih datotek .csv, .txt ali .xlsx Povezava se odpre v novem oknuin so dostopne tukaj. Uporabnik lahko format datoteke izbere v skladu z načrtovano uporabo. Podatki se dnevno posodabljajo.

Vsi vpisi v poslovnem registru se elektronsko objavijo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuuradnega lista Latvijas Vēstnesis. Isti postopek se uporablja za objavo dokumentov, ki se predložijo ločeno.

Kako zahtevati podatke iz latvijskega poslovnega registra?

Register podjetij lahko zagotovi informacije o vseh registriranih pravnih subjektih in pravnih aktih.

Informacije iz Registra podjetij Latvije je mogoče pridobiti brezplačno Povezava se odpre v novem oknuna informacijskem spletišču Registra, kjer so na voljo vsi trenutni podatki in avtentikacija ni potrebna, medtem ko je dostop do registriranih dokumentov, dokumentov, priloženih registracijski dokumentaciji, in vseh preteklih evidenc mogoč le z avtentikacijo z nacionalno latvijsko kartico za elektronsko identifikacijo, elektronskim podpisom, napravami za bančno identifikacijo ali avtentikacijskimi storitvami eIDAS (za državljane EU).

Izpisek o registriranem pravnem subjektu, registriranem dejstvu (pogodbi) ali fizični osebi iz Registra podjetij je mogoče pridobiti z vložitvijo Povezava se odpre v novem oknuzahtevka za pridobitev informacij ali vloge, in sicer osebno, po pošti ali na uradni e-naslov Registra Povezava se odpre v novem oknupasts@ur.gov.lv v obliki elektronskega dokumenta z varnim elektronskim podpisom in digitalnim časovnim žigom. Zahtevek mora vključevati podrobnosti o plačilu Registru podjetij (dokument, ki potrjuje plačilo, kopija takega dokumenta ali izpis iz spletne banke). Ob vložitvi zahtevka za pridobitev informacij je treba navesti, v kakšni obliki jih želite prejeti (po pošti ali v elektronski obliki).

Register izdaja dokumente o registraciji in evidenci dokumentacije pravnih subjektov (zasebne družbe z omejeno odgovornostjo (SIA), združenja, politične stranke itd.) ali pravnih dejstev (komercialno jamstvo ali pogodba). Povezava se odpre v novem oknuDokumente iz javnega dela registracijske dokumentacije je (v skladu s prvim odstavkom člena 415 Povezava se odpre v novem oknuzakona o registru podjetij Republike Latvije mogoče takoj brezplačno pridobiti na spletu brez potrdila o pristnosti Povezava se odpre v novem oknuna informacijskem spletišču Registra podjetij, če so bili k dokumentaciji priloženi ali optično prebrani vanjo.

Za pridobitev kopije dokumenta s potrdilom o pristnosti morate vložiti izpolnjen obrazec za pridobitev informacij ali vlogo v prosti obliki. Za storitev izdaje kopij dokumentov s potrdilom o pristnosti je treba plačati pristojbino. Ta storitev se lahko opravi po redni ali elektronski pošti.

Če želite poleg zgornjih dokumentov pridobiti dokumente, ki niso navedeni v prvem odstavku člena 415 zakona o registru podjetij Republike Latvije, morate vložiti pisni zahtevek z navedbo razloga zanj in namena uporabe informacij.

Povezava se odpre v novem oknuCenik pristojbin je na voljo na spletu.

Kako zanesljivi so dokumenti, ki jih register vsebuje?

Od 1. avgusta 2021 se vsi vpisi v poslovni register ter vsi dokumenti, priloženi registracijski dokumentaciji, ki so vključeni v poslovni register in v skladu s prvim odstavkom člena 415 zakona o registru podjetij Republike Latvije v javni del registracijske dokumentacije, brezplačno v elektronski obliki objavijo na Povezava se odpre v novem oknuinformacijskem spletišču Registra podjetij, s čimer so javnosti že od začetka dostopni na spletu. Vsi vpisi v poslovni register pred 31. julijem 2021 in vse informacije v zvezi s posameznimi dokumenti so objavljene v Povezava se odpre v novem oknuuradnem listu Latvijas Vēstnesis.

Šteje se, da so vpisi objavljeni (tj. po polnoči) na dan po vpisu, dokumenti pa (tj. po polnoči) na dan po priložitvi k registracijski dokumentaciji. Vpisi v poslovni register postanejo za tretje osebe zavezujoči šele po njihovi objavi, razen če so bile zadevne informacije tretji osebi znane že pred objavo. Vendar pa se na te informacije ni mogoče sklicevati v zvezi s pravnimi dejanji, opravljenimi v obdobju 15 dni od njihove objave, če lahko tretja oseba dokaže, da z objavljenimi informacijami ni bila in ni mogla biti seznanjena.

Če se informacije, vpisane v poslovni register, napačno zabeležijo ali objavijo, se lahko tretja oseba sklicuje na informacije, objavljene v zvezi z osebo, v interesih katere so bile objavljene, nanje pa ne more sklicevati, če je vedela, da informacije, objavljene v poslovnem registru, niso ustrezale dejanskemu pravnemu položaju. Podrobnejše informacije so na voljo v Povezava se odpre v novem oknučlenih 11 in 12 gospodarskega zakona.

Kako stopiti v stik z latvijskim poslovnim registrom?

Kontaktni podatki:

Register podjetij Republike Latvije
Pērses iela 2
Riga
Latvija
LV 1011

Telefonska številka za informacije: 67031703 (na tej številki niso na voljo pravni nasveti)

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknupasts@ur.gov.lv

Obiskovalci se lahko z vodjo ustanove srečajo, če navedejo vprašanje ali težavo, ki jo je treba rešiti, čas srečanja in svoje kontaktne podatke.

Zgodovina latvijskega poslovnega registra

Register podjetij Republike Latvije je bil ustanovljen 1. decembra 1990.

Povezave

Povezava se odpre v novem oknuRegister podjetij Republike Latvije
Povezava se odpre v novem oknuEvropski poslovni register (dostop zagotavlja Lursoft)

Zadnja posodobitev: 20/09/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Litva

Omogočeno je iskanje po oznaki, imenu ali delu imena pravnega subjekta.

Ta razdelek vsebuje pregled litovskega registra pravnih subjektov.

Zgodovina ustanovitve nacionalnega registra

Kdaj je bil ustanovljen?

Register pravnih subjektov, ki je nadomestil prejšnji register podjetij in ločene sisteme registracije javnih organizacij in drugih organov, je začel delovati 1. januarja 2004.

Registracija pravnih subjektov v Litvi se je začela oktobra 1990 v službah občinskih registrov, javne organizacije pa so se registrirale pri ločenih ministrstvih in drugih institucijah.

Kdaj je bil register digitaliziran?

Digitalizacija registra pravnih subjektov se je začela leta 1990. Zdaj je v celoti digitaliziran.

Katera je trenutno veljavna zakonodaja?

Civilni zakonik Republike Litve, zakon o registru pravnih subjektov in zakoni, ki urejajo dejavnosti posebnih pravnih oblik pravnih subjektov, kot na primer zakon o delniških družbah, ter predpisi o registru pravnih subjektov.

Uporabljajo se tudi drugi zakoni v zvezi z dejavnostmi pravnih subjektov, kot je zakon o postopkih zaradi insolventnosti pravnih subjektov itd.

Kateri podatki so v poslovnem registru?

Kdo ima dostop do registra?

Podatki v registru pravnih subjektov, dokumenti, shranjeni v registru, in vse druge informacije, predložene v register, so javni. Vsaka oseba, ki vloži zahtevek z navedbo, za kakšen namen in na kateri pravni podlagi se bodo podatki uporabljali, ima pravico pridobiti podatke iz registra pravnih subjektov in kopije dokumentov, shranjene v njem.

Kateri podatki so v registru?

Katere vrste podatkov so shranjene? (Kateri subjekti so vpisani v javni register? Informacije o insolventnosti, finančna poročila itd.)

Oznaka pravnega subjekta, njegovo ime, naslov statutarnega sedeža; organi pravnega subjekta: podatki o članih vodstvenih organov pravnega subjekta, njegovih likvidacijskih upraviteljih ali upraviteljih v postopku zaradi insolventnosti; podatki o osebah, pooblaščenih za opravljanje poslov v imenu pravnega subjekta; pravilo, ki osebam omogoča, da delujejo v imenu pravnega subjekta; omejitve dejavnosti pravnega subjekta; datum začetka in konca finančnega leta; časovno obdobje opravljanja dejavnosti v primeru njegove omejitve; pravni položaj pravnega subjekta(v stečajnem ali likvidacijskem postopku, postopku prestrukturiranja ali reorganizacije); informacije, da pravni subjekt opravlja dejavnost ponudnika storitev za sklade ali družbe in upravnih storitev, upravljavca kriptoborze ali depozitarja denarnic za kriptovalute; če ima delniška družba, ki kotira na borzi ali ne, enega samega delničarja: podatki o delničarju družbe, datum pridobitve vseh delnic, datum prenosa vseh ali dela delnic družbe drugim osebam; podatki o članih nadzornih organov; podatki o ustanovitelju podružnice ali predstavništva pravnega subjekta; naslovi letnih finančnih poročil ali v primerih, določenih z zakonodajo, naslovi letnih konsolidiranih računovodskih poročil in datumi njihove potrditve in predložitve v register pravnih subjektov itd.

Kateri dokumenti se vlagajo/shranjujejo (spisi, zbirke listin, statuti, zapisniki skupščine itd.)?

Zahtevki za registracijo podatkov, zapisniki in sklepi, sprejeti na sejah udeležencev, zapisniki in sklepi, sprejeti na sejah kolegijskih upravljalnih organov, statuti/predpisi, akti o ustanovitvi podružnic in predstavništev tujih pravnih subjektov, sklop letnih finančnih poročil ali v primerih, določenih v zakonodajo, sklopi letnih konsolidiranih računovodskih poročil, poročila o vrednotenju sredstev itd.

Kako iskati po registru (in katera so razpoložljiva merila iskanja)?

Osebno

Iskati je mogoče osebno.

Na spletišču registra

Iskati je mogoče na spletišču registra.

Katera so razpoložljiva merila iskanja?

Omogočeno je iskanje po oznaki, imenu ali delu imena pravnega subjekta.

Kako pridobiti dokumente?

Brezplačna pridobitev?

Dokumentov ni mogoče pridobiti brezplačno.

S plačilom pristojbine?

Za pridobitev podatkov, informacij in kopij dokumentov iz registra se plača pristojbina v znesku, ki ga določi vlada Republike Litve.

Kako pridobiti izpis iz registra, overjeno kopijo ali prepis dokumentov?

Overjen izpis iz registra pravnih subjektov se lahko naroči na spletu s samopostrežnim sistemom, po e-pošti, po pošti ali z obiskom oddelka za storitve za stranke.

Overjeno kopijo dokumenta iz registra pravnih subjektov se lahko naroči po e-pošti, po pošti ali z obiskom oddelka za storitve za stranke. Neoverjeno kopijo dokumenta se lahko naroči in pridobi na spletu s samopostrežnim sistemom.

Za izdajo izpisa ali kopije dokumenta se zaračuna pristojbina, ki jo določi vlada Republike Litve.

Postopek registracije

Kako začeti postopek registracije (način vložitve zahtevkov v register, overjanje listin, vrste dokumentov, ki jih je treba priložiti)?

Osebno

Postopek registracije se lahko začne osebno.

Za registracijo pravnega subjekta v register pravnih subjektov se morajo predložiti naslednji dokumenti:

 1. vloga v predpisani obliki za registracijo pravnega subjekta;
 2. akti o ustanovitvi pravnega subjekta;
 3. drugi zakonsko določeni dokumenti.

Notar ali ministrstvo za pravosodje preveri, ali so podatki, predloženi obdelovalcu podatkov registra, verodostojni, ali so akti o ustanovitvi skladni z regulativnimi zahtevami in ali je mogoče registrirati ali vnesti pravni subjekt, podružnico ali predstavništvo, spremembe podatkov in aktov o ustanovitvi ter predpise podružnice ali predstavništva, ker so bili izpolnjene obveznosti, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi, in so se pojavile okoliščine, določene v zakonih ali aktih o ustanovitvi.

Na spletu

Na spletu se lahko ustanovijo najpriljubljenejše oblike pravnih subjektov, kot so delniške družbe, ki ne kotirajo na borzi, manjša partnerstva, posamezna podjetja, javni organi, združenja ter dobrodelne in podporne ustanove. Te vključujejo približno 80 % vseh pravnih subjektov, registriranih v registru pravnih subjektov.

Če ima ustanovitelj kvalificiran elektronski podpis, se lahko dokumenti predložijo elektronsko neposredno obdelovalcu podatkov registra prek samopostrežnega sistema za stranke centra za registre; dokumenti se sestavijo v skladu z odobrenimi predlogami (predpisi, statuti, ustanovitveni akt ali akt o ustanovitvi); v imenu pravnega subjekta se ne sme namerno uporabiti kratka oblika imena države (Lietuva); če prostori niso v lasti ustanovitelja, se zagotovi elektronsko podpisano dokazilo o soglasju lastnikov prostorov, uporabljenih za registracijo statutarnega sedeža; deleži v delniški družbi, ki ne kotira na borzi, so vplačani z denarnimi prispevki; cilji in področja dejavnosti združenja, javnega organa ali dobrodelne in podporne ustanove so skladni z razvrstitvijo ciljev in področij dejavnosti javnih pravnih subjektov; dobrodelna in podporna ustanova nima ustanovitvene dotacije.

Kako se pregledajo vložene vloge?

Obdelovalec podatkov registra pri pregledovanju predloženih dokumentov prouči, ali:

 1. je vložena vloga za registracijo pravnega subjekta (spremembe podatkov in dokumenti, ki se vnesejo v register, izbris podatkov) skladna s predpisano obliko in ali so bili predloženi vsi dokumenti;
 2. roki iz člena 2.46(4) civilnega zakonika niso bili preseženi;
 3. so podatki in dokumenti, predloženi v register, medsebojno usklajeni, jasni in niso zavajajoči;
 4. oblika ali vsebina dokumentov ni v nasprotju z zakonom.

Obdelovalec podatkov registra lahko zavrne registracijo pravnega subjekta le, če odkrije eno od navedenih okoliščin.

Če prejete podatke iz vloge in akte o ustanovitvi overi notar ali ministrstvo za pravosodje, obdelovalec podatkov registra ne preverja verodostojnosti predloženih podatkov ali usklajenosti vsebine dokumentov z regulativnimi zahtevami.

Pravni učinki registracije

Učinek vpisov na tretje osebe je skladen s členom 17 Direktive (EU) 2017/1132

Podatki in informacije v registru pravnih subjektov se obravnavajo kot točni, dokler se ne izpodbijajo v skladu s postopkom iz zakonov Republike Litve in pravnih aktov Evropske unije.

Razhajanja med vsebino vpisa v register in njeno objavo

Objava temelji na overjenih vpisih v register in do razhajanj ne prihaja. Obvestila v objavi informacij so ustvarjena samodejno na podlagi podatkov, vpisanih v register pravnih subjektov.

Kdo je odgovoren za točnost evidence?

Vodstveni organ pravnega subjekta je odgovoren za točnost predloženih dokumentov in podatkov ter za njihovo pravočasno predložitev obdelovalcu podatkov registra, razen če zakon ali akt o ustanovitvi ne določa drugače.

Postopki varstva podatkov

Postopki, povezani z varstvom pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z objavo in hrambo njihovih osebnih podatkov

Podatki, informacije in dokumenti v registru so javni. Vsakdo lahko dostopa do podatkov, informacij in dokumentov v registru v skladu s postopkom, določenim v zakonih in predpisih o registru pravnih subjektov. Prejemniki podatkov lahko podatke iz registra uporabijo le za namen, v obsegu in na način, določen ob njihovem prejemu. Osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

Kontaktne informacije

Obdelovalec podatkov registra pravnih subjektov – državno podjetje, center za registre.

Tel.:Povezava se odpre v novem oknu +370 52688262

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuinfo@registrucentras.lt

Koristne povezave

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.registrucentras.lt/p/671

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.registrucentras.lt/en/

Zadnja posodobitev: 20/09/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poslovni registri v državah članicah - Luksemburg

Na tej strani lahko najdete informacije o možnostih vpogleda v poslovni register Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)).

Kateri podatki so v poslovnem registru Luksemburga?

Povezava se odpre v novem oknuPoslovni register Luksemburga je uradna zbirka vseh fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo poslovno dejavnost ter drugih subjektov, na katere se nanaša spremenjeni zakon z dne 19. decembra 2002.

Poslovni register deluje pod okriljem Ministrstva za pravosodje. Upravljanje poslovnega registra je pravosodno ministrstvo zaupalo gospodarskemu interesnemu združenju Luxembourg Business Registers (prej GIE RCSL), ki ga sestavljajo država, gospodarska zbornica (Chambre de Commerce) in obrtna zbornica (Chambre des Métiers).

Cilj poslovnega registra je:

 • zagotoviti ugotavljanje istovetnosti pravnih in fizičnih oseb, katerih registracija ali vpis se zahteva z zakonom, namreč z vodenjem trajnega registra,
 • zagotoviti večjo varnost poslov,
 • obveščati tretje osebe.

Poslovni register zbira dve vrsti podatkov:

 • opisne in pravne podatke, kot so ime podjetja ali firma, dejavnost družbe, lastniški kapital, sestava upravnega sveta, revizor, pooblaščenci in ostali podatki te vrste,
 • letne računovodske izkaze.

Kontaktni podatki

Naslov pisarn

Poštni naslov

Odpiralni čas po dnevih/urah

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg - Kirchberg

Telefon: +352 264281

Telefaks: +352 26428555

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuhelpdesk@lbr.lu

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS
L-2961 Luxembourg

od ponedeljka do petka od 9h do 12h in od 13.30 do 16h


Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Vpogled v dokumentacijo v prostorih poslovnega registra je brezplačen.

Določene informacije so na voljo brezplačno na spletišču Luxembourg Business Registers:

 • številka vpisa v poslovni register,
 • datum vpisa,
 • ime,
 • pravna oblika,
 • sedež pravne osebe ali naslov fizične osebe,
 • seznam dokumentov, vloženih od februarja 2006.

Proti plačilu je mogoče pridobiti:

 • izpis, ki predstavlja posodobljen povzetek podatkov, ki jih mora neka oseba, vpisana v poslovni register, vložiti v poslovni register,
 • elektronski overjen prepis dokumentov, vloženih v poslovnem registru.

Povezava se odpre v novem oknuSeznam veljavnih tarif je na voljo na spletu v oddelku „splošne informacije o tarifah“ (informations générales-Tarifs).

Kako iskati po poslovnem registru Luksemburga?

Poizvedbe je mogoče opraviti na internetni strani Povezava se odpre v novem oknuLuxembourg Business Registers prek portala, namenjenega poslovnemu registru, in sicer na podlagi:

 • imena (ali dela imena) ali
 • registracijske številke vpisane pravne ali fizične osebe.

Spletni iskalnik nato prikaže seznam imen, ki ustrezajo iskanemu vnosu.

S klikom na prikazano ime osebe se brezplačno pojavijo naslednje informacije:

 • številka vpisa v poslovni register,
 • datum vpisa,
 • ime,
 • pravna oblika,
 • sedež pravne osebe.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

V skladu s členom 19(3) spremenjenega zakona z dne 19. decembra 2002 o poslovnem registru ter računovodstvu in letnih računovodskih izkazih podjetij (loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) imajo dokumenti in izvlečki iz dokumentov učinek proti tretjim osebam šele od datuma objave v Elektronski zbirki družb in združenj (Recueil électronique des sociétés et associations – RESA), razen če družba lahko dokaže, da so bile zadevne tretje osebe z njimi seznanjene že prej. Tretje osebe se kljub temu lahko sklicujejo na dokumente in izvlečke iz dokumentov, ki še niso bili objavljeni.

Družba se pri transakcijah, ki so opravljene pred šestnajstim dnevom od objave, ne sme sklicevati na dokumente in izvlečke iz dokumentov proti tretjim osebam, ki dokažejo, da jih niso mogle poznati.

V primeru neskladnosti med vloženim besedilom in besedilom, objavljenem v RESA, se tretje osebe na slednjega ne morejo sklicevati. Vseeno pa se tretje osebe na tako besedilo lahko sklicujejo, če družba ne more dokazati, da so bile seznanjene z vloženim besedilom.

Zgodovina poslovnega registra Luksemburga

Poslovni register obstaja že od leta 1909.

Od leta 2003 deluje pod okriljem Ministrstva za pravosodje, upravlja pa ga gospodarsko interesno združenje Luxembourg Business Registers. Od takrat je bil popolnoma informatiziran.

Dokumenti, vloženi v poslovni register od 1. januarja 2006, se sistematično digitalizirajo in so na voljo za elektronski vpogled na internetni strani.

Dokumenti, vloženi v poslovni register vse od njegove ustanovitve leta 1909, se digitalizirajo in so javnosti na voljo, ko so pripravljeni.

Poslovni register sedaj nudi popoln vpogled po elektronski poti.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuLuxembourg Business Registers

Zadnja posodobitev: 10/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Madžarska

Ta razdelek vsebuje kratek pregled poslovnega registra Madžarske.

Kateri podatki so v madžarskem poslovnem registru?

Poslovni register vsebuje podatke o vpisanih gospodarskih družbah in njihovo dokumentacijo, na podlagi katere so bile vpisane. Podatke v poslovnem registru (o vpisanih družbah) upravljajo sodišča, ki imajo pristojnost registrskih sodišč. Podatki o družbah in njihova dokumentacija so shranjeni v elektronski obliki. Podatki o družbah, vpisanih pri katerem koli madžarskem registrskem sodišču, so na voljo brezplačno na spletišču službe za informacije o gospodarskih družbah in elektronski vpis družb v register v okviru ministrstva za pravosodje (služba za informacije o gospodarskih družbah, Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Dostop imate do naslednjih podatkov (veljavnih ali ne več veljavnih), ki so v poslovnem registru v času vložitve vašega zahtevka:

 • matična številka gospodarske družbe,
 • ime gospodarske družbe,
 • sedež družbe (székhely),
 • poslovni objekti (telephelyek),
 • podružnice (fióktelepek),
 • dejavnosti,
 • emisijski osnovni kapital,
 • davčna številka,
 • podatki o morebitnem začetku postopkov stečaja, likvidacije ali končne poravnave,
 • dejstvo, da (bivši) izvršni direktor ali upravitelj poslovnega združenja v skladu s členom 3:22 zakona V o civilnem zakoniku iz leta 2013 ne more biti izvršni direktor ali upravitelj nekega drugega poslovnega združenja.

Vsak prvi dan v tednu se posodobijo naslednji podatki:

 1. Vsi podatki o družbi, ki so zbrani v poslovnem registru (shranjen izpisek o družbi) (tárolt cégkivonat), in podatki o zahtevkih za vpis ali spremembe vpisa, ki še niso bili vpisani v register.
 2. Podatki o družbi obsegajo podatke o:
 • lastniškem statusu (člani ali delničarji) in pravnih zastopnikih pravnih oseb, poslovnih združenj brez pravnega statusa pravne osebe (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) ali drugih združenj,
 • pooblastilih fizičnih oseb v zvezi z zastopanjem in članstvom v nadzornem svetu.

Vsak prvi dan v tednu je posodobljene podatke mogoče najti tudi z iskalnikom.

V poslovnem registru so podatki o družbi shranjeni tudi na podlagi drugih meril (lahko imate dostop tudi do podatkov, ki niso več veljavni), poleg dostopa do teh podatkov pa je mogoč tudi dostop do dokumentacije družbe. Podatki so dostopni na registrskih sodiščih in prek službe za informacije o gospodarskih družbah, overjene ali neoverjene kopije dokumentacije družbe in podatke o družbi pa lahko pridobite s plačilom upravne takse.

Ali je dostop do madžarskega poslovnega registra brezplačen?

Vsebine madžarskega poslovnega registra so v zgoraj navedenem obsegu dostopne brezplačno na naslovu <Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Dostop do ostalih vsebin se plača.

Kako iskati po madžarskem poslovnem registru?

Podatke o družbi lahko iščete z naslednjimi merili:

– ime gospodarske družbe,

– matična številka gospodarske družbe,

– davčna številka.

Kako zanesljivi so podatki v registru?

Podatki iz člena 2 Direktive 2009/101/ES so za gospodarske družbe, vpisane na Madžarskem, dostopni brezplačno na spletu.

Na Madžarskem podatke o gospodarskih družbah zagotavljajo registrska sodišča in služba za informacije o gospodarskih družbah ali pa so ti podatki objavljeni v glasilu gospodarskih družb. Glasilo gospodarskih družb je uradni list ministrstva za pravosodje, brezplačno dostopen na Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Ko registrsko sodišče objavi podatke iz poslovnega registra, ki se nanašajo na delniško družbo ali družbo z omejeno odgovornostjo, v glasilu gospodarskih družb objavi tudi statut družbe in vse njegove spremembe, ki se naložijo dnevno.

Podatke v poslovnem registru upravljajo sodišča, ki imajo pristojnost registrskih sodišč. Podatki o družbah in njihova dokumentacija so shranjeni v elektronski obliki. Podatki o družbah, vpisanih pri katerem koli madžarskem registrskem sodišču, so na voljo brezplačno na spletišču službe za informacije o gospodarskih družbah in elektronski vpis družb v register v okviru ministrstva za pravosodje (služba za informacije o gospodarskih družbah, Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Zgodovina madžarskega poslovnega registra

Od julija 1993, ko je nacionalni sistem za informacije o gospodarskih družbah in vpis družb v register (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) postal v celoti operativen, podatke v poslovni register elektronsko vnašajo sodišča.

Odzivni čas sistema med katerima koli sodiščema je le nekaj minut.

Zadnja posodobitev: 21/09/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poslovni registri v državah članicah - Malta

Ta razdelek vsebuje pregled poslovnega registra Malte.

Kateri podatki so v malteškem poslovnem registru?

Povezava se odpre v novem oknuMalteški poslovni register vsebuje splošne informacije o gospodarskih družbah na Malti.

Register je del Povezava se odpre v novem oknuMalteškega organa za finančne storitve, ki je pravno odgovoren za posodabljanje nacionalnega registra gospodarskih družb. Spletišče Malteškega organa za finančne storitve zagotavlja informacije o zakonodaji o finančnih storitvah, vključno z:

 • zakoni parlamenta in relevantnimi pravnimi obvestili (s povezavami na Povezava se odpre v novem oknumalteško ministrstvo za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo),
 • predpisi,
 • dovoljenji,
 • okrožnicami,
 • brošurami,
 • obvestili in
 • drugimi informacijami, ki jih je izdal Malteški organ za finančne storitve, skupaj z gradivom, ki se navezuje na ureditev finančnih storitev na Malti.

Ali je dostop do malteškega poslovnega registra brezplačen?

Splošne informacije o malteškem poslovnem registru so javnosti na voljo brezplačno, dostop do nekaterih rubrik spletišča pa je za uporabnike plačljiv.

Javnost lahko brezplačno dostopa tudi do spletišča Malteškega organa za finančne storitve.

Kako iskati po malteškem poslovnem registru?

Registrirani uporabniki spletnega sistema registra lahko brezplačno dostopajo do podatkovne zbirke registra. Ni vam treba plačati naročnine, da postanete registrirani uporabnik. Prenašanje dokumentov o posameznih družbah s spleta je plačljivo, vendar lahko uporabniki poizvedbe v podatkovni zbirki opravljajo brezplačno. Tako lahko vsakdo poišče gospodarsko družbo z vnosom njenega imena ali dela imena oziroma matične številke. Druge brezplačno dostopne informacije vključujejo registrirani sedež družbe ter imena njenih direktorjev, tajnikov družbe in delničarjev.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Zakon o gospodarskih družbah iz leta 1995, poglavje 386 Zakonodaje Malte, je glavni zakon, ki ureja družbe z omejeno odgovornostjo, vpisane na Malti, in vsebuje določbe, ki tretjim osebam omogočajo, da se sklicujejo na dokumente in druge podatke iz registra.

Vsi dokumenti in uradna obvestila, ki jih predložijo gospodarske družbe za vpis, so podpisani/potrjeni s podpisom direktorja ali sekretarja družbe. Dokumente in uradna obvestila uradnik registra gospodarskih družb prejme v dobri veri. Podpisana oseba je odgovorna za vsebino dokumenta. Dajanje lažnih izjav v dokumentih, namenjenih predložitvi javnim organom, z namenom pridobitve koristi ali ugodnosti sebi ali komu drugemu je na Malti kaznivo dejanje.

Zgodovina malteškega poslovnega registra

Pravo gospodarskih družb je bilo na Malti uvedeno z odlokom o trgovinskih partnerstvih iz leta 1962. Register je bil prvotno v pristojnosti vladnega ministrstva za trgovino. Po uvedbi novega zakona o gospodarskih družbah leta 1995 je register leta 1997 postal del Malteškega organa za finančne storitve. Vsi registrirani dokumenti o obstoječih družbah so bili skenirani in za vsako družbo je bila oblikovana elektronska datoteka. Dostop na daljavo do podatkovne zbirke družb in v njej arhiviranih dokumentov je bil sprva mogoč prek sistema neposrednega dohodnega klica (dial-in), leta 2000 pa je bil izveden prehod na internet. Konec leta 2004 je bil uveden nov, spletni sistem, elektronsko arhiviranje z uporabo digitalnega podpisa pa je bilo uvedeno leta 2006.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuMalteški register gospodarskih družb

Povezava se odpre v novem oknuMalteški organ za finančne storitve

Povezava se odpre v novem oknuSpletišče ministrstva za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Nizozemska

Ta razdelek vsebuje pregled nizozemskega poslovnega registra.

Kateri podatki so v nizozemskem poslovnem registru?

Povezava se odpre v novem oknuNizozemski poslovni register ima v lasti in upravlja nizozemska gospodarska zbornica (Kamer van Koophandel), ki jo je vlada pooblastila z zakonom o poslovnem registru.

Register omogoča pregled nad vsemi relevantnimi (pravnimi) informacijami o vseh gospodarsko pomembnih družbah in pravnih osebah na Nizozemskem. V register so vpisane vse gospodarske družbe in pravne osebe. Mednje spadajo:

 • gospodarske družbe (družbe z omejeno odgovornostjo in delniške družbe: BV in NV),
 • samostojni podjetniki,
 • združenja,
 • fundacije,
 • samostojni poklici (npr. odvetniki, zdravniki, umetniki),
 • združenja lastnikov,
 • cerkve,
 • vladne službe.

Količina podatkov v registru je odvisna od pravne oblike organizacije. Najpomembnejši registrirani podatki so:

 • (zakonito registrirano) ime,
 • druga poslovna imena,
 • pravna oblika in registrirani sedež,
 • naslovi,
 • direktorji,
 • pooblaščene osebe,
 • zaposleni,
 • podatki o poslovnih enotah,
 • kontaktni podatki,
 • navedba dejavnosti (v skladu s klasifikacijo NACE).

Po nizozemskem pravu so informacije v registru veljavne (in zavezujoče za tretje osebe), razen če je navedeno drugače. Obveznost registracije (vključno z vpisom vsakršnih sprememb) imajo gospodarske družbe same. Vsaka sprememba mora biti vpisana v enem tednu od nastanka.

Vpis v poslovni register ni del postopka ustanavljanja podjetja na Nizozemskem. S pravnega vidika lahko podjetje na Nizozemskem obstaja, ne da bi bilo registrirano. To je sicer protizakonito, vendar lahko obstaja in posluje tudi tako podjetje.

Nizozemske delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo morajo v poslovni register vložiti tudi letno poročilo. Večina jih mora vložiti samo bilanco stanja, velika podjetja pa morajo vložiti tudi izkaz poslovnega izida.

Ali je dostop do nizozemskega poslovnega registra brezplačen?

Osnovne informacije, kot so kontaktni podatki, številka pri gospodarski zbornici in številka poslovne enote, so dostopne brezplačno prek spletišča Povezava se odpre v novem oknugospodarske zbornice. Za druge vrste informacij, kot so uradni izpiski, računovodski izkazi in drugi dokumenti, se plača nadomestilo. Povezava se odpre v novem oknuPregled tarif je na voljo na spletišču gospodarske zbornice.

Lahko si prenesete tudi brezplačno Povezava se odpre v novem oknuaplikacijo poslovnega registra gospodarske zbornice. Ta aplikacija vam omogoča, da iz poslovnega registra pridobite preproste informacije.

Kako zanesljivi so dokumenti v nizozemskem poslovnem registru?

Na informacije v poslovnem registru se lahko vsakdo zanese, saj poslovni register vsebuje verodostojne podatke. Kakovost podatkov je zagotovljena na način, da se lahko uporabnik nanje zanese. Lastnik podjetja je odgovoren za podatke o podjetju, ki so navedeni v poslovnem registru. Podjetja, vpisana v poslovni register, morajo sporočiti vsako spremembo teh informacij. Če takih sprememb ne sporočijo, veljajo informacije, ki so v poslovnem registru. Gre za tako imenovano varstvo tretjih oseb. Tretje osebe, ki ravnajo v dobri veri, se lahko zanesejo na podatke v registru.

Kako iskati po nizozemskem poslovnem registru?

Povezava se odpre v novem oknunizozemskem poslovnem registru lahko iščete po:

 • poslovnem imenu,
 • uradni številki pri gospodarski zbornici,
 • naslovu,
 • območju poštne številke.

Zgodovina nizozemskega poslovnega registra

Najstarejše informacije so iz časa ustanovitve registra (1920). Podatki so na voljo tudi za starejša podjetja.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuEvropski poslovni register

Povezava se odpre v novem oknugospodarska zbornica

Povezava se odpre v novem oknunizozemski poslovni register

Zadnja posodobitev: 18/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: španščinaangleščina.

Poslovni registri v državah članicah - Avstrija

Ta oddelek vsebuje pregled poslovnega registra v Avstriji.

Kateri podatki so v avstrijskem poslovnem registru?

Povezava se odpre v novem oknuPoslovni register (Firmenbuch, znan tudi kot „glavna knjiga“ (Hauptbuch)) vsebuje podatke o vseh vpisanih avstrijskih družbah (glej člen 2 zakona o poslovnem registru (Firmenbuchgesetz – FBG). Dokumenti, na katerih temeljijo vpisi v register, so shranjeni v elektronskem arhivu listin, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje (arhiv listin (Urkundensammlung)). Podatki o družbah in arhiv listin so javno dostopni na spletu, vendar je dostop do njih plačljiv.

Podatki o družbah so avstrijskim organom na voljo na portalu zveznega računalniškega centra (Bundesrechenzentrum – BRZ). Članice EU lahko do podatkov dostopajo prek Povezava se odpre v novem oknuEvropskega poslovnega registra (EBR).

Ali je dostop do avstrijskega poslovnega registra brezplačen?

Dostop do avstrijskega poslovnega registra je plačljiv.

Kako iskati po avstrijskem poslovnem registru?

Vsakdo ima pravico dostopa do podatkovne zbirke poslovnega registra, da pridobi informacije o vpisih v register.

Izpisek z aktualnimi podatki se lahko pridobi z vnosom matične številke podjetja v poslovni register (Firmenbuchnummer). Poleg tega se na zahtevo lahko pridobijo tudi izbrisani podatki (samo za elektronsko dostopne podatke). Poizvedbe se lahko nanašajo tudi na nove vpise in spremembe ali izbrise vpisov, opravljene pred kratkim.

Javni dostop do poslovnega registra zagotavljajo Povezava se odpre v novem oknudružbe, imenovane „klirinške hiše“ (Verrechnungsstellen), s katerimi je ministrstvo za pravosodje sklenilo pogodbe za obravnavanje poizvedb. Te izvajajo plačljive storitve, kot so odgovarjanje na poizvedbe, ki se nanašajo na poslovni register, ali izdajanje overjenih kopij iz poslovnega registra, ki so enake uradnim izpiskom.

Vendar lahko javne listine o statusu družbe v poslovnem registru za namene predložitve pristojnemu organu izdajo samo deželna sodišča (Landesgericht) (oddelek za poslovni register (Firmenbuchabteilung)).

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

V skladu s členom 3a Direktive 2009/101/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2012/17/EU, morajo države članice zagotoviti, da so na voljo informacije o nacionalnih predpisih, v skladu s katerimi se lahko tretje osebe sklicujejo na podatke in listine v zvezi z družbami iz člena 2 (npr. pooblastilo organov za zastopanje družbe, statut družbe). V teh informacijah je predstavljen pravni položaj v Avstriji.

V Avstriji so podatki in dokumenti o delniških družbah (AktiengesellschaftenAG) in družbah z omejeno odgovornostjo (Gesellschaften mit beschränkter HaftungGmbH) v skladu s členom 2 Direktive 2009/101/ES na voljo v poslovnem registru, katerega pravna podlaga sta trgovinski zakonik (UnternehmensgesetzbuchUGB) in zakon o poslovnem registru (FirmenbuchgesetzFBG). Poslovni register vodijo sodišča v obliki elektronskega registra. Sestoji iz glavne knjige, namenjene vpisu in izbrisu podatkov o pravno pomembnih dejstvih (npr. o pooblastilu organov za zastopanje družbe), in arhiva listin, v katerega se vložijo relevantne listine (npr. statut družbe).

Vpisi v poslovni register se v skladu s Povezava se odpre v novem oknučlenom 10(1) trgovinskega zakonika objavijo v zbirki uradnih razglasov (Ediktsdatei), ki je brezplačno dostopna na spletu, ter v uradnem listu Wiener Zeitung. Objava velja od trenutka, ko so ustrezni podatki vpisani v zbirko uradnih razglasov.

Učinke vpisov v poslovni register nasproti tretjim ureja Povezava se odpre v novem oknučlen 15 trgovinskega zakonika. Družba se v razmerju do tretje osebe ne more sklicevati na dejstvo, ki bi moralo biti vpisano v poslovni register, vendar ni bilo vpisano, če tretji osebi to dejstvo ni bilo znano (odstavek 1). Ko je dejstvo vpisano, se je mogoče nanj sklicevati v razmerju do tretje osebe. Vendar to ne velja za pravne akte, opravljene v 15 dneh od dneva objave, če tretja oseba dokaže, da za dejstvo ni vedela niti ni morala vedeti (odstavek 2). Družbo v pravnih poslih v razmerju do tretje osebe zavezujejo tudi nepravilni vpisi, če je nepravilen vpis sama predlagala ali če ni zahtevala izbrisa vpisa, čeprav je vedela ali bi morala vedeti, da je nepravilen. Vendar družbe nepravilen vpis ne zavezuje, če dokaže, da je tretja oseba ravnala tako, da se ni zanašala na vpis, ali če dokaže, da je tretja oseba vedela za nepravilnost ali da zanjo ni vedela zaradi hude malomarnosti (odstavek 3).

Zavezujoča različica statuta delniške družbe ali akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo je vedno tista, ki je v poslovnem registru, saj sprememba statuta oziroma akta o ustanovitvi nima pravnega učinka, dokler ni vpisana v poslovni register (Povezava se odpre v novem oknučlen 148(3) zakona o delniških družbah (AktiengesetzAktG), Povezava se odpre v novem oknučlen 49(2) zakona o družbah z omejeno odgovornostjo (GmbH-GesetzGmbHG)).

Zgodovina avstrijskega poslovnega registra

Vpisi v avstrijskem poslovnem registru so bili prvotno shranjeni na papirju. Po avtomatizaciji poslovnega registra v letu 1991 so se podatki na papirju prenesli v elektronsko zbirko podatkov. Od takrat naprej so tako aktualni kot tudi zgodovinski podatki na voljo v elektronski obliki.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuEvropski poslovni register

Povezava se odpre v novem oknuSplošne informacije o avstrijskem poslovnem registru

Povezava se odpre v novem oknuZbirka uradnih razglasov (Ediktsdatei) avstrijskega pravosodja

Povezava se odpre v novem oknuCelotno besedilo trgovinskega zakonika

Povezava se odpre v novem oknuCelotno besedilo zakona o poslovnem registru

Povezava se odpre v novem oknuCelotno besedilo zakona o delniških družbah

Povezava se odpre v novem oknuCelotno besedilo zakona o družbah z omejeno odgovornostjo

Zadnja posodobitev: 21/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Poljska

Ta razdelek vsebuje pregled poslovnega registra Poljske.

Kateri podatki so v poljskem poslovnem registru?

Povezava se odpre v novem oknuPoljski poslovni register (nacionalni sodni register) vodi in upravlja Povezava se odpre v novem oknupoljsko ministrstvo za pravosodje.Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/

Zagotavlja podatke o gospodarskih družbah, fundacijah, združenjih in drugih subjektih.

Natančneje, register vsebuje različne vrste podatkov v zvezi s temi subjekti:

 • matično številko subjekta vpisa (številka KRS),
 • številko REGON (številka v osrednjem seznamu gospodarskih dejavnosti),
 • ime,
 • pravno obliko in status,
 • datum vpisa v nacionalni sodni register,
 • naslov,
 • pomembne datume (datum vpisa in izbrisa),
 • pristojne organe,
 • osebe, pooblaščene za zastopanje.

Ali je dostop do poljskega poslovnega registra brezplačen?

Da, dostop do registra je brezplačen.

Kako iskati po poljskem poslovnem registru?

Po poljskem poslovnem registru lahko iščete z uporabo naslednjih meril:

 • po matični številki subjekta vpisa (številka KRS) ali
 • po imenu subjekta.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

V skladu s poljsko zakonodajo je vprašanje varstva tretjih oseb v zvezi z zagotavljanjem informacij in dokumentov, ki jih zajema Direktiva 2009/101/ES, urejeno v zakonu z dne 20. avgusta 1997 o nacionalnem sodnem registru (Uradni list 2013, točka 1203).

Določbe zakona z dne 20. avgusta 1997 o nacionalnem sodnem registru (Uradni list 2013, točka 1203):

„Člen 12
1. Podatki v registru se ne smejo odstraniti, razen če zakon določa drugače.

2. Če se izkaže, da vpis v registru vsebuje očitne napake ali je neskladen z odredbo sodišča, sodišče po uradni dolžnosti popravi vpis.

3. Če register vsebuje podatke, ki v skladu z zakonom niso dopustni, sodno tajništvo po zaslišanju zadevnih oseb na sestanku ali po zahtevi, naj predložijo pisno izjavo, po uradni dolžnosti izbriše podatke.

Člen 13
1. Vpisi v register se objavijo v ekonomskem in sodnem glasilu, razen če zakon določa drugače.

Člen 14
Subjekt, ki mora vložiti prijavo za vpis v register, se proti tretjim osebam, ki ravnajo v dobri veri, ne more sklicevati na podatke, ki niso bili vpisani v register ali so bili odstranjeni iz njega.

Člen 15
1. Od datuma objave v ekonomskem in sodnem glasilu se nihče ne more sklicevati na nepoznavanje objavljenih podatkov. Subjekt vpisa se v zvezi s pravnimi dejanji, opravljenimi pred šestnajstim dnem od dneva objave, ne more proti tretji osebi sklicevati na vpis, če tretja oseba dokaže, da ni mogla vedeti za vsebino vpisa.

2. V primeru neskladij med vpisom v registru in njegovo objavo v ekonomskem in sodnem glasilu je vpis v registru pravno zavezujoč. Vendar se lahko tretja oseba sklicuje na vsebino, objavljeno v ekonomskem in sodnem glasilu, razen če subjekt vpisa dokaže, da je tretja oseba vedela za vsebino vpisa v registru.

3. Tretja oseba se lahko sklicuje na dokumente in podatke, za katere obveznost objave še ni bila izpolnjena, pod pogojem, da ti dokumenti in podatki zaradi neobjave ne izgubijo pravnega učinka.

Člen 17
1. Domneva se, da so podatki v registru točni.

2. Če podatki, vpisani v register, niso skladni s prijavo subjekta ali če ni prijave, se subjekt proti tretji osebi, ki ravna v dobri veri, ne more sklicevati na to, da so podatki netočni, če ni nemudoma vložil zahtevka za spremembo, dopolnitev ali izbris vpisa.“

Zgodovina poljskega poslovnega registra

Register deluje od januarja 2007.

Uporabne povezave

Povezava se odpre v novem oknuZakon z dne 20. avgusta 1997 o nacionalnem sodnem registru

Zadnja posodobitev: 18/10/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Portugalska

Ta stran vsebuje pregled poslovnega registra na Portugalskem.

Poslovni register

Na Portugalskem poslovni register ureja zakon o poslovnem registru, ki je bil sprejet z uredbo-zakonom št. 403/86 z dne 3. decembra 1986.

Za registracijo so pristojni uradi poslovnega registra, ki so zunanje službe Instituta vpisničarjev in notarjev (IRN), organa pod okriljem ministrstva za pravosodje. Uradi poslovnega registra so razporejeni po vsej državi. Na njihovem območju pristojnosti ni geografskih omejitev.

Poslovni register je namenjen obveščanju javnosti o pravnem položaju:

 • samostojnih podjetnikov,
 • gospodarskih družb,
 • družb civilnega prava, ki imajo gospodarsko obliko,
 • enoosebnih družb z omejeno odgovornostjo (EIRL),
 • zadrug,
 • javnih podjetij,
 • dodatnih skupin družb (ACE) in evropskih gospodarskih interesnih združenj ter
 • posameznikov in združenj, ki morajo biti v skladu z zakonom vpisani v register.

Z registracijo, ki je običajno obvezna, je gospodarskim družbam podeljena pravna osebnost. Vpis v poslovni register je treba opraviti v dveh mesecih od datuma ustanovitve podjetja.

V register se lahko vpišejo le dejstva, pravno podprta z dokazno dokumentacijo, ki se mora hraniti v elektronski obliki. Listine v tujem jeziku so dopustne le, če so prevedene, kot določa zakon, razen če vsebujejo dejstva, ki jih je treba prepisati v register, so napisana v angleščini, francoščini ali španščini in zadevni uradnik tekoče govori ta jezik.

Registracija je lahko s prepisom (informacije, ki so pomembne za pravni položaj subjektov, ki jih je treba vpisati, se izpišejo iz predloženih dokumentov in povzamejo ter jih mora potrditi vpisničar ali uradnik registra) ali vložitvijo (samo za arhiviranje dokumentov, ki se nanašajo na dejstva, ki jih je treba vpisati).

Gospodarske družbe in družbe civilnega prava, ki imajo gospodarsko obliko, morajo vpisati:

 • ustanovitev;
 • sklepe o nakupu sredstev družbe, ki jih sprejme generalna skupščina, kadar tako določa zakon;
 • združevanje, delitev ali prenos deležev v družbah z omejeno odgovornostjo ali deležev komanditistov v komanditnih družbah;
 • zaveze o odsvojitvi ali obremenitvi deležev v družbah z neomejeno odgovornostjo, komanditnih družbah ali družbah z omejeno odgovornostjo, sporazume o pravici do prednostnega nakupa, če je dogovorjeno, da imajo učinke erga omnes, in obveznosti v zvezi s pravico do prednostnega nakupa, ki jim take učinke v oporoki pripiše oporočitelj;
 • prenose deležev v družbah z neomejeno odgovornostjo ali deležev komanditistov v komanditnih družbah, ustanovitev stvarnih pravic do uporabe in uživanja ali stroške za take deleže in njihov prenos, spremembo ali prenehanje ter pripis pravic do dobička in likvidacijskega deleža;
 • ustanovitev in prenos užitka, varščino, zaplembo, zastavno pravico, rubež ali zaseg v kazenskih postopkih za deleže ali pravice do njih ter vsa druga dejanja ali odredbe, ki vplivajo na prosto razpolaganje s takimi deleži;
 • izstop ali izključitev družbenikov iz družb z neomejeno odgovornostjo in komanditnih družb, prenehanje deležev zaradi smrti deležnika ter vstop novih deležnikov z neomejeno odgovornostjo;
 • amortizacijo deležev in izključitev ali izstop deležnikov iz družb z omejeno odgovornostjo;
 • sklepe o amortizaciji, zamenjavi ali izplačilu;
 • izdajo obveznic s prodajo zaprtemu krogu vlagateljev, razen če so uvrščene v trgovanje na reguliranem trgu vrednostnih papirjev v roku za oddajo vloge za registracijo;
 • imenovanje in odhod članov upravnih odborov in uprav ali sekretarja družbe iz katerega koli razloga, razen poteka časa;
 • predstavitev računovodskih izkazov delniških družb, družb z omejeno odgovornostjo in komanditnih delniških družb ter družb z neomejeno odgovornostjo in komanditnih družb, kadar se to zahteva, ter konsolidiranih računovodskih izkazov družb, ki jih morajo predstaviti;
 • spremembo statutarnega sedeža ali prenos statutarnega sedeža v tujino;
 • načrte za domače ali čezmejne združitve ali razdružitve;
 • načrte za ustanovitev evropske družbe z omejeno odgovornostjo z združitvijo, načrte za ustanovitev evropske družbe z omejeno odgovornostjo s preoblikovanjem družbe z omejeno odgovornostjo, ustanovljene po nacionalnem pravu, ali načrte za ustanovitev holdinške evropske družbe z omejeno odgovornostjo, in sicer v zadnjem primeru skupaj z dokazom, da so izpolnjeni pogoji za to;
 • vsako širitev, domačo ali čezmejno združitev, razdružitev, preoblikovanje ali prenehanje družbe in vsako povečanje, zmanjšanje ali odkup osnovnega kapitala ter katero koli drugo spremembo statuta družbe;
 • imenovanje in odhod upraviteljev družbe pred dokončanjem likvidacije ter vsako spremembo zakonskih ali pogodbenih pooblastil upraviteljev;
 • dokončanje likvidacije ali ponovni začetek poslovanja družbe;
 • sklepe o ohranjanju popolnega nadzora ene družbe nad drugo v skupini družb ali prenehanje takega položaja;
 • pogodbe o podrejenosti in njihovo morebitno spremembo ali iztek;
 • izdajo nakupnih bonov, če to s prodajo zaprtemu krogu vlagateljev izvede subjekt, ki nima vrednostnih papirjev, uvrščenih na nacionalni regulirani trg, razen če so uvrščeni v trgovanje na reguliranem trgu vrednostnih papirjev v roku za oddajo vloge za registracijo.

Kako zahtevati registracijo in koliko stane

Registracijo dokumentov za vpis v poslovni register lahko zahtevate osebno v uradu poslovnega registra, po pošti ali prek spleta (Povezava se odpre v novem oknuhttps://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online).

Stroški so odvisni od tega, katera dejstva želite vpisati, in se redno pregledujejo. Stroške registracije različnih dejanj si je mogoče ogledati tu: Povezava se odpre v novem oknuhttps://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122322384/201906152048/73705012/diploma/indice.

Kako si lahko ogledate informacije v poslovnem registru in koliko to stane

Vsak lahko zahteva izpiske iz registra in shranjenih dokumentov ali pridobi ustne ali pisne informacije o njihovi vsebini.

Informacije o vpisih, katerih objava je obvezna, so na voljo brezplačno na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx.

Registracija se lahko dokaže le z izpiskom, ki je veljaven šest mesecev. Izpiski se lahko zagotovijo na elektronskem mediju ter so veljavni za vse pravne namene in pred vsakim javnim organom ali zasebnim subjektom pod enakimi pogoji kot papirna oblika.

Za izpiske iz registra in povezane dokumente na papirju ali v elektronski obliki se zaračunajo nadomestila.

Dostop do elektronskih izpiskov je mogoč s plačilom naročnine, ki znaša 25 EUR letno, možna pa je tudi naročnina za dve, tri ali štiri leta za ustrezno nadomestilo. Stroški so lahko različni glede na vrsto zahtevanega izpiska (registracija ali ena od dveh drugih možnih vrst).

Zahtevki se lahko pošljejo na Povezava se odpre v novem oknuhttps://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online.

Po potrebi se lahko informacije iz poslovnega registra zagotovijo z elektronskim potrdilom v angleščini in imajo enake pravne učinke kot informacije, zagotovljene v portugalščini.

Pravni učinki poslovnega registra

Dejstva, ki jih je treba vpisati, začnejo v razmerju do tretjih oseb veljati šele po datumu registracije. Dejstva, ki jih je treba vpisati in objaviti (na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://publicacoes.mj.pt/Pesquisa.aspx), začnejo v razmerju do tretjih oseb veljati šele po datumu objave.

Dokončna registracija s prepisompomeni pravno domnevo, da pravni položaj obstaja, in sicer pod opredeljenimi pogoji. Za evidence gospodarske družbe (pravna oblika, ime, statutarni sedež, namen, podpisniki, identifikacija članov organov družbe itd.) se na primer domneva, da obstaja pravni položaj, kot je naveden v registru.

Pri registraciji z vložitvijo te domneve ni; namen take registracije je javna objava in zanjo ne velja domneva pravilnosti.

Zadnja posodobitev: 04/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Poslovni registri v državah članicah - Romunija

V tem razdelku je predstavljen romunski poslovni register, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje – nacionalni urad poslovnega registra.

Kateri podatki so v romunskem poslovnem registru?

Romunski Povezava se odpre v novem oknunacionalni urad poslovnega registra je javni organ s pravno osebnostjo, za katerega je pristojno ministrstvo za pravosodje. Urad je odgovoren za vodenje, organiziranje in upravljanje osrednjega računalniško podprtega poslovnega registra.

Uradi poslovnega registra v pristojnosti nacionalnega urada poslovnega registra so v Bukarešti in vsakem izmed 41 okrožij v Romuniji. Pristojni so za vodenje, organiziranje in upravljanje lokalnih poslovnih registrov.

V skladu z zakonom št. 26/1990 poslovni register vsebuje informacije v zvezi s poslovnimi subjekti, vpisanimi v register, in sicer:

 • družbami;
 • nacionalnimi družbami;
 • nacionalnimi podjetji;
 • javnimi družbami;
 • zadrugami;
 • zadružnimi organizacijami;
 • gospodarskimi interesnimi združenji;
 • evropskimi gospodarskimi interesnimi združenji;
 • evropskimi družbami;
 • evropskimi zadrugami;
 • samostojnimi podjetniki;
 • enoosebnimi družbami;
 • družinskimi podjetji ter
 • drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami, določenimi v zakonu.

V poslovnih register se vpišejo vsi dokumenti, akti, navedbe in identiteta zadevnih poslovnih subjektov, katerih vpis se zahteva z zakonom, ter vsi drugi akti ali dokumenti, izrecno določeni z zakonom.

Na spletišču poslovnega registra (Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.onrc.ro/index.php/en) so na voljo:

1. dokumenti;
2. informacije in storitve, urejene po razdelkih in storitvah;
3. informacije o nacionalnem uradu poslovnega registra in uradih za poslovne registre pri sodiščih;
4. različne informacije javnega značaja, ki so prosto dostopne;
5. obrazci, ki jih uporablja institucija;
6. formalnosti za vpis v poslovni register za vsako kategorijo poslovnih subjektov in dejavnosti;
7. statistični podatki o vpisanih dejavnostih;

 • zgodovina institucije;
 • mreža ORC [urad poslovnega registra];
 • obrazci (za poslovne subjekte itd.) in formalnosti;
 • dajatve in pristojbine za storitve ONRC [nacionalni urad poslovnega registra];
 • storitve;
 • zakonodaja;
 • statistični podatki;
 • mediji.

Spletne storitve, ki jih zagotavlja nacionalni urad poslovnega registra, so na voljo prek Povezava se odpre v novem oknuportala e-storitev, ki je bil vzpostavljen s pomočjo sektorskega operativnega programa „Povečanje gospodarske konkurenčnosti“, „Naložbe za vašo prihodnost!“ v okviru projekta „Spletne storitve (e-uprava), ki jih nacionalni urad poslovnega registra prek posebnega portala zagotavlja poslovni skupnosti“.

Spletne storitve, ki jih prek portala e-storitev zagotavlja nacionalni urad poslovnega registra, so:

 • InfoCert;
 • Recom online;
 • preverjanje razpoložljivosti imena družbe in spletna rezervacija imena družbe;
 • predhodna preverjanja (razpoložljivost in/ali rezervacija imena/logotipa za pravne/fizične osebe, enoosebne družbe/družinska podjetja);
 • vpis v poslovni register in pooblastitev pravnih oseb;
 • posodabljanje kontaktnih podatkov družb, vpisanih v poslovni register;
 • pridobitev posodobljenih informacij v zvezi s preteklimi dejavnostmi družbe, statističnih podatkov;
 • izdajanje listin (potrdil);
 • stanje zadeve;
 • obvestila o prijavah, vloženih pri poslovnem registru;
 • sklepi o odložitvi prijav, vloženih pri poslovnem registru;
 • objava informacij o različnih položajih pravnih oseb;
 • statistični podatki (postopki v osrednjem poslovnem registru, družbe s tujim kapitalom);
 • obrazec poslovnega registra, ki se ne oddaja prek spleta.

Storitev „Recom online“ zagotavlja naslednje informacije o poslovnih subjektih:

 • ime in oblika organizacije;
 • identifikacijske informacije (zaporedna številka v poslovnem registru, evropski enotni identifikator, edinstvena registrska številka, registrirani sedež, kontaktni podatki podjetja (telefon, faks));
 • registrirani sedež (dokument, ki dokazuje registrirani sedež; datum, od katerega je veljavno dokazilo o registriranem sedežu, datum poteka veljavnosti dokazila o registriranem sedežu, trajanje registriranega sedeža);
 • vpisani in vplačani kapital;
 • glavna dejavnost prijavljenega/pooblaščenega poslovnega subjekta;
 • sekundarne dejavnosti prijavljenega/pooblaščenega poslovnega subjekta;
 • podatki o identifikaciji povezanih fizičnih in pravnih oseb;
 • podatki o identifikaciji direktorjev;
 • podatki o logotipih;
 • podatki o podružnicah/odvisnih podjetjih/pododdelkih (registrirani sedež, telefon);
 • podatki o sekundarnih sedežih/krajih dela (registrirani sedež, telefon);
 • podatki o registriranih sedežih in/ali dejavnostih, dovoljenih na podlagi člena 15 zakona št. 359/2004;
 • podatki o lastninskih pravicah;
 • podatki o dogovorih z upniki;
 • podatki o dejstvih, zajetih s členom 21(e) do (h) zakona št. 26/1990;
 • podatki o drugih navedbah;
 • podatki o bilanci stanja (promet, povprečno število zaposlenih, bruto dobiček), kjer je take informacije zagotovilo ministrstvo za javne finance.

Ali je dostop do romunskega poslovnega registra brezplačen?

Do podatkov, ki jih zagotavlja poslovni register, je mogoče dostopati Povezava se odpre v novem oknuna spletu prek portala e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra. Dostop do podatkov je mogoč po registraciji uporabnika (ustvariti je treba uporabniško ime in geslo) ter je brezplačen.

Podatki na portalu nacionalnega urada poslovnega registra so strukturirani po storitvah, ki se zagotavljajo. V skladu z veljavno zakonodajo je dostop do nekaterih podatkov brezplačen, do nekaterih pa plačljiv.

Med razpoložljivimi podatki so:

 • splošne informacije za osebe, ki jih zanima opravljanje nekaterih reguliranih dejavnosti, kot je ustrezno (poslovni subjekti, fizične osebe, pravne osebe, javni organi itd.), so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.onrc.ro/index.php/en;
 • komponenta storitve „Recom online“, za katero je potrebno plačilo naročnine, je na voljo po sklenitvi pogodbe z uporabnikom. Dostop je mogoč 24 ur na dan;
 • e-obrazci;
 • dostop do razdelka o stanju prijav za vpis v poslovni register je brezplačen;
 • vpogled v razdelek o sklepih o odložitvi prijav za vpis v poslovni register je brezplačen;
 • dostop do nekaterih javnih informacij (računovodski izkazi, prostovoljna razpustitev družbe, prisilna razpustitev družbe itd.) je brezplačen.

Do vseh razdelkov spletišča Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.onrc.ro/index.php/en je mogoče dostopati brezplačno, in to 24 ur na dan.

Kako iskati po romunskem poslovnem registru?

Informacije, ki so brezplačno na voljo prek storitve Povezava se odpre v novem oknuRecom online, je mogoče iskati z uporabo naslednjih meril:

 • imena poslovnega subjekta;
 • številke vpisa v poslovni register;
 • edinstvene registrske številke;
 • okrožja, v katerem je registrirani sedež.

Splošne informacije za zainteresirane osebe, ki so prek storitve Recom online na voljo brezplačno, vključujejo:

 • ime poslovnega subjekta, vpisanega v poslovni register:
 • številko vpisa v poslovni register;
 • evropski enotni identifikator (EUID);
 • edinstveno registrsko številko;
 • naslov registriranega sedeža/poslovnega subjekta;
 • status družbe (npr. funkcija, razpustitev družbe, likvidacija, stečaj, odvzeto dovoljenje).

Zgodovina romunskega poslovnega registra

Poslovni register je bil ustanovljen leta 1990 z zakonom št. 26/1990 o poslovnem registru.

Posebni portal, ki zagotavlja nove spletne storitve poslovni skupnosti in drugim zainteresiranim osebam, je začel delovati v drugi polovici leta 2011.

Cilji Povezava se odpre v novem oknunacionalnega urada poslovnega registra so:

 • obveščanje poslovne skupnosti, javnih organov, medijev in drugih zainteresiranih oseb o postopkih v poslovnem registru;
 • skrajšanje časa, potrebnega za dostop do informacij;
 • zmanjšanje gneče v uradih poslovnega registra;
 • skrajšanje časa, potrebnega za predložitev dokumentov za vpis v poslovni register;
 • poenostavitev postopkov za vpis poslovnih subjektov, zagotovitev finančnih informacij ter zahteve za informacije in dokumente;
 • zagotovitev informacij v realnem času o podatkih v poslovnem registru za spletne vložnike.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Romunski poslovni register je bil ustanovljen in deluje v skladu z zakonom št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen. Dovoljenje za ustanovitev subjektov, za katere velja obveznost vpisa v poslovni register, njihovo delovanje in vpise v poslovni register ter vpis kakršne koli spremembe ustanovitvenih aktov ali drugih izrecno določenih vidikov se izda v skladu z zakonom št. 26/1990, izredno uredbo vlade št. 116/2009, zakonom št. 359/2004 ter izvedbenimi pravili za vodenje poslovnih registrov, izvedbo vpisov in zagotavljanje informacij, odobrenimi z odredbo ministra za pravosodje št. 2594/C/2008. Posebni vidiki vsake vrste dejavnosti, ki jo je treba vpisati v poslovni register, so urejeni s posebnimi zakonodajnimi akti. Najpomembnejši so zakon o gospodarskih družbah št. 31/1990, zakon št. 1/2005 o organizaciji in delovanju zadrug, zakon št. 566/2004 o kmetijskih zadrugah, izredna uredba vlade št. 44/2008 o izvajanju poslovnih dejavnosti samostojnih podjetnikov, enoosebnih družb in družinskih podjetij ter zakon št. 161/2003 o nekaterih ukrepih za zagotavljanje preglednosti dejavnosti državnih funkcionarjev, pri izvajanju javnih funkcij ali poslovanju ter za preprečevanje in sankcioniranje korupcije.

V spodnjih nacionalnih določbah je navedeno, da se lahko tretje strani zanesejo na informacije in dokumente v poslovnem registru v skladu s členom 17 Direktive (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb.

 1. V členu 1(1) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen, je navedeno, da „pred začetkom gospodarske dejavnosti prijavo za registracijo oziroma vpis v poslovni register, kakor je ustrezno, vložijo naslednje fizične ali pravne osebe: samostojni podjetniki, enoosebne družbe in družinska podjetja, družbe, nacionalna podjetja in nacionalne družbe, javne družbe, gospodarska interesna združenja, zadruge, zadružne organizacije, evropske družbe, evropske zadruge in evropska gospodarska interesna združenja z glavnim sedežem v Romuniji ter druge fizične ali pravne osebe, kakor je določeno z zakonom“.

  Poleg tega člen 1(2) zgoraj navedenega zakona določa, da „fizične in pravne osebe iz odstavka (1) med svojo dejavnostjo ali po njej zahtevajo, naj se v isti register vpišejo navedbe v zvezi z dokumenti in akti, katerih vpis v register je določen z zakonom“.
 1. Zagotovitev informacij, vpisanih v poslovni register, in izdaja kopij z njimi povezanih dokumentov se opravita v skladu s členom 4 zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen.

(1) Poslovni register je javno dostopen.

(2) Urad poslovnega registra na stroške osebe, ki vloži zahtevo, zagotovi informacije, izpiske iz registra, potrdila o podatkih v poslovnem registru in potrdila o tem, ali je bil določen dokument ali akt vpisan v register, kopije in overjene kopije vpisov v register in predložene dokumente, za kar se zaračuna pristojbina.

(3) Dokumenti iz odstavka (2) se lahko zahtevajo in izdajo tudi po pošti.

(4) Dokumenti iz odstavka (2) v elektronski obliki z vsebovanim, dodanim ali povezanim razširjenim elektronskim podpisom se lahko zahtevajo in izdajo elektronsko prek portala spletnih storitev nacionalnega urada poslovnega registra. V skladu z izredno uredbo vlade št. 49/2009 o svobodi ustanavljanja ponudnikov storitev in svobodi opravljanja storitev v Romuniji, kakor je bila spremenjena z zakonom št. 68/2010, jih je mogoče zahtevati tudi prek elektronske enotne kontaktne točke.

(5) Stroški zagotovitve kopij in/ali informacij ne smejo presegati upravnih stroškov njihove zagotovitve ne glede na način dostave.

Člen 41

(1) Elektronske kopije dokumentov in informacij iz člena 4 se na stroške vložnika prek sistema povezovanja poslovnih registrov dajo tudi na voljo javnosti.

(2) Stroški zagotovitve kopij in/ali informacij iz poslovnega registra prek sistema povezovanja poslovnih registrov ne presegajo povezanih upravnih stroškov.

Izvršljivost dokumentov in aktov oseb, za katere velja obveznost vpisa v poslovni register, je določena na podlagi člena 5 zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen:
(1) Registracije in navedbe je mogoče uveljavljati zoper tretje osebe od dneva njihovega vpisa v poslovni register ali objave v delu IV Uradnega lista Romunije ali v drugi publikaciji, kot je določeno z zakonom.
(2) Osebe, za katere velja obveznost vpisa, nevpisanih dokumentov ali aktov ne morejo uveljavljati zoper tretje osebe, razen če lahko dokažejo, da so tretje osebe vedele za te dokumente in akte.
(3) Nacionalni urad poslovnega registra na svojem spletišču in portalu spletnih storitev objavi in predloži za objavo na evropskem portalu e-pravosodje posodobljene informacije o nacionalnem pravu, kar zadeva oglaševanje in izvršljivost dokumentov, aktov in navedb oseb, za katere se zahteva vpis v poslovni register, zoper tretje osebe.

Poleg tega za družbe veljajo posebne določbe v zvezi s tem, tj. členi 50–53 zakona o gospodarskih družbah št. 31/1990, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen:

Člen 50
(1) Dokumentov ali aktov, ki niso bili objavljeni, kot je določeno z zakonom, ni mogoče uveljavljati zoper tretje osebe, razen če lahko družba dokaže, da so zadnjenavedene vedele zanje.

(2) Postopkov, ki jih je družba izvedla pred 16. dnem po objavi poročila pristojnega sodnika v delu IV Uradnega lista Romunije (trenutno lahko o prijavah odloča vodja urada poslovnega registra/oseba, ki jo je imenoval generalni direktor nacionalnega urada poslovnega registra, v skladu z izredno uredbo vlade št. 116/2009, kakor je bila spremenjena), ni mogoče uveljavljati zoper tretje osebe, če lahko te dokažejo, da zanje niso mogle vedeti.

Člen 51
Vendar se lahko tretje osebe sklicujejo na dokumente ali akte, ki niso bili objavljeni, razen če jim ni bil s tem, da niso bili objavljeni, odvzet njihov učinek.
Člen 52
(1) V primeru razlik med besedilom, predloženim uradu poslovnega registra, in besedilom, objavljenim v delu IV Uradnega lista Romunije ali časopisih, družba objavljenega besedila ne more uveljavljati zoper tretje osebe. Tretje osebe lahko objavljeno besedilo uveljavljajo zoper družbo, razen če lahko družba dokaže, da so bile seznanjene z besedilom, predloženim uradu poslovnega registra.

Člen 12(1) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen, določa:

(1) Poslovni register vključuje register za vpis pravnih oseb, ki so družbe, nacionalne družbe ali nacionalna podjetja, javne družbe, gospodarska interesna združenja, zadružne organizacije, evropske družbe, evropska gospodarska interesna združenja, ali drugih pravnih oseb, izrecno določenih z zakonom, z glavnim ali sekundarnim sedežem v Romuniji, register za vpis pravnih oseb, ki so zadruge ali evropske zadruge z glavnim ali sekundarnim sedežem v Romuniji, in register za vpis samostojnih podjetnikov, enoosebnih družb in družinskih podjetij s poslovnim ali sekundarnim sedežem v Romuniji. Ti registri se vodijo v računalniškem sistemu.

 1. Člen 6(1) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen, v povezavi s členom 1 izredne uredbe vlade št. 116/2009 o uvedbi nekaterih ukrepov v zvezi z vpisi v poslovni register, odobrene s spremembami z zakonom št. 84/2010, določa: „Vpisi v poslovni register se opravijo na podlagi sklepa vodje urada poslovnega registra/osebe, ki jo je imenoval generalni direktor nacionalnega urada poslovnega registra, ali – kjer je to ustrezno – pravnomočne sodne odločbe, če ni z zakonom določeno drugače.“
  Člen 26(1) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen, določa: „Datum vpisa v poslovni register je datum, ko je bil vpis v register dejansko opravljen.“
  Člen 26(1) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen, določa, da se „vpisi v poslovni register […] opravijo v 24 urah od datuma sklepa, ki ga je izdal vodja urada poslovnega registra/oseba, ki jo je imenoval generalni direktor nacionalnega urada poslovnega registra, v primeru vpisa poslovnega subjekta pa v 24 urah od datuma sklepa, s katerim se dovoli vpis v register“.

V skladu s členom 51(2) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in ponovno objavljen, se „vpisi v poslovni register […] opravijo elektronsko, tako v uradih poslovnega registra, povezanih s sodišči, kot v osrednjem računalniško podprtem registru“.
Več informacij je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuUradno spletišče romunskega poslovnega registra

Povezava se odpre v novem oknuPortal e-storitev romunskega nacionalnega poslovnega registra

Povezani dokumenti

ZAKON št. 26/1990 PDF(669 Kb)ro

IZREDNA UREDBA VLADE št. 116/2009 PDF(255 Kb)ro

IZVEDBENA PRAVILA z dne 10. oktobra 2008 o vodenju poslovnih registrov PDF(1 034 Kb)ro

ZAKON št. 359/2004 PDF(527 Kb)ro

Zadnja posodobitev: 19/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Slovenija

Na tej strani je na voljo pregled poslovnega registra v Sloveniji.

Kateri podatki so v Poslovnem registru Slovenije?

Upravitelj Poslovnega registra Slovenije (PRS) je Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES.

PRS je osrednja javna baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost ter o njihovih podružnicah in drugih delih poslovnih subjektov. PRS vsebuje tudi podatke o podružnicah tujih poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije. V PRS se vpisujejo:

 • gospodarske družbe (osebne in kapitalske družbe),
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • pravne osebe javnega prava,
 • pravne osebe zasebnega prava,
 • društva,
 • fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti,
 • podružnice in drugi deli poslovnih subjektov,
 • glavne podružnice tujih poslovnih subjektov,
 • druge enote.

Za vsako enoto, vpisano v PRS, so na voljo različni podatki o registraciji (identifikacijska številka, firma, davčna številka, podatki o zastopnikih in ustanoviteljih itd.).

 • z neposrednim vpogledom v podatke prek aplikacije ePRS in
 • zagotavljanjem podatkov za ponovno uporabo.

V PRS se vpisujejo tudi tuje pravne osebe, ki potrebujejo matično številko za vpis pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo.

Kaj vključuje?

Aplikacija ePRS

Aplikacija Povezava se odpre v novem oknuePRS uporabniku omogoča vpogled v javne podatke posamezne enote Poslovnega registra Slovenije. za poslovne subjekte, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. Prek iskalnika Povezava se odpre v novem oknuIskanje po osebah pa je omogočena pridobitev podatkov o tem ali je določena oseba ustanovitelj, družbenik, zastopnik ali član organa nadzora in v katerem poslovnem subjektu.

Ali je dostop do PRS brezplačen?

Dostop je brezplačen, potrebna pa je prijava na portalu (oziroma registracija, če ste nov uporabnik).

Kako iskati po Poslovnem registru Slovenije?

Če želijo uporabniki iskati po registru, se morajo prijaviti na portalu. Vpogled v podatke je mogoč z vnosom iskalnih pogojev v eno ali več polj ali z izbiro iskalnega pogoja v poljih s spustnim menijem. Iskalni pogoj je lahko: podatek, del podatka (beseda) in začetek besede. Možni iskalni pogoji so matična številka, davčna številka, firma, ulica in hišna številka, naselje itd.

Iskanje po osebah pa je omogočeno po naslednjih iskalnih kriterijih:

 • iskanje po fizični osebi: ime in priimek ter EMŠO ali davčna številka ali naslov,
 • iskanje po pravni osebi: matična številka ali davčna številka ali firma.

Posodobitev

Podatki se posodabljajo sproti (on-line).

Zagotavljanje podatkov za ponovno uporabo:

AJPES v sklopu storitve Povezava se odpre v novem oknuponovne uporabe podatkov PRS zagotavlja:

 • dnevno, tedensko ali mesečno prevzemanje podatkov vseh enot v širšem ali ožjem naboru podatkov,
 • mesečno prevzemanje podatkov o subjektih, ki so predmet vpisa v Sodni register v širšem ali ožjem naboru,
 • mesečno prevzemanje podatkov o samostojnih podjetnikih v širšem ali ožjem naboru,
 • prevzem podatkov preko spletnega servisa v širšem, ožjem ali minimalnem naboru podatkov (glej ),
 • prevzem podatkov na podlagi posameznega naročila v širšem ali ožjem naboru,
 • izdelavo zbirnih podatkov po kriterijih naročnika (številčni podatki).

AJPES vsake tri mesece na spletu brezplačno objavi presek celotnega PRS v XML obliki z določenim naborom podatkov za ponovno uporabo.

Cenik

AJPES zaračunava nadomestila za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz Poslovnega registra Slovenije, ki jih določa:
Povezava se odpre v novem oknuTarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije(Register predpisov RS).

Kako zanesljivi so dokumenti, ki jih register vsebuje?

Tretje strani se lahko sklicujejo na podatke in vse vrste dokumentov, ki so navedeni v 2. členu Direktive 2009/101 ES 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 48 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti, na podlagi naslednjih zakonov.

- Povezava se odpre v novem oknuZakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US 82/13 in 55/15 nadaljnjem besedilu: ZGD-1), ki je temeljni sistemski akt, ki določa temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in samostojnih podjetnic posameznic povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja.

- Povezava se odpre v novem oknuZakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09 in 82/13 - ZGD-1H in 17/15, v nadaljnjem besedilu: ZSReg), ki ureja sodni register, določa podatke, ki se vpišejo v sodni register, pravila postopka, v katerem pristojno sodišče odloča o vpisu v sodni register, in pravila, po katerih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) upravlja sodni register. Ta zakon ureja tudi postopke v sistemu Vse na enem mestu.

- Povezava se odpre v novem oknuZakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06 in 33/07 - ZSReg-B in 19/15, nadaljnjem besedilu: ZPRS-1), ki ureja vodenje in vzdrževanje Poslovnega registra Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register), opredeljuje enote poslovnega registra, določanje njihove identifikacije in njeno obvezno uporabo, vsebino poslovnega registra in pridobivanje podatkov za vodenje poslovnega registra ter določa postopek vpisa enot poslovnega registra v poslovni register, podatke, ki jih ob vpisu dodeli ali določi upravljavec registra, uporabo podatkov iz poslovnega registra in hrambo dokumentacije.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuposlovni register (slovenščina),
Povezava se odpre v novem oknuposlovni register (angleščina)

Zadnja posodobitev: 23/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Slovaška

Na tej strani je na voljo pregled poslovnega registra na Slovaškem.

Kateri podatki so v poslovnem registru?

Povezava se odpre v novem oknuSlovaški poslovni register (Obchodný register) je javni seznam, ki vsebuje z zakonom predpisane podatke o podjetnikih, družbah in drugih pravnih subjektih, kadar je to določeno v posebnem zakonu.

S programskega in tehničnega vidika register upravlja Povezava se odpre v novem oknuministrstvo za pravosodje Slovaške republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky).

Poslovni register vodijo registrska sodišča (registrové súdy) (okrožno sodišče na sedežu območnega sodišča).

Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Poslovni register in zbirka listin sta dostopna vsakomur. Za dostop do poslovnega registra in pridobitev izpiskov iz njega je treba plačati takso.

Če prosilec zaprosi za elektronski izpisek iz poslovnega registra, elektronsko kopijo vložene listine ali elektronsko potrdilo, da posamezna listina ni bila vložena v zbirko listin, registrsko sodišče izda zadevni elektronski izpisek, kopijo oz. potrdilo brezplačno.

Prav tako je mogoče brezplačno zaprositi za izpisek iz poslovnega registra, kopijo vložene listine ali potrdilo, da posamezna listina ni bila vložena v zbirko listin, prek sistema medsebojno povezanih centralnih poslovnih registrov, poslovnih registrov in registrov družb (sistem povezovanja poslovnih registrov – BRIS).

Kako iskati po poslovnem registru?

Iskanje je na voljo v slovaškem in angleškem jeziku.

Povezava se odpre v novem oknuslovaškem poslovnem registru je mogoče iskati po:

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Trgovinski zakonik (zakon št. 513/1991), kakor je bil spremenjen, določa, kdaj se je mogoče sklicevati na podatke, vpisane v poslovni register, in na vsebino listin, vloženih v zbirko listin.

Podatki, vpisani v poslovni register, učinkujejo v razmerju do tretjih oseb od dneva njihove objave. Vsebina listin, katerih objava je predpisana z zakonom, učinkuje v razmerju do tretjih oseb od dneva uradnega obvestila v poslovnem uradnem listu o vložitvi listine v zbirki listin.

Tretje osebe se torej lahko sklicujejo na vpisane podatke oziroma vsebino listin od dneva objave podatkov oz. navedenega uradnega obvestila. To pa ne velja, če lahko oseba, ki je vpisana v register, dokaže, da je bila tretja oseba predhodno seznanjena z vpisanimi podatki ali vsebino listine.

Prav tako oseba, ki je vpisana v register, ne more uveljavljati podatkov in vsebine listin v razmerju do tretjih oseb v 15 dneh od njihove objave, če tretja oseba lahko dokaže, da z njimi ni mogla biti seznanjena.

Po tem obdobju se je mogoče sklicevati na podatke, vpisane v register, in vsebino listin, vloženih v zbirko listin.

Tretje osebe se lahko vedno sklicujejo na vsebino listin, ki še niso bile vložene v zbirko listin, in podatke, ki še niso bili vpisani v poslovni register, razen če imajo navedeni podatki ali vsebina zavezujoči učinek šele po vnosu v poslovni register.

V primeru neskladja med vpisanimi in objavljenimi podatki oziroma med vsebino vloženih in objavljenih listin se lahko oseba, ki je vpisana v register (družba), v razmerju do tretjih oseb sklicuje samo na objavljeno različico. To pa ne velja, če dokaže, da je bila tretja oseba seznanjena z vsebino vpisanih podatkov ali vložene listine.

Zgodovina poslovnega registra

Poslovni register je bil vzpostavljen leta 1992 po sprejetju trgovinskega zakonika (zakona št. 513/1991) in je nadomestil predhodni register družb.

Trgovinski zakonik (členi 27–34) je spremenil področje uporabe poslovnega registra z učinkom do leta 2004.

1. februarja 2004 je začel veljati posebni zakon št. 530/2003 o poslovnem registru in spremembi nekaterih drugih zakonov, ki je uvedel nove pravne zahteve v zvezi s poslovnim registrom. Z uvedbo posebnega zakona je bila pravna ureditev poslovnega registra deloma umaknjena iz trgovinskega zakonika.

Trenutno se poslovni register vodi v elektronski obliki, zbirka listin pa v papirni in elektronski obliki (od 1. oktobra 2020 se zbirka listin vodi elektronsko, razen če je v zakonu št. 530/2003 (zakon o poslovnem registru) določeno drugače).

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuPoslovni register

Povezava se odpre v novem oknuPoslovni register Slovaške republike

Zadnja posodobitev: 25/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Finska

Na tej strani je na voljo pregled poslovnega registra na Finskem.

Katere informacije so na voljo v finskem poslovnem registru?

Povezava se odpre v novem oknuPoslovni register (kaupparekisteri) je del Povezava se odpre v novem oknunacionalnega urada za patente in registracijo (Patentti- ja rekisterihallituksen), ki register upravlja.

Poslovni register finskih podjetij je javni register, v katerem so zbrane informacije o gospodarskih družbah (podjetjih). Praviloma se v register vpišejo vsa podjetja. Podjetja morajo tudi obvestiti o vsaki spremembi podatkov, ki so že vpisani. Večina podjetij mora registru predložiti tudi letne računovodske izkaze. Vsako leto je v poslovnem registru evidentiranih:

 • približno 40 000 novih podjetij,
 • približno 145 000 sprememb podatkov v zvezi z že vpisanimi družbami,
 • približno 230 000 letnih računovodskih izkazov.

Poslovni register uporablja isti postopek prijave in isto podatkovno službo kot davčna uprava. Povezava se odpre v novem oknuPoslovnoinformacijska služba (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) je brezplačna podatkovna služba, ki jo skupaj zagotavljata nacionalni urad za patente in registracijo ter davčna uprava, upravlja pa jo nacionalni urad za patente in registracijo. Ta vsebuje podatke in informacije o identiteti podjetij, na primer:

 • firmo ter morebitne vzporedne ali pomožne firme,
 • identifikacijsko številko družbe, njeno obliko in registrirani sedež,
 • naslov in druge kontaktne podatke,
 • glavno področje dejavnosti,
 • registre davčne uprave ter nacionalnega urada za patente in registracijo, v katerih je podjetje registrirano,
 • informacije o postopkih za prenehanje, prekinitev dejavnosti, stečaj, likvidacijo in prestrukturiranje.

Povezava se odpre v novem oknuEvropska mreža poslovnih registrov (EBR) je informacijska storitev za države članice Povezava se odpre v novem oknuEvropskega združenja poslovnih registrov (EBRA), ki zagotavlja uradne in zanesljive podatke neposredno iz nacionalnega poslovnega registra posamezne države.

Sistem povezovanja poslovnih registrov (BRIS) povezuje poslovne registre držav članic EU, Islandije, Lihtenštajna in Norveške. Lahko se uporabi za iskanje podatkov o družbah, registriranih v nacionalnih poslovnih registrih v navedenih državah.

Ali je dostop do finskega poslovnega registra brezplačen?

Osnovni podatki so na voljo brezplačno, stroški pa se zaračunajo za druge podatke, kot so odgovorne osebe v družbi, področje dejavnosti, vpisano v poslovni register, in podatki o kapitalu.

Za osnovne podatke se šteje naslednje:

 • firma,
 • identifikacijska številka podjetja,
 • registrirani sedež,
 • oblika družbe,
 • jezik poslovanja (finščina ali švedščina),
 • datum vpisa družbe v register,
 • najnovejši datum vpisa v register,
 • status družbe,
 • morebitne poslovne hipoteke družbe,
 • kontaktni podatki.

Kako iskati po poslovnem registru Finske?

Podatki o gospodarskih družbah so vpisani v register na podlagi izjav in obvestil, ki jih prejme pristojni organ za registracijo. Register vsebuje informacije, ki jih podajo gospodarske družbe same ter sodišča in drugi organi.

Na podlagi člena 21a zakona o poslovnem registru (129/1979) lahko nacionalni urad za patente in registracijo te informacije posodablja ter z uporabo finskega sistema demografskih informacij preverja osebne podatke, ki so jih stranke predložile v svojih izjavah in njihovih prilogah.

Na podlagi člena 21 zakona o prepovedi opravljanja gospodarske dejavnosti center finskega pravnega registra poslovnemu registru sporoči podatke o veljavnih prepovedih opravljanja dejavnosti, pri čemer navede datum začetka in konca prepovedi. Ti podatki se nato posodobijo v poslovnem registru.

Vsebino poslovnega registra določa finska zakonodaja. Finska zakonodaja, ki ureja poslovni register, vrste družb in gospodarske dejavnosti, na splošno določa podatke, ki se vpišejo za različne vrste družb (glej npr. Povezava se odpre v novem oknuzakon o poslovnem registruPovezava se odpre v novem oknuzakon o družbah z omejeno odgovornostjo in Povezava se odpre v novem oknuzakon o partnerstvih).

Najmanj naslednje informacije se praviloma vpišejo za vsako vrsto družbe:

 • firma,
 • registrirani sedež ali občina, v kateri se nahaja vodstvo družbe,
 • področje dejavnosti,
 • zastopniki družbe,
 • naslov družbe.

Obenem z vpisom podatkov v poslovni register so podatki objavljeni s pomočjo storitve elektronskega obveščanja. To je brezplačna javna storitev, ki poleg objavljenih vpisov obsega tudi glavne podatke o podjetjih. Ta storitev omogoča preverjanje, ali je določeno podjetje registru sporočilo novo sestavo svojega upravnega odbora, ali seznanitev z novimi podjetji, ki so bila registrirana v določenem obdobju.

Poleg tega omogoča iskanje informacij o kateri koli družbi na podlagi njene identifikacijske številke, ki jo lahko po potrebi najdete v poslovnoinformacijskem sistemu. Iskanje se lahko izvede tudi na podlagi datuma ali časovnega razdobja. Iskanje se lahko omeji glede na vrsto registracije, občino ali pokrajino. Rezultat iskanja vsebuje osnovne podatke v zvezi z družbo, tj. njeno firmo, identifikacijsko številko in registrirani sedež. Objavljena registracija vsebuje na primer vrsto registracije in naslove registriranih vnosov.

Glede na vrsto družbe se v register vpišejo še drugi elementi. Izpiski iz registra za podjetja iste vrste so lahko precej različni. Nekatere družbe z omejeno odgovornostjo na primer v veliki meri izkoriščajo možnosti, ki jih daje zakon o družbah, in tako izdajo nakupne pravice ali druge posebne pravice ali pa se združijo ter nato te informacije sporočijo registru za vpis. Nekatere druge družbe pa se odločijo, da bodo registru sporočile le obvezne podatke. Izpiski iz registra odražajo tudi spremembe zakonodaje. Vpisi v register za družbe z omejeno odgovornostjo se precej razlikujejo glede na to, ali za podatke, ki se morajo vpisati, velja odločitev, sprejeta na podlagi novega zakona o družbah z omejeno odgovornostjo, ki je začel veljati 1. septembra 2006, ali odločitev, sprejeta na podlagi prejšnje različice zakona.

Kakšna je zanesljivost dokumentov, ki se nahajajo v registru?

Zakon o poslovnem registru vsebuje določbe v zvezi s podatki, ki se morajo vpisati v register, in v zvezi z njihovo objavo. Zakon vsakomur dopušča dostop do podatkov, izpiskov in potrdil, ki se nahajajo v poslovnem registru. Dobroverna tretja oseba se lahko zanese na verodostojnost informacij iz registra.

V skladu s členom 1a zakona so vsi podatki v registru javni in vsakdo je pooblaščen za dostop do podatkov, izpiskov in potrdil, ki se nahajajo v poslovnem registru. Podatki se lahko posredujejo tudi v elektronski obliki. Izjeme so osebne identifikacijske številke fizičnih oseb in domači naslovi fizičnih oseb, ki živijo v tujini, ki niso dostopni javnosti. Podatki, ki omogočajo prepoznavo zadnjih števk osebne identifikacijske številke ali domačega naslova fizičnih oseb, ki živijo v tujini, se lahko razkrijejo le, če to razkritje upošteva pogoje iz člena 16(3) zakona o javni naravi aktov javnih organov. V ostalih primerih se bo namesto domačega naslova razkrila le država prebivališča.

Člen 26 zakona o poslovnem registru določa, da se dobroverna tretja oseba lahko sklicuje na podatke, ki so vpisani in objavljeni v registru. Podatki se objavijo elektronsko takoj po njihovem vpisu v register. Objave se lahko brezplačno pridobijo pri informacijski službi poslovnega registra.

Zgodovina finskega poslovnega registra

Register vključuje informacije od leta 1896.

Povezave

Povezava se odpre v novem oknuFinski urad za patente in registracijo

Povezava se odpre v novem oknuFinski poslovni register

Povezava se odpre v novem oknuPoslovnoinformacijski sistem

Povezava se odpre v novem oknuEvropsko združenje poslovnih registrov (EBRA)

Povezava se odpre v novem oknuEvropska mreža poslovnih registrov (EBR)

Sistem povezovanja poslovnih registrov (BRIS)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o družbah z omejeno odgovornostjo

Povezava se odpre v novem oknuZakon o partnerstvih

Povezava se odpre v novem oknuFinski zakon o poslovnem registru

Zadnja posodobitev: 05/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani švedščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Poslovni registri v državah članicah - Švedska

Ta razdelek vsebuje pregled poslovnega registra Švedske.

Kateri podatki so v švedskem poslovnem registru?

Švedski urad za registracijo gospodarskih družb vodi več registrov, ki vsebujejo podatke o podjetjih (tj. vpisanih družbah). Dostop do podatkov iz registrov je na voljo prek Povezava se odpre v novem oknuspletnega iskalnika in pri Povezava se odpre v novem oknušvedskem uradu za registracijo gospodarskih družb.

Za te registre se v nadaljevanju uporablja poimenovanje švedski poslovni register.

Švedski poslovni register vsebuje na primer naslednje podatke:

 • imena in naslove družb,
 • matično številko,
 • podatke o odgovornih osebah (vključno s člani upravnega odbora),
 • letne računovodske izkaze,
 • statute družb,
 • potrdila o vpisu v register,
 • podatke o stečaju.

Lastnik in upravljavec registra je Povezava se odpre v novem oknušvedski urad za registracijo gospodarskih družb.

Ali je dostop do švedskega poslovnega registra brezplačen?

Podatki v švedskem poslovnem registru so dostopni brezplačno po telefonu pri švedskem uradu za registracijo gospodarskih družb. Izdajo izpiska iz registra je običajno treba plačati.

Spletni iskalnik zagotavlja brezplačen dostop do podatkov o imenu družbe, matični številki in statusu. Naslednje dodatne storitve so plačljive in na voljo samo registriranim uporabnikom:

 • podatki o odgovornih osebah (vključno s člani upravnega odbora),
 • letni računovodski izkazi,
 • statuti družb,
 • potrdila o vpisu v register,
 • podrobnejše informacije o stečaju in likvidaciji.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Podatki o švedskih delniških družbah se objavijo v skladu s členom 2 Direktive 2009/101/ES.

Novo vpisane švedske delniške družbe in vsakršne spremembe v zvezi z njimi se vpišejo pri švedskem uradu za registracijo gospodarskih družb.

Člen 2 Direktive 2009/101/ES določa, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev obveznosti družb, da objavijo določene dokumente in podatke. Člen 3a(2) tudi določa, da države članice posredujejo informacije, ki so potrebne za objavo na evropskem portalu e-pravosodje.

Na Švedskem so vpisani podatki objavljeni v švedskem uradnem listu (Post- och Inrikes Tidningar).

Dodatne informacije o švedskih gospodarskih družbah so na voljo na spletišču švedskega urada za registracijo gospodarskih družb: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.bolagsverket.se/en.

Do švedskega uradnega lista se lahko dostopa na spletišču švedskega urada za registracijo gospodarskih družb: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.bolagsverket.se/en.

Kako iskati po švedskem poslovnem registru?

Vsakdo, ki želi podatke iz registra, lahko pri švedskem uradu za registracijo gospodarskih družb za to zaprosi po pošti, elektronski pošti ali telefonu.

Iskalnik omogoča iskanje po imenu družbe in matični številki. Naslednji podatki so plačljivi in na voljo samo registriranim uporabnikom:

 • podatki o odgovornih osebah (vključno s člani upravnega odbora),
 • letni računovodski izkazi,
 • statuti družb,
 • potrdila o vpisu v register,
 • podrobnejše informacije o stečaju in likvidaciji.

Zgodovina švedskega poslovnega registra

Podatki se v registru shranjujejo od leta 1897. Odvisno od vrste podatkov se digitalizirajo od leta 1982. Od leta 2002 se vsi podatki, vpisani v register, pretvorijo v digitalno obliko.

Uporabne povezave

Povezava se odpre v novem oknuEvropski poslovni register (EBR)

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Poslovni registri v državah članicah - Združeno kraljestvo

V tem oddelku je na voljo pregled poslovnega registra Združenega kraljestva

Kdo vodi poslovni register v Združenem kraljestvu?

Companies House je Povezava se odpre v novem oknuposlovni register Združenega kraljestva v jurisdikcijah Anglije in Walesa, Škotske ter Severne Irske.

Kateri podatki so v poslovnem registru Companies House?

Register zagotavlja informacije, ki so jih predložile kapitalske družbe, osebne družbe z omejeno odgovornostjo, komanditne družbe, čezmorske družbe, evropska gospodarska interesna združenja (EGIZ), čezmejna združenja in evropske družbe (Societas Europaea – SE). Več informacij o zahtevah v zvezi z vpisom v register je na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuCompanies House. Register ne vsebuje informacij o samostojnih podjetnikih, družbah z neomejeno odgovornostjo in poslovnih imenih.

Ali je dostop do poslovnega registra brezplačen?

Da, dostop do registra in pridobitev osnovnih informacij o gospodarskih družbah sta brezplačna.

Kako iskati po poslovnem registru Združenega kraljestva?

Podatke o gospodarskih družbah v poslovnem registru Združenega kraljestva je mogoče poiskati na spletišču Povezava se odpre v novem oknuCompanies House z uporabo storitve „WebCHeck“.

Kako zanesljivi so dokumenti v registru?

Upravljavec registra družb (Registrar of companies)

V tem oddelku je ta funkcija opisana z vidika informacij o družbah, saj te predstavljajo večino materiala iz registra.

Glavni zakonodajni akt, ki ureja delovanje poslovnega registra Združenega kraljestva, je zakon o gospodarskih družbah iz leta 2006. Na podlagi tega zakona informacije za registracijo upravljavcu registra družb (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) predloži družba ali njen zastopnik v njenem imenu. Po predložitvi se obrazec z informacijami pregleda, da se zagotovi, da je popoln. Upravljavec informacije sprejme v dobri veri. Točnost informacij se ne potrjuje ali preverja. Če so informacije dopustne, se evidentirajo tako, da se zapis hrani in je na voljo za javni vpogled. Osebe, ki iščejo po registru, se lahko – razen glede omejene skupine informacij – na te informacije sklicujejo le, kolikor so informacije, predložene upravljavcu, točne.

Omejena skupina informacij iz registra pa z registracijo pridobi pravni učinek. Na te informacije se lahko osebe, ki iščejo po registru, sklicujejo v obliki, v kateri so navedene v registru. Ta skupina zajema informacije o:

 • ustanovitvenem aktu družbe (člen 16 zakona o gospodarskih družbah iz leta 2006),
 • naslovu sedeža in spremembi sedeža v skladu s členom 87,
 • imenu in spremembi imena družbe v skladu s členom 81,
 • ponovni registraciji družbe zaradi spremembe statusa, na primer v družbo, s katere deleži se javno trguje (členi 96, 101,104, 107 in 111),
 • zmanjšanju kapitala družbe (člena 651 in 665).

Za resne netočnosti informacij, predloženih upravljavcu, so zagrožene kazenske sankcije. V členu 1112 zakona o gospodarskih družbah iz leta 2006 je predložitev napačnih, zavajajočih ali goljufivih informacij upravljavcu opredeljena kot kaznivo dejanje, če je to dejanje storjeno namerno ali iz hude malomarnosti.

Družba se proti tretjim osebam na določene dogodke ne more sklicevati, razen če so bili uradno priglašeni ali se lahko dokaže, da je tretja oseba za te dogodke vedela (člen 1079 zakona o gospodarskih družbah iz leta 2006).

Ti dogodki so:

 • sprememba statuta družbe,
 • sprememba v upravi družbe,
 • sprememba sedeža družbe,
 • izdaja sklepa o likvidaciji družbe,
 • imenovanje likvidacijskega upravitelja pri prostovoljni likvidaciji družbe.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuCompanies House

Zadnja posodobitev: 24/07/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.